Філоненко Юрій Миколайович

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 27 років

Біографія

Народився 29 березня 1967 року в с. Бурківка Ніжинського району Чернігівської області.

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи в 1984 році вступив до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на географічний факультет, спеціальність «Географія», який закінчив у 1991 році, здобувши кваліфікацію «географ-геоморфолог».

Відомості про захист дисертацій

З 1993 року по 1996 рік був аспірантом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія» у 2001 році в Інституті географії НАН України.

Основні етапи трудової діяльності

З 1991 р. по 1993 р. працював у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді асистента.

З 1996 р. по 1997 р. працював в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді асистента.

З 1997 р. по 1998 р. працював у ТОВ «Граф» на посаді заступника директора.

З 1998 р. по 1999 р. працював у ВАТ «Ніжинський пивзавод» на посаді менеджер відділу маркетингу.

З 1999 р. по 2001 р. працював в АТЗТ «Українська сервіс компанія» на посаді менеджера.

З 2001 р. працює в Ніжинському державному університеті ім. М. Гоголя на посаді доцента.

Викладає дисципліни

  1. Регіональна економіка
  2. Міжнародна економіка
  3. Деражавне та регіональне управління
  4. Основи галузевої економіки
  5. Правила дорожнього руху

Перелік наукових праць

1. Інтеграція географічних дисциплін і поетапне викладання матеріалу при вивченні окремих материків у вузівському курсі „Фізична географія материків та океанів” // Тези науково-практичної конференції „Українознавство та проблеми інтеграції природничих знань в умовах сучасної школи”. – Тернопіль, 1993. – С. 152-154. У співав.

2. Екологічний стан природних сільськогосподарських ресурсів Чернігівської області // Тези республіканської науково-практичної конференції “Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва в Україні в умовах формування ринкових відносин”. – Мелітополь, 1993. – С. 163-164. У співав.

3. Сучасний стан і найближчі перспективи розвитку аграрного сектору економіки України // Тези республіканської науково-практичної конференції “Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва в Україні в умовах формування ринкових відносин”. – Мелітополь, 1993. – С. 67-68.

4. Вивчення рельєфу Чернігівської області для потреб раціонального землекористування // Актуальні питання природознавства. – Ніжин: НДПІ ім. М. В. Гоголя, 1995. – С. 19-23. У співав.

5. Природно-технічні геосистеми північно-східного схилу Українського щита // Актуальні питання природознавства. – Ніжин: НДПІ ім. М.В. Гоголя, 1995. – С. 159-163. У співав.

6. Місце палеогеоморфології в географічних дослідженнях України // Тези доповідей 7-го з’їзду Українського Географічного товариства. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1995. – С. 18-19. У співав.

7. Эколого-геоморфологические особенности и экономическая оценка правобережной части Среднего Приднепровья // “3-и Щукинские чтения”: Экологические аспекты теоретической и прикладной геоморфологии. – М.: МГУ, 1995. – С. 256-258. У співав.

8. Роль екзогенних процесів у перетворенні давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров’я // Тези наукової конференції до 90-річчя проф. П.К. Заморія: “Сучасний стан та перспективи розвитку геоморфології, неотектоніки, геології та палеогеографії антропогену України”. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1996. – С. 71-72. У співав.

9. Особливості проведення еколого-палеогеоморфологічних досліджень // Тези наукової конференції до 90-річчя проф. П.К. Заморія: “Сучасний стан та перспективи розвитку геоморфології, неотектоніки, геології та палеогеографії антропогену України”. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1996. – С. 112-114.

10. Екологічний стан річки Остер у межах Ніжина // Матеріали науково-практичної конференції: “Сучасний стан та шляхи вирішення екологічних проблем Чернігівської області”. – Ніжин: ЦДПІ ім. М.В. Гоголя, 1996. – С. 112-113.

11. Палеогеоморфологічна характеристика основних вікових генерацій давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров’я // Вісник Київського університету. Географія. – №42. – К.: КНУ, 1997. – С. 33-41.

