Семененко Олена Володимирівна

Кафедра менеджменту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Відомості про освіту

У 2001 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. З 2002-2004 рр. пройшла перекваліфікацію у Київському національному університеті технологій та дизайну (Інститут післядипломної освіти) за спеціальністю «Фінанси».

Відомості про захист дисертацій

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Економічна стійкість підприємства в контексті розвитку організаційної культури».

Викладає дисципліни

 1. Менеджмент
 2. Менеджмент у соціальній сфері
 3. Операційний менеджмент
 4. Управління персоналом
 5. Державне регулювання економіки
 6. Основи менеджменту
 7. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
 8. Основи менеджменту та маркетингу у фізичній терапії, ерготерапії
 9. Інноваційний менеджмент
 10. Публічне управління
 11. Адміністративна система України

Сфера наукових інтересів

 1. Корпоративна культура
 2. Управління персоналом
 3. Менеджмент
 4. Менеджмент у соціальній сфері
 5. Операційний менеджмент
 6. Державне регулювання економіки
 7. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
 8. Інноваційний менеджмент
 9. Основи менеджменту
 10. Публічне управління
 11. Адміністративна система України

Перелік наукових праць

У наукових фахових виданнях:

1. Еволюційний розвиток теорії економічної стійкості / О. В. Семененко // Економіка і управління, 2014. – №1 (61). – С. 12-20.

2. Організаційна культура підприємства в системі управління змінами / О. В. Семененко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 2014. – Вип. 36. – Частина ІІ. – Т.2. – С. 127-134.

3. Передумови економічної стійкості підприємства / О. В. Семененко // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Т. 18. – № 2. – С. 221-227.

4. Соціально-економічні тенденції розвитку підприємств легкої промисловості України [Електронний ресурс] / О. В. Семененко // Ефективна економіка. – 2013. – № 10. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

5. Узагальнюючі підходи до оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості / О. В. Семененко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 2(4). – Частина 2. – С. 102-107.

6. Формування методичного підходу оцінки економічної стійкості підприємства легкої промисловості / О. В. Семененко, В. В. Хмурова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – Т. 1. – № 4. – С. 34-39.

Статті у виданнях іноземних держав:

1. Ретроспективний аналіз стану легкої промисловості України / О. В. Семененко // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. – Vol. 1. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – C. 243-247.

2. Стратегічні напрями і методи по удосконаленню організаційної культури підприємства / О. В. Семененко, В. В. Хмурова // Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. –Bowker, Melbourne, Australia. 2015. – С. 139-142.