Філоненко Юрій Миколайович

Кафедра менеджменту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Народився 29 березня 1967 року в с. Бурківка Ніжинського району Чернігівської області.

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи в 1984 році вступив до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на географічний факультет, спеціальність «Географія», який закінчив у 1991 році, здобувши кваліфікацію «географ-геоморфолог».

Відомості про захист дисертацій

З 1993 року по 1996 рік був аспірантом Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю «Геоморфологія та палеогеографія» у 2001 році в Інституті географії НАН України.

Основні етапи трудової діяльності

З 1991 р. по 1993 р. працював у Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді асистента.

З 1996 р. по 1997 р. працював в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М.В. Гоголя на посаді асистента.

З 1997 р. по 1998 р. працював у ТОВ «Граф» на посаді заступника директора.

З 1998 р. по 1999 р. працював у ВАТ «Ніжинський пивзавод» на посаді менеджер відділу маркетингу.

З 1999 р. по 2001 р. працював в АТЗТ «Українська сервіс компанія» на посаді менеджера.

З 2001 р. працює в Ніжинському державному університеті ім. М. Гоголя на посаді доцента.

Перелік наукових праць

1. Інтеграція географічних дисциплін і поетапне викладання матеріалу при вивченні окремих материків у вузівському курсі „Фізична географія материків та океанів” // Тези науково-практичної конференції „Українознавство та проблеми інтеграції природничих знань в умовах сучасної школи”. – Тернопіль, 1993. – С. 152-154. У співав.

2. Екологічний стан природних сільськогосподарських ресурсів Чернігівської області // Тези республіканської науково-практичної конференції “Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва в Україні в умовах формування ринкових відносин”. – Мелітополь, 1993. – С. 163-164. У співав.

3. Сучасний стан і найближчі перспективи розвитку аграрного сектору економіки України // Тези республіканської науково-практичної конференції “Еколого-економічні проблеми розвитку агропромислового виробництва в Україні в умовах формування ринкових відносин”. – Мелітополь, 1993. – С. 67-68.

4. Вивчення рельєфу Чернігівської області для потреб раціонального землекористування // Актуальні питання природознавства. – Ніжин: НДПІ ім. М. В. Гоголя, 1995. – С. 19-23. У співав.

5. Природно-технічні геосистеми північно-східного схилу Українського щита // Актуальні питання природознавства. – Ніжин: НДПІ ім. М.В. Гоголя, 1995. – С. 159-163. У співав.

6. Місце палеогеоморфології в географічних дослідженнях України // Тези доповідей 7-го з’їзду Українського Географічного товариства. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1995. – С. 18-19. У співав.

7. Эколого-геоморфологические особенности и экономическая оценка правобережной части Среднего Приднепровья // “3-и Щукинские чтения”: Экологические аспекты теоретической и прикладной геоморфологии. – М.: МГУ, 1995. – С. 256-258. У співав.

8. Роль екзогенних процесів у перетворенні давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров’я // Тези наукової конференції до 90-річчя проф. П.К. Заморія: “Сучасний стан та перспективи розвитку геоморфології, неотектоніки, геології та палеогеографії антропогену України”. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1996. – С. 71-72. У співав.

9. Особливості проведення еколого-палеогеоморфологічних досліджень // Тези наукової конференції до 90-річчя проф. П.К. Заморія: “Сучасний стан та перспективи розвитку геоморфології, неотектоніки, геології та палеогеографії антропогену України”. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 1996. – С. 112-114.

10. Екологічний стан річки Остер у межах Ніжина // Матеріали науково-практичної конференції: “Сучасний стан та шляхи вирішення екологічних проблем Чернігівської області”. – Ніжин: ЦДПІ ім. М.В. Гоголя, 1996. – С. 112-113.

11. Палеогеоморфологічна характеристика основних вікових генерацій давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров’я // Вісник Київського університету. Географія. – №42. – К.: КНУ, 1997. – С. 33-41.

12. Принципи складання, зміст і призначення еколого-палеогеоморфологічних карт // Вісник Київського університету. Географія. – №42. – К.: КНУ, 1997. – С. 41-47. У співав.

