Булах Тетяна Миколаївна

Кафедра маркетингу

Посада: доцент кафедри маркетингу

Штатн/сумісн.: сумісн.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж педагогічної роботи: більше 14 років

Стаж наукової роботи: 16 років

Біографія

У 2001 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

З 2001 р. до 2005 р. навчалась в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка» на тему: «Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва у сфері послуг».

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв.

Основні етапи педагогічної діяльності

З квітня 2016 до ц.ч. – доцент кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

З січня 2016 р. – доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

2012 р. – 2015 р. – доцент кафедри міжнародного менеджменту і маркетингу Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

2007 р. – 2012 р. – доцент кафедри менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв.

2003 – 2007 р. – старший викладач кафедри менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв.

Підвищення кваліфікації

НАПНУ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Тема: «Методика розроблення засобів діагностики якості вищої освіти та оцінювання результатів навчання з дисципліни «Операційний менеджмент». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0776-16, 2016.

Дисципліни, які викладає

  • Бренд-менеджмент
  • Інфраструктура товарного ринку
  • Основи менеджменту та маркетингу

Сфера наукових інтересів

Соціально-економічний розвиток України та її регіонів, організаційно-економічне забезпечення підприємницької діяльності.

Основні навчальні курси

Бренд-менеджмент

Методологія наукових досліджень у галузі маркетингу

Інфраструктура товарного ринку

Основи менеджменту і маркетингу

Підприємницька діяльність

Організація науково-дослідної роботи студентів

Навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості, формування у них наукового світогляду. Залучення найздібніших студентів до розв’язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики.

Контактні дані: rla799@ukr.net

Наукові здобутки

Результати наукових досліджень впроваджено у роботу міністерств при розробці Стратегій соціально-економічного розвитку регіонів України, Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 р., а також пілотного проекту «Село майбутнього.»

Офіційний опонент на захисті дисертаційних робіт, представлених на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Спеціалізована вчена рада Ради по вивченню продуктивних сил України НАНУ, а також Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»).

Портрет науковця в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=CH3v_BwAAAAJ&hl=uk.

Наукові публікації за 2011-2017 роки

2017
Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Булах Т. М. Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості / М. П. Денисенко, Т. М. Булах, Л. Ю. Матвєєва // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – К.: Міленіум, 2017. – №10 – С. 39-44.

2. Булах Т. М. Організаційно-економічні засади виходу компанії на світовий ринок / Т. М. Булах, А. С. Логвінова // Матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції [„Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС”] (Київ, 27 травня 2016 р.) / КНУТД, Інститут вивчення проблем корпоративної безпеки (Республіка Словенія), Білоруський державний університет (Республіка Білорусь), Вища Школа страхування і фінансів (Республіка Болгарія), Векерле Бизнес Школа (Угорська республіка), Бакінський університет бізнесу (Азербайджанська Республіка), Університет Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща), Вища Школа Менеджменту у Варшаві (Республіка Польща). – К.: КНУТД, 2016. – С. 49-50.

3. Булах Т. М. Роль політики управління оборотним капіталом у забезпеченні ефективної діяльності підприємства / Т. М. Булах, А. Е. Макаревич // Матеріали Міжн. наук.-практ. конференції [„Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі”] (Київ, 16-17 березня 2017 р.) / ДУТ, УО “ГДТУ ім. П.О. Сухого (Республіка Білорусь). – К.: ДУТ, 2017. – С. 27-28.

4. Bulakh T. Theoretical foundations of organizational-economic providing of the company on the world market / T. Bulakh, A. Logvinova // Матеріали ХIV Всеукраїнської наукової конференції [„Молодь: освіта, наука, духовність”] (м. Київ, 4-6 квітня 2017 р.) / Університет «Україна», НТ студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус». – К.: Університет «Україна», 2017. – Ч.1. – С. 124-125.

