Карпенко Ольга Андріївна

Кафедра менеджменту

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 15 років

Біографія

Народилась 7 червня 1954 року.

Закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка праці», отримавши диплом спеціаліста у 1976 році.

Відомості про захист дисертацій

13 лютого 2002 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01. по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук при Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України захистила дисертацію на здобуття кандидата економічних наук на тему «Економічний механізм формування ринку праці» за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою .

Доцент кафедри державного управління і менеджменту з 2006 року.

Виробничу діяльність розпочала у 1971 році, наукову – у 1993 році, викладацьку – у 2002 році. Педагогічний стаж у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 15 років.

Сфера наукових інтересів

Управління персоналом, Ризики розвитку економіки, Управління ризиками, Кризи, Антикризове управління.

Основні навчальні курси

  1. Управління персоналом
  2. Управління інноваціями
  3. Стратегічне управління
  4. Стратегічний менеджмент

Публікації останніх років

1. Карпенко О.А. Основи антикризового управління : навч.-метод. посіб. К.: Вид-во НАДУ, 2009. – 208 с.

2. Карпенко О.А., Білявська О.Б. Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин : навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во НАДУ, 2009. – 56 с.

3. Карпенко О.А. Антикризове управління : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – К.: НАДУ, 2009. – 31 с.

4. Карпенко О.А. Управління ризиками і кризами : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – К.: НАДУ, 2009. – 30 с.

5. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Управління персоналом : навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. А. В. Базилюк. – К.: Університет “Україна”, 2009. – 273 с.

Перелік наукових праць

1. Карпенко О.А. Економічні і методичні аспекти формування регіонального ринку праці /Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 5. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – С. 211-215.

2. Карпенко О.А. До питання про збільшення зайнятості населення / Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 6. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – С. 202-206.

3. Карпенко О.А. Регіональні проблеми зайнятості / Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 8. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1999. – С. 122-130.

4. Карпенко О.А. Економічний механізм регулювання ринку праці / Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 9. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2000. – С. 116-118.

5. Краснов Ю.М., Карпенко О.А. Структурні зрушення зайнятості населення України в умовах реформування економіки // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 5. – С. 14-19.

6. Карпенко О.А. Значення перерозподілу ресурсів у процесі децентралізації публічної влади. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – № 1-2. – 2004. – С. 336-340.

7. Карпенко О.А. Значення ресурсів у процесі децентралізації влади на сучасному етапі // Формування ринкової економіки: 3б. наук, праць. – Вип.12. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 56-63.

8. Карпенко О., Карпенко С.Ресурси як основа забезпечення виконання повноважень у системі виконавчої влади // Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю. Київ, 28 трав. 2004 р.: у 2 т. / За заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т 1. – С. 155-157.

9. Карпенко О.А. Ресурсне забезпечення перерозподілу повноважень у системі виконавчої влади // Теорія та практика державного управління. Вип 9: Державне управління та місцеве самоврядування / Тези ІУ Міжнар. наук. конгресу, 26 лютого 2004 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – С. 142-143.

10. Карпенко О. Професійні кадри – основа розвитку держави // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю “Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення”, Київ, 31 травня 2005 р. – С. 106-107.

11. Контролінг : навчально-тематичний план, програма, плани практичних занять. Для студентів напряму підготовки 0502 “Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організацій” / Упорядник Карпенко О.А., к.е.н., доцент. – К., 2005. – 20 с.

12. Менеджмент організацій : навчально-тематичний план, програма, плани практичних занять. Для студентів напряму підготовки 0502 “Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організацій” (менеджмент туристичної індустрії) / Упорядник Карпенко О.А., к.е.н., доцент. – К., 2005. – 30 с.

13. Карпенко О.А. Основи антикризового управління : навч.-метод. посіб. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 208 с.

14. Карпенко О.А. Світові тенденції розвитку та кризові явища управління в Україні // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2006. – С. 92-94.

15. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Міжнародна економіка : навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Ю. М. Краснова. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 251 с.

16. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Державне управління в економічній сфері : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 275 с.

17. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Управління персоналом : навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. А. В. Базилюк. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 273 с.

18. Карпенко О. Вплив світових тенденцій на формування й реалізацію державної кадрової політики України // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю “Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування”, Київ, 31 трав. 2007 р.: У 4-х т. /За заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – Т. 1. – С. 98-100.

19. Карпенко О.А. Інституційні аспекти антикризового фінансового менеджменту // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ІV Всеукраїнської студентської наукової конференції. – К.: Університет “Україна”, 2007. Частина І. – С. 36-37.

20. Карпенко О.А. Особливості страхування зовнішньоекономічних ризиків // Молодь: освіта, наука, духовність. V Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2008. Ч.І. – С. 69-71.

21. Карпенко О.А. Формування державної кадрової політики з урахуванням сучасних умов ризикового розвитку // Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 2. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2008. – С. 25-34.

22. Карпенко О.А. Забезпечення функціонування системи управління персоналом публічної служби. Міжнародний управлінський форум «Управління сьогодні та завтра» 15-16 травня 2008 р. м. Хмельницький. Університетські наукові записки // Часопис Хмельницького університету управління та права. Хмельницький: Видавництво ХУУП. – Випуск 3. – 2008. – С. 314-316.

23. Карпенко О.А. Управління персоналом державної служби – вимога часу. «Управління навчальними закладами в контексті модернізації системи професійного навчання» Матеріали міжнародного науково-практичного семінару 1-4 липня 2008 р. м. Одеса. – С. 86-88.

24. Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення: монографія / авт. кол.: В. М. Олуйко, В. М. Рижих, І. Г. Сурай та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. В. М. Олуйка. – К.: НАДУ, 2008. – 420 с. – С. 355-369.

25. Карпенко О.А., Білявська О.Б. Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин : методичні матеріали для викладачів. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 25 с.

26. Карпенко О.А., Білявська О.Б. Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин : навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 56 с.

27. Карпенко О.А. Антикризове управління : методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – К.: НАДУ, 2009. – 31 с.

28. Карпенко О.А. Управління ризиками і кризами: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни. – К.: НАДУ, 2009. – 30 с.

29. Карпенко О.А., Бутко І.М. Експортний потенціал України та його вплив на зовнішню політику // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І. – С. 56-57.

30. Карпенко О.А., Вихристюк Н.П. Економічне співробітництво в галузі транспорту та транспортних послуг // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І. – С. 66-67.

31. Карпенко О.А., Гордієнко Л.П. Роль ТНК у розвитку міжнародного бізнесу // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І. – С. 96-97.

32. Карпенко О.А., Мордоус А.О. Ефективність іноземних інвестицій в системі міжнародного бізнесу та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І. – С. 280-281.

33. Карпенко О.А., Чепчак І.А. Особливості нетарифного регулювання в митній практиці: світовий досвід та реалії України // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І. – С. 422-423.

34. Методичні рекомендації щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора / доцента // Укладачі: О. А. Карпенко, К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна / За заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Олефіра. – К.: Університет «Україна», 2012. – 42 с.

35. Карпенко О.А. Прогнозування сучасних ризиків розвитку культури у країнах з ринковою економікою // Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі», Київ, 16-17 квітня 2016 р. – К.: Науковий вісник КНУКІМ. – С. 96-98.