13. Особливості техногенного впливу на геологічне середовище і давній рельєф Правобережжя Середнього Придніпров’я // Вісник Київського університету. Географія. – № 42. – К.: КНУ, 1997. – С. 112-116.

14. До проблеми структуризації та картографування геоморфолітосфери на палеогеоморфологічній основі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: “Українська геоморфологія: стан і перспективи”. – Львів: Меркатор, 1997. – С. 45-47. У співав.

15. Особливості формування давнього рельєфу досередньоюрського, середньо- і пізньоюрського часу в межах Правобережжя Середнього Придніпров’я // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Серія “Природничі науки”. – Ніжин, 1997. – С. 96-99.

16. Умови збереження і наступні перетворення давнього рельєфу // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Серія “Природничі науки”. – Ніжин, 1997. – С. 100-102.

17. Долинно-басейнові палеогеоморфологічні морфолітосистеми (ДБПМ) Правобережжя Середнього Придніпров’я – об’єкти палеогеоморфологічного й екологічного дослідження і картографування // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя. Серія “Природничі науки”. – Ніжин, 1998. – С. 105-108.

18. Роль клімату і літологічних умов у формуванні і наступних перетвореннях давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров’я // Матеріали наукової конференції “Україна та глобальні процеси: географічний вимір”. – Т.2. – Київ-Луцьк: Вежа, 2000. – С. 175-176.

19. Гідрогеологічні та геохімічні умови міграції забруднюючих речовин у межах Правобережжя Середнього Придніпров’я // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Т.З. – Київ: Ніка-Центр, 2002. – С. 153-156.

20. Еволюція давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров’я в умовах епіконтинентальних морських басейнів // Фізична географія та геоморфологія. – Випуск №42. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С. 108-111 (у співав.).

21. Соціально-економічні чинники техногенного забруднення мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров’я // Економічна та соціальна географія. – Випуск №52. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С. 80-85 (у співав.).

22. Захищеність осадового чохла Правобережжя Середнього Придніпров’я від можливого техногенного забруднення // Матеріали наукової конференції “Регіональні екологічні проблеми”. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С. 232-234 (у співав.).

23. Еродованість сільськогосподарських угідь у регіонах України // Матеріали наукової конференції “Регіональні екологічні проблеми”. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2002. – С. 84-86 (у співав.).

24. Словник геологічних термінів: Навчальний посібник для студентів природничо-географічних факультетів. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2002. – 29 с. (у співав.).

25. Формування структури і сучасна динаміка долинно-басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем Правобережжя Середнього Придніпров’я / Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія. – Випуск №4. – 2002. – С. 141-144 (у співав.).

26. Гідрологія: Методичні рекомендації для проведення польової практики. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2002. – 52 с. (у співав.).

27. Загальна та історична геологія: Методичні рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2002. – 35 с. (у співав.).

28. Методичні рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт з геології (для студентів-заочників спеціальності “Біологія”). – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 12 с. (у співав.).

29. Методичні рекомендації та практичні вказівки для проведення практичних робіт з геології для студентів стаціонару спеціальності “Біологія-хімія”. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 16 с. (у співав.).

30. Словник геоморфологічних термінів. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 40 с. (у співав.).

31. Роль річок середньоплейстоценового віку в формуванні рельєфу північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Т.5. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2003. – С. 355-359 (у співав.).

32. Основні генетичні типи давнього рельєфу середньо- та пізньоюрського віку в межах Правобережжя Середнього Придніпров’я / Фізична географія та геоморфологія. – №44. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2003. – С. 164-167 (у співав.).

33. Методичні рекомендації та практичні вказівки для виконання практичних робіт із загальної та історичної геології (для студентів-заочників спеціальності “Географія”). – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 37 с. (у співав.).

34. Мінералогія і петрографія: Навчальний посібник. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2003. – 43 с. (у співав.).

35. Палеогеломорфологічні моделі мезозой-кайнозойського осадочного чохла та їх використання з метою екологічного прогнозу // Збірник тез доповідей наукової конференції, присвяченої 70-річчю географічного факультету “Географічна освіта і наука в Україні”. – К.: В-во Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003. – С. 84-85 (у співав.).

36. Сучасний стан та перспективи розвитку меліоративної системи м. Ніжина / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – №6. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – С. 324-327.

