Дудка Лариса Олексіївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Досвід роботи: 25 років

Біографія

Народилася 4 жовтня 1969 року в с. Безуглівка Ніжинського району Чернігівської області.

У 1987 році закінчила Безуглівську середню школу із золотою медаллю.

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи 1987 році вступила до Полтавського державного педагогічного інституту, який закінчила у 1992 році з червоним дипломом, здобувши кваліфікацію вчителя історії суспільствознавства та радянського права.

Відомості про захист дисертацій

З 2001 р. по 2005 р. була аспіранткою інституту історії України НАН України.

У 2005 р. спеціалізованій раді Національного університету «Києво-Могилянська академія» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 на тему «Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті – 40-ві роки ХХ століття)».

Основні етапи трудової діяльності

З 1992 р. по 1993 р. працювала вчителем історії у Ніжинській загальноосвітній школі №1.

З 1993 р. по 2006 р. працювала викладачем історії та суспільних дисциплін у Ніжинському училищі культури та мистецтв ім. Заньковецької.

З 2006 р. працювала на посаді доцента в Ніжинському державному університеті ім. Гоголя (2006-2010 – доцент кафедри права та методики, 2010-2012 – доцент кафедри історії України, з 2012 р. – доцент кафедри політології та права).

Перелік наукових праць

1. Спілка войовничих безвірників України: стан та діяльність у роки Великої Вітчизняної війни // Незабутні сторінки історії нашого народу: 36. праць. – Київ, 2006. – № 9. – С. 19 – 28.

2. До питання становлення безвірницького руху в УРСР у середині 1920-х років // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга 1. – Львів, 2006. – С 255 – 262.

3. Становлення механізму регулювання державно-церковних відносин в Україні в 1 половині 1920-х років // Знаки питання в історії України: Матеріали III Міжнародної наукової конференції (м. Ніжин, 19-21 квітня 2007 р.). – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – С. 176 – 183.

4. Спілка войовничих безвірників у виконанні завдань «культурно-масового фронту» // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: «Логос», 2007. – С. 371 – 379.

5. Спілка войовничих безвірників України: джерелознавчий аспект // Держава і церква в Україні за радянської доби: Збірник статей за матеріалами II Всеукраїнської наукової конференції (м. Полтава, 18-19 жовтня 2007 p.). – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 28 – 34.

6. Становлення механізму регулювання державно-церковних відносин в Україні в 1-й половині 1920-х років // Література та культура Полісся. – Вип. 44: До 80-річчя з дня народження професора Нінель Миколаївни Арват іВідп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – С. 176 – 183.

7. Позикові кампанії в Україні в 1930-х роках та участь в їх реалізації безвірницьких осередків // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга L. – Львів: «Логос», 2009.

8. Музеї в контексті антирелігійної роботи в Україні в кінці 1920-х – 1930-х роках // Держава і церква у новітній історії України / 36. статей за матеріалами III Міжнародної наукової конференції «Держава і церква в Україні радянської доби» (15-16 жовтня 2009 р.). – Полтава: ПНПУ, 2010. – С. 89-94.

9. Сізіфова праця, або Чому занепала антирелігійна робота в Україні в середині 1930-х років // Література та культура Полісся. – Вип. 60: Регіональні та загальноукраїнські історико-культурні процеси у сучасному дослідницькому вимірі / [відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С. 129 – 137.

10. Утворення та діяльність осередків юних безвірників в Україні в 1920 – 1930-х роках // Збірник матеріалів V міжнародної наукової конференції «Знаки питання в історії: Україна на перехресті цивілізацій» (м. Ніжин, 21-22 жовтня 2010 р.). – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – С.61 – 67.

11. Антирелігієзація музеїв та музеєфікація культових споруд: дві паралелі насадження радянської моделі державно-церковних відносин в Україні в кінці 1920-х – 1930-х роках // Краєзнавство: Науковий журнал. – К.: Вид-во «Телесик», 2010. – Ч. 4. – С. 63 – 69.

