Дробязко Світлана Ігорівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: професор кафедри

Штат. / сумісн.: штатн.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Народилася 30 грудня 1975 року.

Освіта: закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», економіст (1999 р.), аспірантуру Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля (2011 р.).

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Управління витратами підприємства на основі удосконалення процесу бюджетування» зі спеціальності : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Професійний досвід: 22 роки, з 1994 р. робота на посаді бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора-методиста, консультанта в бізнес-структурах.

Досвід викладацької діяльності: 14 років, з 2012 року – в Інституті економіки та менеджменту Університету «Україна».

Досвід міжнародної діяльності: учасник 50 міжнародних конференцій, у т.ч. у м. Пшемишль (Польща); Софія (Болгарія); Прага (Чехія), Нюрнберг (Німеччина) та ін.

Керівник наукової госпдоговірної теми: «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515).

Член редакційної колегії наукових журналів «Економіка і фінанси» та Italiansciencereview.

Співвиконавець міжнародних грантових програм:

1) The COST Action Proposal OC-2015-1-19331 Green Care: for Human Health, Economy and Education.

2) University Science Park of the University of Zilina (ITMS: 26220220184) supported by the Research & Development Operational Program funded by the European Regional Development Fund.

3) Air Transport and Regional Development (ATARD), 2015-2019;

4) Harmonising standardisation strategies to increase efficiency and competitiveness of European life-science research (CHARME) (2016-2020).

Публікації: автор понад 100 наукових статей і публікацій з питань бюджетування, стратегічного і функціонально-вартісного аналізу, стратегічного та управлінського обліку.

Учбові видання:

1. Дробязко С.І., Козір Т.М., Холод С.Б. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. Навч. посіб. Рекомендований МОН України / за заг. ред. П. Й. Атамаса – К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. – Переможець обласного міжвузівського конкурсу «Найкраща наукова, учбова, учбово-методична та художньо-публіцистична література», грамота Фонду соціального захисту, підтримки та допомоги вченим України та їх сімей.

2. Дробязко С.І. Бухгалтерський облік: навчально-наочний посібник. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 175 с.

3. Дробязко С.І. Стратегический анализ. Слайд-конспект. – Д.: ООО «Герда», 2013. – 212 с.

4. Івашов М.Ф., Івашова Л.М., Дробязко С.І., Шевченко В.М., Атамас О.П., Вініченко О.М. Основи бухгалтерського обліку та аудиту. Навч.посіб. / за заг. ред. М. Ф. Івашова. – Д.: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 341 с. – ІSBN 978-966-97392-4-7. (Рекомендовано МОН України).

Дисципліни, які викладає

 1. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 2. Облік у галузях економіки
 3. Фінансовий облік
 4. Фінансовий облік І
 5. Фінансовий облік ІІ
 6. Аудит
 7. Облік і звітність в оподаткуванні
 8. Облік у туризмі
 9. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
 10. Організація і методика аудиту
 11. Організація бухгалтерського обліку
 12. Методологія наукових досліджень в галузі
 13. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 14. Стратегічний аналіз
 15. Методологія та організація наукових досліджень
 16. Звітність підприємств

Сфера наукових інтересів: стратегічний аналіз, управління витратами, бюджетування, контролінг, облік та оподаткування у малому бізнесі.

Надає консалтингові послуги у сфері фінансового управління і оподаткування, автор бізнес-курсів зі стратегічного обліку та податкового менеджменту.