37. Аналіз природних умов та поширення екзогенних геологічних процесів на Чернігівщині // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004. – С. 139-140 (у співав.).

38. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт із геоморфології. – Ніжин: В-во НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004. – 36 с. (у співав.).

39. Вплив природних умов Чернігівщини на поширення екзогенних геологічних процесів / Україна: географічні проблеми сталого розвитку. 36. наукових праць у 4-х томах. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – Т. 3. – 330 с. (Т.1) – 328 с.; (Т.2) – 390 с.; (Т.4) – 226 с.) (у співав.)

40. Особливості поширення процесів підтоплення, затоплення та заболочення на території Чернігівщини / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2005. – С. 219-222 (у співав.)

41. Можливості модульно-рейтингової системи вивчання географічних дисциплін у вищій школі / Педагогічні науки (збірник наукових праць). – 4.1. – Суми: В-во Сумського ДПУ ім. Макаренка, 2005. – С. 228-234 (у співав.).

42. Ніжинщина: Навчальний посібник. – Ніжин: В-во НДПУ ім. М.В. Гоголя, 2004. – 174 с. (розділи 2.1 і 6.7).

43. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт із краєзнавства. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2005. – 22 с. (у співав. з Остапчук В.В., Бездрабком М.І., Комлєвим О.О.).

44. Метеорологія і кліматологія (розділ “Земля і Всесвіт”): Методичні рекомендації для проведення практичних робіт. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2005. – 49 с. (у співав. з Остапчук В.В.).

45. Палеогеоморфологічні аспекти формування деяких осадочних корисних копалин Українського щита // Картографія та вища школа (збірник наукових праць). – Випуск №10. – К.: ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2005. – С. 116-121 (у співав. з Дук Н.М., Комлєвим О.О., Ремезовою О.О., Возбранною О.М., Гулим Р.Г.).

46. Методичні рекомендації до проведення польової практики з геології. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2005. – 71 с. (у співав. з Бездрабком М.І).

47. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних та гуманітарних спеціальностей. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – 256 с.

49. Основні напрямки природоохоронної діяльності в Чернігівській області України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Регіон 2006: Стратегія оптимального розвитку”. – Х.: В-во Харківського національного університет ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 259-261 (у співав.).

50. Геоморфологія: Навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету). – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – 123 с. (у співав. з Бездуховим О.О.).

51. Сучасний стан меліоративних систем лівобережжя р. Снов у межах Щорського району Чернігівської області та їх вплив на довкілля / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – №10. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. – С. 199-203 (у співав. з Філоненко І.М.).

52. Комплексний палеогеоморфологічний аналіз Новоград-Волинської ділянки з метою оцінки її алмазності / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск №51. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. – С. 201-205 (у співав. з Комлєвим О.О., Гейком Ю.В., Тімофєєєвим В.М., Будьком О.С., Возбранною О.М., Гулим Р.Г.).

53. Словник термінів і понять з основ промислового та сільськогосподарського виробництва. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – 48 с.

54. Розміщення храмів і будинків молитви та особливості функціонування протестантських, католицьких і греко-католицьких громад на території міста Ніжина / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. – С. 63-68.

55. Сучасний стан меліоративних систем Козелецького району Чернігівської області / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том №12. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2007. – С. 211-215 (у співав. з Філоненко І.М. та Комлєвим О.О.).

56. Загальні особливості сучасної георелігійної ситуації. – Ніжин: ТОВ “Видавництво Аспект-Поліграф”, 2007. – С. 84-89 (у співав. з Когатьком Ю.Л.).

57. Релігійні громади міста Ніжина (минуле і сучасне) Чернігівській області / Географія. Економіка. Екологія, Туризм: Регіональні студії. Збірник наукових праць: Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2007. – 47 с. (у співав. з Нагорною Н.М.).

58. Людьми прославлена земля // Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 14-16, квітень 2007. – С. 28-29.

58. Осередки вірян Чернігівщини // Краєзнавство. Географія. Туризм. – № 14-16, квітень 2007. – С. 26-27.

59. Мікрорельєф перезволожених територій межиріччя Остер-Десна та його вплив на проведення меліоративних робіт / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Випуск 2. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2007. – С. 115-118 (у співав. з Філоненко І.М.)

