Шовкун Тетяна Миколаївна

Кафедра фінансів і банківської справи

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Досвід роботи: 30 років

Біографія

Народилася 5 червня 1965 року

Відомості про вищу освіту

Після закінчення школи у 1982 році вступила до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на географічний факультет, спеціальність «Географія, фізика», який закінчила у 1987 році, здобувши кваліфікацію «географія, фізик-географ, викладач».

Відомості про захист дисертацій

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів на тему «Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області)».

Перелік наукових праць

1. Стан оточуючого середовища як критерій стану здоров’я населення (на прикладі Чернігівської області) // Геоморфологія в Україні: новітні напрямки і завдання. – К.: Знання, 1999. – С. 140-143.

2. Барановська О.В., Шовкун Т.М. Ґрунтознавство та географія ґрунтів: основні терміни, поняття та завдання. – Ніжин: НДПУ, 1999. – 42 с.

3. Фізична географія материків і океанів. Тематика, завдання та методичні вказівки до їх виконання. – Ніжин: НДПУ, 1999. – 31 с.

4. Особливості організації самостійної роботи зі слухачами ШМП // Проблеми формування сучасного вчителя у вищій педагогічній школі. Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів педагогічного навчального закладу. – Ніжин: НДПУ, 1999. – С. 154-157.

5. Барановська О.В., Мирон І.В., Остапчук В.В., Шовкун Т.М. Фізична географія : Навчально-методичний посібник для старшокласників та абітурієнтів. – Ніжин: НДПУ, 2000. – 109 с.

6. Збірник навчальних програм дисциплін географічного циклу для спеціальностей “Географія та економіка” і “Географія та біологія”. – Ніжин: Редакц. видавн. центр НДПУ ім. М. Гоголя, 2000. – с. 13-17, 34-41.

7. Гармонізація взаємин природи і суспільства // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – Київ-Луцьк: Вежа, 2000. – т. З.

8. Навчально-польова практика з географії ґрунтів: Методичні рекомендації (у співавторстві). – Ніжин: НДПУ, 2001. – 26 с.

9. Високоякісна вода як умова збереження здоров’я людини (на прикладі Чернігівської області) // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія. – К.: Ніка- Центр, 2001. – С. 734-737.

10. Вплив екологічного стану на здоров’я населення // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій. – Ніжин: НДПУ, 2001. – С.138.

11. Бездрабко М.І., Шовкун Т.М. Геологія: Навчально-методичний посібник. – Ніжин: НДПУ, 2002. – С. 36.

12. Мирон І.В., Харченко О.М., Шовкун Т.М. Екологічна освіта при викладанні дисциплін фізико-географічного циклу // Збірка тез доповідей науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство” / 14-17 травня 2003 р. – Київ, 2003. – С. 247.

13. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Польова комплексна фізико-географічна практика як форма практичної підготовки вчителя географії // Збірка тез доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару “Роль навчально- виробничих екскурсій у професійній підготовці майбутнього вчителя природничих дисциплін”, 23-24 жовтня 2003 р. – Полтава, 2003. – С. 158.

14. Мирон І.В., Шовкун Т.М Використання сучасних технологій при викладанні географічних дисциплін фізико-географічного циклу // Географічна освіта і наука в Україні. Збірник тез доповідей II між народ. наук.-практ. конференції, присвяченої 135 річниці Українського географічного товариства і 70-річчю географічного ф-ту. – Київ, 27-28 березня 2003 p. – С. 285-286.

15. Шовкун Т.М. Екологічний стан підземних вод та його вплив на здоров’я людини (на прикладі Чернігівської області) // Наук. праці УкрНДГМІ. – Вип.253. – К.: Ніка-Центр, 2004. – С. 264-269.

16. Барановська О., Мирон І., Харченко О., Шовкун Т. Самоочисна здатність ландшафтів Чернігівщини // Матеріали Міжнарод. наук. конференц. «Ландшафтознавство: традиції та тенденції». 8-12 вересня 2004 р. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – С. 119-120.

17. Ніжинщина: Навчальний посібник. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – С. 47-51, 162.

18. Навчально-польова практика як напрямок формування нової підготовки вчителя-географа // Природничі науки на межі століть // до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ/. – Матеріали наук.-практ. конференції, Ніжин, 2004. – С.214.

19. Барановська О., Мирон І., Харченко О., Шовкун Т. Самоочисна здатність ландшафтів Чернігівщини / Фізична географія та геоморфологія. – Випуск 46. – т. 1. – Київ: Вид-во „Обрії”, 2004. – С. 18-24.

20. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Польова комплексна фізико-географічна практики як форма практичної підготовки вчителя географії // Всеукраїнський науково-практичний семінар “Роль навчальних та виробничих екскурсій у професійній підготовці майбутнього учителя природничих дисциплін”. 23-24 жовтня 2003 р. – Полтава, 2003. – С. 58-59.

