Лавриненко Лариса Миколаївна

Кафедра менеджменту

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Стаж роботи: 10 років

Біографія

Народилася 24 січня 1968 року.

У 1993 році закінчила Київський державний економічний університет.

1996-1999 рр. – аспірантура Інституту економіки НАН України.

2004 р. – захистила кандидатську дисертацію „Статистика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у Системі національних рахунків та ВВП” (спеціальність «Статистика»).

Працює старшим науковим співробітником відділу соціально-економічних проблем праці Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Викладацьку діяльність розпочала в 2006 році на кафедрі менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”.

Має понад 80 наукових праць.

У 1993 році закінчила Київський державний економічний університет.

1996- 1999 рр. – аспірантура Інституту економіки НАН України.

Кандидат економічних наук з 2004 року.

Працює старшим науковим співробітником відділу соціально-економічних проблем праці Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Викладацьку діяльність розпочала в 2006 році на кафедрі менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини „України”.

Сфера наукових інтересів

ринок праці, соціально-трудові відносини, освіта, освітня послуга, ринок освітніх послуг, якість освітніх послуг, інноваційна освіта, людські ресурси і трудовий потенціал; економіка праці, соціальна економіка.

Основні навчальні курси, які викладає:

  1. Реінжиніринг бізнес-процесів
  2. Інформаційний менеджмент
  3. Інформаційні системи та технології в управлінні організацією
  4. Інформаційні технології в галузі

Публікації останніх років

1. Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування : монограф. За ред. І. Л.Петрової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К, 2009. – 368 с. – С. 119-135.

2. Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України / Український інститут національної пам’яті, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ, Інститут економіки та прогнозування НАНУ. – К., 2009. – С. 87-114, С.114-126. – 585 с.

3. Якість освітніх послуг та тенденції працевлаштування випускників ВНЗ у кризовий та посткризовий період // Сталий розвиток економіки / Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – № 3, 2012 (13). – С. 30-34. (фахове видання)

4. Взаємодія реінжинірингу бізнес-процесів і системи управління персоналом // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». Випуск 35 (Частина 2). – Ужгород, 2012. – С. 170-173. – 289 с. (фахове видання)

5. Місце інноваційної освіти у розвитку суспільства // Інноваційна економіка / Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – № 7(33), 2012. – С. 36-39. (фахове видання, що входить до науково-метричної бази)

6. Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України: наук. доп. / [В. М. Геєць, А. А. Гриценко, В. В. Близнюк, Л. М. Лавриненко та ін.]; за ред.. В. М. Гейця, А. А. Гриценка; НАН України. Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 248 с. – С.50-65.

7. Участь молоді в суспільному житті: економічна активність: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2012 року) : [моногр.] / [О. М. Балакірєва, В. В. Близнюк, Т. В. Бондар, Т. В. Бурлай, Л. М. Лавриненко та ін.] // Міністерство молоді та спорту України. – К., 2013. – 226 с. – С. 42-52.

8. Інноваційний розвиток трудового потенціалу в сучасних умовах // Сталий розвиток економіки / Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – № 1, 2014 (23). – С. 18-25. (фахове видання)

9. Сучасні проблеми гуманізації та гуманітаризації вищої професійної освіти // Регіональна економіка та управління: науково-практичний журнал – 1 (04) лютого 2015 року. – Запоріжжя, 2015. – С. 87-92.(фахове видання, що входить до науково-метричної бази).

10. Ринок праці в Україні та соціальна функція держави // Інноваційна економіка / Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – № 2’2015 [57]. – С. 154-159. (фахове видання, що входить до науково-метричної бази).

11. Взаємодія та взаємозв’язок ринку праці та ринку освітніх послуг // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуску № 9. Лютий 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram (електронне наукове фахове видання).

Перелік наукових праць

№ з/п Назва Друкована або на правах рукопису Видавництво, журнал (назва, №, рік)
1. Нові підходи щодо статистичних розрахунків кінцевих споживчих витрат домогосподарств у системі національних рахунків друк. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічний розвиток України. Проблеми статистики-98”. – Львів-Шкло. – 1999. – С. 187-189.
2. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств та населення у ВВП друк. Економіка і прогнозування. – 2000. – № 2. – С. 52-62
3. Характеристика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у валовому внутрішньому продукті України друк. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. –Випуск 3″2000. – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2000. – С. 209-214.
4. Порівняльний аналіз споживчих витрат населення України та зарубіжних країн друк. Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вестник Харьковского политехнического университета. Збірник наукових праць. – Вип. 24. – Харків: НТУ “ХПГ, 2001. – С. 112-114.
5. Вибіркові обстеження як база для розрахунків кінцевих споживчих витрат домогосподарств друк. Ін-т економіки та права “КРОК”. – Вчені записки / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – К., 1997. – Вип. 5. – 2001. – С. 47-53.
6. Аналіз кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП України друк. Вісник Київського державного університету технологій та дизайну. – 2001. – №2. – С. 36-39.
7. Статистика кінцевих витрат домогосподарств у системі національних рахунків та валовому внутрішньому продукті друк. Наука і молодь: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2003. – С. 452-457.
8. Домашні господарства як головний суб’єкт економіки друк. Ін-т економіки та права “КРОК”. – Вчені записки / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – К., 1997. – Вип.8. – 2003. – С. 21-25.
9. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств друк. Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вестник Харьковского политехнического университета. Збірник наукових праць. – Харків: НТУ “ХПР. – 2003. – № 23. – т. З. – С. 28-30.
10. Домогосподарство як об’єкт економічної діяльності друк. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”. – Том. 20. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 29-31.
11. Тендерна політика в Україні. друк. Тендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. – С. 68-69.
12 Конкурентоспроможність робочої сили друк. Вісник Хмельницького національного університету. – № 2. – 2005. – Економічні науки. – Хмельницький. – 2005. – Т.2. – С. 38-41
13 Формування конкурентоспроможності робочої сили у системі соціально-трудових відносин друк. Вісник Академії праці і соціальних відносин. – № 3/2005. Науково-практичний збірник, 2005. – С. 208-210.