Роздобудько Валерій Васильович

Кафедра: обліку та загальноекономічних дисциплін

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 16 років

Біографія

Народився 25 липня 1979 року в м. Києві.

У 1996 р. закінчив середню школу № 205 у м Києві.

У цьому ж році вступив до Київського державного торговельно-економічного університету на обліково-фінансовий факультет за спеціальністю «Облік і аудит», спеціалізація «Ревізія і контроль».

У 2001 р. отримав диплом спеціаліста з відзнакою та здобув кваліфікацію економіста з обліку та аудиту.

У цьому ж році продовжив навчання у Київському національному торговельно-економічному університеті за магістерською програмою «Управління проектами» за спеціальністю «Економіка підприємства» на факультеті економіки, менеджменту та права.

У 2002 р. закінчив навчання та здобув кваліфікацію магістра.

У цьому ж році вступив до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету, на кафедру аналізу та контролю, де працював над написанням дисертаційної роботи, яку з успіхом захистив у 2006 р. із присвоєнням звання кандидата економічних наук.

Тема дисертації: «Облік і контроль матеріально-технічних ресурсів у автотранспортному виробництві з використанням ПЕОМ» за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Протягом навчання у магістратурі та аспірантурі на практиці втілював отримані в університеті теоретичні знання, обіймаючи різноманітні посади, зокрема:

у 2001-2002 рр. – бухгалтер у Спільному україно-італійському підприємстві «Інтрейд»;

у 2002-2006 рр. – головний бухгалтер в ТОВ «Геометан», що входила до української групи компаній;

у 2005-2007 рр. – асиcтент кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету;

у 2006-2008 рр. – головний аудитор у Торговельно-фінансовому банку «Контракт»;

у 2008-2010 рр. – директор департаменту методології та внутрішнього контролю Міжнародної аудиторської фірми MGI Consulting;

з 2010 р. – керуючий партнер Аудиторської фірми «Альта».

Викладацьку діяльність розпочав у 2005 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті. З 2010 р. розпочав роботу на кафедрі обліку та загальноекономічних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвиту людини «Україна».

Нагороджений у 2009 р. почесною золотою відзнакою MGI Consulting.

Сертифікати: сертифікат аудитора серії А, Диплом АCCA DipІFR (рос.), сертифікат САР.

Перелік науково-методичних праць

Фахові видання

1 Роздобудько В.В. Облік і контроль паливно-мастильних матеріалів на автотранспортних підприємствах // Збірник наукових праць КНТЕУ. Економіка і підприємництво: стан та перспективи. – К.: 2004. – 297 с., С. 259-267.

2 Роздобудько В.В. Облік автомобільних шин на автотранспортних підприємствах з використанням ПЕОМ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 3. – С. 34-38.

3 Роздобудько В.В. Нормативне витрачання пального автотранспортними підприємствами України: проблеми обліку та формування норм // Вісник НУВГП. Економіка. – Ч. 2. – Рівне: 2004. – 319 с. – С. 249-254.

4 Білуха М.Т., Роздобудько В.В. Інтегровані бази даних в АРМ з обліку матеріально-технічних ресурсів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 55-59.

5 Роздобудько В.В. Формування електронного документообороту в системі АРМів з обліку матеріально-технічних ресурсів на автотранспорті // Науковий збірник. Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні. Спецвипуск 15. 4.2. – Л., 2005. – 764 с. – С. 686-691.

6 Роздобудько В. Аналіз процедур оцінки аудиторського ризику // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. Економічний аналіз. – Тернопіль, 2011. – 385 с. – С. 263-265.

7 Малишев В.В., Гладкая Т.М., Роздобудько В.В., Нікуліна Г.Ф. Нанотехнології та створення нанобізнесу – конкурентний шлях розвитку будіндустрії // Будівельні матеріали та вироби. – 2012. – № 6. – С. 3-5.