60. Особливості сучасного стану річки Стрижень (у межах Чернігівської області) / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том №15. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008. – С. 87-90 (у співав. з Філоненко І.М. та Комлєвим О.О.).

61. Розвиток палеогеоморфологічного методу при проведенні пошукових робіт на корінні і осадочні корисні копалини / Географія в інформаційному суспільстві: Збірник наукових праць. – Том III. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008. – С. 97-100 (у співав. з Комлєвим О.О., Бортником С.Ю., Возбранною О.М., Гулим Р.Г. та Ремезовою О.О.).

62. Вплив меліоративних каналів Остерської осушувально-зволожувальної системи на деякі процеси екзогенного рельєфоутворення / Географія в інформаційному суспільстві: Збірник наукових праць. – Том III. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2008. – С. 255-256 (у співав. з Філоненко І.М.).

63. Сучасна геоконфесійна ситуація в Ніжинському районі Чернігівської області / Наш Український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №1. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2008. – С. 7-9 (у співав. з Філоненко І.М.).

65. Геоморфолого-палеогеоморфологічна основа пошукових робіт на бурштин / Український бурштин: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції “Український бурштиновий світ”. – К.: “Літтон”, 2008. – С. 95-100 (у співав. з Комлєвим О.О. та Ремезовою О.О.).

66. Басейнові історико-динамічні морфосистеми Українського щита і суміжних западин та їх оцінка як бурштиноносних об’єктів / Український бурштиновий світ: тези доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – К.: “Гнозис”, 2008. – С. 24-25 (у співав. з Комлевим О.О. та Ремезовою О.О.).

67. Картографічне забезпечення проведення пошукових робіт на осадочні корисні копалини на Українському щиті / Картографія та вища школа. – Вип. №13. – К.: Інститут передових технологій, 2008. – С. 110-113 (у співав. з Комлевим О.О. та Єдаменко Т.І.).

68. Практикум з геології: Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2008. – 78 с. (у співав. з Бездуховим O.A. та Комлевим О.О.).

69. Гідрологія: Практикум для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. – 119 с. (у співав. з Бездуховим O.A., Комлевим О.О., Пелешенко В.І.).

70. Екскурсія до Покровського храму // Покрова (часопис Чернігівської єпархії Української Православної Церкви Київського патріархату). – 2009. – червень. – С. 2.

71. Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на розвиток ерозії та особливості протікання суфозії / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том №16. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – С. 194-199 (у співав. з Філоненко І.М., Слютою В.Б. та Комлевим О.О.).

72. Карта відображення похованого рельєфу в рельєфі експонованої земної поверхні / Картографія та вища школа: Збірник наукових праць. – Вінниця: TOB “Антекс-УЛТД”. – Вип. 14. – С. 70-73. (у співав. з Комлевим О.О., Возбранною О.М., Гулим Р.Г. та Єдаменко Т.І.).

73. Вплив меліоративних каналів і водойм, споруджених у басейні річки Удай, на особливості розвитку гравітаційних процесів, а також процесів затоплення і підтоплення / Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 55. – С. 285-290 (у співав. з Філоненко І.М., Слютою В.Б. та Комлевим О.О.).

74. Анімаційні моделі формування бурштиноносних об’єктів України / Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 56. – С. 163-168 (у співав. з Комлевим О.О., Нестеровським В., Гулим Р.Г., Ремезовою О.О., Волненко С.О. та Криницькою М.В.).

75. Особливості розміщення православних релігійних громад на території Чернігівської області / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Випуск 3. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. – С. 50-56 (у співав. з Когатьком Ю.Л.)

76. Особливості розміщення неправославних релігійних громад на території Чернігівської області / Науково-популярний часопис для вчителів “Наш Український дім”. – №1. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. – С. 12-16 (у співав. з Філоненко О.С. і Когатьком Ю.Л.)

2010. Краєзнавство і туризм: Курс лекцій. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя. – 213 с. (у співав. з Філоненко І.М.)

77. Особливості сучасного розміщення і функціонування православних парафій і храмів міста Ніжина і Ніжинського району. Український вимір: Збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: погляд із XXI століття”. – Вип. З (8). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – С. 103-110 (у співав. з Філоненко І.М.)