12. Принципи складання, зміст і призначення еколого-палеогеоморфологічних карт // Вісник Київського університету. Географія. – №42. – К.: КНУ, 1997. – С. 41-47. У співав.

13. Особливості техногенного впливу на геологічне середовище і давній рельєф Правобережжя Середнього Придніпров’я // Вісник Київського університету. Географія. – № 42. – К.: КНУ, 1997. – С. 112-116.

14. До проблеми структуризації та картографування геоморфолітосфери на палеогеоморфологічній основі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: “Українська геоморфологія: стан і перспективи”. – Львів: Меркатор, 1997. – С. 45-47. У співав.

15. Особливості формування давнього рельєфу досередньоюрського, середньо- і пізньоюрського часу в межах Правобережжя Середнього Придніпров’я // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Серія “Природничі науки”. – Ніжин, 1997. – С. 96-99.

16. Умови збереження і наступні перетворення давнього рельєфу // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Серія “Природничі науки”. – Ніжин, 1997. – С. 100-102.

17. Долинно-басейнові палеогеоморфологічні морфолітосистеми (ДБПМ) Правобережжя Середнього Придніпров’я – об’єкти палеогеоморфологічного й екологічного дослідження і картографування // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Серія “Природничі науки”. – Ніжин, 1998. – С. 105-108.

18. Роль клімату і літологічних умов у формуванні і наступних перетвореннях давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров’я // Матеріали наукової конференції “Україна та глобальні процеси: географічний вимір”. – Т.2. – Київ-Луцьк: Вежа, 2000. – С. 175-176.

19. Гідрогеологічні та геохімічні умови міграції забруднюючих речовин у межах Правобережжя Середнього Придніпров’я // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Т.З. – Київ: Ніка-Центр, 2002. – С. 153-156.

20. Еволюція давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров’я в умовах епіконтинентальних морських басейнів // Фізична географія та геоморфологія. – Випуск №42. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С. 108-111 (у співав.).

21. Соціально-економічні чинники техногенного забруднення мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров’я // Економічна та соціальна географія. – Випуск №52. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С. 80-85 (у співав.).

22. Захищеність осадового чохла Правобережжя Середнього Придніпров’я від можливого техногенного забруднення // Матеріали наукової конференції “Регіональні екологічні проблеми”. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С. 232-234 (у співав.).

23. Еродованість сільськогосподарських угідь у регіонах України // Матеріали наукової конференції “Регіональні екологічні проблеми”. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С. 84-86 (у співав.).

24. Словник геологічних термінів: Навчальний посібник для студентів природничо-географічних факультетів. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2002. – 29 с. (у співав.).

25. Формування структури і сучасна динаміка долинно-басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем Правобережжя Середнього Придніпров’я / Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія. – Випуск №4. – 2002. – С. 141-144 (у співав.).

26. Гідрологія: Методичні рекомендації для проведення польової практики. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2002. – 52 с. (у співав.).

27. Загальна та історична геологія: Методичні рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2002. – 35 с. (у співав.).

28. Методичні рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт з геології (для студентів-заочників спеціальності “Біологія”). – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 12 с. (у співав.).

29. Методичні рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт з геології для студентів стаціонару спеціальності “Біологія-хімія”. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 16 с. (у співав.).

30. Словник геоморфологічних термінів. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 40 с. (у співав.).

31. Роль річок середньоплейстоценового віку в формуванні рельєфу північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Т.5. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2003. – С. 355-359 (у співав.).

32. Основні генетичні типи давнього рельєфу середньо- та пізньоюрського віку в межах Правобережжя Середнього Придніпров’я / Фізична географія та геоморфологія. – №44. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2003. – С. 164-167 (у співав.).

33. Методичні рекомендації та практичні вказівки для виконання практичних робіт із загальної та історичної геології (для студентів-заочників спеціальності “Географія”). – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 37 с. (у співав.).

34. Мінералогія і петрографія: Навчальний посібник. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 43 с. (у співав.).

35. Палеогеломорфологічні моделі мезозой-кайнозойського осадочного чохла та їх використання з метою екологічного прогнозу // Збірник тез доповідей наукової конференції, присвяченої 70-річчю географічного факультету “Географічна освіта і наука в Україні”. – К.: В-во Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003. – С. 84-85 (у співав.).