5. Булах Т. М. Проблеми управління регіоном та його соціально-економічні функції / О. В. Ольшанська, Т. М. Булах // Матеріали Міжн. наук.-практ. Інтернет-конференції [„Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні”] (Київ, 24 травня 2017 р.) / КНУТД, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Вища економічна школа в Білостоку, Вища лінгвістична школа, Вітебський державний технологічний університет, Краківський університет економіки, Могилевський державний університет ім. А.О. Кулешова. – К.: КНУТД, 2017. – С. 325-331.

2016
Розділи у монографіях:

1. Булах Т. М. Тенденції розвитку особистих селянських господарств в контексті складових економічної безпеки / Т. М. Булах, О. В. Карпенко // Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізаційних процесів : монографія / за ред. О. В. Ольшанської, А. О. Мельник, Т. М. Янковець. – К.: КНУТД, 2016. – 390 с. (особистий внесок 0,7 д.а.)

Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Булах Т. М. Моделювання соціального розвитку села на перспективу / Булах Т. М.// Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – №6. – С. 110-115.

2. Булах Т. М. Організаційно-економічні засади виходу компанії на світовий ринок /Т. М. Булах // Матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет конференції [„Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС”], (Київ, 27 травня 2016 р.) / КНУТД, Інститут вивчення проблем корпоративної безпеки (Республіка Словенія), Білоруський державний університет (Республіка Білорусь), Вища Школа страхування і фінансів (Республіка Болгарія), Векерле Бизнес Школа (Угорська республіка), Бакінський університет бізнесу (Азербайджанська Республіка), Університет Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща), Вища Школа Менеджменту у Варшаві (Республіка Польща). – К.: КНУТД, 2016. – С. 49-50.

4. Булах Т. М. Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в АПК / Булах Т. М. // Матеріали міжн. наук.-практ. конференції [„Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально- економічного відродження України”], (Київ, 24 травня 2016 р.) / КНТЕУ, Економічний ун-т , (м. Вроцлав, Польща), Вільнюський ун-т (м. Вільнюс, Литва), Євразійський Національний ун-т ім. М. Гумільова (м.Астана, Казахстан). – К.: КНТЕУ, 2016. – С. 176-178.

2015
Статті, матеріали та тези конгресів, конференцій:

1. Булах Т. М. Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журнал. – К: УДУФМТ, 2015. – №.3(80). –С. 110-115.

2. Булах Т. М. Фінансова безпека малого підприємництва в АПК: оцінка та напрями зміцнення / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова //Зб. матер. XVІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва»], (Київ, 28 травн. 2015 р.) / МОН України, УДУФМТ, Економічний університет у Вроцлаві, Громад. орг-я „Агенство сприяння розвитку міжнародної торгівлі України”. – Київ: УДУФМТ, 2015. – С. 226-229.

2014
Статті, матеріали та тези конгресів, конференцій:

1. Булах Т. М. Методичні підходи до оцінки соціального розвитку села / Булах Т. М // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2014. – №. 5 (24).– С. 68 – 73.

2013
Монографії:

1. Булах Т. М. Соціальний розвиток села: стан, проблеми, перспективи: могографія / Булах Т. М. – К: ННЦ ІАЕ, 2013. – 434 с.

Статті, матеріали та тези конференцій:

1.Булах Т. М. Дошкільна освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи подолання / Булах Т. М. // Бізнес Інформ: наук. журнал. – Харків: Вид. дім „ІНЖЕК”, 2013. – №1. – С. 167-170.

2. Булах Т. М. Сфера торгівлі й ресторанного господарства у сільській місцевості України: стан, проблеми та перспективи розвитку / Булах Т. М. // Економіка розвитку: наук. журнал. – Харків: ХНЕУ, 2013. – №1 (65). – С. 38-42.

3. Булах Т. М. Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва / Т. М. Булах, О. В. Довгаль // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2013. – №. 5 (137).– С. 11 – 16.

4. Булах Т. М. Соціальний розвиток села в Україні в контексті європейської інтеграції / Т. М. Булах, К. В. Петренко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції за міжн. участю [„Модернізація державного управління та європейська інтеграція України”], (Київ, 24 квітня 2013 р.) / НАДУ. – К.: НАДУ, 2013. – С. 208 – 210.

