Захарін Сергій Володимирович

Кафедра: фінансів та банківської справи

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Досвід роботи: 12 років

Біографія

Народився 8 травня 1974 року в місті Чернігові.

Відомості про вищу освіту

1996 рік – магістратура Київського державного економічного університету за спеціальністю «Економіка підприємства».

2000 рік – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

Відомості про підвищення кваліфікації і захист дисертацій

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему: “Державне регулювання іноземного інвестування”.

З 2005 року – старший науковий співробітник за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання національним господарством.

У 2011 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему “Регулювання інвестиційного забезпечення інноваційно – технологічної діяльності у промисловості”.

Відомості про підвищення кваліфікації

2013 – Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, програма «Компетентнісний підхід у формуванні сучасного фахівця»;

2014 – тренінг Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Jean Monnet Fund та Виконавчої Агенції з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури;

2015 – стажування у Вищій школі менеджменту у Варшаві (Польща);

2015 – програма академічної мобільності Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень.

2017 – педагогічне стажування у Тянцзинському університеті іноземних мов за тематикою: «Державна політика у сфері науки і освіти. Управління науковою установою. Управління освітнім закладом».

Основні етапи діяльності

Має досвід роботи в наукових установах (Інститут економічного прогнозування НАН України, Інститут вищої освіти НАПН України, Науково-дослідний інститут при Міністерстві економіки України, Науковий центр розвитку туризму та ін.) та вищих навчальних закладах.

Має досвід науково-методичної роботи з розробки науково-методичних матеріалів, наукового обґрунтування методичних рекомендацій тощо.

Член двох спеціалізованих вчених рад із присудження наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук.

Має значний досвід громадської роботи. Нині – директор Громадської організації «Науково-дослідний інститут економічного розвитку».

Окремі науково-практичні пропозиції впроваджено в практику управління освітою, що підтверджено листами МОН України та інших відомств.

Член Громадської ради при МОН.

Основні навчальні курси

  1. Аналіз інвестиційних проектів
  2. Міжнародна інвестиційна діяльність
  3. Методологія наукових досліджень у галузі фінансів

Наукові здобутки: понад 180 наукових праць (у т.ч. 3 індивідуальні монографії, 11 колективних монографій, 6 наукових праць в іноземних наукових виданнях, 5 наукових праць у виданнях, що включені до наукометричної бази Scopus).

Публікації останніх років

1. Захарін С.В. Перспективна модель фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів / Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи [колективна монографія]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 248-265.

2. Zakharin S. Comparative characteristics of the fiscal policy in Hungary and Ukraine / S. Zakharin, C. Lentner, D. Kucherenko. – “Modern Science – Moderní věda”. – 2015. – № 4. – Р. 9-26.

3. Захарін С.В. Система вищої освіти як джерело формування людського капіталу / С. В. Захарін / Наукові розробки, передові технології, інновації [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: КНЛУ, 2015. – С. 58-64.

4. Zakharin S. Сomparative characteristics of fiscal policy in Hungary and Ukraine. Modern Sience / L. Chaba, D. Kucherenko, S. Zakharin. – 2015. – № 4. – Р. 6-20.

5. Захарін С.В. Система вищої освіти як джерело формування людського капіталу / С.В. Захарін / Наукові розробки, передові технології, інновації [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: КНЛУ, 2015. – С. 58-64.

6. Захарін С.В. Перспективна модель фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів / Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи [колективна монографія / за ред. І. М. Грищенка]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 248-265.

7. Захарін С.В. Формування інтелектуального капіталу як орієнтир управління комерційною діяльністю туристичного підприємства / М. Байков, С. Захарін / Молодий вчений. – 2015. – № 9. – С. 50-62.

8. Захарін С.В. Планування комерційної діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / С. Захарін, Р. Молдавчук, Н. Левчук / Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. – С. 221-225.

9. Захарін С.В. Економічні механізми стимулювання розвитку туризму і курортів / С. Захарін, Т. Семикопна, М. Субота / Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. – С. 225-228

10. Захарін С.В. Перспективи співробітництва України та Китайської Народної Республіки у сферах науки і освіти / С. В. Захарін / Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. – С. 228-232.

Перелік основних наукових праць за останні роки

Монографії

1. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення інноваційно-технологічного розвитку економіки [монографія] / С. В. Захарін. – К.: КНУТД, 2011. – 344 с.

4. Захарін С.В. Інвестиційний ресурс технологічного розвитку економіки / С. В. Захарін / Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку економіки України [монографія; кол. авторів] / за ред. д.е.н., проф. Л. І. Федулової. – К.: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2011. – С. 245-302.