12. Антирелігійна пропаганда в системі народної освіти в УСРР в 1920-1930-х роках: механізм упровадженню та наслідки // Література та культура Полісся. – Вип. 62: Організації та творчі об’єднання XIX-XX ст. і їх діячі в регіональному та всеукраїнському контексті / [відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 125 – 135.

13. Журнал «Безвірник» у системі антирелігійної пропаганди в Україні в 1920 – 1930-х роках // Література та культура Полісся. – Вип. 63: Історико-культурний простір та його наповненість окремими явищами / [відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – С. 138 – 145.

14. Спроби державно-партійних органів активізувати діяльність Спілки безвірників України в 1937-1941 рр.: черговий «штурм неба» чи реанімація приреченого // Література та культура Полісся. – Виш 70 / [відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – С. 131 – 138.

15. Формування правосвідомості учнівської молоді в контексті громадянської освіти // Збірник матеріалів всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини та громадянина в Україні» (м. Ніжин, 16 листопада 2012 р. – Ніжин, 2012. – С. 16-19.

16. Особливості становлення та поширення безвірницького руху на Ніжинщині у 1920-х роках // Держава і Церква в новітній історії Україні: Збірник наукових статей за матеріалами IV Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії Україні» (м. Полтава, 20-21 листопада 2012 р.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – С. 108 – 116.

17. Кадрове забезпечення антирелігійної пропаганди в Україні 1920-1930-х років // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: «Логос», 2013. – С. 231 – 242.

18. До питання участі безвірницьких осередків в економічних заходах влади в Україні в 1930-х роках // Полтавські історичні студії: ювілейний збірник на пошану Віктора Ревегука. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – С. 231 – 240.

19. Дудка Л.О., Грищенко Т. Проблемне навчання на уроках історії (на прикладі теми «Утворення Української Гетьманської держави Гетьманщини» (Історія України, 8 клас) // Актуальні проблеми теорії та методики навчання історії, правознавства та суспільно-політичних дисциплін: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (Ніжин, 05 квітня 2013 р.) / упорядник О. С. Дудченко. – Ніжин: ПП Лисенко, 2013. – С. 4-9.

20. Дудка Л.О., Корзун М. Викладання теми «Княжа Русь-Україна» у 5 класі засобами використання ігрових навчальних технологій // Актуальні проблеми теорії та методики навчання історії, правознавства та суспільно-політичних дисциплін: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (Ніжин, 05 квітня 2013 р.) / упорядник О. С. Дудченко. – Ніжин: ПП Лисенко, 2013. – С. 10-14,

21. До питання оновлення чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійні організації // Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Протиправна поведінка: критерії, відповідальність, запобігання» (м. Ніжин, 24 травня 2013 р.). – Ніжин, 2013. – С. 64-70.

22. Войовниче безвірництво як засіб у здійсненні політики колективізації в Україні на межі 1920-х – 1930-х років // Збірник статей «Другі Череванівські читання» (м. Полтава, 30-31 жовтня 2013 р.). – Полтава, 2013. – С. 226 – 231.

23. 23.Інноваційність у суспільствознавчій освіті як показник її сучасного реформування // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2014. – Випуск 1 (5) / [укладач О. С. Дудченко]. – Ніжин: ПП Лисенко, 2014. – С. 24 – 28.

24. Утвердження радянської обрядовості у дискурсі політики державного атеїзму в Україні 1920 – 1930-х років // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга 1. – Львів: «Логос», 2014. – С. 241-254.

25. Державно-церковні відносини в сучасній Україні: розмови без діалогу // Часопис. Збірник наукових праць викладачів істерико-юридичного факультету. – 2015. – Випуск 6 / [укладач О. П. Кривобок]. – С. 33-45.

26. До питання припинення діяльності Спілки войовничих безвірників в Україні (1944-1947 рр.) // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів: «Логос», 2015. – С. 148-159.

