Дубас Ростислав Григорович

Кафедра менеджменту

Посада: завідувач кафедри

Штат./сумісн.: штат.

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Народився 23 листопада 1969 року.

У 1992 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю “Лісове господарство”, отримавши кваліфікацію інженера лісового господарства, у 2016 р. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

1992-1995 рр. – аспірантура Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Кандидат економічних наук (1996 р.), доктор економічних наук (2015 р.).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистив у 2015 році за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища на тему “Економіко-організаційні засади екологічно збалансованого використання і відтворення лісових ресурсів України”.

2001 – 2004 рр. – доцент кафедри фінансів і економіки, 2005 – 2014 рр. – декан обліково-економічного факультету Державної академії житлово-комунального господарства. 2014 – 2015 рр. – проректор з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Європейський університет».

Підвищення кваліфікації

Вищий навчальний заклад «Академія муніціпального управління», підвищення кваліфікації за напрямом підготовки «Облік і аудит», тема «Економічна діяльність та система обліку фінансових інституцій в Україні» 01.09.2013-01.03.2014, Свідоцтво АБ №298832 від 07.03.2014.

Сфера наукових інтересів:

економіка та управління національним господарством, зокрема, житлово-комунальне та лісове господарство.

Основні навчальні курси, які веде:

  1. Інноваційний менеджмент
  2. Інноваційний розвиток підприємства
  3. Менеджмент організацій
  4. Менеджмент у системі органів державної влади
  5. Методологія наукових досліджень у галузі
  6. Теоретичні засади державного управління
  7. Територіальна організація влади
  8. Публічне адміністрування в Україні

Публікації останніх років:

1. Регіональні проблеми екологічно збалансованого лісокористування: методологія, перспективи вирішення / Р. Г. Дубас. – К.: Вид-во «Фенікс», 2011. – 304 с.

2. Poland-Ukraine: Border Regions Development and Cross-Border Cooperation / V. Kravtsiv, W. Wierzbieniec, R. Dubas. – Jaroslav: Published State Higher School of Technology and Economics, 2013. – 180 p.

3. Економіка природокористування : навчальний посібник (із грифом МОН України) / Р. Г. Дубас. – К.: Вид-во «МП «Леся», 2007. – 448 с.

4. Концептуальные принципы устойчивого развития лесоресурсной сферы Украины / Р. Г. Дубас. – Финансовая экономика. – М.: Изд.-во: ЗАО «Экономическое образование». – 2013. – № 3-4. – С. 123-128.

5. Реформирование экономико-организационного механизма использования и воспроизводства лесных ресурсов Украины / Р. Г. Дубас. – Менеджер. Вісник державного університету управління. – Донецьк: Вид-во: МПП «ВІК». – 2013. – №2. – С. 22-26.

6. Economic essence of forest resources / R. G. Dubas. – Vestnik OrelGAU. – Orel: Изд-во: ООО «Картуш». – 2013. – №4. – С. 57-60.

7. Экономико-технологические аспекты использования загрязненных радионуклидами лесных земель / Р. Г. Дубас, В. П. Бычков. – Лесотехнический журнал. – Изд-во: ФГБОУВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия». – 2013. – №3(11). – С. 175-181.

8. Организация реабилитации отдельных категорий земель лесного фонда, загрязненных радионуклидами / Р. Г. Дубас. – Агропанорама. – Минск: Белорусский государственный аграрный технический университет. – 2014. – №1(101). – С.38-42.

9. Оценка возможностей капитализации лесохозяйственной деятельности в Украине на основе матрично-параметрических представлений / Р. Г. Дубас. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Випуск 7. – С. 69-75.

10. Понятійно-категоріальна сутність лісового капіталу і капіталізації лісового господарства / Р. Г. Дубас. – Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 14. – С. 121-123.

11. Оцінка розвитку та прогнозування процесів капіталізації та декапіталізації лісогосподарського комплексу / Р. Г. Дубас. – Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – Випуск 3. – С. 45-51.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
(після захисту кандидатської дисертації)

Монографії, начальні посібники:

1. Дубас Р.Г. Регіональні проблеми екологічно збалансованого лісокористування: методологія, перспективи вирішення / Р.Г. Дубас//. – К.: Вид–во «Фенікс», 2011. – 304 с.