3. Захарін С.В. Оцінка стану та умов інвестиційного процесу у сфері вищої освіти / С. В. Захарін / Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні [монографія; кол. авторів] / за ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАПН України І. М. Грищенка. – Хмельницький: Вид-во ХНУ, 2010. – С. 341-362.

4. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного й технологічного розвитку промислових підприємств / С. В. Захарін / Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів [монографія]. – К.: КНЕУ, 2013. – С. 147-159.

5. Захарін С.В. Підтримка економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств як умова інвестиційної безпеки держави / С. В. Захарін // Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України [монографія]. – К.: КНУТД, 2013. – С. 282-298.

6. Захарін С.В. Державна політика підтримки інноваційної діяльності установ вищої освіти / С. В. Захарін, Д. І. Коваленко // Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти [монографія]. – К.: ІВО НАПНУ, 2012. – С. 298-306.

7. Захарін С.В. Формування технологічних кластерів як точок зростання економіки України [монографія] / Л. І. Федулова, С. В. Захарін, Г. Норд та ін. / за ред. Л. І. Федулової. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 214-226 (0,5 д.а.).

8. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення розвитку вищої освіти як умова підтримки економічної безпеки / С. В. Захарін // Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект [колективна монографія] / За ред. І. М. Грищенка, М. П. Денисенка, А. П. Гречан та ін. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – С. 31-49 (0,9 д.а.).

9. Захарін С.В. Особливості підтримки інвестиційної безпеки у сфері вищої освіти / Теоретико-методологічні основи інноваційно-інвестиційної безпеки України [монографія] / за ред. член-кор. НАПН України І. М. Грищенка та ін. – К.: КНУТД, 2013. – С. 170-191.

10. Захарін С.В. Перспективна модель фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів / Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи [колективна монографія]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 248-265.

11. Захарін С.В. Актуальні проблеми державно-приватного партнерства у підтримці процесу розвитку корпоративного сектору / Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія]. – К.: КНЛУ, 2014. – С. 61-69.

12. Захарін С.В. Теоретико-методологічні концепції формування та використання людського капіталу як джерела розвитку корпоративного сектору / Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія]. – К.: КНЛУ 2014. – С. 86-92.

13. Захарін С.В. Організація та фінансування проектів у сфері корпоративної освіти / Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія]. – К.: КНЛУ, 2014. – С. 148-155.

14. Захарін С.В. Вплив фінансів домогосподарств на стан оборотного капіталу корпорації (на прикладі легкої промисловості) / Новітні технології корпоративного менеджменту в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [колективна монографія]. – К.: КНЛУ, 2014. – С. 170-175.

Наукові праці у наукових виданнях

15. Захарін С.В. Інвестиційне забезпечення інноваційно-технологічної діяльності у промисловості України: структурний аналіз, посткризові виклики, перспективи державної підтримки / С. В. Захарін // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – № 16/2. – С. 99-105.

16. Захарін С.В. Стимулювання інвестиційного процесу на рівні регіону в умовах переходу економіки на модель інноваційного розвитку / С. В. Захарін // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності [збірник наукових праць]. – Маріуполь, 2011. – С. 139-140.

17. Захарін С.В. Інвестування інноваційної діяльності на рівні регіону: методологічні засади і обмеження / С. В. Захарін // Управлінські інновації: теорія та практика [збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції]. – Тернопіль, 2011. – С. 35-37.

18. Захарін С.В. Формування параметрів бюджетно-податкової політики в контексті стимулювання інвестиційної діяльності / С. В. Захарін // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Том 1. – С. 259-264.

19. Захарін С.В. Особливості інвестиційного забезпечення інноваційно-технологічної діяльності в контексті викликів глобального розвитку / С. В. Захарін // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – Т. 3. – Економічні науки. – С. 201-205.

20. Захарін С.В. Теоретико-методологічні засади інвестування інноваційно-технологічної діяльності / С. В. Захарін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2010. – № 683. – С. 282-287.

21. Захарін С.В. Перспективи гармонізації кредитної та інвестиційної політики в умовах стимулювання економічного зростання / С. В. Захарін // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – 2010. – № 1. – С. 308-311.

22. Захарін С.В. Проблеми активізації кредитування інвестиційних проектів / С. В. Захарін // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Матеріали Міжанродної науково-практичної конференції]. – Київ, 2010. – С. 150-152.

23. Захарін С.В. Маркетингові можливості залучення інвестицій у розвиток технологічних кластерів / С. В. Захарін // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” [збірник наукових праць]. – 2010. – № 690. Логістика. – С. 593-598.

