Коваленко Ольга Василівна

Кафедра маркетингу

Посада: професор кафедри маркетингу

Штатн/сумісн.: сумісн.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Педагогічний стаж роботи: 20 років

Стаж наукової роботи: 11 років

Біографія

Народилася 01.04.1973 р. у м. Білій Церкві Київської області. У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю “Маркетинг”.

У 1996-1999 роках навчалась в аспірантурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». У 2002 році захистила кандитатську дисертацію на тему “Підвищення конкурентоспроможності підприємств авіаційної інфраструктури” за спеціальністю 08.07.04.

У 2005 році отримала звання доцента кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення.

Основні етапи педагогічної діяльності

З 2002 року – доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, Національний авіаційний інститут.

Підвищення кваліфікації

Національний авіаційний університет, Інститут післядипломного навчання. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 843059. Тема роботи: «Менеджмент освітньої діяльності».

Сфера наукових інтересів

  • Маркетингові комунікації
  • Рекламний менеджмент
  • Стратегічний маркетинг
  • Поведінка споживачів

Основні навчальні курси, які викладає

  • Міжнародний маркетинг
  • Маркетинг комунікацій
  • Рекламний менеджмент

Організація науково-дослідної роботи студентів

Підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях; підготовка студентських наукових робіт до участі у конкурсах. Наукове керівництво при написанні студентами дипломних робіт магістра, спеціаліста.

Контактні дані: kovalenko_ov@ukr.net

Наукові публікації за 2013-2017 роки

Монографії

1. Коваленко О.В. Корегування цільової концепції реалізації стратегій пріоритетного розподілу технологій авіаринку при маркетинго-інноваційному підході / О. В. Коваленко // Монографія «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку». – Нікопольський факультет ЗНУ, 2015. – 78 с.

Статті, матеріали та тези конференцій:
2016

1. Коваленко О.В. Особливості стратегічного управління в умовах економічного розвитку / О. В. Коваленко, А. В. Мельниченко // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії». – Випуск №6. – 2016. – С. 30.

2. Коваленко О.В. Формування стратегій позиціонування авіакомпаній України на ринку авіаційних послуг / О. М. Ложачевська, О. В. Коваленко // Науковий журнал «Стратегія розвитку України». – Випуск №1. – 2016. – С. 48.

3. Коваленко О.В. Тенденции в развитии инновационной деятельности в Украине / О. В. Коваленко // Vistula Universiti Working Papers. – Випуск №47(2). – 2016. – С. 194. База BazEkon, CEJSH, Copernicus.

2015

4. Коваленко О.В. Моделювання параметрів ефективної реалізації маркетинго-інноваційних технологій нарощення потенціалу інноваційного ринку авіаторів / О. В. Коваленко. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип.31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 149.

5. Коваленко О.В. Особливості макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційної стратегії розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – С. 110.

6. Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – Випуск 51. – К.: НАУ, 2015. – С. 171.

7. Коваленко О.В. Формування універсальної моделі державного маркетингу при реалізації авіаринкових інновацій / О. В. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №4. Березень 2015.

8. Коваленко О.В. Авіаційний сектор національного господарства в структурі пріоритетності розвитку маркетинго-інноваційної системи України / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. -№2. – ТОМ 1. – 2015. – С. 180. База Index Copernicus, Google Scholar, Ринц.

9. Коваленко О.В. Формування механізмів прогнозування маркетинго-інноваційного розвитку економіки України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 11. – Частина 2. – Херсон, 2015. – С. 38.

10. Коваленко О.В. Формування маркетингової стратегії розвитку галузі / О. В. Коваленко // Економічні студії. Науково-практичний економічний журнал. – №3(07) липень 2015. – Л., 2015. – С. 45. Ринц.

11. Коваленко О.В. Формування потенціалу розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України / О. В. Коваленко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №3(06) серпень. – Запоріжжя. – 2015. – С. 83. Ринц.

12. Коваленко О.В. Формування новітніх підходів до розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України / О. В. Коваленко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №2(05) травень. – Запоріжжя, 2015. – С. 98. Ринц.

