Потій Ванда Зіновіївна

Кафедра фінансів та банківської справи

Посада: професор

Вчене звання: професор

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

e-mail: Vandapot@mail.ru

Стаж науково-педагогічної роботи: 36 років

Освіта

У 1965 році закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», економіст

Відомості про захист дисертацій

Рік захисту – 1980

Тема дисертаційного дослідження: «Совершенствование балансовой увязки национального дохода с финансовыми ресурсами (на примере разработки перспективных планов экономического и социального развития народного хозяйства союзной республики»

Дисертацію захистила на засіданні Ради при Науково-дослідному економічному інституті Держплана УРСР, диплом ЭК №009272.

Спеціальність: 080005 – экономика, организация управления и планирования народного хозяйства

Відомості про вчені звання

Вчене звання доцента присвоєне у 1987 році.

Вчене звання професора присвоєне у 2011році.

Захищені аспіранти і докторанти

1) Онищенко С.В. Тема дисертаційної роботи: «Бюджетування в системі фінансового управління підприємством». 2003 р.

2) Журавльова Ю.Ю. Тема дисертаційної роботи: «Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення» (на прикладі харчової промисловості). 2007 р.

3) Ізмайлова Н.В. Тема дисертаційної роботи: «Управління оборотними активами підприємства». 2009 р.

4) Жолнерчик Г.Ю. Тема дисертаційної роботи: «Лізинг як форма активізації інвестиційної діяльності підприємств». 2010 р.

5) Черкасова А.О. Тема дисертаційної роботи: «Управління капіталом акціонерного товариства». 2012 р.

6) Біла О. Аспірантура з відривом від виробництва. Тема дисертаційної роботи: «Факторинг як засіб короткострокового фінансування підприємств». 2012 р.

7) Буйденко С. Аспірантура з відривом від виробництва. Тема дисертаційної роботи: «Контролінг фінансових ризиків агропромислових підприємств». 2013 р.

Наявність сертифікатів

За міжнародною програмою вивчала курс з дисциплін «Основи бізнесу і фінансові показники», «Основи фінансового обліку і звітності», «Основи управлінського обліку», «Основи господарського права», склала іспит і отримала сертифікат Європейського рівня АЕВС*L (European Bisiness competence*License).

Відомості про публікації викладача

Усього опубліковано наукових та навчально-методичних праць 72, з яких:

 • у наукових фахових виданнях України – 72;
 • у провідних виданнях інших держав – 0;
 • у виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз даних – 0.
Є співавтором:
 • підручників, усього – 4, з них із грифом МОНУ – 4;
 • навчальних посібників, усього – 5, з них із грифом МОНУ – 5;
 • колективних монографій – 6.
Є керівником авторських колективів – 2:
 1. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації : навч. посібник / В. З. Потій, А. П. Куліш, С. В. Онищенко та інш. Кер. кол. авторів В. З. Потій. – К.: КНЕУ, 2005. – 271 с. (Гриф МОН України (лист 14) 18.2-408 від 10.03.2004)
 2. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації : навч. посібник / В. З. Потій, А. П. Куліш, С. В. Онищенко та інш. Кер. кол. авторів і наук. ред. В. З. Потій. – К.: КНЕУ, 2012. – 237 с. (Гриф МОН України (лист 1) 11-5691 від 24.06.2010)
Є учасником конференцій:
 • міжнародних науково-практичних конференцій – 7;
 • всеукраїнських науково-практичних конференцій – 3.

Які дисципліни викладає

 1. Фінансовий менеджмент

Основні праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

1. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, В. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А. М. Поддєрьогін. – 3-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2000. – 458 с. (Гриф МОН України (лист 2) 890 від 05.06.2000)

2. Вартість та оптимізація структури капіталу: фінансовий менеджмент : навч.-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни / А. М. Поддєрьогін, В. З. Потій, О. О. Терещенко та інш. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с. (Гриф МОН України (лист 2) 1752 від 08.11.2000)

3. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, О. О. Терещенко, В. З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А. М. Поддєрьогін. – 4-те вид. перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2002. – 571 с. (Гриф МОН України (лист 1) 11-2158 від 03.07.2002)

4. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, О. О. Терещенко, В. З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А. М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с. (Гриф МОН України (лист 1) 11-70 від 12.01.2004)

5. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації : навч. посібник / В. З. Потій, А. П. Куліш, С. В. Онищенко та інш. Кер. кол. авторів В. З. Потій. – К.: КНЕУ, 2005. – 271 с. (Гриф МОН України (лист 14) 18.2-408 від 10.03.2004)