78. Особливості картографування похованого рельєфу / Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.2 (59). – С. 225-227 (у співав. з Комлевим О.О., Возбранною О.М., Гулим Р.Г. та Єдаменко Т.І.).

79. Особливості розвитку ерозії, суфозії та гравітаційних процесів у басейні річки Удай після створення меліоративної системи / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Випуск 4. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2010. – С. 50-56 (у співав. з Філоненко І.М. та Слютою В.Б.).

80. Походження назв населених пунктів Чернігівської області / Наш Український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №1. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. – С. 57-62 (у співав. з Філоненко О.Ю.)

81. Особливості розвитку деяких екзогенних рельєфоутворюючих процесів у нижній течії річки Снов. / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том 3 (20). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – С. 192-195 (у співав. з Світличною О.В. та Комлєвим О.О.).

82. Географічні назви Ніжинщини / Економічна та соціальна географія. – Випуск 1 (61). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – С. 184-188 (0.35 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

83. Географічні назви радянської доби на карті Чернігівщини / Економічна та соціальна географія. – Випуск 1 (62). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – С. 105-110 (0.41 друк. ар.), (у співав. з Філоненко О.Ю.).

84. Особливості антропогенної та біогенної морфоскульптури в басейні річки Снов / Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 108-111. (0.33 друк. ар.) (у співав. з Світличною О.В.).

85. Значення вивчення геоморфолітосфери для районів функціонування АЕС північної частини України / Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 95-100. (0.41 друк. ар.) (у співав. з Комлєвим О.О., Погорільчук Н. М., та Будько О. С.).

86. Основні версії походження назв міст та селищ міського типу Чернігівської області. “Українська діаспора: історичний і літературний контекст”: Матеріали V Міжнародної наукової конференції (29-30 вересня 2011 р.). / Наш Український дім. Науково- популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №2. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – С. 103-111 (1.04 друк. ар.; у співав. з Філоненко О.Ю.)

87. Походження назв міст Чернігівської області / Економічна та соціальна географія. – Випуск 2 (63). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – С. 40-47 (0.53 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

88. Особливості сучасного розміщення неправославних релігійних громад на Ніжинщині / Всеукраїнська конференція “Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання” (до 70 річниці з дня народження науковця і педагога І.І. Кочерги): Тези доповідей. – Ніжин, 22-23 лютого 2012. – С. 157 (0.1 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

89. Особливості морфоскульптури в межах басейну річки Снов / Всеукраїнська конференція “Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання” (до 70 річниці з дня народження науковця і педагога І.І. Кочерги): збірник статей. – Ніжин, 22-23 лютого 2012. – С. 21-30 (0.84 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

90. Геоморфологія: методичні рекомендації, практичні вказівки та контрольні запитання до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету / Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 47 с. (1.94 друк. ар.).

91. Бездухов О.А. Геологія: Навчальний посібник / О. А. Бездухов, Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 241 с. (13.92 друк. ар.)

92. Походження назв селищ міського типу Чернігівської області / Економічна та соціальна географія. Випуск 1 (64). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – С. 68-77 (0.77 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.). ВАК

93. Філоненко Ю.М. Геологія: практикум для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей «Біологія-хімія» та «Біологія-психологія» / Ю. М. Філоненко, О. А. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 109 с. (5.1 друк ар.) / географічного факультету. Випуск 4. – Ніжин: В-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2010. – С. 50-56 (у співав. з Філоненко І.М. та Слютою В.Б.)

80. Походження назв населених пунктів Чернігівської області / Наш Український дім. Науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №1. – Ніжин: В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. – С. 57-62 (у співав. з Філоненко О.Ю.)

81. Особливості розвитку деяких екзогенних рельєфоутворюючих процесів у нижній течії річки Снов / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Том 3 (20). – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2010. – С. 192-195 (у співав. з Світличною О.В. та Комлєвим О.О.).

82. Географічні назви Ніжинщини / Економічна та соціальна географія. – Випуск 1 (61). – К.: ВГЛ «Обрії», 2010. – С. 184-188 (0.35 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

83. Географічні назви радянської доби на карті Чернігівщини / Економічна та соціальна географія. – Випуск 1 (62). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2011. – С. 105-110 (0.41 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

84. Особливості антропогенної та біогенної морфоскульптури в басейні річки Снов / Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 108-111. (0.33 друк. ар.) (у співав. з Світличною О.В.).

