Захарчук Олександр Васильович

Кафедра фінансів та обліку

Посада: професор

Вчене звання: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Стаж роботи: 17 років

Біографія

Народився 29 квітня 1963 р. у с. Джурин Шаргородського р-ну Вінницької обл. в сім’ї колгоспників. Закінчивши 8 класів Джуринської середньої школи, навчався у Вінницькому політехнічному технікумі (1978-1982 рр.).

Після військової служби (1982-1984 рр.), вступив до Української сільськогосподарської академії м. Києва на економічний факультет (1985-1990 рр.). Маючи спеціальність економіста-організатора сільськогосподарського виробництва, розпочав трудову діяльність у КСП ім. Суворова с. Зведенівка Вінницької області головним економістом.

З 1999 по 2001 рр. працював на різних посадах головного управління сільського господарства та головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації. Очолював відділи економіки агропромислового комплексу, інвестиційної політики та фінансових відносин і розрахунків.

Науково-дослідну діяльність розпочав в аспірантурі Інституту землеробства УААН, де виконав дисертаційну роботу на тему „Економічні відносини у зернопродуктовому комплексі Вінниччини” (2000-2002 рр.).

З вересня 2001 р. по листопад 2002 року працював старшим науковим співробітником відділу інвестицій та відділу ціноутворення і кон’юнктури ринку ННЦ „Інститут аграрної економіки”.

З листопада 2002 по 2010 р.р. обіймав посаду заступника директора з економічних досліджень Українського інституту експертизи сортів рослин. Здійснював наукове консультування та приймав безпосередню участь у розробці науково-технічної програми державної експертизи сортів рослин. Приймав безпосередню участь у розробці та підготовці заходів із підвищення якості на надійності проведення польової експертизи сортів рослин, у пошукових і теоретичних наукових дослідженнях у галузі охорони прав на сорти рослин, у тому числі спрямованих на вивчення наукових основ генетичної та біологічної безпеки.

У 2006 році одержав наукове звання старшого наукового співробітника.

У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему «Формування та розвиток ринку сортів рослин (теорія, методологія та практика)».

У 2010 році розпочав викладацьку роботу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді завідувача, а потім професора кафедри фінансів та банківської справи.

До сфери досліджень науковця входять методологічні проблеми відтворення основного капіталу аграрних підприємств та формування ринку матеріально-технічної бази. Активно поширює знання по ринку зерна та зернопродуктів, сортів рослин, інтелектуальної власності, економічного обґрунтування вартості сортодосліду, витрат кваліфікаційної експертизи, доцільності державної допомоги для проведення науково-технічної експертизи у наукових виданнях та пресі. Має 2 монографії, 2 посібники, 6 колективних монографій та більш як 100 наукових праць.

Член спеціалізованої вченої ради Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Житомирського національного агроекологічного університету, член редакційної колегії науково-практичних журналів «Економіка АПК», «Вісник» та «Зерно і хліб».

За період роботи в сільськогосподарському виробництві, на посадах державних та наукових закладів Захарчук О.В. зарекомендував себе висококваліфікованим спеціалістом, здібним організатором, ініціативним працівником.

Нагороджений колегією Міністерства аграрної політики та продовольства України трудовою відзнакою «Знак пошани», грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства, Державної служби з охорони прав на сорти рослин, Українського інституту експертизи сортів рослин, Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» та Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Основні етапи педагогічної діяльності

З 2010 року – завідувач кафедри банківської справи Відкритого міжнародного університету розвитку людина «Україна», а з 2013 – професор кафедри фінансів та банківської справи Університету «Україна».

Веде основні навчальні курси

1. Гроші та кредит
2. Банківський та кредитний менеджмент

Основні наукові праці

1. Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ / За ред. М. І. Кісіля, О. В. Захарчука та М. М. Кропивко. – К.: ТОВ «Алефа», 2011. – 217 с.

2. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності / [О.В. Захарчук, М.І. Кісіль, В.С. Кропивко та ін.]; за ред. О. В. Захарчука, М. І. Кісіля. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 92 с.

3. Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції [Захарчук О.В., Герун М.І., Могилова М.М., Вишневецька О.В., Гаркавий В.В.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 60 с.

4. Економіка насінництва. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 272 с.

5. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. – Washington: World Bank Group, 2015. – 158 p.

6. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посібник [Лупенко Ю. О., Захарчук О. В., Вишневецька О. В. та ін.]; за ред. Ю. О. Лупенка та О. В. Захарчука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2015. – 144 с.

Публікації останніх років

1. Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні / Економіка АПК. – 2016. – № 5. – С. 5-12.

2. Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств / Економіка АПК. – 2017. – № 2. – С. 25-31.

3. Проблеми модернізації сільськогосподарської техніки / Сучасні технології виробництва зернових культур 2016: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції // в рамках VІ Міжнародної виставки інноваційних рішень у зерновому господарстві «Зернові технології 2016» (12 лютого 2016 р.) // Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 27-30

4. Сучасна концепція розвитку насінництва в Україні / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення // НААН, СГІ, Мінагропрод, УІЕСР. – Вінниця, 2016. – С. 138-140.

Перелік науково-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Співавтори
1 Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України: посібник К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 144 с.
2 Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур стаття Економіка АПК. – 2016. – № 3. – С. 57-65.
3 Формування системи інтеграції науки і виробництва в АПК стаття Агросвіт. – 2015. – № 20. – С. 3-8.
4 Досвід розвитку сільського господарства Польщі стаття Економіка АПК. – 2015. – № 10. – С. 59-65.
5 Проведемо паралелі між ринками посівного матеріалу світу, Європи й нашої країни стаття К.: Зерно і хліб. – 2015. – № 4. – С. 14-15. Ткачик С.О, Завальнюк О.І.
6 Інноваційний розвиток основного капіталу аграрних підприємств стаття Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка і енергетика АПК. – К., 2015. – Випуск 226. – С. 229-236.
7 Зависимость от семян стаття Агроперспектива. – № 1. – 2016. – С. 26-31.
8 Проблеми розвитку основного капіталу аграрних підприємств тези доповіді Збірник тез доповідей ХVI Міжнародної наукової конференції „Сучасні проблеми землеробської техніки”. – К: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2015. – С. 158-160.
9 Формування європейського насіннєвого ринку, успіхи та проблеми тези доповіді Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2015. – С. 115-121.
10 Ринок сільськогосподарської техніки в Україні тези доповіді Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Інженерія систем природокористування // ХІІ Міжнародна агропромислова виставка „Агрофорум – 2015”, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2015. – С. 15-19.
11 Проблеми модернізації сільськогосподарської техніки тези доповіді Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні технології виробництва зернових культур 2016 // VІ Міжнародної виставки інноваційних рішень у зерновому господарстві „Зернові технології 2016”, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 27-30.
12 Проблеми розвитку основного капіталу аграрних підприємств доповідь ХVI Міжнародна наукова конференція „Сучасні проблеми землеробської техніки”. м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування, 17-19 жовтня 2015 року.
13 Формування європейського насіннєвого ринку, успіхи та проблеми доповідь Міжнародна науково-практична конференція та П’ятнадцяті річні збори Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників «Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України», м. Київ, Інститут аграрної економіки, 14 травня 2015 року.
