Дубас Алла Олександрівна

Кафедра: фінансів та банківської справи

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Народилася 13 вересня 1979 року.

У 2011 році закінчила Національний аграрний університет (кваліфікація: економіст-дослідник).

Відомості про захист дисертацій

Кандидат економічних наук (2011 р.), доцент (2013 р.).

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему “Розвиток економічного механізму державного управління використанням земельних ресурсів в Україні”.

Основні етапи педагогічної діяльності

2002 – 2012 рр. – старший викладач, доцент кафедри економіки підприємства Державної академії житлово-комунального господарства;

2012 – 2014 рр. – заступник завідувача, в.о. завідувача кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва»;

2014 – 2015 рр. – доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту Академії праці, соціальних відносин та туризму;

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін Університету «Україна»;

З жовтня 2016 р. – завідувач кафедри фінансів та банківської справи Університету «Україна»;

З жовтня 2017 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Університету «Україна».

Сфера наукових інтересів

  1. Фінансові аспекти господарювання підприємств
  2. Інвестиційна діяльність підприємств

Основні навчальні курси

  1. Економіка підприємства
  2. Фінансовий ринок
  3. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

Публікації останніх років

1. Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери. – Економіка та держава. – К., 2012. – №6. – С. 42-44.

2. Оцінка фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства. – Інвестиції: практика та досвід. – К., 2012. – №7. – С. 33-35.

3. Шляхи оптимізації тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій. – Агросвіт. – К., 2012. – №9. – С. 47-50.

4. Вдосконалення методики розрахунку витрат на послуги водопровідно-каналізаційного господарства. – Інноваційна економіка. – 2012.- №4. – Тернопіль. – С. 124-127.

5. Механізм інвестування підприємств житлово-комунального господарства / А. О. Дубас, Л. А. Новікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №11. – К. – С. 35-38.

6. Дубас А.О. Іноземні інвестиції як носій інновацій у вітчизняній економіці др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – Київ. – 2017. – №12.

7. Дубас А.О. Фінансова криза в Україні: оцінка наслідків та шляхи // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи». – 20-21 січня 2017 р. / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – С. 73-75.

8. Дубас А.О. Управління структурою капіталу підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективності використання потенціалу економіки країни». – 20-21 січня 2017 р. – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – С. 118-121.

9. Дубас А.О. Управління депозитним портфелем банківської установи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність політики економічного зростання: теорія, методологія та практика». – 27-28 січня 2017 р. / ГО «Львівська фундація». – Л.: ЛЕФ, 2017. – С. 105-108.

Перелік науково-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Спів- автори
1 Економічна ефективність використання засобів хімізації на підприємствах Лісостепової зони тези Сучасний стан розвитку аграрного бізнесу в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Київ: НАУ 2004. – С.45-46.
2 Антимонопольне регулювання ринку земель тези Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку земельних відносин в Україні». – Т.6. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 40.
3 Комплексний підхід до вирішення проблем реформування земельних відносин тези Міжнар. наук.-практ. конф. «Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання». − Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. − С. 421-423.
4 Адміністративна модель земельних перетворень в аграрній сфері стаття Вісник Донецького університету економіки та права. – Донецьк: ДонУЕП. – 2007. – № 1. – С.60-65.
5 Особливості проведення земельної реформи взарубіжних країнах стаття Економіка та держава. – 2008. – №10 – С. 45–47.
6 Трансформація земельних відносин в Україні стаття Менеджер. – 2009. – № 4. – С. 76-82.
7 Організація самоврядного контролю за використанням земель тези Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : Матеріали IV Міжнарод. наук.-метод. конф. Тези доп. (4–6 вересня 2009 р.). – Мелітополь, 2009. – С. 123–125.
8 Комплексний підхід до планування та раціонального використання земельних ресурсів тези Материалы международной научно-практической конференции «Государство и общество: проблемы взаимодействия» (Киров, 23 дек. 2009г.); под ред. В.Т. Юнгблюда, Е.А. Юшиной. – Киров: ВятГГУ, 2010. – С.57–59.
9 Особливості контрольної діяльності органів влади у сфері землекористування тези Формування ефективних фінансових механізмів державного управління економікою України: теорія і практика : матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції. – Донецьк, 2010. – С. 172-175.
10 Стале землекористування як основа соціально-економічного розвитку країни та екологізації суспільства стаття Агросвіт. – 2010. – №11 – С. 38-41.
11 До питання реформування земельних відносин в Україні стаття Зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк, 2010. – Т. XІ. – Вип. 165– С. 261–267.
12 Вдосконалення економічного механізму державного управління використанням земельних ресурсів тези Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы XI междунар. науч. конф. (Минск, 14–15 октября 2010г.): в 5 т. – Мн.: НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2010. – Т.3. – С.3–5.
13 Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери стаття Економіка та держава. – К.: 2012.-№6. – С.42-44.
14 Оцінка фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства стаття Інвестиції: практика та досвід. – К.: 2012.-№7. – С.33-35.
15 Шляхи оптимізації тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій стаття Агросвіт. – К.: 2012.-№9. – С.47-50.
16 Вдосконалення методики розрахунку витрат на послуги водопровідно-каналізаційного господарства стаття Інноваційна економіка. – Тернопіль. – 2012.- №4. – С.124-127.
17 Аналіз фінансового стану підприємств жилого-комунального господарства тези Матеріали 1-ої науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», – 19-20 квітня 2012 року, – Київ: КУУП. – С.55-57.
18 Методика оцінки ефективності функціонування підприємств житлово-комунальної галузі тези Матеріали міжнародної науково – практичної Інтернет-конференції, – 6-7 грудня 2012 р. Ч.1. -Тернопіль: Крок, 2012. – С. 201-203.
19 Механізм інвестування підприємств житлово-комунального господарства стаття Інвестиції: практика та досвід. – К.: 2013.-№11. – С.35-38. Новікова Л.А.