E-mail: drobyazko.s.i@gmail.com

Список наукових праць

№ з/п Назва Видавництво, журнал (назва,номер, рік) чи номер авторського свідоцтва Кількість друкованих аркушів Співавтори
Статті в наукових фахових виданнях
1 Основні характерні риси сучасних методів управління витратами Наукове видання «Бюлетень Міжнародного Нобелевського економічного форуму». – Дніпропетровськ. – № 1 (5). – 2012. – Том 2. – 454 с. – С. 107-115. 1,6
2 Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – К.: АФ «Аналітик». – № 2. – 2013. – 90 с. – С. 68-71. 0,8
3 Інформаційна база стратегічного управління витратами Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», Тернопіль. – №4[42]. – 2013. – 400 с. – С. 277-281. 1,8
4 Фінансова звітність в Україні: від Національного П(С)БО до МСФЗ Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». К. – № 10. – 2013. – 176 с. – С. 37-40. 1,6
5 Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі логістичного підходу Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – К.: АФ «Аналітик». – № 7/2013. – 46 с. – С. 29-32. 0,8 Мельнікова Ю.І.
6 Особливості організації обліку у недержавних пенсійних фондах Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право». – К.: АФ «Аналітик». – № 8/2013. – 40 с. – С. 34-37. 1,0
7 Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах малого бізнесу Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка», Хмельницький. – Випуск 4 (32). – Том 2. – 2013. – 390 с. – С. 184-189. 0,6
8 Раціоналізація процесу обліку документів з тимчасової непрацездатності Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – АФ «Аналітик», Київ, № 1-1/2014. – 60 с. – С. 11-13. 0,5
9 Сучасний стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг в Україні Журнал “Інвестиції: практика та досвід”. – №14. – 2016. – С. 20-23 0,5
10 Features of the Functioning of Private Pensions in Ukraine Журнал “Економіка та держава”. – №7. – 2016. – С. 67-70. 0,5
Публікації в інших виданнях
11 Agropolises Development as a Factor of Increasing Agroindustrial Corporation Enterprises Competitiveness Vedecký časopis Žilinskej Univerzity V žiline vydávaný V gescii katedry ekonomiky, 2014. – Р. 2-7. 0,5
Матеріали науково-практичних конференцій
12 Особливості проведення інвентаризації основних засобів в бюджетних установах Materiály VІІ Мizinárodní védecko – praktická conference «Véda a vznik – 2011/2012». – Díl. 7. Ekonomické Védy : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 112 stran. – stran. 16-18. 0,19 Борисова К., Харченко Є.
13 Теоретичні засади проведення аудиту основних засобів Materiály VІІ Мizinárodní védecko – praktická conference «Véda a vznik – 2011/2012». – Díl. 7. Ekonomické Védy : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 112 stran. – stran. 41-43. 0,19 Винник А.М.
14 Проблеми систематизації обліку дебіторської заборгованості Materiály VІІ Мizinárodní védecko – praktická conference «Véda a vznik – 2011/2012». – Díl. 8. Ekonomické Védy : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 112 stran. – stran. 18-20. 0,19 Рєпка К.В.
15 Особливості та проблеми оплати праці у державних установах Materiály VІІІ Мizinárodní védecko – praktická conference «Moderní vymoženosti védy – 2012». – Díl. 4. Ekonomické Védy : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 88 stran. – stran. 55 -57. 0,19 Куц А.С.
16 Особливості обліку діяльності фармацевтичних підприємств Materiály VІІІ Мizinárodní védecko – praktická conference «Moderní vymoženosti védy – 2012». – Díl. 4. Ekonomické Védy : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 88 stran. – stran. 75 -77. 0,19 Портнянко А.
17 Система організації обліку комунальних підприємств Materialy VІІІ Мiędzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Kluczowe aspekty naukowej dzialalności – 2012”. Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl, Nauka i studia , Poland, 64 str. – str. 29-31. 0,19 Кафтанова І.В.
18 Історія виникнення консолідованої фінансової звітності Материали за 8-а международна научна практична конференция «Настоящи изследования и развитие – 2012». Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 104 с. – с. 8-11. 0,19 Четверик М.В.
19 Особливості організації обліку торгівельних підприємств Материали за 8-а международна научна практична конференция «Настоящи изследования и развитие – 2012». Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 104 с. – С. 25-27. 0,19 Борисенко О.І.
