Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і оподаткування завжди високий. Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами, податківцями та фінансовими менеджерами, на керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах, науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і оподаткування можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам з фаху „Облік і оподаткування” швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.

Кафедра створена у 2013-2014 н.р. шляхом об’єднання випускової кафедри обліку і аудиту із загальноуніверситетською обслуговуючою кафедрою загальноекономічних дисциплін.

Кафедра обліку і аудиту створена у складі факультету економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” в 2000 році. Підготовка спеціалістів зі спеціальності „Облік і оподаткування” здійснюється кафедрою, яку очолює доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович (з 2017 р.).

У 2003-2009 роках кафедру обліку і аудиту очолювала кандидат економічних наук, доцент Олена Петрівна Гаценко, яка організувала роботу колективу з науково-методичного забезпечення програм підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів та перепідготовки спеціалістів за базовими спеціальностями “Бухгалтерський облік” та “Облік і аудит”. У 2009-2011 роках завідувачем кафедри обліку і аудиту працював Заслужений економіст України, академік Міжнародної кадрової академії, професор Микола Федорович Базась. У вересні 2012 року завідувачем кафедри обліку і аудиту призначено доктора економічних наук, доцента Осмятченка Володимира Олександровича. У 2013-2017 н.р. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Нестеренко Світлана Сергіївна.

Кафедру загальноекономічних дисциплін було створено у 2004 році, очолив її кандидат економічних наук, доцент Олег Миколайович Святославов. З вересня 2011 року завідувачем кафедри призначений Анатолій Іванович Доценко – доктор географічних наук, доцент. Колектив кафедри забезпечував фундаментальну базову економічну підготовку не тільки студентів Інституту економіки та менеджменту, а й усього Університету “Україна”.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні навчально-методичної літератури. Йдеться про підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, різні види допоміжної літератури. Кращі викладачі кафедри – автори багатьох методичних розробок із проведення семінарів, практичних занять. Чимало з них вийшло у різних видавництвах нашої країни, а також у видавництві “Університет “Україна”, причому для студентів як денної, заочної, так і дистанційної форм навчання.

Навчальний процес зі спеціальності „Облік і оподаткування” організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Одним із головних завдань колективу кафедри на сьогоднішній день є підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності “Облік і оподаткування” – бакалаврів, спеціалістів та магістрів для потреб економіки України.

Студенти не тільки отримують глибоку теоретичну підготовку, але й опановують прикладні комп’ютерні бухгалтерські програми, набувають практичних навичок обліку.

Підготовка фахівців здійснюється на кафедрі на денній, заочній та скороченій формах навчання.