13. Коваленко О.В. Особливості функціонування перспективної та стратегічної взаємодії авіаційної галузі України в моделях маркетинго-інноваційного розвитку авіаринку / О.В. Коваленко // Науковий вісник «Економічні науки». – Випуск 28, Частина 2. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 56.

14. Коваленко О.В. Реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства / О. В. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №6. Липень 2015.

15. Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Наукові праці МАУП «Економічні науки». – Випуск №45(2 – 2015). – С. 118.

16. Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – №4. – Т. 1. №21 (226). – 2015. – С. 60. База Index Copernicus, Google Scholar, Ринц.

17. Коваленко О.В. Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №1(69). – 2015. – С. 180.

18. Коваленко О.В. Концептуальні умови забезпечення ефективності маркетинго-інноваційної діяльності держави / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення». – Ужгород, 6-7 березня 2015. – С. 62.

19. Коваленко О.В. Маркетингова стратегія інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // 6 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук». – Запоріжжя, 13-14 березня 2015. – С. 15.

20. Коваленко О.В. Маркетинго-інноваційні напрями розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Матеріали 6 всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К., 20 березня 2015. – С. 25.

21. Коваленко О.В. Новітні підходи до економічної оцінки якості формування стратегії розвитку авіаринку маркетинго-інноваційних авіатехнологій / О. В. Коваленко // Матеріали 14 Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». – Київ, 7-9 квітня 2015. – С. 25.

22. Коваленко О.В. Підвищення конкурентоспроможності національної маркетинго-інноваційної системи України / О. В. Коваленко // Збірник тез 2 Міжвузівської наукової конференції «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи». – К., 27 березня 2015. – С. 21.

23. Коваленко О.В. Модернізація економіки України в пріоритетах розвитку маркетинго-інноваційної форми організації національного господарства / О. В. Коваленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції». – К.: МАУП. – 28 травня 2015. – С. 24.

24. Коваленко О.В. Мультистратегічне позиціонування в системі комунікаційної маркетингово-інноваційної політики / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «World Science». – Ajman, UAE. – 18-19 липня 2015. – С. 60.

25. Коваленко О.В. Інноваційна діяльність підприємств в конкурентних умовах / О. В. Коваленко. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «World Science». – Ajman, UAE – 18-19 September 2015. – P. 93.

2014

26. Коваленко О.В. Еволюційно-технологічна парадигма маркетинго-інноваційної діяльності синергизації сучасної інституціональної теорії / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – Випуск 50. – К.: НАУ, 2014. – С. 61.

27. Коваленко О.В. Ефективність маркетинго-інноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Випуск №4 (28). – 2014. – С. 54.

28. Коваленко О.В. Реалізація основних принципів комплексної маркетингової стратегії ринкового впровадження авіаційних інновацій / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». – Вип. 1(17)-2(18). – ДНУ, 2014. – С. 123.

29. Коваленко О.В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №4(66). – 2014. – С. 163.

30. Коваленко О.В. Моделювання параметрично-технологічних умов формування маркетинго-інноваційного пулу потенціалів інноваційного авіаринку / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №5(67). – 2014. – С. 128.

31. Коваленко О.В. Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій в України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №6(68). – 2014. – С. 102.

32. Коваленко О.В. Формування концептуальних умов реалізації маркетинго-інноваційної діяльності в створенні авіабренду України / О. В. Коваленко // Матеріали 3 науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції». – К., 20 листопада 2014. – С. 7.

2013

33. Коваленко О.В. Формування системи макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційного розвитку авіаційної галузі в межах національного господарства / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 162.

34. Коваленко О.В. Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у 21 сторіччі: методологія і практика». – Полтава, 16-17 травня 2013. – С. 407.

35. Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Актуальні питання економічних наук, 25-26 жовтня 2013. – Донецьк. – С. 12.

36. Коваленко О.В., Козаков В.Г. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії підприємства / О. В. Коваленко, В. Г. Козаков // Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України». – К., 12 грудня 2013. – С. 11.

Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Загорулько В.М., Коваленко О.В., Скидоненко Н.В. Актуальність розробки організаційного механізму взаємодії авіакомпаній та суб’єктів ринку туристичних послуг / В. М. Загорулько, О. В. Коваленко, Н. В. Скидоненко // Сборник трудов 3 международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании», 16-23 сентября 2009 года. – Израиль. – С. 233.