6. Фінансовий менеджмент : підручник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, О. О. Терещенко, В. З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с. (Гриф МОН України (лист 1) 11-3140 від 21.07.2003)

7. Основи бюджетування : навчальн. посібн. / М. Д. Білик, Р. І. Заворотній, В. З. Потій та інш., кер. кол. авт. і наук. редакт. М. Д. Білик. – К.: КНЕУ, 2009. – 454 с. (Гриф МОН України (лист 1.4) 18-2-276 від 29.01.2008)

8. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації : навч. посібник / В. З. Потій, А. П. Куліш, С. В. Онищенко та інш. Кер. кол. авторів і наук. ред. В. З. Потій. – К.: КНЕУ, 2012. – 237 с. (Гриф МОН України (лист 1) 11-5691 від 24.06.2010)

9. Фінансовий менеджмент : навчальн. посібн. Практикум / А. М. Поддєрьогін, О. М. Грицино, А. П. Куліш, В. З. Потій, та інш. за загальн. ред. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2015. – 335 с. (Гриф МОН України (лист 1) 11-5691 від 24.06.2010)

10. Научно-методические основы планирования и прогнозирования экономики : монографія / А. С. Емельянов, Ю. Н. Пахомов. А. И. Москвин, В. З. Потий и др. под. ред. А. С. Емельянова. т. 3. – К.: Наукова думка, 1983. – 293 с.

11. Научно-методические основы планирования и прогнозирования экономики : монографія / А. С. Емельянов, Ю. Н. Пахомов. А. И. Москвин, В. З. Потий и др. под. ред. А. С. Емельянова. – Т. 4. – К.: Наукова думка, 1984. – 305 с.

12. Финансово-кредитный механизм и его роль в повышении эффективности производства при социализме: Научный труд Академии экономики им. К. Адамецкого : монография / под ред. Кристины Знаменской. – Катовице, 1989. – 260 с.

13. Плановое управление экономикой развитого социализма. Народнохозяйственные пропорции, их планирование и прогнозирование : монография / А. С. Емельянов, Ю. Н. Пахомов, А. И. Москвин, В. З. Потий и др. под. ред. А. С. Емельянова. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 1985. – 318 с.

14. Плановое управление экономикой развитого социализма : монография / А. С. Емельянов, В. Ф. Беседин, А. И. Москвин, В. З Потий и др., под ред. А. С. Емельянова. – Т. 4 – К.: Наукова думка, 1986. – 325 с.

15. Потій В.З., Черкасова А.О., Куліш А.П. Управління капіталом акціонерного товариства : монографія. – К.: КНЕУ: 2014.

Публікації останніх років

1. Потій В.З., Куліш Г.П. Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємства // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2010. – № 1-2. – С. 13-17.

2. Потій В.З., Куліш Г.П. Кредиторська заборгованість та її роль у формуванні позикових ресурсів підприємства // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2010. – № 3-4. – С. 23-27.

3. Потій В.З., Куліш Г.П. Цінні папери у формуванні позикового капіталу підприємства. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наукових праць. – Вип.12 (115). – К., 2010. – С. 18-24.

4. Потій В.З., Куліш Г.П. Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2010. – № 1. – С. 13-17.

5. Потій В.З., Куліш Г.П Трансформація фінансових ресурсів в капітал : збірник наукових праць «Вчені записки». – К.: КНЕУ, 2012. – Ч. 2 – № 14.

6. Потій В.З., Куліш Г.П Кредитна політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю // Ринок цінних паперів України. – К.: КНЕУ. – 2012. – № 8. – С. 37-43.

7. Дистанційне забезпечення дисципліни «Фінансовий менеджмент», 2013.

8. Комунікаційна підтримка іміджу вітчизняних підприємств як один із напрямків активізації зовнішньоекономічної діяльності / В. З. ПОТІЙ, Г. П. КУЛІШ // IV Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю». – НАСОА. – 2017. – С. 150-152. – 17 березня 2017 р., м. Київ.

9. Ризик структури капіталу / В. З Потій.// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку”. – 21 червня 2017 року, м. Київ. – ДВНЗ “КНЕУ”.

10. Фактори впливу на оптимізацію структури капіталу / В. З. Потій, І. В. Хмарський // Ринок цінних паперів. – Випуск 12. – С. 18-28.

11. Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості та проблеми застосування в Україні / В. З. Потій, Г. П. Куліш // «Вестник Национальной академии статистики». – Випуск 2. – 2017. – С. 38-49.