36. Сучасний стан та перспективи розвитку меліоративної системи м. Ніжина / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – №6. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – С. 324-327.

37. Аналіз природних умов та поширення екзогенних геологічних процесів на Чернігівщині // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004. – С. 139-140 (у співав.).

38. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт із геоморфології. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004. – 36 с. (у співав.).

39. Вплив природних умов Чернігівщини на поширення екзогенних геологічних процесів / Україна: географічні проблеми сталого розвитку. 36. наукових праць у 4-х томах. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – Т. 3. – 330 с. (Т.1) – 328 с.; (Т.2) – 390 с.; (Т.4) – 226 с.) (у співав.)

40. Особливості поширення процесів підтоплення, затоплення та заболочення на території Чернігівщини / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2005. – С. 219-222 (у співав.)

41. Можливості модульно-рейтингової системи вивчання географічних дисциплін у вищій школі / Педагогічні науки (збірник наукових праць). – 4.1. – Суми: В-во Сумського ДПУ ім. Макаренка, 2005. – С. 228-234 (у співав.).

42. Ніжинщина: Навчальний посібник. – Ніжин: В-во НДПУ ім. М.В. Гоголя, 2004. – 174 с. (розділи 2.1 і 6.7).

43. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт із краєзнавства. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2005. – 22 с. (у співав. з Остапчук В.В., Бездрабком М.І., Комлєвим О.О.).

44. Метеорологія і кліматологія (розділ “Земля і Всесвіт”): Методичні рекомендації для проведення практичних робіт. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2005. – 49 с. (у співав. з Остапчук В.В.).

45. Палеогеоморфологічні аспекти формування деяких осадочних корисних копалин Українського щита // Картографія та вища школа (збірник наукових праць). – Випуск №10. – К.: ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2005. – С. 116-121 (у співав. з Дук Н.М., Комлєвим О.О., Ремезовою О.О., Возбранною О.М., Гулим Р.Г.).

46. Методичні рекомендації до проведення польової практики з геології. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2005. – 71 с. (у співав. з Бездрабком М.І).

47. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних та гуманітарних спеціальностей. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – 256 с.

49. Основні напрямки природоохоронної діяльності в Чернігівській області України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Регіон 2006: Стратегія оптимального розвитку”. – Х.: В-во Харківського національного університет ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 259-261 (у співав.).

50. Геоморфологія: Навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету). – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – 123 с. (у співав. з Бездуховим О.О.).

51. Сучасний стан меліоративних систем лівобережжя р. Снов у межах Щорського району Чернігівської області та їх вплив на довкілля / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – №10. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. – С. 199-203 (у співав. з Філоненко І.М.).

52. Комплексний палеогеоморфологічний аналіз Новоград-Волинської ділянки з метою оцінки її алмазності / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск №51. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. – С. 201-205 (у співав. з Комлєвим О.О., Гейком Ю.В., Тімофєєєвим В.М., Будьком О.С., Возбранною О.М., Гулим Р.Г.).

53. Словник термінів і понять з основ промислового та сільськогосподарського виробництва. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – 48 с.

54. Розміщення храмів і будинків молитви та особливості функціонування протестантських, католицьких і греко-католицьких громад на території міста Ніжина / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – С. 63-68.

55. Сучасний стан меліоративних систем Козелецького району Чернігівської області / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том №12. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2007. – С. 211-215 (у співав. з Філоненко І.М. та Комлєвим О.О.).

56. Загальні особливості сучасної георелігійної ситуації. – Ніжин: ТОВ “Видавництво Аспект-Поліграф”, 2007. – С. 84-89 (у співав. з Когатьком Ю.Л.).

57. Релігійні громади міста Ніжина (минуле і сучасне) Чернігівській області / Географія. Економіка. Екологія, Туризм: Регіональні студії. Збірник наукових праць: Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2007. – 47 с. (у співав. з Нагорною Н.М.).

58. Людьми прославлена земля // Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 14-16, квітень 2007. – С. 28-29.