24. Захарін С.В. Розвиток механізмів фондового ринку як засіб інвестиційного забезпечення інноваційних проектів / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2011. – № 5. – С. 10-15.

25. Захарін С.В. Стимулювання інвестиційної та інноваційно-технологічної діяльності в контексті реалізації регіональної економічної політики / C. В. Захарін // Економіка і управління. – 2011. – № 2 (50). – С. 115-118.

26. Захарін С.В. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності / С. В. Захарін // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 48-58.

27. Захарін С.В. Концептуальні підходи до створення державного банку розвитку / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 201-205.

28. Захарін С.В. Аналітичне оцінювання організаційно-економічних та фінансових умов розвитку системи вищої освіти України / С. В. Захарін, В. В. Мартинюк, О. В. Тур // Економічний вісник університету. – 2013. – № 20/2. – С. 157-165.

29. Захарін С.В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень / С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 60-64.

30. Захарін С.В. Сталий розвиток сфери туристичних послуг: глобальні тенденції, міжнародна взаємодія, уроки для України / С. В. Захарін, В. П. Соболь, Ю. Р. Мельник // Економічний вісник університету. – 2013. – № 20/3. – С. 297-303.

31. Захарін С.В. Політика енергозбереження та енергоефективності у вищому навчальному закладі: фінансово-економічний аспект / С. В. Захарін, С. Г. Натрошвілі, П. М. Дудко, С. Є. Прищепа // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія та практика [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Полтава, 2013. – С. 523-526.

32. Захарін С.В. Оновлення змісту навчальних дисциплін з питань оподаткування у зв’язку із кодифікацією податкового законодавства // С. В. Захарін // Вища освіта України. № 1 (додаток 2). [Теоретичний та науково-методичний часопис]. Тематичний випуск „Наука і вища освіта” / За ред. В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – Київ-Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. – С. 67-82 (0,5 д.а).

33. Захарін С.В. Вищий навчальний заклад як елемент регіональної інфраструктури підтримки підприємництва / М. Д. Білик, С. В. Захарін, Ю. В. Махнарилов // Вісник КНУТД. – 2012. – № 4. (0,6 д.а.). – Автору належить 0,2 д.а.

34. Захарін С.В. Формування та використання інтелектуального капіталу в системі підтримки економічної безпеки підприємства / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2012. – № 7. – С. 9-15. – (0,5 д.а.).

35. Захарін С.В. Впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах / І. М. Грищенко, С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко // Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки [матеріали VI Міжнародного форуму]. – К.: Держінформнауки, НТУ України “КПІ”, 2012. – С.69-73. – 0,6 д.а. Автору належить 0,2 д.а.

36. Захарін С.В. Фінансово-економічні моделі інвестиційної діяльності у сфері вищої освіти / С. В. Захарін, Н. І. Левчук, Н. В. Чаленко // Економічний вісник університету. – 2013. – № 20/1. – С. 38-48.

37. Захарін С.В. Розвиток ринку туристичних послуг: інноваційний вимір / С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко // Проблеми науки. – 2013. – № 5. – С. 19-25.

38. Захарін С.В. Перспективні напрями розвитку фінансової системи в контексті стимулювання інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності / С. В. Захарін // Проблеми науки. – 2010. – № 3. – С. 13-19.

39. Zakharin S. Comparative Characteristics of the Fiscal Policy in Hungary and Ukraine / S. Zakharin, C. Lentner, D. Kucherenko. – “Modern Science – Moderní věda”. – 2015. – № 4. – Р. 9-26.

40. Захарін С.В. Система вищої освіти як джерело формування людського капіталу / С. В. Захарін / Наукові розробки, передові технології, інновації [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: КНЛУ, 2015. – С. 58-64.

41. Захарін С.В. Фінансові ресурси домогосподарств як джерело доходів вищих навчальних закладів / С. В. Захарін // Вища освіта України. – 2014. – № 1 (додаток 1). – С. 168-171.

42. Zakharin S. Іnvestment Development of Higher Education / S. Zakharin, N. Mamontova, N. Levtchuk // Вісник КНТУД. – 2014. – Тематичний випуск. – С. 315-322.

43. Zakharin S. New Modern Ways of the Development of the Higher Education in Ukraine / S. Zakharin, D. Kucherenko // Вісник КНТУД. – 2014. – Тематичний випуск. – С. 207-213.

44. Zakharin S. Financing of the Higher Education Development in Ukraine: Problems and Prospects / S. Zakharin, M. Denisenko // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 113-119.

45. Zakharin S. Іnvestment Development of Higher Education / S. Zakharin, M. Denisenko // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 89-96.