8 Роздобудько В. Аналіз дій аудитора при виявленні відхилень. Оцінка відхилень як шахрайства або помилки // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. Економічний аналіз. – Тернопіль, 2012. – 466 с. – С. 213-215.

9 Роздобудько В. Необходимость формирования системы общественного надзора за аудиторской деятельностью в Украине // Сборник научных трудов Sworld. Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2013. – Иваново, 2013. – 96 с. – С. 65-67.

10 Роздобудько В.В. Опыт Украины при формировании системы общественного надзора за аудиторской деятельностью и возможность внедрения в рамках ЕВРАЗЭС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.,2013. – 216 с. – С. 54-57.

11 Роздобудько В.В. Аудиторські процедури для отримання аудиторських доказів / Теорія мікро- та макроекономіки. – № 4(41). – 2013. – 216 с. – С. І01-108.

12 Роздобудько В.В. Застосування досвіду країн СС щодо побудови системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю // Формування ринкових відносин в Україні. – №3 (154). – 2014. – 195 с. – С. 39-42.

13 Роздобудько В.В. Сравнительный анализ использования методических приемов в США, Украине и других европейских странах // Асtuа1 Problems of Modern Economy Development: Collection of Scientific Articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. – 2015. – 332 рр. – P. 239-243. (Міжнародне видання)

14 Роздобудько B.B. Аналіз аудиторської діяльності в Україні: Стан та перспективи розвитку // Economics, Management, Law: Problems of Science and Practice: Collection of Scientific Articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. – 2016. – 268 pp. – P. 192-195. (Міжнародне видання)

Навчальні посібники

1. Роздобудько В.Б. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник. – К.: Фенікс, 2015.

Нефахові видання

1. Роздобудько В.В. Організація інтегрованої обробки економічної інформації з обліку матеріально-технічних ресурсів із використанням ПЕОМ // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Управлінські та технологічні аспекти розвитку підприємств харчування та торгівлі”. – Х.: ХДУХТ, 2003. – 645 с. – С. 363-365.

2. Роздобудько В.В. Удосконалення класифікації матеріально-технічних ресурсів на автотранспортних підприємствах // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції”. – К.: КНТЕУ, 2005. – 182 с. – С. 58-61.

3. Роздобудько В.В. Економічна сутність матеріально-технічних ресурсів АТП // Збірник доповідей міжнародного форуму молодих вчених “Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн”. – Х.: ХНТУСГ, 2005. – С. 257.

4. Роздобудько В.В. Проблеми ділового партнерства щодо фінансування вищих навчальних закладів // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні механізми фінансування вищої освіти в Україні”. – К., 2012. – 149 с. – С. 82-83.

5. Роздобудько В.В. Недоліки побудови системи контролю якості аудиторських послуг в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України”. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 278 с. – С. 267-268.

6. Роздобудько В.В. Проблеми ділового партнерства щодо фінансування вищих навчальних закладів // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні механізми фінансування вищої освіти в Україні”. – К., 2012. – 149 с. – С. 82-83.

7. Роздобудько В.В. Недоліки побудови системи контролю якості аудиторських послуг в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції “Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України”. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 278 с. – С. 267-268.

8. Роздобудько В.В. Аудиторська вибірка як основа для здійснення аудиторських процедур // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва”. – Дніпропетровськ, 2013. – 235 с. – С. І99-200.

9. Роздобудько В.В. Шляхи удосконалення контролю системи якості аудиторських послуг // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку теорії і практики обліку, контролю, економічного аналізу і статистики”. – Тернопіль, 2014. – 158 с. – С. 112-113.

10. Роздобудько В.В. Дотримання кодексу етики як фактор впливу на фінансовий стан аудиторської фірми // 3бірник тез II Міжвузівської наукової конференції “Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи”. – К., 2015. – 84 с. – С. 57-59.

11. Роздобудько В.В. Проект системи допуску до професії аудиторів в Україні // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин”. – К., 2016. – 196 с. – С. 193-195.