21. Барановська О., Мирон І., Остапчук В., Шовкун Т. Рідкісні рослини як об’єкт дослідження польової практики з фізичної географії / Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно-змінного середовища. Матеріали міжнародної наукової конференції. Кривій Ріг, 16-19 травня 2005 р. – Дніпропетровськ: Вид-во “Проспект”, 2005. – С. 73-75.

22. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Лісові ландшафти Чернігівщини: стан, використання та охорона // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М.М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча. – Глухів, 2005. – С. 103-105.

23. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Використання сучасних технологій при викладанні географічних дисциплін фізико-географічного циклу // Психолого-педагогічні засади природничо-економічної та географічної освіти: досвід, проблеми, перспективи. 36. тез Всеукр. науково-практичної конференції 29-30 вересня, 2005. – Вінниця, 2005. – С. 30-31.

24. Шкільний предмет “Географія”. Методика його викладання: навчально-методичний посібник для студентів природничо-географічного факультету заочної форми навчання. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 26 с.

25. Мирон І.В., Шовкун Т.М. Радіоекологічний стан Чернігівської області та його вплив на здоров’я населення // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Збірник наук. праць. – Херсон: П.П Вишемирський, 2005. – С. 107-111.

26. Барановська О., Барановський М., Мирон І., Шовкун Т. Радіаційне забруднення ландшафтів та його вплив на стан здоров’я населення (на прикладі Чернігівщини) // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії. 15-18 грудня 2005. – Чернівці, 2005. – С.5-8.

27. Здоров’я населення і стан довкілля (на прикладі Чернігівської області) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри географії Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. 27-29 листопада 2006. – Луганськ, 2006. – С. 76-79.

28. Мирон І., Харченко О., Шовкун Т. Тестові завдання як одна і з форм організації навчання у контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць викладачів природничо-географічного факультету НДУ. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2006. – С. 96-101.

29. Медико-географічні підходи до вивчення території (на прикладі Чернігівщини) // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І. В. Смаля. – Ніжин: TOB “Видавництво- Аспект-Поліграф”, 2007. – С. 100-105.

30. Барановська О., Барановський М., Мирон І., Шовкун Т. Радіаційне забруднення ландшафтів та його вплив на стан здоров’я населення (на прикладі Чернігівщини) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 318: географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 67-74.

31. Барановська О.В., Мирон І.В., Остапчук В.В., Шовкун Т.М. Польові ландшафтні дослідження: навчально-методичний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 43 с.

32. Гавій В., Шовкун Т. Радіаційний стан Чернігівщини та його вплив на здоров’я населення // Вісник Одеського екологічного університету. – 2007. – №4. – С. 35-40.

33. Медико-екологічний аналіз території (на прикладі Чернігівської області) // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. 36. наук, праць. – Херсон: ПП Вишемирський,2007. – С. 349-352.

34. Оценка риска природных факторов на состояние здоровья населения (на примере Черниговской обл.) // Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных территорий: наука, образование, культура: Материалы Международной науч-практ. конф.: в 3 ч. / редкол.: В.В. Валетов и др. – Мозырь: УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», 2007. – Ч. З. – С. 74-76.

35. Методологічні основи вчення про здоров’я // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І. В. Смаля. – Ніжин: ПП ЛИСЕНКО М.М., 2008. – С. 177-180.

36. Остапчук В., Барановська О., Шовкун Т. Підготовка громадських туристичних кадрів у вузах (на прикладі Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя) // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. – Матеріали УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Львів: ЛДУФК, 2008. – С. 303-307.

37. Медико-географічний аналіз території (на прикладі Чернігівської області) // Ученные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». – Том 21 (60). – 2008. – №2. – С. 389-393.

38. Здоровье населения как показатель состояния атмосферы (на примере Черниговской области) / Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах: Материалы 3 Международной науч. конф. 20-24 октября 2008 года. – М.; Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. – В З ч. – Ч. 1. – С. 226-227.

39. Харченко ОМ., Шовкун Т.М. Комп’ютерні інформаційні технології як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності при викладанні дисциплін географічного циклу // Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України: Збірник наук. статей ІУ Міжвузівської науково-практичної конференції 17 грудня 2008 року. – Донецьк: ДІСО, 2008. – С. 357-366.

40. Шовкун Т.М. Сутність медико-географічних досліджень здоров’я населення // Навколишнє середовище і здоров’я людини: матеріали міжнародної наукової конференції, м. Кам’янець-Подільський. – 8-20 листопада 2008 року. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – С. 72-74.

41. Мирон І.В., Шовкун Т.М. До питання підготовки майбутніх вчителів- географів // Фальцфейнівські читання. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 197-203.

42. Шовкун Т. Фактори оточуючого середовища як фактори ризику для здоров’я населення (на прикладі Чернігівської області) // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: 36. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 461-465.

