Сук Леонід Кіндратович

Кафедра фінансів та обліку

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання: Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України

Досвід роботи: 57 років

Біографія

Народився 30 серпня 1937 року в селі Келеберда Канівського району Черкаської області.

Відомості про вищу освіту:

Київський фінансово-економічний інститут, 1959 р., спеціальність «Економіка сільського господарства», кваліфікація «Економіст-бухгалтер»

Відомості про підвищення наукової кваліфікації:

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Бухгалтерський облік і контроль процесу виробництва сільськогосподарської продукції в умовах внутрігосподарського розрахунку» захистив у1991 році. Вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і фінансів НАУ отримав у 1994 році.

Трудова діяльність:

20.01.1960 – 23.02.1963 – Насташська однорічна сільськогосподарська школа бухгалтерського обліку, викладач бухгалтерських дисциплін;

01.03.1963 – 28.02.1966 – Український НДІ економіки і організації сільського господарства, аспірант з відривом від виробництва;

01.03.1966 – 20.11.1978 – Український НДІ економіки і організації сільського господарства, старший науковий співробітник сектору методів бухгалтерського обліку і економічного аналізу;

21.11.1978 – 24.05.1992 – Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, доцент кафедри бухгалтерського обліку;

25.05.1992 – 31.08.1994 – Український державний аграрний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку;

01.09.1994 – 31.01.1998 – Український державний аграрний університет, завідувач кафедри бухгалтерського обліку;

01.02.1998 – по даний час – Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри обліку і оподаткування.

Основні навчальні курси

  1. Фінансовий облік
  2. Управлінський облік
  3. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу
  4. Методологія та організація наукових досліджень
  5. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Сфера наукових інтересів

Бухгалтерський облік і контроль в сільському господарстві та інших галузях економічної діяльності.

Є автором та співавтором більше 800 друкованих праць, в тому числі п’ятнадцяти підручників та навчальних посібників.

Основні наукові праці :

– навчальні посібники, підручники

1. Сук Л.К. Внутрішньогосподарський розрахунок в колгоспах. – К.: Урожай, 1969. – 168 с.

2. Сук Л.К. Рекомендации по применению журнально-ордерной формы учёта в совхозах. – К.: Урожай, 1975. – 96 с.

3. Сук Л.К. Облік капітальних вкладень в колгоспах і радгоспах. – К.: Урожай, 1976. – 158 с.

4. Сук Л.К. Облік і контроль виробництва сільськогосподарської продукції. – К.: Урожай, 1990. – 165 с.

5. Сук Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук, М.С. Стасишен. – К.: Каравела, 2007. – 208 с.

6. Сук Л.К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л.К.Сук, П.Л.Сук. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 507 с.

7. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Л.К.Сук, П.Л.Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.

8. Сук П.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / За загальною редакцією докт. екон. наук П.Л. Сука / Л.К.Сук, П.Л.Сук., О.В. Данілочкіна. – К.: Каравела, 2012. – 352 с.

9. Suk P.L. Accounting in sectors of economy: textbook / P.L. Suk, L.K. Suk. – Germany,Saarbrьcken: Lambert Academic Publishing, 2015. – 226 p.

10. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К.Сук, П.Л.Сук. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2016. – 663 с.

– наукові статті:

1. Сук Л.К. Облік поточних біологічних активів і сільськогосподарської продукції // Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Облік і фінанси, 2014. – №2. – С. 71-78.

2. Сук Л.К. Облік матеріальних запасів // Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015. – №11-12.– С. 49-60

3. Сук Л.К. Облік реалізації біологічних активів // Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 10. – С. 6-13.

4. Сук Л.К. Обчислення та використання собівартості сільськогоподарської продукції // Л.К. Сук. – Облік і фінанси, 2016. – №2. – С. 71-75.

5. Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції / Л.К. Сук. – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”/Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2016. – Вип. 249. – 506 с (С. 372–379).

Профіль науковця у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kjWx8TEAAAAJ&hl=ru