58. Осередки вірян Чернігівщини // Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 14-16, квітень 2007. – С. 26-27.

59. Мікрорельєф перезволожених територій межиріччя Остер-Десна та його вплив на проведення меліоративних робіт / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Випуск 2. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2007. – С. 115-118 (у співав. з Філоненко І.М.)

60. Особливості сучасного стану річки Стрижень (у межах Чернігівської області) / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том №15. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008. – С. 87-90 (у співав. з Філоненко І.М. та Комлєвим О.О.).

61. Розвиток палеогеоморфологічного методу при проведенні пошукових робіт на корінні і осадочні корисні копалини / Географія в інформаційному суспільстві: Збірник наукових праць. – Том III. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008. – С. 97-100 (у співав. з Комлєвим О.О., Бортником С.Ю., Возбранною О.М., Гулим Р.Г. та Ремезовою О.О.).

62. Вплив меліоративних каналів Остерської осушувально-зволожувальної системи на деякі процеси екзогенного рельєфоутворення / Географія в інформаційному суспільстві: Збірник наукових праць. – Том III. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008. – С. 255-256 (у співав. з Філоненко І.М.).

63. Сучасна геоконфесійна ситуація в Ніжинському районі Чернігівської області / Наш Український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №1. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2008. – С. 7-9 (у співав. з Філоненко І.М.).

65. Геоморфолого-палеогеоморфологічна основа пошукових робіт на бурштин / Український бурштин: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції “Український бурштиновий світ”. – К.: “Літтон”, 2008. – С. 95-100 (у співав. з Комлєвим О.О. та Ремезовою О.О.).

66. Басейнові історико-динамічні морфосистеми Українського щита і суміжних западин та їх оцінка як бурштиноносних об’єктів / Український бурштиновий світ: тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – К.: “Гнозис”, 2008. – С. 24-25 (у співав. з Комлевим О.О. та Ремезовою О.О.).

67. Картографічне забезпечення проведення пошукових робіт на осадочні корисні копалини на Українському щиті / Картографія та вища школа. – Вип. №13. – К.: Інститут передових технологій, 2008. – С. 110-113 (у співав. з Комлевим О.О. та Єдаменко Т.І.).

68. Практикум з геології: Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2008. – 78 с. (у співав. з Бездуховим O.A. та Комлевим О.О.).

69. Гідрологія: Практикум для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. – 119 с. (у співав. з Бездуховим O.A., Комлевим О.О., Пелешенко В.І.).

70. Екскурсія до Покровського храму // Покрова (часопис Чернігівської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату). – 2009. – червень. – С. 2.

71. Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на розвиток ерозії та особливості протікання суфозії / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том №16. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – С. 194-199 (у співав. з Філоненко І.М., Слютою В.Б. та Комлевим О.О.).

72. Карта відображення похованого рельєфу в рельєфі експонованої земної поверхні / Картографія та вища школа: Збірник наукових праць. – Вінниця: TOB “Антекс-УЛТД”. – Вип. 14. – С. 70-73. (у співав. з Комлевим О.О., Возбранною О.М., Гулим Р.Г. та Єдаменко Т.І.).

73. Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на особливості розвитку гравітаційних процесів, а також процесів затоплення і підтоплення / Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 55. – С. 285-290 (у співав. з Філоненко І.М., Слютою В.Б. та Комлевим О.О.).

74. Анімаційні моделі формування бурштиноносних об’єктів України / Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 56. – С. 163-168 (у співав. з Комлевим О.О., Нестеровським В., Гулим Р.Г., Ремезовою О.О., Волненко С.О. та Криницькою М.В.).

75. Особливості розміщення православних релігійних громад на території Чернігівської області / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Випуск 3. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. – С. 50-56 (у співав. з Когатьком Ю.Л.)

76. Особливості розміщення неправославних релігійних громад на території Чернігівської області / Науково-популярний часопис для вчителів “Наш Український дім”. – №1. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – С. 12-16 (у співав. з Філоненко О.С. і Когатьком Ю.Л.)

2010. Краєзнавство і туризм: Курс лекцій. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. – 213 с. (у співав. з Філоненко І.М.)

