Коваленко Ольга Василівна

Кафедра маркетингу

Посада: професор кафедри маркетингу

Штатн/сумісн.: сумісн.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Педагогічний стаж роботи: 20 років

Стаж наукової роботи: 11 років

Біографія

Народилася 01.04.1973 р. у м. Білій Церкві Київської області. У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю “Маркетинг”.

У 1996-1999 роках навчалась в аспірантурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». У 2002 році захистила кандитатську дисертацію на тему “Підвищення конкурентоспроможності підприємств авіаційної інфраструктури” за спеціальністю 08.07.04.

У 2005 році отримала звання доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.

Основні етапи педагогічної діяльності

З 2002 року – доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, Національний авіаційний інститут.

Підвищення кваліфікації

Національний авіаційний університет, Інститут післядипломного навчання. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 843059. Тема роботи: «Менеджмент освітньої діяльності».

Сфера наукових інтересів

  1. Маркетингові комунікації
  2. Рекламний менеджмент
  3. Стратегічний маркетинг
  4. Поведінка споживачів

Основні навчальні курси, які викладає

  1. Міжнародний маркетинг
  2. Маркетинг комунікацій
  3. Рекламний менеджмент
  4. Бренд-менеджмент
  5. Стратегічний маркетинг
  6. Маркетинговий менеджмент

Організація науково-дослідної роботи студентів

Підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях; підготовка студентських наукових робіт до участі у конкурсах. Наукове керівництво при написанні студентами дипломних робіт магістра, спеціаліста.

Контактні дані: kovalenko_ov@ukr.net

Наукові публікації за 2013-2017 роки

Монографії

1. Коваленко О.В. Корегування цільової концепції реалізації стратегій пріоритетного розподілу технологій авіаринку при маркетинго-інноваційному підході / О. В. Коваленко // Монографія «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку». – Нікопольський факультет ЗНУ, 2015. – 78 с.

Статті, матеріали та тези конференцій:
2016

1. Коваленко О.В. Особливості стратегічного управління в умовах економічного розвитку / О. В. Коваленко, А. В. Мельниченко // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії». – Випуск №6. – 2016. – С. 30.

2. Коваленко О.В. Формування стратегій позиціонування авіакомпаній України на ринку авіаційних послуг / О. М. Ложачевська, О. В. Коваленко // Науковий журнал «Стратегія розвитку України». – Випуск №1. – 2016. – С. 48.

3. Коваленко О.В. Тенденции в развитии инновационной деятельности в Украине / О. В. Коваленко // Vistula Universiti Working Papers. – Випуск №47(2). – 2016. – С. 194. База BazEkon, CEJSH, Copernicus.

2015

4. Коваленко О.В. Моделювання параметрів ефективної реалізації маркетинго-інноваційних технологій нарощення потенціалу інноваційного ринку авіаторів / О. В. Коваленко. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип.31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 149.

5. Коваленко О.В. Особливості макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційної стратегії розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – С. 110.

6. Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – Випуск 51. – К.: НАУ, 2015. – С. 171.

7. Коваленко О.В. Формування універсальної моделі державного маркетингу при реалізації авіаринкових інновацій / О. В. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №4. Березень 2015.

8. Коваленко О.В. Авіаційний сектор національного господарства в структурі пріоритетності розвитку маркетинго-інноваційної системи України / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. -№2. – ТОМ 1. – 2015. – С. 180. База Index Copernicus, Google Scholar, Ринц.

9. Коваленко О.В. Формування механізмів прогнозування маркетинго-інноваційного розвитку економіки України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 11. – Частина 2. – Херсон, 2015. – С. 38.

10. Коваленко О.В. Формування маркетингової стратегії розвитку галузі / О. В. Коваленко // Економічні студії. Науково-практичний економічний журнал. – №3(07) липень 2015. – Л., 2015. – С. 45. Ринц.

11. Коваленко О.В. Формування потенціалу розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України / О. В. Коваленко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №3(06) серпень. – Запоріжжя. – 2015. – С. 83. Ринц.

