Гошовська Валентина Василівна

Кафедра обліку і загальноекономічних дисциплін

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 23 роки

Біографія

Народилася 15 травня 1972 року в селі Зрайки Володарського району Київської області.

З 1979 по 1989 рік навчалася у Володарській середній школі №2, яку закінчила зі срібною медаллю.

Відомості про вищу освіту

По закінченні школи вступила до Київського педагогічного інституту ім. М. Горького на історичний факультет.

У 1994 році закінчила УДПУ ім. М. Драгоманова та отримала кваліфікацію спеціаліста.

У 1999 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», отримавши кваліфікацію спеціаліста з економіки.

Відомості про захист дисертацій

Закінчила аспірантуру Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.

22 грудня 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством на тему “Науково-методичні основи оцінювання якості життя: національні стандарти визначення і формування”.

У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту.

Основні етапи діяльності

Трудову діяльність розпочала у 1994 році. З 2006 року працює в Національному транспортному університеті.

Основні наукові публікації

Має більше 50 наукових праць і 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Перелік наукових праць

№ з\п Назва Характер робіт Вихідні дані Обсяг, ст-к Співавтори
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації
1 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» за модульно-рейтинговою системою навчання (для студентів II курсу спеціальності «Фінанси») друк. Біла Церква: БІЕУ, 2006. 107
2 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» за модульно-рейтинговою системою навчання (для студентів 1 курсу спеціальності «Правознавство») друк. Біла Церква: БІЕУ, 2006. 47
3 Теорія бухгалтерського обліку. Бухгалтерський фінансовий облік : навч. посібник друк. Біла Церква: Білоцерківський освітній центр, 2007. 121
4 Історико-економічний погляд на формування стандартів якості життя друк. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць/ наук. ред. І.К. Бондар. – К.: НДЕІ, 2007. – Вип №1 (68). – С. 149-153. Фахове видання 5
5 Аналіз критеріїв та індикаторів якості життя населення України друк. Вісник БДАУ. – Біла Церква, 2007. – Вип.49. – С.85-89. Фахове видання 5
6 Соціальна стандартизація життя: напрямки та шляхи реалізації друк. Збірник наукових праць. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин HAH України, 2007. – Вип. 53. – С. 148-156. Фахове видання 9
7 Система індикаторів соціальних стандартів та механізмів їх забезпечення друк. 63-тя наук. конф. професорсько-викладацького складу і студ. Нац. трансп. ун-ту. (Київ, 2007): Тези доп. – К.: НТУ, 2007. – С. 270. 1
8 Індекс людського розвитку 3 врахуванням екологічного чинника друк. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті: тези доп. Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених аспірантів і докторантів (м. Біла Церква, 15-16 трав. 2008 р.). – БДАУ, 2008. – С. 23. 1
9 Бухгалтерський облік. Навч.- метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни друк. Біла Церква: БІЕУ, 2008. 86
10 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи бухгалтерського обліку» (для студентів 3 курсу спеціальності «Правознавство» друк. Біла Церква: БІЕУ, 2008. 75
11 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансовий облік» за модульно-рейтинговою системою навчання (для студентів 3 курсу спеціальності «Фінанси») друк. Біла Церква: БІЕУ, 2008. 67
12 Оцінка тенденцій змін у становищі домогосподарств в умовах трансформаційної економіки в Україні ДРУК. Вісник БДАУ. – Біла Церква, 2008. – Вип.55. – С. 46-52. Фахове видання 7
13 Становлення та еволюція еко- соціальної моделі ринкової економіки на європейському просторі Друк. Збірник Білоцерківського інституту економіки і управління. – Біла Церква, 2008. – С. 60-64. 5
14 Зв’язок якості життя 3 інвестиціями в людський капітал друк. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць/ наук. ред. І. Г. Манцуров. – К.: НДЕІ, 2009. – №1. – С.163-167. Фахове видання 5 Базилюк А.В.
15 Методичні рекомендації до написання магістерських робіт (для студентів спеціальності «Фінанси») друк. Біла Церква: БІЕУ, 2009. 58 Юхіменко П.І, Згурський О.М.
16 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Аудит» за модульно-рейтинговою системою навчання (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Фінанси») друк. Біла Церква: БІЕУ, 2009. 86
17 Макроекономічна оцінка якості життя населення України за міжнародними друк. Вісник БДАУ. – Біла Церква, 2009. – Вип. 61. – С. 26-32. Фахове видання 7
18 Методичні підходи до макроекономічного аналізу соціальних параметрів розвитку в Україні друк. Європейська інтеграція і перспективи розвитку економічного, соціального та інформаційного потенціалу України: тези доп. XI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Біла Церква 3-5 груд. 2009 р.). – Біла Церква, 2010. – С.11-13. 3
19 Теорія фінансів. Підручник. / за ред. проф. Ф. М. Федосова, С. І. Юрія. друк. К.: ЦУЛ, 2010. 3 грифом МОН України (Лист №1/11-6278 від 29.07.2009 р.) 576 Бойко С.В, Гацька Л.П., Загурський О.М. та інші, всього 15 співавторів
Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
20 Міжнародний менеджмент : навч. посібник друк. К.:ЦУЛ, 2011. 3 грифом МОН України (Лист №1/11-5994 від 23.07.2009 р.) 488 Вихор М.В., Гацька Л.П., Загурський О.М. та інші, всього 13 співаторів
21 Бюджетна система: навч. – метод, посібник для студентів заочної форми навчання друк. Біла Церква, БІЕУ, 2011. 202 Бойко С.В., Цибок В.О., Загурський О.М. та інші, всього 6 співаторів