77. Особливості сучасного розміщення і функціонування православних парафій і храмів міста Ніжина і Ніжинського району. Український вимір: Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: погляд із XXI століття”. – Вип. З (8). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – С. 103-110 (у співав. з Філоненко І.М.)

78. Особливості картографування похованого рельєфу / Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.2 (59). – С. 225-227 (у співав. з Комлевим О.О., Возбранною О.М., Гулим Р.Г. та Єдаменко Т.І.).

79. Особливості розвитку ерозії, суфозії та гравітаційних процесів у басейні річки Удай після створення меліоративної системи / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Випуск 4. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2010. – С. 50-56 (у співав. з Філоненко І.М. та Слютою В.Б.).

80. Походження назв населених пунктів Чернігівської області / Наш Український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №1. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. – С. 57-62 (у співав. з Філоненко О.Ю.)

81. Особливості розвитку деяких екзогенних рельєфоутворюючих процесів у нижній течії річки Снов. / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том 3 (20). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – С. 192-195 (у співав. з Світличною О.В. та Комлєвим О.О.).

82. Географічні назви Ніжинщини / Економічна та соціальна географія. – Випуск 1 (61). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – С. 184-188 (0.35 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

83. Географічні назви радянської доби на карті Чернігівщини / Економічна та соціальна географія. – Випуск 1 (62). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – С. 105-110 (0.41 друк. ар.), (у співав. з Філоненко О.Ю.).

84. Особливості антропогенної та біогенної морфоскульптури в басейні річки Снов / Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 108-111. (0.33 друк. ар.) (у співав. з Світличною О.В.).

85. Значення вивчення геоморфолітосфери для районів функціонування АЕС північної частини України / Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 95-100. (0.41 друк. ар.) (у співав. з Комлєвим О.О., Погорільчук Н. М., та Будько О. С.).

86. Основні версії походження назв міст та селищ міського типу Чернігівської області. “Українська діаспора: історичний і літературний контекст”: Матеріали V Міжнародної наукової конференції (29-30 вересня 2011 р.). / Наш Український дім. Науково- популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №2. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – С. 103-111 (1.04 друк. ар.; у співав. з Філоненко О.Ю.)

87. Походження назв міст Чернігівської області / Економічна та соціальна географія. – Випуск 2 (63). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – С. 40-47 (0.53 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

88. Особливості сучасного розміщення неправославних релігійних громад на Ніжинщині / Всеукраїнська конференція “Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання” (до 70 річниці з дня народження науковця і педагога І.І. Кочерги): Тези доповідей. – Ніжин, 22-23 лютого 2012. – С. 157 (0.1 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

89. Особливості морфоскульптури в межах басейну річки Снов / Всеукраїнська конференція “Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання” (до 70 річниці з дня народження науковця і педагога І.І. Кочерги): збірник статей. – Ніжин, 22-23 лютого 2012. – С. 21-30 (0.84 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

90. Геоморфологія: методичні рекомендації, практичні вказівки та контрольні запитання до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету / Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 47 с. (1.94 друк. ар.).

91. Бездухов О.А. Геологія: Навчальний посібник / О. А. Бездухов, Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 241 с. (13.92 друк. ар.)

92. Походження назв селищ міського типу Чернігівської області / Економічна та соціальна географія. Випуск 1 (64). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – С. 68-77 (0.77 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.). ВАК

93. Філоненко Ю.М. Геологія: практикум для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей «Біологія-хімія» та «Біологія-психологія» / Ю. М. Філоненко, О. А. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 109 с. (5.1 друк ар.) / географічного факультету. Випуск 4. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2010. – С. 50-56 (у співав. з Філоненко І.М. та Слютою В.Б.)

80. Походження назв населених пунктів Чернігівської області / Наш Український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №1. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. – С. 57-62 (у співав. з Філоненко О.Ю.)

81. Особливості розвитку деяких екзогенних рельєфоутворюючих процесів у нижній течії річки Снов / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том 3 (20). – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2010. – С. 192-195 (у співав. з Світличною О.В. та Комлєвим О.О.).