20 Организация и оценка качества системы внутреннего контроля в коммерческом банке Materialy VІІІ Мiędzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Strategiczne pytania światowej nauki – 2012”. Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl, Nauka i studia, Poland, 96 str. – str. 85-87. 0,19 Еланская А.А.
21 Інформатизація бухгалтерського обліку на підприємстві Материали за 8-а международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2012». Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 104 с. – С. 98-100. 0,19 Рогоза М.О.
22 Особливості організації обліку науково-дослідної установи Materiály VІІІ Мizinárodní védecko – praktická conference «Védа а technologie: krok do budoucnosti – 2012». – Díl. 6. Ekonomické Védy : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 88 stran. – stran. 47-49. 0,19 Ісаєв Є.І.
23 Теоретичні основи аналізу витрат на виробництво товарної продукції Материали за 11-а международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2013». Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 104 с. – С. 87-90. 0,19 Кульчинська А.С.
24 Бюджетний контроль на підприємстві Актуальні проблеми економіки та управління в сучасних соціально-економічних умовах: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 02-03 жовтня 2013 р., м. Дніпропетровськ: Герда, 2012 . – 354 с. – С. 77-79. 0,19
25 Проблеми управління кредитними ризиками банків Збірник тезІІІ Науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України». – К.: Вид-во УБС НБУУ. – 278 с. – С. 169-171. 0,19 Шевченко О.В.
26 Облік фінансових інструментів, порівняння та відмінності між МСБО та П(С)БО Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», – 2013. Том 9. Икономики. София. «БялГРАД-БГ» ООД. – 88 с. – С. 80-83. 0,19 Ткаченко А.Є.
27 Выбор методов расчета себестоимости услуг авиаперевозчика Инновационные подходы в экономическом и социальном управлении: сборник научных трудов Международной очно-заочной научной конференции. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2012. – 304 с.: с ил. – С. 215-220. ISBN 978-5-94047-337-4 0,4
28 Украинская реклама в будущем Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference «Aktuální vymoženosti vědy – 2013». – Díl 3. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 64 stran. – С. 19-21. 0,2 Рыбальченко Т.А.
29 Бюджетирование как элемент системы управления расходами предприятия Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2013. – 340 с. – С. 76-77. ISBN 978-985-491-122-9. 0,2
30 Напрямки підвищення ефективності діяльності фермерських господарств Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи [Текст] матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конф. – Т2. – Дніпропетровськ, 19.11.2013-20.11.2013: тези доповідей / [редкол.: Ю. В. Масюк (відпов. ред.) та ін.]. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2013. – 235 с. – В надзаг.: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Дніпропетр. держ. агр. ун-т. – С 172-175. 0,2 Кузавкова К.
31 Розвиток міжнародного фінансового ринку Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти : тези доповідей учасників І Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції студентів і аспірантів, 14-15 листопада 2013 р., м. Миколаїв / Міністерство аграрної політики та продовольства України; Миколаївський національний аграрний університет; обліково-фінансовий факультет; кафедра фінансів і кредиту; кафедра бухгалтерського обліку. — Миколаїв: МНАУ, 2013. — 100 с. – С. 93-95/ 0,2 Бабенко І.О.
32 Реализация государственной регуляторной политики путем налогового сопровождения крупных налогоплательщиков Особенности развития финансовых и налоговых отношений на современном этапе: сборник научных трудов / под общей ред. Т. А. Исмаилова. – Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 2013 г. – 327 с. – С. 235-238. 0,5
33 Функционально-стоимостной анализ как инструмент управления расходами предприятия Международная заочная научно-практическая конференция «научный диалог: экономика и управление». – Чебоксары, РФ. (сертификат) 0,2
34 Кадровый менеджмент как элемент системы экономической безопасности бизнеса Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества: Сборник докладов по итогам Международной научно-практической интернет-конференции (Тула, 28 марта 2014 года) [Текст] /Под общ. редакцией проф. И.Б. Богородицкого. – Тула: Изд. ИЗУ ВПА, 2014. –124 с. – С. 32-37. 0,5