2. Коваленко О.В. Конкурентоспроможність підприємств в умовах економічної кризи / О. В. Коваленко // Тези доповідей Міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспорту в умовах економічної кризи». – К., 2010. – С. 44.

4. Загорулько В.М., Коваленко О.В. Система збалансованих і ключових показників діяльності як невід’ємна складова ефективного управління стратегією підприємства / О. В. Коваленко // Сборник трудов международного научно-методического семинара «Наука и образование», 16-23 апреля 2011 года. – Италия. – С. 108.

5. Коваленко О.В., Сівашенко А.С., Моделі економічного зростання та стратегічні напрямки створення конкурентоспроможної національної економіки / О. В. Коваленко, А. С. Сівашенко // Матеріали 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність». – Київ, 2011. – С. 73.

6. Коваленко О.В., Скиданенко Н.В. Правові аспекти регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності / О. В. Коваленко // Материалы докладов 6 международной научно-практической конференции «Современные проблемы управления производством». – Донецк, 13-14 октября 2011. – С. 105.

7. Коваленко О.В. Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у 21 сторіччі: методологія і практика». – Полтава, 16-17 травня 2013. – С. 407.

8. Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Актуальні питання економічних наук, 25-26 жовтня 2013. – Донецьк. – С. 12.

9. Коваленко О.В., Козаков В.Г. Теоретичні основи формування маркетингової стратегії підприємства / О. В. Коваленко, В. Г. Козаков // Матеріали 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України». – Київ, 12 грудня 2013. – С. 11.

10. Коваленко О.В., Калита В.І. Пріоритети розвитку маркетингово-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки / О. В. Коваленко, В. І. Калита // Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України». – Київ, 12 грудня 2013.

11. Коваленко О.В. Формування концептуальних умов реалізації маркетинго-інноваційної діяльності в створенні авіабренду України / О.В. Коваленко // Матеріали 3 науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції». – К., 20 листопада 2014. – С. 7.

12. Коваленко О.В. Концептуальні умови забезпечення ефективності маркетинго-інноваційної діяльності держави / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення». – Ужгород, 6-7 березня 2015. – С. 62.

13. Коваленко О.В. Маркетингова стратегія інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // 6 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економічних наук». – Запоріжжя, 13-14 березня 2015. – С. 15.

14. Коваленко О.В. Маркетинго-інноваційні напрями розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Матеріали 6 всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами». – К., 20 березня 2015. – С. 25.

15. Коваленко О.В. Новітні підходи до економічної оцінки якості формування стратегії розвитку авіаринку маркетинго-інноваційних авіатехнологій / О. В. Коваленко // Матеріали 14 Міжнародної науково-практичної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». – К., 7-9 квітня 2015. – С. 25.

16. Коваленко О.В. Підвищення конкурентоспроможності національної маркетинго-інноваційної системи України / О. В. Коваленко // Збірник тез 2 Міжвузівської наукової конференції «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи». – К., 27 березня 2015. – С. 21.

17. Коваленко О.В. Модернізація економіки України в пріоритетах розвитку маркетинго-інноваційної форми організації національного господарства / О. В. Коваленко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку економіки України в умовах европейської інтеграції». – м. Київ, МАУП. – 28 травня 2015. – С. 24.

18. Коваленко О.В. Мультистратегічне позиціонування в системі комунікаційної маркетингово-інноваційної політики / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «World Science». – Ajman, UAE, 18-19 липня 2015. – С. 60.

19. Коваленко О.В. Інноваційна діяльність підприємств у конкурентних умовах / О. В. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «World Science». – Ajman, UAE, 18-19 вересня 2015. – С. 93.

Статті

1. Коваленко О.В. Формування системи макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційного розвитку авіаційної галузі в межах національного господарства / О.В. Коваленко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип.25. – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 162.

2. Коваленко О.В. Коригування цільової концепції реалізації стратегій пріоритетного розподілу технологій авіаринку при маркетинго-інноваційному підході / О. В. Коваленко // Монографія «Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку». – Нікопольський факультет ЗНУ, 2015. – С. 78.