27. Система формування готовності учнів основної школи до вибору суспільно-гуманітарного профілю у контексті допрофільної підготовки // Novochesnа есdukасjа: filozofiа, іnnovасjа, doswiadezenіе – Nr 2. – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoty Informatyki і Umiejtnosci, 2015. –S. 160 – 164 (ISBN 978-83-60282-31-1).

28. Державно-церковні відносини в Україні періоду незалежності, або Від якого досвіду сьогодні вже варто відмовитись // Держава і Церква в новітній історії Україні: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії Україні» (м. Полтава, 19-20 листопада 2015 р.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015. – С. 357-363.

29. Фольклор у контексті шкільної історичної освіти // Науково-методичний вісник Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради : [науково-методичний збірник]. – 2015. – Випуск 2 (8) / [укладач О. С. Дудченко]. – Ніжин: ПП Лисенко, 2015. – С. 51-55.

30. Преса як засіб реалізації антирелігійної пропаганди в Україні періоду 1920-х – 1930-х років // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник іупоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. –JL: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Вид-во «Логос», 2016. – Кн. І. – С. 560-571. (фахове видання).

31. Громадський контроль як форма прояву громадської активності в суспільстві // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 лютого 2016 р.) / за загальною редакцією д. політ. н., професора Д. В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 178-183.(ISBN 978-966-916-067-6).

32. Спілки безвірників у контексті антирелігійної пропаганди в Україні; питання хронології та періодизації // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13). – Т. 2. – С. 48-56. (фахове видання, РИНД).

33. Спілка безвірників як інструмент реалізації антирелігійної пропаганди на Ніжинщині в 1920-х роках // Сі вершина в історії України: 36. наук, праць. – Випуск 9. – Київ-Глухів: Центр пам’яткознавства HAH України і УТОПІК, 2016. – С. 506-510.

34. 34.Особливості проблемного викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір» (3 червня 2016 р., м. Полтава). – Полтава, 2016. – С. 33- 40.

35. Проблемний підхід у викладанні правознавчих дисциплін // Актуальні проблеми розвитку публічного права в контексті реформування сучасного законодавства [Електронне видання] : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ніжин, 27 вересня 2016р.). – С. 17-20.

36. Журнал «Безвірник» як засіб реалізації антирелігійної пропаганди в Україні періоду 1920-х – 1930-х років // Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 14-15 квітня 2017 р.). – Дніпро: HO «Відкрите суспільство», 2017. – С. 31-35.

Перелік посібників

1. Історія України: Навчально-методичний посібник для нефахових факультетів (відповідно до вимог кредитно-модульної системи) / Укл. Л. О. Дудка, М. В. Семенова, О. В. Крупенко, М. В. Потапенко, І. М. Конончук. – Ніжин, 2007. – 80 с.

2. Держава та церква в Україні радянського періоду (1919 – 1991 рр.): Навчально-методичний посібник спецкурсу для студентів спеціальності «Історія» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання). – Ніжин: Видавництва НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 67 с.

3. Навчальна програма з дисципліни «Історія України» для студентів неісторичних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. О. В. Ростовська, Л. О. Дудка, Є. М. Луняк, М. В. Семенова, О. В. Крупенко, М. В. Потапенко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 52 с.

4. Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін (за вимогами кредитно-модульної системи). – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 93 с.

5. Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін (за вимогами кредитно-модульної системи): навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.020302 – Історія. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 133 с.

6. Теорія та методика навчання історії (за вимогами кредитно-модульної системи): навч.-метод, посіб. / Л. О. Дудка, О. В. Желіба. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014.

7. Шкільний курс історії України та методика його викладання (за вимогами кредитно-модульної системи): навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.020302 – Історія. – Ніжин: Видавництво ПДУ ім. М. Гоголя, 2015. – у друці.

8. Методика викладання соціально-політичних дисциплін (за вимогами кредитно-модульної системи): навч.-метод. посіб. для студентів спеціальності 052 – політологія. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 99 с.