35 Создание зернового пула как фактор укрепления экономической безопасности России и Украины Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Труды Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2014. – 598 с. – С. 183-186. ISBN 978-5-248-00762-2 0,5
36 Управление затратами при формирования себестоимости авиаперевозок «Аграр сохани бошкаришнинг молия-кредит механизмини такомил-лаштириш» мавзусидаги хал каро илмий-амалий конференцияси материаллари туплами. – Т.: ТМИ. Iqtisod-Moliya, 2014. – 308 б. 0,5
37 Государственное регулирование экономики и поддержка организационно-экономических систем на современном этапе Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества: Сборник докладов по итогам II Международной научно-практической интернет-конференции (Тула, 13 мая 2015 года) [Текст] /Под общ. редакцией проф. И.Б. Богородицкого. – Тула: Изд. ИЗУВПА, 2015. –148 с. – С.83-86. 0,3 Левченко А.А.
38 Оптимизация управления расходами в процессе бюджетирования на предприятии Ўзбекистонда молиявий секторнинг ролини ошириш ва унда илғор хориж тажрибасидан фойдаланиш» мавзуcидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ТМИ. «Iqtisod-Moliya», 2015. – 632 б. – С. 245-246. 0,3
Монографії
39 Інформаційна база обліку витрат виробництва Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 1 – 357 с.- [Розділ 1.20] – C. 177-181. – ISBN 978-966-8856-68-6 0,8
40 Методика оцінки формування собівартості продукції в процесі управління витратами Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: [колективна монографія у 4 т. / за ред. О. А. Паршиной]. – Дніпропетровськ : «Герда», 2013. – Т. 4 – 313 с. [Розділ 4.13] – C. 101-114. 0,8
41 Бюджетирование как способ управления затратами Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (Серия: «Экономическое славяноведение»):[коллективная монография в 2 томахпод науч. ред. д.э.н., проф. Павлова К.В. и к.э.н., доц. Юсупова И.З.]. – Ижевск: Изд-во Институт компьютерных исследований, 2013. – Т.2. – 1472 с. – [Глава 113]. – С. 1388-1395. 0,5
42 Персонал как элемент системы экономической безопасности бизнеса Управление персоналом в инновационной среде: монография / под ред. д-ра социол. наук, проф. Н.И. Шаталовой. – Екатеринбург: Из-во УрГУПС, 2014. – 235, [1] с. – С.17-21. 0,8 Пивень Я.И., Чумаченко Н.Г.
43 Управління витратами підприємства на основі процесу бюджетування Управління витратами підприємства на основі процесу бюджетування: монографія. – Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 204 с. ISBN 978-966-97392-3-0. 10
44 Agropolises Development as a Factor of Increasing Agroindustrial Corporation Enterprises Competitiveness Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна монографія у 2 т.]. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2. – 349 с. – C. 344-348. 0,8
45 Опыт и перспективы реформирования бухгалтерского учета в Казахстане Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ед.. П. Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 1. – 216 с. – С. 62-67. 0,8
46 Управлінська звітність як основа прийняття економічних рішень на підприємствах малого бізнесу Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 438 с. – С. 361-370. 0,8
47 Внедрение модели европейского «треугольника знаний» в условиях украинских вузов Science and education: organizational and economic aspects.– Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. – 128 p. – Р. 104-108. 0,8
Навчальні посібники
48 Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. Навч. Посіб. Рекомендовано МОН України / за е. ед.. П. Й. Атамаса. – К.: ЦУЛ, 2012.– 416 с. (Розділ 3). 23,1 Козир Т.М., Холод С.Б.
49 Бухгалтерський облік Бухгалтерський облік: навчально-наочний посібник. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 175 с. 9,7
50 Стратегический анализ Стратегический анализ. Слайд-конспект. – Д.: ООО «Герда», 2013.– 212 с. 10,0
51 Основи бухгалтерського обліку та аудиту Основи бухгалтерського обліку та аудиту. Навч.посіб. / за заг. ред. М. Ф. Івашова. – Д. : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 341 с. – ІSBN 978-966-97392-4-7. (Рекомендовано МОН України) 15,1 Івашов М.Ф., Івашова Л.М., Шевченко В.М., Атамас О.П., Вініченко О.М.