85. Значення вивчення геоморфолітосфери для районів функціонування АЕС північної частини України / Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2011 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 95-100. (0.41 друк. ар.) (у співав. з Комлєвим О. О., Погорільчук Н. М. та Будько О. С.).

86. Основні версії походження назв міст та селищ міського типу Чернігівської області. “Українська діаспора: історичний і літературний контекст”: Матеріали V Міжнародної наукової конференції (29-30 вересня 2011 р.) / Наш Український дім. Науково- популярний часопис для вчителів України та діаспори. – №2. – Ніжин: В-во НДУ імені. Миколи Гоголя, 2011. – С. 103-111. (1.04 друк. ар.; у співав. з Філоненко О.Ю.)

87. Походження назв міст Чернігівської області / Економічна та соціальна географія. – Випуск 2 (63). – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – С. 40-47 (0.53 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

88. Особливості сучасного розміщення неправославних релігійних громад на Ніжинщині / Всеукраїнська конференція “Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання” (до 70 річниці з дня народження науковця і педагога І.І. Кочерги): Тези доповідей. – Ніжин, 22-23 лютого 2012 року. – С. 157 (0.1 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

89. Особливості морфоскульптури в межах басейну річки Снов / Всеукраїнська конференція “Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання” (до 70 річниці з дня народження науковця і педагога І.І. Кочерги): Збірник статей. – Ніжин, 22-23 лютого 2012 року. – С. 21-30 (0.84 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

90. Геоморфологія: методичні рекомендації, практичні вказівки та контрольні запитання до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету. / Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 47 с. (1.94 друк. ар.)

91. Бездухов О.А. Геологія: навчальний посібник / О. А. Бездухов, Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 241 с. (13.92 друк. ар.)

92. Походження назв селищ міського типу Чернігівської області / Економічна та соціальна географія. Випуск 1 (64). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – С. 68-77 (0.77 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.). ВАК

93. Філоненко Ю.М. Геологія: практикум для студентів природничо-географічного факультету спеціальностей “біологія-хімія” та “біологія-психологія” / Ю. М. Філоненко, О. А. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 109 с. (5.1 друк ар.)

94. Особливості поширення гляціальної та флювіогляціальної морфоскульптури в межах басейну річки Снов / Україна: географія цілей та можливостей. Збірник наукових праць. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – Т. І. – 358 с. – С. 338-340 (у співав. з Філоненко О.Ю.). ВАК

95. Особливості біогенної морфоскульптури в межах басейну річки Остер / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 4 (68). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – С. 74-84 (0.77 друк. ар.). ВАК

96. Зоогенний рельєф території Агробіостанції НДУ імені Миколи Гоголя / II Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання” (до 80 річниці від дня створення природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей. – Ніжин, 24-25 жовтня 2013. – С. 135-137 (0.15 друк. ар.) (у співав. з Філоненко О.Ю.).

97. Особливості фітогенної морфоскульптури в межах території Агробіостанції НДУ імені Миколи Гоголя / II Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання” (до 80 річниці від дня створення природничо- географічного факультету): Матеріали доповідей. – Ніжин, 24-25 жовтня 2013. – С. 137-139 (0.13 друк. ар.) (у співав. з Філоненко. О.Ю.).

98. Особливості зоогенного рельєфу Ніжинщини / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 3 (75). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2014. – С. 82-89.

99. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 1 (69). – К.: ВГЛ “Обрії”, 2013. – С. 88-96 (0.61 друк. ар.). ВАК

100. Рельєфоутворююча дільність бобрів та ондатр на берегах водотоків і водойм Чернігівщини / Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології: Матеріали шостої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (Дніпропетровськ, 20-22 травня 2014 р.). – Дніпропетровськ: TOB “Акцент ПП”, 2014. – С. 286-288 (0.15 друк. ар.).

101. Зоогенні форми рельєфу на берегах водотоків та водойм Чернігівщини / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 1 (73). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2014. – С. 94-98 (0.35 друк. ар). ВАК.

102. Особливості фітогенного рельєфу Ніжинщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Випуск 1 (61). – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2013. – С. 25-28. (0.45 друк. ар.). ВАК.