12. Коваленко О.В. Формування новітніх підходів до розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України / О. В. Коваленко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №2(05) травень. – Запоріжжя, 2015. – С. 98. Ринц.

13. Коваленко О.В. Особливості функціонування перспективної та стратегічної взаємодії авіаційної галузі України в моделях маркетинго-інноваційного розвитку авіаринку / О.В. Коваленко // Науковий вісник «Економічні науки». – Випуск 28, Частина 2. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 56.

14. Коваленко О.В. Реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства / О. В. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №6. Липень 2015.

15. Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Наукові праці МАУП «Економічні науки». – Випуск №45(2 – 2015). – С. 118.

16. Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – №4. – Т. 1. №21 (226). – 2015. – С. 60. База Index Copernicus, Google Scholar, Ринц.

17. Коваленко О.В. Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №1(69). – 2015. – С. 180.

18. Коваленко О.В. Концептуальні умови забезпечення ефективності маркетинго-інноваційної діяльності держави / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення». – Ужгород, 6-7 березня 2015. – С. 62.

19. Коваленко О.В. Маркетингова стратегія інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // 6 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук». – Запоріжжя, 13-14 березня 2015. – С. 15.

20. Коваленко О.В. Маркетинго-інноваційні напрями розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Матеріали 6 всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К., 20 березня 2015. – С. 25.

21. Коваленко О.В. Новітні підходи до економічної оцінки якості формування стратегії розвитку авіаринку маркетинго-інноваційних авіатехнологій / О. В. Коваленко // Матеріали 14 Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». – Київ, 7-9 квітня 2015. – С. 25.

22. Коваленко О.В. Підвищення конкурентоспроможності національної маркетинго-інноваційної системи України / О. В. Коваленко // Збірник тез 2 Міжвузівської наукової конференції «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи». – К., 27 березня 2015. – С. 21.

23. Коваленко О.В. Модернізація економіки України в пріоритетах розвитку маркетинго-інноваційної форми організації національного господарства / О. В. Коваленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції». – К.: МАУП. – 28 травня 2015. – С. 24.

24. Коваленко О.В. Мультистратегічне позиціонування в системі комунікаційної маркетингово-інноваційної політики / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «World Science». – Ajman, UAE. – 18-19 липня 2015. – С. 60.

25. Коваленко О.В. Інноваційна діяльність підприємств в конкурентних умовах / О. В. Коваленко. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «World Science». – Ajman, UAE – 18-19 September 2015. – P. 93.

2014

26. Коваленко О.В. Еволюційно-технологічна парадигма маркетинго-інноваційної діяльності синергизації сучасної інституціональної теорії / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – Випуск 50. – К.: НАУ, 2014. – С. 61.

27. Коваленко О.В. Ефективність маркетинго-інноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Випуск №4 (28). – 2014. – С. 54.

28. Коваленко О.В. Реалізація основних принципів комплексної маркетингової стратегії ринкового впровадження авіаційних інновацій / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». – Вип. 1(17)-2(18). – ДНУ, 2014. – С. 123.

29. Коваленко О.В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №4(66). – 2014. – С. 163.

30. Коваленко О.В. Моделювання параметрично-технологічних умов формування маркетинго-інноваційного пулу потенціалів інноваційного авіаринку / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №5(67). – 2014. – С. 128.

31. Коваленко О.В. Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій в України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №6(68). – 2014. – С. 102.

32. Коваленко О.В. Формування концептуальних умов реалізації маркетинго-інноваційної діяльності в створенні авіабренду України / О. В. Коваленко // Матеріали 3 науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції». – К., 20 листопада 2014. – С. 7.

2013

33. Коваленко О.В. Формування системи макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційного розвитку авіаційної галузі в межах національного господарства / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 162.

34. Коваленко О.В. Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у 21 сторіччі: методологія і практика». – Полтава, 16-17 травня 2013. – С. 407.

35. Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Актуальні питання економічних наук, 25-26 жовтня 2013. – Донецьк. – С. 12.

36. Коваленко О.В., Козаков В.Г. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії підприємства / О. В. Коваленко, В. Г. Козаков // Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України». – К., 12 грудня 2013. – С. 11.

Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Загорулько В.М., Коваленко О.В., Скидоненко Н.В. Актуальність розробки організаційного механізму взаємодії авіакомпаній та суб’єктів ринку туристичних послуг / В. М. Загорулько, О. В. Коваленко, Н. В. Скидоненко // Сборник трудов 3 международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», 16-23 сентября 2009 года. – Израиль. – С. 233.

2. Коваленко О.В. Конкурентоспроможність підприємств в умовах економічної кризи / О. В. Коваленко // Тези доповідей Міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту в умовах економічної кризи». – К., 2010. – С. 44.

4. Загорулько В.М., Коваленко О.В. Система збалансованих і ключових показників діяльності як невід’ємна складова ефективного управління стратегією підприємства / О. В. Коваленко // Сборник трудов международного научно-методического семинара «Наука и образование», 16-23 апреля 2011 года. – Италия. – С. 108.

5. Коваленко О.В., Сівашенко А.С., Моделі економічного зростання та стратегічні напрямки створення конкурентоспроможної національної економіки / О. В. Коваленко, А. С. Сівашенко // Матеріали 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». – Київ, 2011. – С. 73.

6. Коваленко О.В., Скиданенко Н.В. Правові аспекти регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / О. В. Коваленко // Материалы докладов 6 международной научно-практической конференции «Современные проблемы управления производством». – Донецк, 13-14 октября 2011. – С. 105.

7. Коваленко О.В. Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у 21 сторіччі: методологія і практика». – Полтава, 16-17 травня 2013. – С. 407.

8. Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Актуальні питання економічних наук, 25-26 жовтня 2013. – Донецьк. – С. 12.

9. Коваленко О.В., Козаков В.Г. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії підприємства / О. В. Коваленко, В. Г. Козаков // Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України». – Київ, 12 грудня 2013. – С. 11.

10. Коваленко О.В., Калита В.І. Пріоритети розвитку маркетингово-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки / О. В. Коваленко, В. І. Калита // Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України». – Київ, 12 грудня 2013.

11. Коваленко О.В. Формування концептуальних умов реалізації маркетинго-інноваційної діяльності в створенні авіабренду України / О.В. Коваленко // Матеріали 3 науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції». – К., 20 листопада 2014. – С. 7.

12. Коваленко О.В. Концептуальні умови забезпечення ефективності маркетинго-інноваційної діяльності держави / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення». – Ужгород, 6-7 березня 2015. – С. 62.

13. Коваленко О.В. Маркетингова стратегія інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // 6 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук». – Запоріжжя, 13-14 березня 2015. – С. 15.

14. Коваленко О.В. Маркетинго-інноваційні напрями розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Матеріали 6 всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К., 20 березня 2015. – С. 25.

15. Коваленко О.В. Новітні підходи до економічної оцінки якості формування стратегії розвитку авіаринку маркетинго-інноваційних авіатехнологій / О. В. Коваленко // Матеріали 14 Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». – К., 7-9 квітня 2015. – С. 25.

16. Коваленко О.В. Підвищення конкурентоспроможності національної маркетинго-інноваційної системи України / О. В. Коваленко // Збірник тез 2 Міжвузівської наукової конференції «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи». – К., 27 березня 2015. – С. 21.

17. Коваленко О.В. Модернізація економіки України в пріоритетах розвитку маркетинго-інноваційної форми організації національного господарства / О. В. Коваленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економіки України в умовах европейської інтеграції». – м. Київ, МАУП. – 28 травня 2015. – С. 24.

18. Коваленко О.В. Мультистратегічне позиціонування в системі комунікаційної маркетингово-інноваційної політики / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «World Science». – Ajman, UAE, 18-19 липня 2015. – С. 60.

19. Коваленко О.В. Інноваційна діяльність підприємств у конкурентних умовах / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «World Science». – Ajman, UAE, 18-19 вересня 2015. – С. 93.

Статті

1. Коваленко О.В. Формування системи макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційного розвитку авіаційної галузі в межах національного господарства / О.В. Коваленко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип.25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 162.

