Нечипорук Наталія Віталіївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 3 роки

Біографія

Народилася в Києві 2 грудня 1986 року.

У 1994 – 2004 роках навчалась у спеціалізованій школі №200 м. Києва.

В 2009 році закінчила ДВНЗ «Київський національній економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік в бюджетних установах». У 2010 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Правознавство».

У 2009 році вступила до аспірантури. Тема наукової роботи: «Управлінський облік доходів і видатків спеціального фонду».

З 2012 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді старшого викладача кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін.

Відомості по підвищення наукової кваліфікації

захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Веде основні навчальні дисципліни

 1. Внутрішньогосподарський контроль
 2. Облік і звітність
 3. Облік і звітність в оподаткуванні
 4. Облік у бюджетних установах
 5. Облік у туризмі
 6. Облік у галузях народного господарства
 7. Облік і звітність у бюджетних установах
 8. Історія розвитку та становлення бухгалтерського обліку
 9. Облік у зарубіжних країнах
 10. Управлінський облік
 11. Облік і звітність малого підприємництва
 12. Основи професійної етики й естетики

Перелік науково-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Співавтори
1 Передумови формування заробітної плати на підприємствах тези XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна». – Ч.1. – Секція 1. – 12 квітня 2016 р. – С. 76-77. Кулішенко В.В.
2 Економічні перспективи України в сучасних умовах тези XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна». – Ч. 1. – Секція 1. – 12 квітня 2016р. – С. 35-37. Громницька М.О.
3 Сутність бюджету, як економічної категорії в сучасних умовах розвитку економіки України круглий стіл (доповідь) Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна». – К.: УУ. 30 березня 2016 р.
4 Бюджетування в управлінському обліку бюджетних установ: проблеми та рішення стаття Збірник наукових праць «Економічні науки». – Вип. 9(34). – Ч. 2. – Серія «Економіка та менеджмент».
5 Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки тези V Міжнародна науково-практична конференція. – Луцьк, 2012.
6 Спеціальний фонд бюджетних установ:планування і формування стаття Збірник наукових праць. – Тернопіль, 2010. – С. 131-135.
7 Поняття та характеристика спеціального фонду бюджетних установ тези Матеріали міжнародної наукової конференції. – Тернопіль, 2010. – С. 31-32.