43. Гавий В.Н, Шовкун Т.Н. Радиационное загрязнение сельскохозяйственных угодий и его влияние на онкозаболеваемость населения Черниговской области // Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных территорий: наука, образование, культура: Материалы Международной научн.-практ. конф.: Мозырь: УО «МГПУ им. И.П. Шамякина», 2009. – С. 110-113.

44. Барановська О.В., Барановський М.О., Шовкун Т.М. Екологічна ситуація в Поліському економічному районі // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Географія та екологія: наука і освіта”, 15-16 квітня 2010 р. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2010. – С. 10-11.

45. Шовкун Т.М., Мирон І.В. Системний підхід до контролю знань студентів із навчального предмету “Основи ландшафтознавства” // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Географія та екологія: наука і освіта”, 15-16 квітня 2010 р. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 315-317.

46. Харченко О., Шовкун Т. Особливості екологічної освіти у сучасному суспільстві // Стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи: Матеріали III міжнародної наук. конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геокології та 25-річниці кафедри фізичної географії (28-29 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 92-93.

47. Харченко О., Шовкун Т. Сучасні технології навчання географії // Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія “Географія”. – 2010. – Том У, Випуск 5. – С. 53- 55.

48. Гавій В., Шовкун Т. Екологічний стан навколишнього середовища як критерій визначення стану здоров’я населення // Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. Збірник наукових праць / За ред. І. В. Смаля, Г. Г. Сенченко. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – Випуск 5. – С. 14-20.

49. Шовкун Т.М. Медична географія: [навчальний посібник] / Т. М. Шовкун. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 39 с.

50. Медико-географічний прогноз захворюваності населення. Всеукраїнська конференція «Актуальні питання природничих наук та методики викладання». Тези доповідей, Ніжин. – 22-23 лютого 2012 р. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2012. – С. 161-162.

51. Шовкун Т.М. Застосування практичного підходу при формуванні екологічної освіти / Шовкун Т.М., Захарченко А.Г. [Екологічний шлях у майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Умань, 29-30 березня 2012 р.)]. – К.: Наук. світ, 2012. – С. 45-46.

52. Мирон І.В. Роль і місце краєзнавчого підходу при підготовці вчителів географії під час викладання дисциплін фізико-географічного циклу / Мирон І.В., Шовкун Т.М. [II Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання» (до 80-річчя від дня створення природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей / за загальною редакцією І. В. Марисової]. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2013. – С. 22-24.

53. Шовкун Т.М. Застосування краєзнавчого підходу при підготовці вчителів географії під час комплексної навчальної польової практики / Шовкун Т.М., Мирон І.В. [Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 14-15 листопада 2013 р.)]. – Умань: ВПУ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2013. – С. 118-120.

54. Шовкун Т.М. Стан навколишнього середовища і його вплив на демографічні процеси та здоров’я населення (на прикладі Чернігівської області) / Т. М. Шовкун // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014. – Т.10. – Вып.2. – С. 838-841. (ВАК)

55. Харченко О. М. Загальне землезнавство: навчально-методичний посібник / М. Харченко, Т. М. Шовкун. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 35 с.

56. Барановська О. Екологічні аспекти використання лісостепових ландшафтів Чернігівської області / О. Барановська, І. Мирон, О. Харченко, Т. Шовкун // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2014. – Вип. 48. – С. 201-207. ВАК

57. Барановська О. Екологічні аспекти використання лісостепових ландшафтів Чернігівської області / О. Барановська, І. Мирон, О. Харченко, Т. Шовкун [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи» (м. Львів, 24-27 вересня)]. – Львів. – С. 128-129.

58. Мирон І.В. Навчально-польова практика з біогеографії : навч.-метод, посібник / І. В. Мирон, Т. М. Шовкун. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 44 с.

59. Шовкун Т.М. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення Чернігівської області в постчорнобильський період / Т. М. Шовкун, В. Мирон [Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) / Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (20-22 квітня 2016 року)]. – Ніжин, 2016. – С. 150-153.

60. Шовкун Т.М. Міжпредметні зв’язки при вивченні географії (на прикладі дисциплін математичного циклу) / Т. М. Шовкун, Т. О. Хоменко // Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки [Ред. кол.: Б. М. Нашатаєв, А. О. Корнус та ін.]. – Суми: Вид-во СумДПІ імені А.С. Макаренка, 2016. – Вип. 7. – С. 171-175.

61. Шовкун Т. Географічні аспекти захворюваності ендокринної системи населення в Чернігівській та Житомирській областях / Т. Шовкун, І. Мирон // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 44-49. ВАК

62. Шовкун Т. Якість питної води Чернігівської області / Т. Шовкун., І. Мирон // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління територіальним розвитком», 13-14 квітня 2017 року, м. Умань.

63. Шовкун Т. Народжений на ніжинській землі / Т. Шовкун // Свідомий погляд №37 14.07.2017 р.