Куліш Ганна Петрівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи: 23 роки

Контактна інформація:

e-mail: Kulish.Anna@mail.ru

Відомості про освіту

Вища освіта: Київський інститут народного господарства, 1989, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація – «економіст»

Відомості про захист дисертацій

Рік захисту – 2001 р.

Тема дисертаційного дослідження: «Емісійна стратегія акціонерних товариств: теорія і практика

Спеціалізована вчена рада ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» Д 26.006.02

Спеціальність: 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит

Відомості про вчені звання

Вчене звання доцента отримано 19 червня 2003 року

Які дисципліни викладає

 1. Фінансовий аналіз
 2. Фінансова санація і банкрутство підприємств
 3. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 4. Фінансовий менеджмент

Досвід роботи у податкових органах (1988 р. – старший економіст), в управлінні фінансами підприємств (1994 р. – економіст по плануванню).

Захищені аспіранти і докторанти

 1. Кравченко К.В. Інвестиційна діяльність підприємств та ї фінансове забезпечення. 2011 р.
 2. Журавльова О.Є. Фінансова стійкість страхових компаній та її забезпечення. 2014 р.

Діючі аспіранти

 1. Літвін Н.
 2. Халімончук Г.В.

Відомості про публікації викладача

Усього опубліковано наукових та навчально-методичних праць – 30, з яких:

 • у наукових фахових виданнях України – 29;
 • у виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз даних – 2.
Є співавтором:
 • підручників, усього – 4, з них із грифом МОНУ – 4;
 • навчальних посібників, усього – 3, з них із грифом МОНУ – 3;
 • колективних монографій – 1.
Є учасником конференцій (із публікацією тез доповідей): 10
 • міжнародних науково-практичних конференцій – 1;
 • всеукраїнських науково-практичних конференцій – 8;
 • міжвузівських наукових конференцій – 1.

Основні праці, які опубліковані після захисту кандидатської дисертації

1. Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, В. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін. – 3-те вид., перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2000. – 458 с. (Гриф МОН України)

2. Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. (Гриф МОН України)

3. Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с. (Гриф МОН України)

4. Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін. – -8-ме вид. перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2013. – 519 с. (Гриф МОН України)

5. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації : навч. посібник / В.З. Потій, А.П. Куліш, С.В. Онищенко та інш. Кер. кол. авторів В.З. Потій. – К.: КНЕУ, 2005. – 271 с. (Гриф МОН України)

6. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації : навч. посібник / В.З. Потій, А.П. Куліш, С.В. Онищенко та інш. Кер. кол. авторів і наук. ред. В.З. Потій. – К.: КНЕУ, 2012. – 237 с. (Гриф МОН України)

7. Фінансовий менеджмент : навчальн. посібн. Практикум / А.М. Поддєрьогін, О.М. Грицино, А.П. Куліш, В.З. Потій та інш. за загальн. ред. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2015. – 335 с. (Гриф МОН України)

8. Куліш А.П., Потій В.З., Черкасова А.О. Управління капіталом акціонерного товариства : монографія. – К.: КНЕУ, 2014.

Публікації останніх років

1. Куліш Г.П. Потій В.З Вартість підприємства. Науково-енциклопедичне видання «Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія» у 3-х т. Ін-т світ. екон. і міжн. відносин НАНУ, ДННУ « Академія фін. управління», за ред. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т 2.

2. Куліш Г.П., Потій В.З. Ліміт залишку готівки в касі : науково-енциклопедичне видання «Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія» у 3-х т. – Ін-т світ. екон. і міжн. відносин НАНУ, ДННУ « Академія фін. управління», за ред. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т 2.

3. Куліш Г.П. Кошти грошові підприємства : науково-енциклопедичне видання «Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія» у 3-х т. – Ін-т світ. екон. і міжн. відносин НАНУ, ДННУ « Академія фін. управління», за ред. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т 2.

4. Куліш Г.П., Потій В.З. Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємства // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2010. – № 1-2. – С. 13-17.

5. Куліш Г.П., Потій В.З. Кредиторська заборгованість та її роль у формуванні позикових ресурсів підприємства // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2010. – № 3-4. – С. 23-27.

6. Куліш Г.П., Потій В.З. Цінні папери у формуванні позикового капіталу підприємства. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наукових праць. – Вип.12 (115). – К., 2010. – С. 18-24.

7. Куліш Г.П., Потій В.З. Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2010. – № 1. – С. 13-17.

8. Куліш Г.П., Потій В.З. Трансформація фінансових ресурсів у капітал: Збірник наукових праць «Вчені записки». – Ч.2. – К.: КНЕУ. – 2012. – № 14.

9. Куліш Г.П., Потій В.З. Кредитна політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2012. – № 8. – С. 37-43.

10. Куліш Г.П., Потій В.З. Теоретичні підходи до управління витратами підприємства: зб. наукових праць «Вчені записки». – К.: КНЕУ, 2013. – С. 18-24.

11. Куліш Г.П., Жабуровський О.С. Перспективи розвитку факторингових послуг в Україні // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2013. – № 8. – С. 37-43.

12. Куліш Г.П., Джус С. .Напрями збільшення вхідних грошових потоків інвестиційних компаній // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – №4(39). – 2013. – С. 83-96.

13. Куліш Г.П., Негря Г.Г. Теорія ігор у фінансовій практиці компаній // 1-st International Academic Conference “Science and Education in Australia, America and Eurasia: Fundamental and applied science”. – С. 313-317 (Науково-метрична базаSCOPUS)

14. Куліш Г.П. Відсоткова ставка та характер її впливу на економіку країни // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – №1/44. – 2015. – С.50-60. (Науково-метрична база РИНЦ)

15. Куліш А.П. Механізм формування капіталу банку в сучасних умовах / Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 17. – С. 52-60.

16. Куліш А.П. Фінансовий потенціал підприємства та його роль в умовах нестабільності економіки / Статистика України. – 2017. – №1. – С. 56-66.

17. Механізм формування капіталу банку в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Г. Куліш, Ю. Кірсенко // Електронне фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» імені Сухомлинського В. – Випуск № 17. – 2017. – Режим доступу: http:// global-national.in.ua/issue – 17-2017