103. Особливості рельєфоутворюючої діяльності бобрів, ондатр та кротів на території басейну річки Уборть у межах України / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск З (75). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2014. – С. 82-89 (0.35 друк. ар.). ВАК (у співав. з Васильчуком О.С.).

104. Особливості рельєфоутворюючої діяльності кротів та мурах на Ніжинщині / Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету. – Випуск 5. – Ніжин: В- во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – С. 138-144. (0.27 друк. ар.).

105. Особливості фітогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 4 (76). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2014. – С. 73-81 (0.45 друк. ар.). ВАК (у співав. з Васильчуком О.С.).

106. Коротка характеристика основних класифікацій біогенного рельєфу. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 1 (77). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2015. – С. 33-38 (0.38 друк. ар.). ВАК

107. Бездухов O.A. Геологія: методичні вказівки з проведення навчальної польової практики: навчальний посібник / O. A. Бездухов, Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 24 с. (16 друк. ар.)

108. Філоненко Ю.М. Геоморфологія: методичні рекомендації та практичні вказівки з проведення навчальної польової практики / Ю. М. Філоненко, O. A. Бездухов. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 30 с. (11 друк. ар.)

109. Найбільш поширені форми зоогенного рельєфу території басейну річки Уборть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Випуск 1 (62). – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2014. – С. 28-31. (0.6 друк. ар). ВАК.

110. Філоненко Ю.М. Геоморфологія: навчальний посібник для студентів природничо- географічного факультету / Ю. М. Філоненко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 213 с. (91 друк. ар.)

111. Особливості зоогенного рельєфу на території басейну річки Уборть у межах України. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 2 (78). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2015. – С. 77-86 (0.75 друк. ар.). ВАК (у співав. з Васильчуком О.С.).

112. Вплив пожеж на стан та еволюцію окремих форм біогенного рельєфу на території Чернігівської області. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 3 (79). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2015. – С. 124-128 (0.43 друк. ар.). ВАК.

113. Рельєфоутворююча діяльність кротів та гризунів на території Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 4 (80). – Частина II. – К.: ДП “Прінт-Сервіс”. – С. 83-87 (0.47 друк. ар.). ВАК (у співав. з Філоненко О.Ю.).

114. Особливості антропогенної морфоскульптури в межах Українського Полісся. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) (Ніжин, 20-22 квітня 2016 p.). – Ніжин: TOB “Наука-Сервіс”, 2016. – С. 214-220 (14 друк. ар.) (у співав. з Бездуховим O.A.).

115. Регіональні особливості прояву сучасних небезпечних екзогенних геоморфологічних процесів на території Чернігівської області. Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) (Ніжин, 20-22 квітня 2016 p.). – Ніжин: TOB “Наука-Сервіс”, 2016. – С. 163-167 (0.3 друк. ар.) (у співав. з Бездуховим O.A.).

116. Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни Землі. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 1 (81). – Частина II. – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2016. – С. 82-88 (0.66 друк. ар.). ВАК.

117. Адміністративно-територіальна реформа – які зміни потрібні сільським громадам. Економічна та соціальна географія. – Випуск 75. – К.: ЦОП “Глобус” ФОП Кравченко Я.О. – С. 7-12 (0.82 друк. ар.). ВАК. (у співав. з Філоненко О.Ю.).

118. Практикум з геології: Навчальний посібник / O. A. Бездухов, Ю. М. Філоненко. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 118с.

119. До питання про адміністративно-територіальну реформу. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Випуск 1 (64). – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – С. 57-61. (0.51 друк. ар.). ВАК. (у співав. з Філоненко О.Ю.).

120. Дрібні форми фітогенного рельєфу в межах Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 3 (83). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2016. – С. 35-40 (0.42 друк. ар.). ВАК

121. Краєзнавство. Методичні рекомендації до проведення практичних робіт для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 29 с. (1.4 друк. ар.) (у співав. з Філоненко І.М.).

122. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся. Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 2 (86). – К.: ДП “Прінт-Сервіс”, 2017. – С. 59-67 (0.53 друк. ар.). ВАК (у співав. з Філоненко І.М.).

123. Краєзнавство: навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 199 с. (12.5 друк. ар.) (у співав. з Філоненко М.Ф. та Філоненко О.Ю.).