46. Zakharin S. Financing of the Higher Education: Challenges Transformation Period / S. Zakharin // Modern Science – Moderní věda. – 2014. – № 1. – Р. 35-42.

47. Захарін С.В.Модель фінансового забезпечення інвестиційної діяльності у сегменті вищої освіти / С. В. Захарін // Наукові розробки, передові технології, інновації [збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції]. – Київ: КНЛУ, 2014. – С. 44-54.

48. Захарін С.В. Підготовка майбутніх менеджерів із використанням освітніх інновацій / Наукові розробки, передові технології, інновації [збірник наукових праць]. – К.: КНЛУ, 2014. – С. 163-165.

49. Захарін С.В. Фінансово-економічні моделі інвестиційної діяльності у сфері вищої освіти / Економічний вісник університету. – 2013. – № 20/1. – С. 38-48.

50. Захарін С.В. Результативність та ефективність інвестиційної діяльності в системі вищої освіти / Вісник КНУТД. – 2013. – № 5. – С. 157-165.

51. Захарін С.В. Сталий розвиток сфери туристичних послуг: глобальні тенденції, міжнародна взаємодія, уроки для України / Економічний вісний університету. – 2013. – № 20/3. – С. 297-303.

52. Захарін С.В. Аналітичне оцінювання організаційно-економічних та фінансових умов розвитку системи вищої освіти України / Економічний вісник університету. – 2013. – № 20/2. – С. 157-165.

53. Захарін С.В. Формування конкурентних переваг у системі управління вищим навчальним закладом / Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти [збірник матеріалів конференції]. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2013. – С. 111-113.

54. Захарін С.В. Політика енергозбереження та енергоефективності у вищому навчальному закладі: фінансово-економічний аспект / Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія та практика [Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Полтава, 2013. – С. 523-526.

55. Захарін С.В. Економічний розвиток: теорія і методологія досліджень / Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції]. – 2013. – С. 83-88.

56. Zakharin S. The Quality of State and Private Higher Education and Methods of their Financing / Warsaw East European Conference 2013. Across the Borders. Abstracts. – Parva 8. (Bibliotheka Europae Otientalis). Tenth anniversary session. – P. 43-44.

57. Zakharin S. Transformation of Higher Education in Ukraine / Polgari Szemle. – Learned Paper for Economic and Social Sciences. – 2013 / 1-2. – Budapest (Hungary). – P. 352-360.

58. Zakharin S. Financing of Higher Education Development in Ukraine: Problems and Prospects / Strategy of Quality in Industry and Education. – Varna, 2013. – Volume III. – P. 313-317.

59. Захарін С.В. Оновлення змісту навчальних дисциплін з питань оподаткування у зв’язку із кодифікацією податкового законодавства // С. В. Захарін // Вища освіта України. – № 1 (додаток 2). [Теоретичний та науково-методичний часопис] Тематичний випуск „Наука і вища освіта” / За ред. В. І. Лугового, М. Ф. Степка. – Київ-Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2013. – С. 67-82.

60. Захарін С.В. Впровадження інноваційних освітніх технологій у вищих навчальних закладах / І. М. Грищенко, С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко // Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки [матеріали VI Міжнародного форуму]. – К.: Держінформнауки, НТУ України “КПІ”, 2013. – С. 69-73.

61. Zakharin S. Сomparative Characteristics of Fiscal Policy in Hungary and Ukraine. Modern Sсience / L. Chaba, D. Kucherenko, S. Zakharin. – 2015. – № 4. – Р. 6-20.

62. Захарін С.В. Система вищої освіти як джерело формування людського капіталу / С. В. Захарін / Наукові розробки, передові технології, інновації [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – К.: КНЛУ, 2015. – С. 58-64.

63. Захарін С.В. Перспективна модель фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів / Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи [колективна монографія / за ред. І. М. Грищенка]. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 248-265.

64. Захарін С.В. Формування інтелектуального капіталу як орієнтир управління комерційною діяльністю туристичного підприємства / М. Байков, С. Захарін, М. Байков / Молодий вчений. – 2015. – № 9. – С. 50-62.

65. Захарін С.В. Планування комерційної діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / С. Захарін, Р. Молдавчук, Н. Левчук / Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. – С. 221-225.

66. Захарін С.В. Економічні механізми стимулювання розвитку туризму і курортів / С. Захарін, Т. Семикопна, М. Субота / Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. – С. 225-228.

67. Захарін С.В. Перспективи співробітництва України та Китайської Народної Республіки у сферах науки і освіти / С. В. Захарін / Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. – С. 228-232.

Тема докторської «Регулювання інвестиційного забезпечення інноваційно-технологічної діяльності у промисловості».