82. Географічні назви Ніжинщини / Економічна та соціальна географія. – Випуск 1 (61). – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – С. 184-188 (0.35 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

83. Географічні назви радянської доби на карті Чернігівщини / Економічна та соціальна географія. – Випуск 1 (62). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – С. 105-110 (0.41 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

84. Особливості антропогенної та біогенної морфоскульптури в басейні річки Снов / Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 108-111. (0.33 друк. ар.) (у співав. з Світличною О.В.).

85. Значення вивчення геоморфолітосфери для районів функціонування АЕС північної частини України / Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 95-100. (0.41 друк. ар.) (у співав. з Комлєвим О. О., Погорільчук Н. М. та Будько О. С.).

86. Основні версії походження назв міст та селищ міського типу Чернігівської області. “Українська діаспора: історичний і літературний контекст”: Матеріали V Міжнародної наукової конференції (29-30 вересня 2011 р.) / Наш Український дім. Науково- популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №2. – Ніжин: В-во НДУ імені. Миколи Гоголя, 2011. – С. 103-111. (1.04 друк. ар.; у співав. з Філоненко О.Ю.)

87. Походження назв міст Чернігівської області / Економічна та соціальна географія. – Випуск 2 (63). – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – С. 40-47 (0.53 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

88. Особливості сучасного розміщення неправославних релігійних громад на Ніжинщині / Всеукраїнська конференція “Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання” (до 70 річниці з дня народження науковця і педагога І.І. Кочерги): Тези доповідей. – Ніжин, 22-23 лютого 2012 року. – С. 157 (0.1 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

89. Особливості морфоскульптури в межах басейну річки Снов / Всеукраїнська конференція “Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання” (до 70 річниці з дня народження науковця і педагога І.І. Кочерги): Збірник статей. – Ніжин, 22-23 лютого 2012 року. – С. 21-30 (0.84 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

90. Геоморфологія: методичні рекомендації, практичні вказівки та контрольні запитання до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету. / Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 47 с. (1.94 друк. ар.)

91. Бездухов О.А. Геологія: навчальний посібник / О. А. Бездухов, Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 241 с. (13.92 друк. ар.)

92. Походження назв селищ міського типу Чернігівської області / Економічна та соціальна географія. Випуск 1 (64). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – С. 68-77 (0.77 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.). ВАК

93. Філоненко Ю.М. Геологія: практикум для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей “біологія-хімія” та “біологія-психологія” / Ю. М. Філоненко, О. А. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 109 с. (5.1 друк ар.)

94. Особливості поширення гляціальної та флювіогляціальної морфоскульптури в межах басейну річки Снов / Україна: географія цілей та можливостей. Збірник наукових праць. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – Т. І. – 358 с. – С. 338-340 (у співав. з Філоненко О.Ю.). ВАК

95. Особливості біогенної морфоскульптури в межах басейну річки Остер / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 4 (68). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – С. 74-84 (0.77 друк. ар.). ВАК

96. Зоогенний рельєф території Агробіостанції НДУ імені Миколи Гоголя / II Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання” (до 80 річниці від дня створення природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей. – Ніжин, 24-25 жовтня 2013. – С. 135-137 (0.15 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

97. Особливості фітогенної морфоскульптури в межах території Агробіостанції НДУ імені Миколи Гоголя / II Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання” (до 80 річниці від дня створення природничо- географічного факультету): Матеріали доповідей. – Ніжин, 24-25 жовтня 2013. – С. 137-139 (0.13 друк. ар.) (у співав. з Філоненко. О.Ю.).

98. Особливості зоогенного рельєфу Ніжинщини / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 3 (75). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2014. – С. 82-89.

99. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 1 (69). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2013. – С. 88-96 (0.61 друк. ар.). ВАК

100. Рельєфоутворююча дільність бобрів та ондатр на берегах водотоків і водойм Чернігівщини / Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: Матеріали шостої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: TOB “Акцент ПП”, 2014. – С. 286-288 (0.15 друк. ар.).

101. Зоогенні форми рельєфу на берегах водотоків та водойм Чернігівщини / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 1 (73). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2014. – С. 94-98 (0.35 друк. ар). ВАК.