2012
Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Булах Т. М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т. М Булах, К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. – №. 3 (130).– С. 225 – 229.

2. Булах Т. М. Особливості забезпечення матеріального добробуту сільського населення / Т. М Булах, Л. О. Плахотнікова // Вісник КНУТД: Наук. журнал. – К.: КНУТД, 2012. – №. 4 (66).– С. 179 – 185.

3. Булах Т. М. Соціоверифікація як критерій освіти молоді на селі / Т. М Булах, Л. Н. І. Гончарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журнал. – К: УДУФМТ, 2012. – №. 4. –С. 172 – 175.

4. Булах Т. М. Проблеми глобалізації та інтеграції в українському контексті / Т. М Булах, К. В. Петренко // Зб. матеріалів ХІІ міжн. наук.-практ. конференції молодих науковців [„Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право, системний аналіз”], (Київ, 23 березня 2012 р.) / МОН України, Міністерство фінансів, УДУФМТ, НУДПС, Представництво міжн. орг-ї з міграції, Всеукр. громад. орг-я „Українська асоціація економістів-міжнародників”. – К.: УДУФМТ, 2012. – С. 330 – 333.

2011
Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Булах Т. М. Сільська молодь – основний ресурс у забезпеченні соціально-економічного відродження села / Булах Т. М // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2011. – №. 3 (118).– С. 186 – 190.

2. Булах Т. М. Стратегічні напрями аграрної політики в контексті соціально-економічного розвитку села / Булах Т. М // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2011. – №. 5 (120).– С. 89 – 93.