3. Коваленко О.В. Еволюційно-технологічна парадигма маркетинго-інноваційної діяльності синергизації сучасної інституціональної теорії / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходи в економіці». – Випуск 50. – К.: НАУ, 2014. – С. 61.

4. Коваленко О.В. Ефективність маркетинго-інноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. – Випуск №4(28). – 2014. – С. 54.

5. Коваленко О.В. Реалізація основних принципів комплексної маркетингової стратегії ринкового впровадження авіаційних інновацій / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». – Вип. №1(17)-2(18). – ДНУ, 2014. – С. 123.

6. Коваленко О.В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №4(66). – 2014. – С. 163.

7. Коваленко О.В. Моделювання параметрично-технологічних умов формування маркетинго-інноваційного пулу потенціалів інноваційного авіаринку / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №5(67). – 2014. – С. 128.

8. Коваленко О.В. Формування модернізаційних драйверів розвитку маркетингу авіаринкових інновацій в Україні / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №6(68). – 2014. – С. 102.

9. Коваленко О.В. Моделювання параметрів ефективної реалізації маркетинго-інноваційних технологій нарощення потенціалу інноваційного ринку авіаторів / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». – Вип. 31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 149.

10. Коваленко О.В. Особливості макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційної стратегії розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – С. 110.

11. Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки / О. В. Коваленко // Збірник наукових праць «Проблеми системного підходи в економіці». – Випуск 51. – К.: НАУ, 2015. – С. 171.

12. Коваленко О.В. Формування універсальної моделі державного маркетингу при реалізації авіаринкових інновацій / О. В. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №4. Березень 2015.

13. Коваленко О.В. Авіаційний сектор національного господарства в структурі пріоритетності розвитку маркетинго-інноваційної системи України / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – №2. – ТОМ 1. – 2015. – С. 180. База Index Copernicus, Google Scholar, Ринц.

14. Коваленко О.В. Формування механізмів прогнозування маркетинго-інноваційного розвитку економіки України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 11. – Частина 2. – Херсон, 2015. – С. 38.

15. Коваленко О.В. Формування маркетингової стратегії розвитку галузі / О. В. Коваленко // Економічні студії. Науково-практичний економічний журнал. – №3(07) липень 2015. – Л., 2015. – С. 45. Ринц.

16. Коваленко О.В. Формування потенціалу розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України / О. В. Коваленко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №3(06) серпень. – Запоріжжя, 2015. – С. 83. Ринц.

17. Коваленко О.В. Формування новітніх підходів до розвитку маркетиного-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України / О. В. Коваленко // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №2(05)травень. – Запоріжжя, 2015. – С. 98. Ринц.

18. Коваленко О.В. Особливості функціонування перспективної та стратегічної взаємодії авіаційної галузі України в моделях маркетинго-інноваційного розвитку авіаринку / О. В. Коваленко // Науковий вісник «Економічні науки». – Випуск 28. – Частина 2. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 56.

19. Коваленко О.В. Реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства / О. В. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск №6. Липень 2015.

20. Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Наукові праці МАУП «Економічні науки». – Випуск №45 (2-2015). – С. 118.

21. Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. -№4. – Т. 1(226). – 2015. – С. 60. База Index Copernicus, Google Scholar, Ринц.

22. Коваленко О.В. Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – №1(69). – 2015. – С. 180.

23. Коваленко О.В. Особливості стратегічного управління в умовах економічного розвитку / О. В. Коваленко, А. В. Мельниченко // Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій «Причорноморські економічні студії». – Випуск №6. – 2016 – С. 30.

24. Коваленко О.В. Формування стратегій позиціонування авіакомпаній України на ринку авіаційних послуг / О. М. Ложачевська, О. В. Коваленко // Науковий журнал «Стратегія розвитку України». – Випуск №1. – 2016. – С. 48.

25. Коваленко О.В. Тенденции в развитии инновационной деятельности в Украине / О. В. Коваленко // Vistula Universiti Working Papers. – Випуск №47(2). – 2016. – С. 194. База BazEkon, CEJSH, Copernicus.