Кучмєєв Олександр Олександрович

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

БІОГРАФІЯ

Кучмєєв Олександр Олександрович народився 3 серпня 1977 року в с. Стецьківка Сумського району Сумської області.

У 1984 році пішов у перший клас Стецьківської середньої школи, яку закінчив у 1994 році.

У 2000 році закінчив Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу за спеціальністю “Фінанси”.

У 2004 році вступив до магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Економіка та фінансове забезпечення військ (сил)”, яку закінчив у 2007 році.

У 2011 році захистив дисертацію за спеціальністю “Психологія діяльності в особливих умовах”, рішенням президії Вищої атестаційної комісії України було присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук.

З 2011 року працює в Інституті економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” на посаді доцента кафедри фінансів та банківської справи.

У 2015 році з відзнакою закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю “Державне управління в сфері національної безпеки”.

У 2016 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю “Правознавство”, здобувши кваліфікацію юриста.

У 2016 році пройшов курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти та виконав випускну роботу на тему “Інтерактивні технології викладання дисципліни “Страховий менеджмент”.

Є співавтором монографії “Підприємницька діяльність в аграрному секторі економіки: стан та перспективи”. – К.: ТОВ ЦП «Компринт», 2012. – 605 с. У монографії розкриваються теоретико-методичні основи розвитку підприємницької діяльності; розглянуто організаційно-економічні аспекти ефективного розвитку підприємницької діяльності в аграрних формуваннях; визначено стратегічні напрями розвитку структур агробізнесу.

За останній 2015-2016 навчальний рік брав участь як у міжнародних, так і в міжвузівських конференціях, має публікації за економічним напрямком у фахових виданнях.

У 2017 році з відзнакою закінчив магістратуру в Університеті економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Участь у конференціях

1. Перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Міжнародна науково-практична конференція, м. Клайпеда (Латвія), 2016. – С. 72-74.

2. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 2016. – С. 172-174.

3. Характеристика соціальної відповідальності бізнесу в Україні // ІІІ Міжвузівська наукова конференція, м. Київ, Університет “Україна, 2016. – С. 42-44.

Наукові здобутки: 3 наукові статті та 11 конференцій протягом 2016-2017 рр.

Основні навчальні курси

  1. Корпоративна соціальна відповідальність
  2. Страховий менеджмент
  3. Соціальна відповідальність держави і бізнесу
  4. Економіка праці і соціально-трудові відносини
  5. Страхування

Перелік наукових і навчально-методичних праць

З 2016 по 2017 рік

1. Сутність і характеристика соціальної відповідальності бізнесу // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – №15. – С. 132-134.

2. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого економічного розвитку держави // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. – Лютий 2016. – №9. – http://www.global-national.in.ua.

3. Порівняльний аналіз моделей управління якістю освітньої діяльності/ В. Г. Алькема, О. О. Кучмєєв // Вчені записки Університету “КРОК.” – 2016. – Вип. 43. – С. 138-149.

4. Особливості нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти в Україні // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, PartII, January 27, 2017. – Kielce, Poland: BaltijaPublishing. – P. 176-179.

5. Аналіз підходів до визначення сутності категорії «економічна ефективність діяльності кафедри навчального закладу» // Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців, м. Київ, 19 травня 2017 року. – Університет “Україна. – 2017. – С. 173-178.

6. Сучасна конкурентна стратегія як основа підвищення успішності підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин» // м. Дніпро, 16-17 червня 2017 року. – Науково-економічна організація «Перспектива», 2017. – С. 94-96.

7. Прозоре правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання як ефективний механізм розвитку тіньової економіки // Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції «Тіньова економіка: світові тенденції та Українські реалії» // м. Київ, 23 червня 2017 р. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2017. – С. 255-259.

З 2015 по 2016 рік

1. Сутність і характеристика соціальної відповідальності бізнесу // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – №15. – С. 132-134.

2. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого економічного розвитку держави// Електронне наукове фахове видання “Глобальні та національні проблеми економіки” Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського – Лютий 2016. – №9. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua

З 2006 по 2009 роки

1. Кучмєєв О.О. Основні рівні регуляції індивідуальної поведінки жінки / О. О. Кучмєєв // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2006. – Т. VIII, част. 8. – С. 131-137.

2. Кучмєєв О.О. Суб’єктивні та об’єктивні чинники міжособистісного конфлікту як регулятори поведінки жінок / О. О. Кучмєєв // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. –- К., 2007. – Т. IX, част. 2. – С. 154-161.

3. Кучмєєв О.О. Стиль як характерологічна основа цілеспрямованої поведінки жінки при міжособистісній взаємодії / О. О. Кучмєєв // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2007. – Т. IX, част. З. – С. 169-175.

4. Кучмєєв О.О. Особливості міжособистісної взаємодії жінок-військовослужбовців у військових колективах під час проходження ними військової служби / А. І Черняк, О. О. Кучмєєв // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка / відповід. ред. B. В. Балабін. – К.: Київський університет, 2007. – №14. – С. 44-47.

5. Кучмєєв О.О. Програма психологічної діагностики і попередження проблемної міжособистісної взаємодії жінок-військовослужбовів / О. О.Кучмєєв // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – Том. X. – Вип. 9. – С. 221-234.

6. Кучмєєв О.О. Основні ознаки та принципи проблемних міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців / О. О. Кучмєєв // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. C. Д. Максименка. – К., 2008. – Т. X, част. 5. – С. 301-307.

7. Кучмєєв О.О. Результати дослідження психологічних особливостей міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців ЗСУ / О. О. Кучмєєв // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України / гол. ред. О. Я. Чебикін. – Одеса : Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – 2009. – №1-2. – С. 78-83.

8. Кучмєєв О.О. Підсумки та основні результативні показники дослідження психологічних особливостей міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців ЗСУ / О. О. Кучмєєв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. I. Франка, 2009. – Т.7, вип. 19. – С. 106-111.

9. Кучмєєв О.О. Організація військовими психологами роботи з попередження проблемної міжособистісної взаємодії у військових колективах, де проходять службу жінки-військовослужбовці / О. О. Кучмєєв // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2009. – Т. X, вип. 15. – С. 265-275.

10. Кучмєєв О.О. Практичні рекомендації щодо гармонізації міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців / О. А. Матеюк, О. О. Кучмєєв // Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. X, част. 6. – С. 321-331.

11. Кучмєєв О.О. Основні підходи та стратегії до вивчення особливостей психологічної структури особистості жінки / О. О. Кучмєєв // Ґенеза буття особистості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д. Максименка (18-19 грудня 2006 року) / за ред. С. Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. 27. – С. 407-415.

12. Кучмєєв О.О. Шляхи підвищення ефективності міжособистісної взаємодії між командирами та жінками-військовослужбовцями / О. О.Кучмєєв // Сучасні напрямки розвитку Сухопутних військ ЗС України : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Одеса, 27-28 жовтня 2005 р.) / МО України, Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ. – Одеса, 2005. – С. 160-161.

13. Кучмєєв О.О. Важливість психологічної готовності командира до ефективної міжособистісної взаємодії з жінками-військовослужбовцями / О. О.Кучмєєв // Сучасні напрямки розвитку Сухопутних військ ЗС України : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Одеса, 28-29 листопада 2006 р.) / МО України, Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ. – Одеса, 2006. – С. 30-31.

14. Кучмєєв О.О. Основні ознаки та принципи проблемних міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців / А. Л. Черняк, О. О. Кучмєєв // Тези доповідей Науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України». Наукове видання / Військовий інститут Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2008. – С. 67-68.