2. Коваленко О.В. Коригування цільової концепції реалізації стратегій пріоритетного розподілу технологій авіаринку при маркетинго-інноваційному підході / О. В. Коваленко // Монографія «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку». – Нікопольський факультет ЗНУ, 2015. – С. 78.

3. Коваленко О.В. Еволюційно-технологічна парадигма маркетинго-інноваційної діяльності синергизації сучасної інституціональної теорії / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходи в економіці». – Випуск 50. – К.: НАУ, 2014. – С. 61.

4. Коваленко О.В. Ефективність маркетинго-інноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Випуск №4(28). – 2014. – С. 54.

5. Коваленко О.В. Реалізація основних принципів комплексної маркетингової стратегії ринкового впровадження авіаційних інновацій / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». – Вип. №1(17)-2(18). – ДНУ, 2014. – С. 123.

6. Коваленко О.В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №4(66). – 2014. – С. 163.

7. Коваленко О.В. Моделювання параметрично-технологічних умов формування маркетинго-інноваційного пулу потенціалів інноваційного авіаринку / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №5(67). – 2014. – С. 128.

8. Коваленко О.В. Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій в Україні / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №6(68). – 2014. – С. 102.

9. Коваленко О.В. Моделювання параметрів ефективної реалізації маркетинго-інноваційних технологій нарощення потенціалу інноваційного ринку авіаторів / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 149.

10. Коваленко О.В. Особливості макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційної стратегії розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – С. 110.

11. Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходи в економіці». – Випуск 51. – К.: НАУ, 2015. – С. 171.

12. Коваленко О.В. Формування універсальної моделі державного маркетингу при реалізації авіаринкових інновацій / О. В. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №4. Березень 2015.

13. Коваленко О.В. Авіаційний сектор національного господарства в структурі пріоритетності розвитку маркетинго-інноваційної системи України / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – №2. – ТОМ 1. – 2015. – С. 180. База Index Copernicus, Google Scholar, Ринц.

14. Коваленко О.В. Формування механізмів прогнозування маркетинго-інноваційного розвитку економіки України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 11. – Частина 2. – Херсон, 2015. – С. 38.

15. Коваленко О.В. Формування маркетингової стратегії розвитку галузі / О. В. Коваленко // Економічні студії. Науково-практичний економічний журнал. – №3(07) липень 2015. – Л., 2015. – С. 45. Ринц.

16. Коваленко О.В. Формування потенціалу розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України / О. В. Коваленко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №3(06) серпень. – Запоріжжя, 2015. – С. 83. Ринц.

17. Коваленко О.В. Формування новітніх підходів до розвитку маркетиного-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України / О. В. Коваленко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №2(05)травень. – Запоріжжя, 2015. – С. 98. Ринц.

18. Коваленко О.В. Особливості функціонування перспективної та стратегічної взаємодії авіаційної галузі України в моделях маркетинго-інноваційного розвитку авіаринку / О. В. Коваленко // Науковий вісник «Економічні науки». – Випуск 28. – Частина 2. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 56.

19. Коваленко О.В. Реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства / О. В. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №6. Липень 2015.

20. Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Наукові праці МАУП «Економічні науки». – Випуск №45 (2-2015). – С. 118.

21. Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. -№4. – Т. 1(226). – 2015. – С. 60. База Index Copernicus, Google Scholar, Ринц.

22. Коваленко О.В. Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №1(69). – 2015. – С. 180.

23. Коваленко О.В. Особливості стратегічного управління в умовах економічного розвитку / О. В. Коваленко, А. В. Мельниченко // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії». – Випуск №6. – 2016 – С. 30.

24. Коваленко О.В. Формування стратегій позиціонування авіакомпаній України на ринку авіаційних послуг / О. М. Ложачевська, О. В. Коваленко // Науковий журнал «Стратегія розвитку України». – Випуск №1. – 2016. – С. 48.

25. Коваленко О.В. Тенденции в развитии инновационной деятельности в Украине / О. В. Коваленко // Vistula Universiti Working Papers. – Випуск №47(2). – 2016. – С. 194. База BazEkon, CEJSH, Copernicus.