2. Dubas R. Poland-Ukraine: Border Regions Development and Cross-Border Cooperation / V. Kravtsiv, W. Wierzbieniec, R. Dubas //. – Jaroslav: Published State Higher School of Technology and Economics, 2013. – 180 p.

3. Дубас Р.Г. Економіка природокористування / Навчальний посібник (з грифом МОН України) / Р.Г. Дубас //. – К.: Вид-во «МП «Леся», 2007. – 448 с.

У наукових фахових виданнях України:

4. Дубас Р.Г. Економічна ефективність ґрунтозахисних технологій / Дубас Р.Г., Брезінський В.Б. // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – №2(28). – С. 212-215.

5. Дубас Р.Г. До питання впровадження лісосічно-транспортної технології заготівлі деревини в держлісгоспах Українського Полісся / Дубас Р.Г., Приступа Г.К. // Вісник КТУ. – Кривий Ріг: КТУ, 2005. – Випуск 6. – С. 88-91.

6. Дубас Р.Г. Місце і роль лісових ресурсів у системі природокористування / Дубас Р.Г. // Продуктивні сили України. Науково-теоретичний економічний журнал. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – №2-4(008-010). – С. 112-119.

7. Дубас Р.Г. Історичні аспекти організації та управління лісовим господарством України / Дубас Р.Г. // Продуктивні сили і регіональна економіка. Збірник наукових праць. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – Ч. 1. – С. 232-236.

8. Дубас Р.Г. Теоретичні основи організації лісокористування / Дубас Р.Г. // Інноваційна економіка. – Тернопіль: СМП «ТАЙП», 2011. – №4. – С. 22-26.

9. Дубас Р.Г. Особливості формування показника природомісткості / Дубас Р.Г. // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2011. – №8. – режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

10. Дубас Р.Г. Методологічні аспекти здійснення трансформаційних перетворень в лісоресурсній сфері України / Дубас Р.Г. // Агросвіт. – К.: ТОВ «ДКС Центр». – 2011. – №24. – С. 9-12.

11. Дубас Р.Г. Напрямки оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно-збалансованого лісокористування / Дубас Р.Г. // Економіка та держава. – К.: ТОВ «ДКС Центр». – 2012. – №1. – С. 53-54.

12. Дубас Р.Г. Удосконалення фінансово-економічного механізму у лісоресурсній сфері України / Дубас Р.Г. // Економіка АПК. – К.: ТОВ «Редакція міжнародного науково-виробничого журналу «Економіка АПК». – 2012. – №2. – С. 66-69.

13. Дубас Р.Г. Методичні підходи еколого-економічної оцінки лісових ресурсів / Дубас Р.Г. // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2011. – №11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

14. Дубас Р.Г. Екологічна сертифікація лісів як чинник підвищення інвестиційної привабливості лісової сфери України / Дубас Р.Г. // Інвестиції: практика та досвід. – К.: ТОВ «ДКС Центр». – 2012. – №1. – С. 4-6.

15. Дубас Р.Г. Формування власнісного статусу лісоресурсної сфери України при переході її на нові форми господарювання / Дубас Р.Г. // Сталий розвиток економіки. – Тернопіль: СМП «ТАЙП». – 2011. – №7. – С. 12-16.

16. Дубас Р.Г. Сутність еколого-економічної оцінки лісових ресурсів / Дубас Р.Г. // Агросвіт. – К.: ТОВ «ДКС Центр». – 2012. – №1. – С. 11-14.

17. Дубас Р.Г. Економічна природа ренти у сфері оцінки лісових ресурсів / Дубас Р.Г. //Проблеми системного підходу в економіці [Електронний ресурс]. – 2011. – №4. – Режим доступу до журналу: http:www.nbuv/gov.ua/e-journals/PSPE/index/html/.

18. Дубас Р.Г. Напрямки реабілітації забруднених радіонуклідами лісів / Дубас Р.Г. // Проблеми системного підходу в економіці. – К.: НАУ. – 2011. – №39. – С. 35-41.

19. Дубас Р.Г. Оптимізація лісистості України як складова екологічно-збалансованого лісокористування / Дубас Р.Г. // Збірник наукових праць ДУІКТ «Економіка, менеджмент, бізнес». – К.: ПП «ППНВ». – 2012. – №1. – С. 143-148.

20. Дубас Р.Г. Еколого-економічна оцінка лісових ресурсів / Дубас Р.Г. // Стратегія розвитку України: соціологія, економіка, право. – К.: НАУ. – 2011. – №4. – С. 58-63.

