Керівник

З початку 2013-2014 навчального року інститут очолює кандидат економічних наук, доцент Світлана Сергіївна Нестеренко. Особливо приємно те, що Світлана Сергіївна є вихованкою рідної alma-mater.

Посада: директор Інституту економіки та менеджменту

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: з 2007 року

 

Біографія

Народилася 21 березня 1985 року.

У 2007 р. закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та отримала кваліфікацію «магістр з обліку та аудиту».

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економіччних наук на тему “Ефективність управління оборотним капіталом підприємств” за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захистила у 2012 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації – з 2007 року.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації:

асистент кафедри обліку і аудиту, старший викладач кафедри обліку і аудиту, доцент кафедри обліку і аудиту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2013 року – завідувач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін за сумісництвом.

Основне місце роботи по теперішній час – директор Інституту економіки та менеджменту.

Веде основні навчальні курси:

1. Бухгалтерський облік (102 лекційні години), денна форма навчання;
2. Фінансовий облік І (34 лекційні години), денна форма навчання;
3. Фінансовий облік ІІ (34 лекційні години), денна форма навчання.

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг стор. Співавтори
І. До захисту кандидатської дисертації
1. Оборотні кошти в умовах ринкової економіки Стаття Науковий вісник академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Економічна». – вип.6. – 2009. – С. 282-289. 8
2. Основні джерела формування та управління оборотним капіталом в умовах ринкової економіки Стаття Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць Науково-дослідний економічний інститут. – вип. 5 (120). – 2011. – С. 74-78. 5 Романенко Л.Ф.
3. Економічні підходи до управління оборотним капіталом в сучасних умовах господарювання Стаття Науковий вісник академії муніципального управління. Збірник наукових праць. серія економічна – вип.9. – 2011. – С. 176-182. 7
4. Структурні зміни оборотного капіталу та їх вплив на фінансовий стан підприємств харчової промисловості Чернігівського регіону Стаття Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – №2. – С. 250-268. 19
5. Система оперативного управління оборотним капіталом підприємства – цілеспрямований вплив на об’єкт управління тези Збірник наукових праць за матеріалами першої науково-практичної міжнародної конференції «Сучасні проблеми соціально економічного розвитку України», 23 квітня 2009 р. – Чернігів: ЧФ Європейського університету. – С. 40-43. 4
6. Прискорення руху оборотних коштів в умовах фінансової кризи Тези Збірник праць VІІ всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність». – К., 2010. – С. 137-138. 2
7. Система оперативного управління оборотним капіталом підприємства – вимога часу Тези Збірник наукових праць присвячений 20 річчю Європейському університету та 10 річчю Чернігівської філії Європейського університету за матеріалами VI всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи їх вирішення». – Чернігів: ЧФ Європейського університету, 29 березня 2011 року. – С. 70-72. 3
8. Дієва система управління оборотним капіталом підприємства як потенціал конкурентоспроможного розвитку підприємства Тези Збірник наукових праць за матеріали науково-практичного семінару «Методи інтелектуального аналізу даних в ризикоорієнтованому адмініструванню податків». Ірпінь, НУДПСУ, НДЦ ПО 23 червня 2011 року. – С. 56-59. 4
9. Шляхи підвищення ефективності управління оборотним капіталом Тези Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні моделі розвитку фінансової, економіко-виробничої освітньої і соціально-гуманітарної сфер державності», 14 грудня 2011 р. – Х.: ХІБМ, 2011. – С. 167-170. 4
10. Оцінка фінансового стану підприємств харчової промисловості України Тези Збірник наукових праць восьмої Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Україна наукова». – К., 2011. – С. 12-14. 3
ІІ. Після захисту кандидатської дисертації
1. Вплив ризиків на управління оборотним капіталом Стаття Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. Науково-дослідний економічний інститут. – вип. 128. – 2012. – С.137-140. (фахове видання) 4/ 2 Романенко Л.Ф.
2. Дослідження існуючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості. Стаття Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – Випуск 21-22. частина 2. – 2012. – С. 222-230. (фахове видання) 9
3. Основні методичні підходи до формування системи ефективного управління оборотним капіталом підприємства Стаття Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. Економіка фінанси право. – Випуск №12/2. – 2013. – С. 20-24. (фахове видання) 5
4. Достовірний облік первинних документів сьогодні – запорука успіху завтра Стаття Збірник наукових праць. Формування ринкових відносин в Україні. – Випуск 12 (151). – 2013. – С. 155-159. (фахове видання) 5
5. Сутність облікової політики, її значення і вимоги, проблеми формування та шляхи їх вирішення Стаття Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). – Ч. 4. – 2013. – С.25-31. (фахове видання) 7
6. Порівняльний аспект нормативного регулювання складових власного капіталу на підприємствах різних форм власності Стаття Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (фахове видання)
7. Теоретичні і практичні аспекти просування туристичних послуг на ринку України Тези Материалы VIII Рождественских имиджелогических чтений и первой международной конференции «Корпоративный и персональний имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций», 2014. – С. 131-136. 6
8. Организация бюджетирования на предпритиях газодобывающей отрасти как инструмент оптимизации производственных расходов Тези Зборник материалов конференции «IV CEKCИЯ. ỶЗБЕКИСТОНДА АГРАР СОҲАНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ИННОЦИОН ФАОЛИЯТНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ МУОММОЛАРИ ВА У ЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ», 2014. – С.171-178. 8
ІІІ. Навчально-методичні праці
1. Управління грошовими потоками Фінансовий менеджмент Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 73-139. 272/ 66 Пішеніна Т.І., Коротєєва А.В., Нестеренко С.С., Рудюк Л.В. / кер. кол. авт. д.е.н., проф. Пішеніна Т.І.
2. «Бухгалтерський облік» для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальностей 6.030507 Маркетинг, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» Начально-методичний комплекс К: Видавництво «Університет «Україна», 2013. – С. 95. 95
3. Методичні рекомендації до виконання випускних робіт для підготовки спеціалістів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Методичні рекомендації К: Видавництво «Університет «Україна», 2013. – С. 16. 16
4. Методичні рекомендації до виконання випускних робіт для підготовки магістрів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Методичні рекомендації К: Видавництво «Університет «Україна», 2013. – С. 16. 16
5. Програми навчальної та виробничої практик для студентів ІІ-ІV курсів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» Програма практики К: Видавництво «Університет «Україна», 2013. – С. 25. 25
6. Програми переддипломної та педагогічної практик для студентів V курсів денної форми навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Програма практики К: Видавництво «Університет «Україна», 2013. – С. 33. 33