Шовкун Тетяна Миколаївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Досвід роботи: понад 30 років

Біографія

Народилася 5 червня 1965 року.

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи у 1982 році вступила до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на географічний факультет, спеціальність «Географія, фізика», який закінчила у 1987 році, здобувши кваліфікацію «географія, фізик-географ, викладач».

Відомості про захист дисертацій

У 2013 році отримала диплом кандидата географічних наук.

Викладає дисципліни

 1. Екологія та екологічна етика
 2. Основи рекламного маркетингу
 3. Планування, організація та технологія управління
 4. Економіка підприємства
 5. Історія економіки та економічної думки
 6. Рекламна діяльність підприємства
 7. Документаційне забезпечення управління
 8. Організація обслуговування відвідувачів
 9. Україна в контексті світового ринку
 10. Основи трудового законодавства
 11. Правове регулювання господарської діяльності
 12. Філософія

Перелік наукових праць

 1. Стан оточуючого середовища як критерій стану здоров’я населення (на прикладі Чернігівської області) // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. – К.: Знання, 1999. – С. 140-143.
 2. Барановська О.В., Шовкун Т.М. Ґрунтознавство та географія ґрунтів: основні терміни, поняття та завдання. – Ніжин: НДПУ, 1999. – 42 с.
 3. Фізична географія материків і океанів. Тематика, завдання та методичні вказівки до їх виконання. – Ніжин: НДПУ, 1999. – 31 с.
 4. Особливості організації самостійної роботи зі слухачами ШМП // Проблеми формування сучасного вчителя у вищій педагогічній школі. Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів педагогічного навчального закладу. – Ніжин: НДПУ, 1999. – С. 154-157.
 5. Барановська О.В., Мирон І.В., Остапчук В.В., Шовкун Т.М. Фізична географія : Навчально-методичний посібник для старшокласників та абітурієнтів. – Ніжин: НДПУ, 2000. – 109 с.
 6. Збірник навчальних програм дисциплін географічного циклу для спеціальностей “Географія та економіка” і “Географія та біологія”. – Ніжин: Редакц. видавн. центр НДПУ ім. М. Гоголя, 2000. – с. 13-17, 34-41.
 7. Гармонізація взаємин природи і суспільства // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – Київ-Луцьк: Вежа, 2000. – т. З.
 8. Навчально-польова практика з географії ґрунтів: Методичні рекомендації (у співавторстві). – Ніжин: НДПУ, 2001. – 26 с.
 9. Високоякісна вода як умова збереження здоров’я людини (на прикладі Чернігівської області) // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія. – К.: Ніка- Центр, 2001. – С. 734-737.
 10. Вплив екологічного стану на здоров’я населення //Сучасні екологічні проблемиУкраїнського Полісся та суміжних територій. – Ніжин: НДПУ, 2001.– С.138.
 11. Бездрабко М.І., Шовкун Т.М. Геологія: Навчально-методичний посібник. – Ніжин: НДПУ, 2002. – С. 36.
 12. Мирон І.В., Харченко О.М., Шовкун Т.М. Екологічна освіта при викладанні дисциплін фізико-географічного циклу // Збірка тез доповідей науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” / 14-17 травня 2003 р. – Київ, 2003. – С. 247.
 13. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Польова комплексна фізико-географічна практика як форма практичної підготовки вчителя географії // Збірка тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару “Роль навчально- виробничих екскурсій у професійній підготовці майбутнього вчителя природничих дисциплін”, 23-24 жовтня 2003 р. – Полтава, 2003. – С. 158.
 14. Мирон І.В., Шовкун Т.М Використання сучасних технологій при викладанні географічних дисциплін фізико-географічного циклу // Географічна освіта і наука в Україні. Збірник тез доповідей II між народ. наук.-практ. конференції, присвяченої 135 річниці Українського географічного товариства і 70-річчю географічного ф-ту. – Київ, 27-28 березня 2003 – С. 285-286.
 15. Шовкун Т.М. Екологічний стан підземних вод та його вплив на здоров’я людини (на прикладі Чернігівської області) // Наук. праці УкрНДГМІ. – Вип.253. – К.: Ніка-Центр, 2004. – С. 264-269.
 16. Барановська О., Мирон І., Харченко О., Шовкун Т. Самоочисна здатність ландшафтів Чернігівщини // Матеріали Міжнарод. наук. конференц. «Ландшафтознавство: традиції та тенденції». 8-12 вересня 2004 р. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С. 119-120.
 17. Ніжинщина: Навчальний посібник. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – С. 47-51, 162.
 18. Навчально-польова практика як напрямок формування нової підготовки вчителя-географа // Природничі науки на межі століть // до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ/. – Матеріали наук.-практ. конференції, Ніжин, 2004. – С.214.
 19. Барановська О., Мирон І., Харченко О., Шовкун Т. Самоочисна здатність ландшафтів Чернігівщини / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск – т. 1. – Київ: Вид-во „Обрії”, 2004. –С. 18-24.
 20. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Польова комплексна фізико-географічна практики як форма практичної підготовки вчителя географії // Всеукраїнський науково-практичний семінар “Роль навчальних та виробничих екскурсій у професійній підготовці майбутнього учителя природничих дисциплін”. 23-24 жовтня 2003 р. – Полтава, – С. 58-59.
 21. Барановська О., Мирон І., Остапчук В., Шовкун Т. Рідкісні рослини як об’єкт дослідження польової практики з фізичної географії / Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно-змінного середовища. Матеріали міжнародної наукової конференції. Кривій Ріг, 16-19 травня 2005 р. – Дніпропетровськ: Вид-во “Проспект”, – С. 73-75.