Перелік наукових праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг, стор. Спів-
автори
І. Наукові публікації до захисту кандидатської дисертації
1 Сільська молодь – основний ресурс у забезпеченні соціально-економічного відродження села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2011. – №. 3 (118).– С. 186-190. (Фахове видання) 10
2 Стратегічні напрями аграрної політики в контексті соціально-економічного розвитку села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2011. – №. 5 (120).– С. 89-93. (Фахове видання) 10
3 Теоретичні засади соціального розвитку села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2011. – №. 12 (127).– С. 196-199. (Фахове видання) 10
4 Підприємництво як основний чинник соціального розвитку села тези доповіді Матеріали І-ї міжн. наук.-практ. конференції [„Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки”], (Чернівці, 19-21 квітня 2012 р.) / МОН України, ЧНУ ім. Федьковича, ВМГО „Національний студентський союз”. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – Ч1. – С. 110-112. 4/3 Петренко К.В.
5 Проблеми соціальної стабільності сільських депресивних територій тези доповіді Матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції [„Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механіми, ефективність”], (Київ, 15-16 березня 2012 р.) / НТУУ „КПІ”. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – С. 17-18. 4/3 Петренко К.В.
6 Роль міжнародного досвіду соціального розвитку сільських територій для зростання національної економіки України тези доповіді Зб. матеріалів ХІІ міжн. наук.-практ. конференції молодих науковців [„Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право, системний аналіз”], (Київ, 23 березня 2012 р.) / МОН України, Міністерство фінансів, УДУФМТ, НУДПС, Представництво міжн. орг-ї з міграції, Всеукр. громад. орг-я „Українська асоціація економістів-міжнародників”. – К.: УДУФМТ, 2012. – С. 330-333. 4/3 Петренко К.В
7 Проблеми глобалізації та інтеграції в українському контексті тези доповіді Зб. матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конференції [„Інтеграційні процеси та приоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право”], (Київ, 27 квітня 2012 р.) / МОН України, Міністерство фінансів, УДУФМТ, НУДПС, Представництво міжн. орг-ї з міграції, Всеукр. громад. орг-я „Українська асоціація економістів-міжнародників”. – К.: УДУФМТ, 2012. – С. 88-90. 4/3 Петренко К.В.
8 Соціогуманітарний розвиток територій як пріорітетна організаційно-управлінська проблема тези доповіді Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції [„Управління сталим розвитком територій в контексті світового досвіду”], (Сімферополь, 28 березня 2012 р.) / Кримський ін-т бінесу, Ун-т економіки та управління, Громадянський рух „Нова Україна”. – Сімферополь: Кримський ін-т бізнесу, 2012. – С. 82-86. 5/3 Петренко К.В
9 Проблеми та перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні тези доповіді Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конференції [„Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України”], (Сімферополь, 18-20 квітня 2012 р.) / Кримський ін-т бінесу, Ун-т економіки та управління. – Сімферополь: Кримський ін-т бізнесу, 2012. – Т2. – С. 102-104. 4/3 Петренко К.В
10 Проблеми кадрового потенціалу у сільській місцевості тези доповіді Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції за міжн. участю [„Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни”], (Київ, 31 травня 2012 р.) / НАДУ. – К.: НАДУ, 2012. С. 43-44. 3
11 Проблеми соціального розвитку села в ринкових умовах стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. – №. 1 (128). – С. 100-104. (Фахове видання) 10
12 Державне регулювання соціального розвитку села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. – №. 2 (129).– С. 115 – 119. (Фахове видання) 10
13 Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. – №. 3 (130).– С. 225-229. (Фахове видання) 8/4 Петренко К.В.
14 Соціальний розвиток сільських територій: світовий та вітчизняний досвід стаття Економіка АПК: Міжн. наук.-виробн. журнал. – К.: ІАЕ, 2012. – №. 6. – С. 95-98. (Фахове видання) 10
15 Особливості забезпечення матеріального добробуту сільського населення стаття Вісник КНУТД: Наук. журнал. – К.: КНУТД, 2012. – №. 4 (66). – С. 179-185. (Фахове видання) 9/7 Плахотнікова Л.О.
16 Комплексна оцінка соціальної інфраструктури села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. – №. 7 (134). – С. 145-149. (Фахове видання) 10/7 Плахотнікова Л.О.
17 Стратегічні засади соціального розвитку села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. – №. 9 (136).– С. 118-123. (Фахове видання) 11/8 Плахотнікова Л.О.
18 Соціоверифікація як критерій освіти молоді на селі стаття Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журнал. – К: УДУФМТ, 2012. – №. 4. – С. 172-175. (Фахове видання) 8/6 Гончарова Н.І.
19 Методологічні аспекти стратегічного планування соціального розвитку села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. – №. 10 (137).– С. 198-202. (Фахове видання) 8/6 Плахотнікова Л.О.
20 Демографічні аспекти функціонування ринку праці на селі стаття Вісник Академії праці і соціальних відносин: Зб. наук. пр. – К.: АПСВ, 2012. – № 3 (63). – С. 32-36. (Фахове видання) 10/8 Плахотнікова Л.О