21. Дубас Р.Г. Оцінка використання лісового фонду українського Полісся / Дубас Р.Г. // Інноваційна економіка. – Тернопіль: СМП «ТАЙП». – 2011. – №7. – С. 54-58.

22. Дубас Р.Г. Формування лісоресурсної сфери України на засадах сталого розвитку: зарубіжний досвід і практика / Дубас Р.Г. // Інноваційна економіка. – Тернопіль: СМП «ТАЙП». – 2012. – №1. – С. 33-36.

23. Дубас Р.Г. Критерії та індикатори формування лісоресурсної сфери на засадах сталого розвитку / Дубас Р.Г. // Сталий розвиток економіки. – Тернопіль: СМП «ТАЙП». – 2011. – №6. – С. 153-157.

24. Дубас Р.Г. Оцінка ефективності відтворення лісових ресурсів як основи екологічно збалансованого лісокористування / Дубас Р.Г. // Вісник ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ. – 2011. – №4. – С. 56-60.

25. Дубас Р.Г. Механізм функціонування інституціональних ринково-орієнтованих форм лісоресурсної сфери / Дубас Р.Г. // Агросвіт. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2012. – №5. – С. 5-9.

26. Дубас Р.Г. Проблемы капитализации лесных ресурсов регионов Украины / Дубас Р.Г. // Економічні інновації. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України. – 2013. – №55. – С. 215-220.

27. Дубас Р.Г. Оценка возможностей капитализации лесохозяйственной деятельности в Украине на основе матрично-параметрических представлений / Дубас Р.Г. //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – Випуск 7. – С. 69-75.

28. Дубас Р.Г. Понятійно-категоріальна сутність лісового капіталу і капіталізації лісового господарства / Дубас Р.Г. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 14. – С. 121-123.

29. Дубас Р.Г. Оцінка розвитку та прогнозування процесів капіталізації та декапіталізації лісогосподарського комплексу / Дубас Р.Г. // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – Випуск 3. – С. 45-51.

У зарубіжних виданнях та наукових фахових виданнях України, які зареєстровані в міжнародних науково-метричних базах

30. Дубас Р.Г. Концептуальные принципы устойчивого развития лесоресурсной сферы Украины / Дубас Р.Г. // Финансовая экономика. – Москва: Изд.-во: ЗАО «Экономическое образование». – 2013. – № 3-4. – С. 123-128.

31. Дубас Р.Г. Реформирование экономико-организационного механизма использования и воспроизводства лесных ресурсов Украины / Дубас Р.Г. // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – Донецьк: Вид-во: МПП «ВІК». – 2013. – №2. – С. 22-26.

32. Dubas R.G. Economic essence of forest resources / Dubas R.G. // Vestnik Orel GAU. – Orel: Изд-во: ООО «Картуш». – 2013. – №4. – С. 57-60.

33. Дубас Р.Г. Экономико-технологические аспекты использования загрязненных радионуклидамилесных земель / Дубас Р.Г., Бычков В.П. // Лесотехнический журнал. – Изд-во: ФГБОУВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия». – 2013. – №3(11). – С. 175-181.

34. Дубас Р.Г. Организация реабилитации отдельных категорий земель лесного фонда, загрязненных радионуклидами / Дубас Р.Г. // Агропанорама. – Минск: Изд-во: Белорусский государственный аграрный технический университет. – 2014. – №1(101). – С. 38-42.

35. Дубас Р.Г. Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку / Дубас Р.Г. // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. – 2017. – Випуск 61. – С. 101–107.

Матеріали і тези конференцій:

36. Дубас Р.Г. Шляхи регулювання продуктивності лісових насаджень Полісся України / Бузун В.О., Войтюк В.П., Дубас Р.Г. // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Лісівнича наука та освіта: стан і перспективи розвитку», 18-21 жовтня 1996 р., Київ. – К.: НАУ, 1997. – С. 83-86.

37. Дубас Р.Г. Оцінка стану соснових насаджень в умовах техногенного забруднення навколишнього середовища / Дубас Р.Г., Ворон В.П., Мазепа В.Г. // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сільськогосподарської радіоекології – 15 років після аварії на ЧАЕС», 21-23 червня 2001 р., Житомир. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – С. 224-227.