14 Ринок сільськогосподарської техніки в Україні тези доповіді Міжнародна науково-практична конференція „Інженерія систем природокористування”, м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування, 11 листопада 2015.
15 Проблеми модернізації сільськогосподарської техніки тези доповіді Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні технології виробництва зернових культур 2016», м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування, 12 лютого 2016 року.
16 Проаналізуємо екологічну ситуацію в Україні з погляду економіки стаття К.: Зерно і хліб. – 2011. – № 2. – С. 28-29. Пішеніна Т.І.
17 До Державного реєстру сортів рослин України занесено нові сорти ярого ячменю стаття К.: Зерно і хліб. – 2011. – № 3. – С. 54-56. Загинайло М.І., Лівандовський А.А
18 Схарактеризуємо новозареєстровані сорти ярого ячменю іноземної селекції стаття К.: Зерно і хліб. – 2011. – № 4. – С. 43-46. Загинайло М.І., Лівандовський А.А.
19 Розвиток комерційних відносин у сфері освітніх послуг стаття К.: Агроінком. – 2011. – № 7-9. – С. 33-37. Пішеніна Т.І.
20 Особливості формування національних сортових ресурсів стаття Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 117-122.
21 Сортимент гібридів кукурудзи для вітчизняних аграріїв постійно поповнюється стаття К.: Зерно і хліб. – 2012. – № 2. – С. 24-25. Загинайло М.І., Лівандовський А.А
22 У держсортслужбі відзначають стрімке щорічне оновлення сортових рослинних ресурсів стаття К.: Зерно і хліб. – 2012. – № 3. – С. 34-36.
23 Формування національних сортових ресурсів – минуле, сьогодення та перспективи розвитку стаття Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – К.: Алефа. – 2011. – № 2. – С. 59-63.
24 Формування національних сортових ресурсів – шлях до забезпечення продовольчої безпеки країни стаття Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Мелітопольська типографія „Люкс”, 2012. – № 2 (18), том 5. – С. 152-163. Кропивко В.С.
25 Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ монографія К.: ТОВ «Алефа», 2011. – 217 с. Кісіль М.І., Кропивко М.М.
26 Менеджмент: част. ІІ навчальний посібник К. : Університет „Україна”, 2012. – 204 с. Страшний В.І.
27 Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності посібник К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 92 с. Кісіль М.І., Кропивко В.С. та ін.
28 Економіка насінництва навчальний посібник К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 272 с.
29 Нам варто перейти від застарілого компенсаційного характеру державної допомоги селекційним установам до ринкового стаття К.: Зерно і хліб. – 2013. – № 1. – С. 36-37.
30 Оцінка вартості сорту рослин як об’єкта інтелектуальної власності стаття Економіка АПК. – 2013. – № 2.– С. 86-93.
31 Оцінка сучасного вітчизняного ринку сортів рослин тези доповіді Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 25-річчю Національного генетичного банку рослин України (4-7 липня 2016 року) // Інститут рослинництва ім. Юр’єва НААНУ, УІЕСР. – Київ, ТОВ „Ніланд-ЛТД”,2016. – С. 117-119.
32 Матеріально-технічна модернізація сільськогосподарських підприємств тези доповіді Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Технічне забезпечення виробництва органічної продукції та біопалив в АПК” (08-11 червня 2016 року) // в рамках ХХVІІІ Міжнародної агропромислової виставки „АГРО – 2016”, Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 23-25.
33 Сучасна концепція розвитку насінництва в Україні тези доповіді Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю селекції пшениці в Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (1-3 червня 2016 року, м. Одеса) // НААН, СГІ, Мінагропрод, УІЕСР. – Вінниця, 2016. – С. 138-140.
34 Чи потрібно в Україні спрощувати процедуру реєстрації генетично модифікованих організмів? стаття Урядовий кур’єр. – 27 жовтня 2015 р.:[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/transgen-na-tarilci/
35 Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація стаття Економіка АПК. – 2016. – № 7.– С. 72-79.
36 Проблеми модернізації основного капіталу аграрного сектору економіки тези доповіді Зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції від 5-6 червня 2015 р. – К.: Національний університет біоресурсів і природокористування, 2015. – С. 58-62.