 22. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Лісові ландшафти Чернігівщини: стан, використання та охорона // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М.М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча. – Глухів, 2005. – С. 103-105.
 23. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Використання сучасних технологій при викладанні географічних дисциплін фізико-географічного циклу // Психолого-педагогічні засади природничо-економічної та географічної освіти: досвід, проблеми, перспективи. тез Всеукр. науково-практичної конференції 29-30 вересня, 2005. – Вінниця, 2005. – С. 30-31.
 24. Шкільний предмет “Географія”. Методика його викладання: навчально-методичний посібник для студентів природничо-географічного факультету заочної форми навчання. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 26 с.
 25. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Радіоекологічний стан Чернігівської області та його вплив на здоров’я населення // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Збірник наук. праць. – Херсон: П.П Вишемирський, – С. 107-111.
 26. Барановська О., Барановський М., Мирон І., Шовкун Т. Радіаційне забруднення ландшафтів та його вплив на стан здоров’я населення (на прикладі Чернігівщини) // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії. 15-18 грудня 2005. – Чернівці, 2005. – С.5-8.
 27. Здоров’я населення і стан довкілля (на прикладі Чернігівської області) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри географії Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. 27-29 листопада 2006. – Луганськ, 2006. – С. 76-79.
 28. Мирон І., Харченко О., Шовкун Т. Тестові завдання як одна і з форм організації навчання у контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету НДУ. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – С. 96-101.
 29. Медико-географічні підходи до вивчення території (на прикладі Чернігівщини) // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І. В. Смаля. – Ніжин: TOB “Видавництво- Аспект-Поліграф”, 2007. – С. 100-105.
 30. Барановська О., Барановський М., Мирон І., Шовкун Т. Радіаційне забруднення ландшафтів та його вплив на стан здоров’я населення (на прикладі Чернігівщини) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 318: географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 67-74.
 31. Барановська О.В., Мирон І.В., Остапчук В.В., Шовкун Т.М. Польові ландшафтні дослідження: навчально-методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 43 с.
 32. Гавій В., Шовкун Т. Радіаційний стан Чернігівщини та його вплив на здоров’я населення // Вісник Одеського екологічного університету. – 2007. – №4. – С. 35-40.
 33. Медико-екологічний аналіз території (на прикладі Чернігівської області) // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. наук, праць. – Херсон: ПП Вишемирський,2007. – С. 349-352.
 34. Оценка риска природных факторов на состояние здоровья населения (на примере Черниговской обл.) // Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных территорий: наука, образование, культура: Материалы Международной науч-практ. конф.: в 3 ч. / редкол.: В.В. Валетов и др. – Мозырь: УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», 2007. – Ч. З. – С. 74-76.
 35. Методологічні основи вчення про здоров’я // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І. В. Смаля. – Ніжин: ПП ЛИСЕНКО М.М., – С. 177-180.
 36. Остапчук В., Барановська О., Шовкун Т. Підготовка громадських туристичних кадрів у вузах (на прикладі Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя) // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. – Матеріали УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: ЛДУФК, 2008. – С. 303-307.
 37. Медико-географічний аналіз території (на прикладі Чернігівської області) // Ученные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». – Том 21 (60). – – №2. – С. 389-393.
 38. Здоровье населения как показатель состояния атмосферы (на примере Черниговской области) / Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах: Материалы 3 Международной науч. конф. 20-24 октября 2008 года. – М.; Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. – В З ч. – Ч. 1. – С. 226-227.
 39. Харченко ОМ., Шовкун Т.М. Комп’ютерні інформаційні технології як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності при викладанні дисциплін географічного циклу // Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України: Збірник наук. статей ІУ Міжвузівської науково-практичної конференції 17 грудня 2008 року. – Донецьк: ДІСО, –С. 357-366.
 40. Шовкун Т.М. Сутність медико-географічних досліджень здоров’я населення // Навколишнє середовище і здоров’я людини: матеріали міжнародної наукової конференції, м. Кам’янець-Подільський. – 8-20 листопада 2008 року. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, – С. 72-74.
 41. Мирон І.В., Шовкун Т.М. До питання підготовки майбутніх вчителів- географів // Фальцфейнівські читання. – Херсон: ПП Вишемирський, –С. 197-203.
 42. Шовкун Т. Фактори оточуючого середовища як фактори ризику для здоров’я населення (на прикладі Чернігівської області) // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: наук. праць. –Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 461-465.