38. Дубас Р.Г. Методика еколого-економічної оцінки збитків, нанесених деревним запасам промисловим забрудненням атмосфери лісів / Дубас Р.Г., Приступа Г.К. // Збірник наукових статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку», 27-29 листопада 2007 р. – Житомир.: ПП «Вид-во «Волинь», 2007. – Том І. – С. 41-48.

39. Дубас Р.Г. Аналіз показників інтенсивності лісового господарства / Дубас Р.Г., Приступа Г.К. // Збірник статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2007 р. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – Том ІІ. – С. 102-104.

40. Дубас Р.Г. Принципи формування економічного механізму природокористування / Дубас Р.Г // Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології : Збірник доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної конференції 17-20 жовтня 2011 р., Київ. – К.: ДАЖКГ, 2011. – С. 140-143.

41. Дубас Р.Г. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму використання і відтворення лісових ресурсів / Дубас Р.Г. //Збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Пріоритетні питання економічного і соціального розвитку України», 19-20 квітня 2012 р., Київ. – К.: КУУП, 2012. – С. 53-55.

42. Дубас Р.Г. Організаційно-економічні основи переходу лісової сфери на засади сталого розвитку / Дубас Р.Г. //Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства», 6-7 грудня 2012 р., Ч.1. – Тернопіль: Крок, 2012. – С. 204-206.

43. Дубас Р.Г. Економіко-екологічні проблеми розвитку туризму в лісових комплексах українського Полісся / Дубас Р.Г. //Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика», 25-26 квітня 2013 р. – Київ: КУУП, 2013. – С. 64-65.

44. Дубас Р.Г. К вопросу капитализации лесных ресурсов территорий и регионов Украины / Дубас Р.Г. // Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы экономического развития», 19-20 апреля 2013 г. – Сімферополь: Наукове об’єднання «Economics», 2013. – С. 108-110.

45. Дубас Р.Г. Матрично-параметрический подход к оценке проблем капитализации лесного хазяйства / Дубас Р.Г. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України», 7 березня 2014 р. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 146-147.

46. Дубас Р.Г. Управлінські аспекти оцінки фінансового стану виробничого підприємства / Дубас Р.Г., Шкляр Я.В. // Ефективність політики економічного зростання: теорія, методологія та практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27-28 січня 2017 р. / ГО «Львівська економічна фундація». – Л.: ЛЕФ, 2017. – С. 51-54.

47. Дубас Р.Г. Управління підприємствами в процесі банкрутства / Дубас Р.Г., Філевський О.В. // Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 10-11 лютого 2017 р. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017. – С. 27-30.

48. Дубас Р.Г. Управління кредитним портфелем банківської установи / Дубас Р.Г., Бабак О.В. // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – P. 17-19.

Статті в інших виданнях:

49. Дубас Р.Г. Эффективность формирования сосново-дубовых молодняков в условиях радиоактивного загрязнения лесов / Дубас Р.Г., Бузун В.А., Приступа Г.К. // Проблемы экологии лесов и лесоиспользования в Полесье Украины. Научные труды Полесской АЛНИС. – Житомир: Волинь, 1997. – Вып.4. – С. 85-90.

50. Дубас Р.Г. К вопросу совершенствования системы управления лесным хозяйством / Дубас Р.Г. // Проблемы экологии лесов и лесоиспользования в Полесье Украины. Научные труды Полесской АЛНИС. – Житомир: Волинь, 1997. – Вып.4. – С. 111-113.

51. Дубас Р.Г. До питання вдосконалення системи організаційних заходів по фінансуванню лісового господарства в умовах ринку / Дубас Р.Г. // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. Наукові праці Поліської АЛНДС. – Житомир: Волинь, 1998. – Вып.5. – С. 135-137.

52. Дубас Р.Г. Особливості визначення економічної ефективності прогресивної системи лісосічних машин / Дубас Р.Г. // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. Наукові праці Поліської АЛНДС. – Житомир: Волинь, 1999. – Вип.6. – С. 143-150.

53. Дубас Р.Г. Екологічні аспекти головних рубок лісу в Поліссі України / Дубас Р.Г., Бузун В.О., Приступа Г.К. // Вісник ЖІТІ. Технічні науки. – Житомир: ЖІТІ. – 2000. – №13. – С. 230-233.

54. Дубас Р.Г. Аналіз лісистості Правобережного Полісся України як основи сталого лісокористування / Дубас Р.Г. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Географія і сучасність. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск 13. – С. 92-108.