Зимбалевська Юлія Вікторівна

Кафедра маркетингу

Посада: доцент кафедри маркетингу

Штатн/сумісн.: сумісн.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж педагогічної роботи: 10 років

Стаж наукової роботи: 10 років

Біографія

У 2007 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «Маркетинг».

З 2006 р. до 2008 р. працювала на посаді економіста відділу маркетингу ПрАТ «Полікомбанк».

У період 2008-2014 рр. обіймала посаду асистента кафедри маркетингу КНУТД.

У 2009-2013 р.р. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва.

Протягом 2012-2014 р.р. працювала начальником відділу маркетингу Університету «Україна» (за сумісництвом).

У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Брендинг на підприємствах легкої промисловості в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності.

З 2014 року до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики та маркетингу КНУТД.

3 2017 р. за сумісництвом працює на посаді доцента кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Сфера наукових інтересів

Стратегічний менеджмент українських підприємств (у контексті брендингу).

Основні навчальні курси

  1. Логістика
  2. Логістичний менеджмент
  3. Товарні та фондові ринки
  4. Паблік рилейшенз
  5. Інформаційні технології в комерційній діяльності
  6. Маркетингові дослідження
  7. Ціноутворення

Організація науково-дослідної роботи студентів

Вивчення теоретичних основ методики, постановки і виконання наукових досліджень; участь у роботі наукових семінарів; виконання практичних завдань із елементами НДР; реалізація конкретних нетипових завдань науково-дослідницького характеру; керівництво курсовими і дипломними проектами (роботами) з елементами наукових досліджень.

Контактні дані: yulia.zimbalevska@gmail.com

Наукові публікації за 2012-2017 роки

2016-2017
Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Зимбалевська Ю. В. Концепція національного брендингу України, що ґрунтується на іміджі її регіонів. – Наук.-практ. Інтернет-конф. “Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє”, Київ: КНЕУ, 3 березня 2017 р.

2. Zimbalevska Y. Problems of modern science development: theory and practice: collection of scientific articles. – EDEX, Madrid, Espana, 2016. – 352 p. – P. 296-302. Наукометричні бази видання: Science Index, CPCI-SSH (Thomson reuters)

3. Zymbalevska Yuliia, Rallie Nataliia. The Model regarding the Influence of Social Media Marketing Communication on Brand Loyalty (on the Example of Light Industry Goods), the 2nd International Scientific Seminar Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society. – International Academy of Information Science Prague, Czech Republic, December, 10-13, 2016.

4. Яцишина Л.К., Зимбалевська Ю.В. Організаційно-економічні критерії формування сили бренду / Л. К. Яцишина, Ю. В. Зимбалевська // Вісник Хмельницького національного університету, серія «Економічні науки». – 2016. – № 1. – С. 219-226.

2015
Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Зимбалевська Ю.В., Геселева Н.В., Ормонов М.О. Значення цінності бренду / Ю. В. Зимбалевська, Н. В. Геселева, М. О. Ормонов // Вісник КНУТД, серія «Економічні науки». – 2015. – № 5 (91). – С. 108-114.

2. Зимбалевська Ю.В., Ящук А.С. Брендинг на українських підприємствах ринку транспортних послуг / Ю. В. Зимбалевська, А. С. Ящук // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №102. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – 274 с. – С. 124-136.

2014-2013
Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Зимбалевська Ю.В. Оцінка вартості бренду підприємства легкої промисловості / Ю. В. Зимбалевська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – №3 (71). – 2013. – С. 149-157.

2. Зимбалевська Ю.В., Білоусова Д.О., Радул М.Р. Основні проблеми розвитку вітчизняного виробництва легкої промисловості / Ю. В. Зимбалевська, Д. О. Білоусова, М. Р. Радул // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – № 8 (197). – Ч.2. – 2013 – С. 78-82.

3. Зимбалевська Ю.В., Яцишина Л.К. Брендинг як інструмент досягнення стратегічних завдань підприємства / Ю. В. Зимбалевська, Л. К. Яцишина // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Тематичний випуск. – 2013. – №5. – С. 370-379.

4. Зимбалевская Ю.В. Использование концепции брендинга украинскими предприятиями легкой промышленности / Ю. В. Зимбалевская // Бизнес и проблемы долгосрочного устойчивого социально-экономического развития. Сборник научных статей студентов и аспирантов. – Вып. 14. Под общей редакцией проф. В. В. Тумалева. – СПб.: НОУ ВПО «Институт бизнеса права», 2013. – 194 с. – С. 94-104.

2012
Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Зимбалевська Ю.В. Методи визначення вартості бренду / Ю. В. Зимбалевська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Тематичний випуск. – 2012. – №4 (66). – С. 272-281.