22 Актуальні питання застосування ПДВ в Україні друк. Збірник наукових праць / за заг. ред. П. І. Юхименка. – Біла Церква, 2011. – В. 7 (Ч.І). – С. 147-151. 5 Шквира Д.В.
23 Економічна сутність стандартів якості життя та інституціонально- монетарні фактори формування їх в Україні друк. К.: Університет «Україна», 2012. Монографія 319 Юхименко П.І., Базилюк А.В.
24 Бюджетна система : підруч. / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. друк. К.: ЦУЛ; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с. 3 грифом МОН України (Лист №1/11-4514 від 03.06.2011 р.) 871 Бабіченко В.В., Бойко С.В., Булгакова С.О. та інші, всього 23 співавтори
25 Фінансово-економічний словник: навчальний посібник / за заг. ред. П. І. Юхименка. друк. Біла Церква: «Освіта», 2012. 368 Бойко С.В., Цибок В.О., Волков В.С. та інші, всього 19 співавторів
26 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Податкова система» (частина 1) (для студентів III курсу спеціальності «Фінанси і кредит») Друк. Біла Церква: БІЕУ, 2012. 95
27 Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту» для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (за кредитно-модульною системою) друк. К.: НТУ, 2012. 37
28 Окремі аспекти удосконалення системи оцінювання якості податкового контролю в Україні друк. Економіка та управління АПК. – Біла Церква, 2012. – Вип.68. – С. 28-36. Фахове видання 8
29 Теоретичні аспекти відображення інформації про доходи в системі бухгалтерського обліку друк. Економіка. Фінанси. Право. – К.: АФ «Аналітик»; АМУ. – 2012. – №12. – С. 62-63. Фахове видання 2
З0 Формування організаційно- розпорядчого документа про облікову політику підприємства дорожньо-транспортного комплексу друк. Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2012. — Вип. №10. – С. 439-444. Фахове видання 5 Гончарова Я.В.
31 Особливості обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) за міжнародними та національними стандартами друк. Збірник наукових праць / за заг. ред. П.І. Юхименка. – Біла Церква, 2012. – В. 8. – С. 3-9. 7
32 Види податкових ризиків в системі податкового менеджменту друк. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці в умовах європейської інтеграції: тези доп. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 6 квітня 2012 р.) / Біла Церква: БІЕУ, 2012. – С. 7-8. 2 Власюк М.В.
33 Особливості облікової політики транспортного підприємства в сучасних умовах господарювання друк. LХVІІІ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доп. – К.: НТУ, 2012. – С. 324. 1 Гончарова Я.В.
34 Особливості обліку та аудиту витрат на підприємстві 3 урахуванням курсових різниць друк. LХVІІІ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доп. – К.: НТУ, 2012. – С. 324. 1 Вікторова А.Т.
35 Методичні основи визначення податкового ризику підприємства в умовах реформування податкової системи України друк. LХVІІІ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доп. – К.: НТУ, 2012. – С. 323. 1
36 Наскрізна ділова гра «Підприємство»: навч.- метод. посібник / за заг. ред. О.М. Загурського друк. Біла Церква: БІЕУ, 2013. 50 Колектив співавторів
37 Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку друк. Економіка. Фінанси. Право. – К.: АФ «Аналітик»; АМУ. – 2013. – №4. – С. 3-5. Фахове видання 3
38 Особливості застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні друк. Економіка. Фінанси. Право. – К.:АФ «Аналітик»; АМУ, 2013.-№5-С. 27-29. Фахове видання 3
39 Завдання з надання впевненості в Міжнародних стандартах контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг друк. LХХІХ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези дон. – К.: НТУ, 2013. – С. 352 1
40 Особливості податкового обліку фіксованого сільськогосподарського податку в Україні друк. LХХІХ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доп. – К.: НТУ, 2013. – С. 352-353. 1 Картугазін Т.
41 Методичні положення щодо складання фінансової звітності підприємства. Навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси та кредит» /за заг. ред. В.В. Гошовської Друк. К. : НТУ, 2013. 70 с. Автори- укладачі: д.е.н. Базилюк А.В., к.е.н. Концева В.В., к.е.н. Гошовська В.В. викл. Антоненко Н.В., к.е.н. Масалітіна в.в., к.е.н., Назаренко Я.Я.
42 Особливості застосування методів амортизації та зносу основних засобів на підприємствах та у бюджетних установах Друк LХХХ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доп. – К.: НТУ, 2014. – С. 352 1 Демченко А.І.
43 Бухгалтерський облік: дистанційний курс Електронний ресурс НТУ, 2014 р.
44 Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти/ за ред.. д-ра екон. наук, проф. П.І. Юхименко Друк К.: Університет “Україна”, 2015.-514 с. Монографія 514 с. Колектив авторів Гошовська В.В. – Розділ 4. Соціально-правові домінанти стабільного розвитку суспільства в умовах глобалізації (с. 283- 333)
45 Удосконалення системи управління заборгованістю на підприємстві Україні Друк LХХІ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доп. – К.: НТУ, 2015. – С. 383-384. 1 Чух Г.А.
46 Особливості податкового обліку ПДВ у бюджетних установах Друк LХХІ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доп. – К.: НТУ, 2015. — С. 383. 1
47 Організація обліку оплати праці у бюджетній установі Друк LХХІІ наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету: тези доп. – К.: НТУ, 2016. – С. 345 1
48 Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення підприємств дорожньо-транспортного комплексу Друк К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 238 с. Колективна монографія 238 с. Гошовська В.В. С. 62-198