102. Особливості фітогенного рельєфу Ніжинщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Випуск 1 (61). – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – С. 25-28. (0.45 друк. ар.). ВАК.

103. Особливості рельєфоутворюючої діяльності бобрів, ондатр та кротів на території басейну річки Уборть у межах України / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск З (75). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2014. – С. 82-89 (0.35 друк. ар.). ВАК (у співав. з Васильчуком О.С.).

104. Особливості рельєфоутворюючої діяльності кротів та мурах на Ніжинщині / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Випуск 5. – Ніжин: В- во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – С. 138-144. (0.27 друк. ар.).

105. Особливості фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 4 (76). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2014. – С. 73-81 (0.45 друк. ар.). ВАК (у співав. з Васильчуком О.С.).

106. Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 1 (77). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2015. – С. 33-38 (0.38 друк. ар.). ВАК

107. Бездухов O.A. Геологія: методичні вказівки з проведення навчальної польової практики: навчальний посібник / O. A. Бездухов, Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 24 с. (16 друк. ар.)

108. Філоненко Ю.М. Геоморфологія: методичні рекомендації та практичні вказівки з проведення навчальної польової практики / Ю. М. Філоненко, O. A. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 30 с. (11 друк. ар.)

109. Найбільш поширені форми зоогенного рельєфу території басейну річки Уборть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Випуск 1 (62). – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – С. 28-31. (0.6 друк. ар). ВАК.

110. Філоненко Ю.М. Геоморфологія: навчальний посібник для студентів природничо- географічного факультету / Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 213 с. (91 друк. ар.)

111. Особливості зоогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 2 (78). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2015. – С. 77-86 (0.75 друк. ар.). ВАК (у співав. з Васильчуком О.С.).

112. Вплив пожеж на стан та еволюцію окремих форм біогенного рельєфу на території Чернігівської області. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 3 (79). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2015. – С. 124-128 (0.43 друк. ар.). ВАК.

113. Рельєфоутворююча діяльність кротів та гризунів на території Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 4 (80). – Частина II. – К.: ДП “Прінт-Сервіс”. – С. 83-87 (0.47 друк. ар.). ВАК (у співав. з Філоненко О.Ю.).

114. Особливості антропогенної морфоскульптури в межах Українського Полісся. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) (Ніжин, 20-22 квітня 2016 p.). – Ніжин: TOB “Наука-Сервіс”, 2016. – С. 214-220 (14 друк. ар.) (у співав. з Бездуховим O.A.).

115. Регіональні особливості прояву сучасних небезпечних екзогенних геоморфологічних процесів на території Чернігівської області. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) (Ніжин, 20-22 квітня 2016 p.). – Ніжин: TOB “Наука-Сервіс”, 2016. – С. 163-167 (0.3 друк. ар.) (у співав. з Бездуховим O.A.).

116. Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни Землі. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 1 (81). – Частина II. – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2016. – С. 82-88 (0.66 друк. ар.). ВАК.

117. Адміністративно-територіальна реформа – які зміни потрібні сільським громадам. Економічна та соціальна географія. – Випуск 75. – К.: ЦОП “Глобус” ФОП Кравченко Я.О. – С. 7-12 (0.82 друк. ар.). ВАК. (у співав. з Філоненко О.Ю.).

118. Практикум з геології: Навчальний посібник / O. A. Бездухов, Ю. М. Філоненко. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 118с.

119. До питання про адміністративно-територіальну реформу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Випуск 1 (64). – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – С. 57-61. (0.51 друк. ар.). ВАК. (у співав. з Філоненко О.Ю.).

120. Дрібні форми фітогенного рельєфу в межах Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 3 (83). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2016. – С. 35-40 (0.42 друк. ар.). ВАК

121. Краєзнавство. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 29 с. (1.4 друк. ар.) (у співав. з Філоненко І.М.).

122. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 2 (86). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2017. – С. 59-67 (0.53 друк. ар.). ВАК (у співав. з Філоненко І.М.).

123. Краєзнавство: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 199 с. (12.5 друк. ар.) (у співав. з Філоненко М.Ф. та Філоненко О.Ю.).