21 Сфера торгівлі й ресторанного господарства у сільській місцевості України: стан, проблеми та перспективи розвитку стаття Економіка розвитку: наук. журнал. – Харків: ХНЕУ, 2013. – №1 (65). – С. 38-42. (Фахове видання, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); BASE (Німеччина); Академия Google (США); WorldCat) 12
22 Дошкільна освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи подолання стаття Бізнес Інформ: наук. журнал. – Харків: Вид. дім „ІНЖЕК”, 2013. – №1. – С. 167-170. (Фахове видання, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat) 8
23 Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2013. – № 2 (141). – С. 195-198. (Фахове видання) 8/6 Плахотнікова Л. О.
24 Сфера культури на селі: стан, проблеми та шляхи подолання стаття Бізнес Інформ: наук. журнал. – Харків: Вид. дім „ІНЖЕК”, 2013. – № 2. – С. 168-171. (Фахове видання, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat) 10
25 Вдосконалення управління соціальним розвитком села (теоретичний аспект) тези доповіді Матеріали ІІ-ї міжн. наук.-практ. конференції [„Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем”], (Чернівці, 18-20 квітня 2013 р.) / МОН України, ЧНУ ім. Федьковича, ВМГО „Національний студентський союз”. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – Ч1. – С. 24-26. 4/3 Довгаль О. В.
26 Сфера фізичної культури і спорту у сільській місцевості України: стан, проблеми перспективи розвитку тези доповіді Зб. матеріалів ХІІІ міжн. наук.-практ. конференції молодих науковців [„Глобальні тенденції світового господарства та їх вплив на соціально-економічний розвиток України”], (Київ, 5 квітня 2013 р.”) / МОН України, Міністерство фінансів, УДУФМТ, Всеукр. громад. орг-я „Українська асоціація економістів-міжнародників”. – К. : УДУФМТ, 2013. – С. 225-228. 4
27 Проблеми та перспективи розвитку сільських депресивних територій Поліського регіону тези доповіді Зб. матеріалів ХVІ міжн. наук.-практ. конференції молодих науковців [„Розвиток економіки України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право”], (Київ, 24 травня 2013 р.”) / МОН України, Міністерство фінансів, УДУФМТ, Всеукр. громад. орг-я „Українська асоціація економістів-міжнародників”. – К. : УДУФМТ, 2013. 3/2 Петренко К.В.
28 Соціальний розвиток села в Україні в контексті європейської інтеграції тези доповіді Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції за міжн. участю [„Модернізація державного управління та європейська інтеграція України”], (Київ, 24 квітня 2013 р.) / НАДУ. – К.: НАДУ, 2013. – С. 208-210. 4
29 Сфера охорони здоров”я на селі: стан, проблеми, перспективи розвитку стаття Бізнес Інформ: наук. журнал. – Харків: Вид. дім „ІНЖЕК”, 2013. – №3. – С. 235-238. (Фахове видання, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat) 10
30 Середня освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи подолання стаття Бізнес Інформ: наук. журнал. – Харків: Вид. дім „ІНЖЕК”, 2013. – №4. – С. 278-281. (Фахове видання, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat) 10
31 Управління сферою житлово-комунального господарства на селі: проблеми та шляхи подолання стаття Проблеми економіки: наук. журнал. – Харків: ІНЖЕК, 2013. – №1. – С. 68-73. (Фахове видання, що входить до міжнародних наукометричних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Access Journals; EBSCOhost (США); CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); WorldCat; SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); Соціонет (Росія); J-Gate (Індія); Академия Google (США); Research Bible (Японія); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна) 14/11 Гончарова Н.І.
32 Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2013. – №. 5 (137). – С. 11-16. (Фахове видання) 12/10 Довгаль О.В.
33 Методичні підходи до оцінки соціального розвитку села стаття Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2014. – №. 5 (24).– С. 68-73. (Фахове видання) 10
34 Соціальний розвиток села: стан, проблеми, перспективи монографія Монографія (Рекомендовано до друку вченою радою Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі (протокол № 3 від 24 квітня 2013 р.). – К: ННЦ ІАЕ, 2013. – 434 с. 434
35 Фінансова безпека малого підприємництва в АПК: оцінка та напрями зміцнення тези доповіді Зб. матер. XVІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва»], (Київ, 28 травн. 2015 р.) / МОН України, УДУФМТ, Економічний університет у Вроцлаві, Громад. орг-я „Агенство сприяння розвитку міжнародної торгівлі України”. – Київ: УДУФМТ, 2015. – С. 226-229. 3 Плахотнікова Л. О.
36 Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу стаття Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журнал. – К: УДУФМТ, 2015. – №.3(80). – С. 74-80. (Фахове видання) 10 Плахотнікова Л. О.
37 Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в АПК тези доповіді Матеріали міжн. наук.-практ. конференції [„Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально- економічного відродження України”], (Київ, 24 травня 2016 р.) / КНТЕУ, Економічний ун-т , (м. Вроцлав, Польща), Вільнюський ун-т (м. Вільнюс, Литва), Євразійський Національний ун-т ім. М. Гумільова (м.Астана, Казахстан). – К.: КНТЕУ, 2016. – С. 176-178. 3
38 Моделювання соціального розвитку села на перспективу стаття Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – №6. (подано до друку) 12