 43. Гавий В.Н, Шовкун Т.Н. Радиационное загрязнение сельскохозяйственных угодий и его влияние на онкозаболеваемость населения Черниговской области // Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных территорий: наука, образование, культура: Материалы Международной научн.-практ. конф.: Мозырь: УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», 2009. – С. 110-113.
 44. Барановська О.В., Барановський М.О., Шовкун Т.М. Екологічна ситуація в Поліському економічному районі // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Географія та екологія: наука і освіта”, 15-16 квітня 2010 р. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2010. – С. 10-11.
 45. Шовкун Т.М., Мирон І.В. Системний підхід до контролю знань студентів із навчального предмету “Основи ландшафтознавства” // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Географія та екологія: наука і освіта”, 15-16 квітня 2010 р. – Умань: Видавець “Сочінський”, –С. 315-317.
 46. Харченко О., Шовкун Т. Особливості екологічної освіти у сучасному суспільстві // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи: Матеріали III міжнародної наук. конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геокології та 25-річниці кафедри фізичної географії (28-29 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 92-93.
 47. Харченко О., Шовкун Т. Сучасні технології навчання географії // Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія “Географія”. – 2010. – Том У, Випуск 5. – С. 53- 55.
 48. Гавій В., Шовкун Т. Екологічний стан навколишнього середовища як критерій визначення стану здоров’я населення // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І. В. Смаля, Г. Г. Сенченко. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – Випуск 5. – С. 14-20.
 49. Шовкун Т.М. Медична географія: [навчальний посібник] / Т. М. Шовкун. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 39 с.
 50. Медико-географічний прогноз захворюваності населення. Всеукраїнська конференція «Актуальні питання природничих наук та методики викладання». Тези доповідей, Ніжин. – 22-23 лютого 2012р. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2012. – С. 161-162.
 51. Шовкун Т.М. Застосування практичного підходу при формуванні екологічної освіти / Шовкун Т.М., Захарченко А.Г. [Екологічний шлях у майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Умань, 29-30 березня 2012 р.)]. – К.: Наук. світ, 2012. – С. 45-46.
 52. Мирон І.В. Роль і місце краєзнавчого підходу при підготовці вчителів географії під час викладання дисциплін фізико-географічного циклу / Мирон І.В., Шовкун Т.М. [II Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання» (до 80-річчя від дня створення природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей / за загальною редакцією І. В. Марисової]. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. – С. 22-24.
 53. Шовкун Т.М. Застосування краєзнавчого підходу при підготовці вчителів географії під час комплексної навчальної польової практики / Шовкун Т.М., Мирон І.В. [Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 14-15 листопада 2013 р.)]. –Умань: ВПУ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), –С. 118-120.
 54. Шовкун Т.М. Стан навколишнього середовища і його вплив на демографічні процеси та здоров’я населення (на прикладі Чернігівської області) / Т. М. Шовкун // Геополитика и экогеодинамика регионов. – – Т.10. – Вып.2. – С. 838-841. (ВАК)
 55. Харченко О. М. Загальне землезнавство: навчально-методичний посібник / М. Харченко, Т. М. Шовкун. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, –35 с.
 56. Барановська О. Екологічні аспекти використання лісостепових ландшафтів Чернігівської області / О. Барановська, І. Мирон, О. Харченко, Т. Шовкун // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – – Вип. 48. – С. 201-207. ВАК
 57. Барановська О. Екологічні аспекти використання лісостепових ландшафтів Чернігівської області / О. Барановська, І. Мирон, О. Харченко, Т. Шовкун [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи» (м. Львів, 24-27 вересня)]. –Львів. –С. 128-129.
 58. Мирон І.В. Навчально-польова практика з біогеографії : навч.-метод, посібник / І. В. Мирон, Т. М. Шовкун. –Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, –44 с.
 59. Шовкун Т.М. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення Чернігівської області в постчорнобильський період / Т. М. Шовкун, В. Мирон [Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) / Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (20-22 квітня 2016 року)]. –Ніжин, –С. 150-153.
 60. Шовкун Т.М. Міжпредметні зв’язки при вивченні географії (на прикладі дисциплін математичного циклу) / Т. М. Шовкун, Т. О. Хоменко // Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки [Ред. кол.: Б. М. Нашатаєв, А. О.Корнус та ін.].–Суми: Вид-во СумДПІ імені А.С.Макаренка, –Вип. 7. –С. 171-175.
 61. Шовкун Т. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення в Чернігівській та Житомирській областях / Т. Шовкун, І. Мирон // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 44-49. ВАК
 62. Шовкун Т. Якість питної води Чернігівської області / Т. Шовкун., І. Мирон // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління територіальним розвитком», 13-14 квітня 2017 року, м. Умань.
 63. Шовкун Т. Народжений на ніжинській землі / Т. Шовкун // Свідомий погляд №3707.2017 р.