37 Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова (Лукіновські читання): тези доповіді Зб. наук. праць за матеріалами теорет. семінару 5 грудня 2014 р. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2015. – С. 44-48.
38 Enabling the Business of Agriculture, 2015 рrogress Report Washington : World Bank Group, 2015. – 158 p.
39 Какие семена – таков и урожай стаття Агроперспектива. – № 1. – 2015. – С. 78-85.
40 Отечественные заводы нарастили выпуск сельхозтехники. Аграрии предпочитают импортную стаття Интернет-газета «Капитал», 17 февраля 2014 г.: [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.capital.ua/ru/publication/13523-otechestvennye-zavody-narastili-vypusk-selkhoztekhniki-agrarii-predpochitayut-importnuyu#ixzz2tZ78FPEf.
41 Методичні рекомендації з обґрунтування нормативної потреби основних засобів на виробництво сільськогосподарської продукції посібник К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 60 с. Герун М.І., Могилова М.М. та ін.
42 Техніко-технологічне забезпечення малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі тези доповіді XV Міжнародна наукова інтернет-конференція „Науково-технічні засоби розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій” 13 вересня 2014 р., смт. Дослідницьке. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://ndipvt.com.ua/konf7/1/zaharchuk.htm. Вишневецька О.
43 Лизинговые схемы стаття Агроперспектива. – К., 2014. – Вип. 5. – С. 34-39.
44 Сортові рослинні ресурси України в 2011 році, стан та перспективи тези доповіді Тези Першої міжнародної науково-практичної конференції, присв’яченої 10-й річниці від Дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин. – Кам’янець-Подільський : ПП „Медобори-2006”, 2012. – С. 85-86. Кропивко В.С.
45 Основні положення ринку сортів і насіння рослин в Україні стаття Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. – Сімферополь: ВД „Аріал”, 2012. – Випуск 16. – С. 301-307. Лавриненко Ю.О., Макрушин М.М.
46 Оценка стоимости сорта растений как объекта интеллектуальной собственности тези доповіді I Международная научно-практическая конференция «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. – М.: ИНИОН РАН, 30-31 октября 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.innclub.info.
47 Сучасний стан розвитку насінництва в Україні тези доповіді Тези міжнародної науково-практичної конференції „Конкурентноспроможне насіння – стабільний врожай. – Полтава, 2013. – С. 75-78.
48 Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року посібник ННЦ „Інститут аграрної економіки”; за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2013. – 50 с. Луценко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та інш.
49 Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2014 році науково-аналітичний прогноз К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. – 32 с. Лупенко Ю.О., Пугачов М.І., Месель-Веселяк В.Я. та ін.
50 Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України стаття Економіка АПК. – 2014. – № 7.– С. 92-99.
51 Насіння і садивний матеріал як інтелектуальний товар в Україні стаття Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) // За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. – № 2 (22). – С. 106-116.
52 Давно назріла потреба в кожній області створити систему насінництва зернових культур стаття К.: Зерно і хліб. – 2013. – № 3. – С. 32-34.
53 Подаємо оновлені сортові ресурси кукурудзи на нинішній рік стаття К.: Зерно і хліб. – 2014 .- № 1. – С. 38-39. Загинайло М.І., Лівандовський А.А., Таганцова М.М.
54 Подаємо оновлені сортові ресурси кукурудзи на нинішній рік стаття К.: Зерно і хліб. – 2014. – № 2. – С. 83-84. Загинайло М.І., Лівандовський А.А., Таганцова М.М.
55 Аналіз ринку пально-мастильних матеріалів в Україні стаття Науковий вісник Херсонського державного університету // Серія: Економічні науки. – 2014. – Випуск 5. – Ч. 1. – С. 180-183. Вишневецька О.В.
56 Development of small farms in Ukraine and the Polish experience стаття Economika APK. – 2014. – № 10. – p. 75-79. Вишневецька О.В.
57 Багато зроблено в Україні для охорони інтелектуальної власності на сорти рослин, але ще не все стаття К.: Зерно і хліб. – 2015. – № 1. – С. 49-51. Ткачик С.О.
58 Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві стаття Економіка АПК. – 2015. – № 5.– С. 62-70. Вишневецька О.В.