Кафедра менеджменту

Напрями: 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

Ці напрями поєднують останні досягнення у сферах психології управління, організаційної поведінки, мотивації, підприємницького бізнесу та трудових стосунків. Найважливішим ресурсом організації і гарантом її успіху на ринку є персонал, який у ній працює. Фахівець може працювати у сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри, стратегії управління персоналом підприємства та соціального розвитку. Він знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. Менеджер із управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх фахове навчання та розвиток, розробляє фактори мотивації діяльності й основні системи стимулювання, здійснює управління кар’єрою та оцінку роботи. Випускники напряму працюють на посадах менеджера з персоналу (HR-менеджера), фахівця з ринку праці, соціолога, фахівця з безпеки, охорони та нормування праці, кадрового аудитора, керівника функціонального підрозділу у складі кадрової служби або служби управління персоналом, заступника керівника підприємства (фірми) з управління людськими ресурсами, керівника відділу підбору кадрів, відділу кадрового діловодства, відділу навчання і розвитку персоналу, відділу оплати праці, відділу кадрового планування, бізнес-тренера.

Кафедра менеджменту створена у 2013-2014 н.р. шляхом об’єднання двох випускових кафедр – менеджменту організацій і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедру менеджменту очолює доктор економічних наук Дубас Ростислав Григорович (з жовтня 2016 року).

Кафедра менеджменту організацій завжди була однією із провідних в Інституті.

Офіційною датою її заснування вважається 7 квітня 1999 року.

Засновником та завідувачем кафедри упродовж довгих років була Пішеніна Тетяна Іллівна – доктор економічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії менеджменту.

Сьогодні у складі кафедри менеджменту працюють: д.е.н., доцент Дубас Р.Г., д.е.н, проф. Сухоруков А.І., д.т.н., проф. Цопа В.А., к.е.н., ст.н.с. Лавриненко Л.М., к.е.н., доцент Карпенко О.А., к.держ.управл. Мирвода С.І., асистент Зикова О.І. Згідно з планом кафедрою передбачено запрошення провідних фахівців із інших навчальних закладів м. Києва для викладання курсів із профільних дисциплін, проведення тренінгів.

Кафедра менеджменту спрямовує свою діяльність на організацію і здійснення на належному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з дисциплін, визначених навчальним планом з метою підготовки майбутніх менеджерів та надання студентам знань, умінь, навичок із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теорії і практики, ефективності застосування новітніх технологій у навчальний процес із урахуванням специфіки університету інтегрованого типу.

Під час навчання за фахом студенти отримують знання щодо способів оптимізації діяльності підприємств, законів економічного розвитку в ринкових умовах господарювання, міжнародної економіки, кредиту, обліку, фінансів, оподаткування, митної справи, ефективності організаційно-економічних процесів.

Студенти беруть участь у культурних програмах університету, відвідують історико-культурні установи Києва, виступають організаторами культурно-масової діяльності інституту та університету.

Науковий та науково-методичний потенціал кафедри менеджменту результативно втілюється в якісну підготовку майбутніх фахівців. Студенти вивчають спеціалізовані курси, які дозволяють інтегрувати отримані раніше знання та набути навички роботи у трудовому та науково-дослідницькому колективі, зокрема, презентації, прийняття управлінських рішень у ситуаціях, що наближені до реальних. Випускники спеціальностей у галузі менеджменту завдяки набутій кваліфікації, поглибленій науково-практичній підготовці мають високий рівень знань та умінь, необхідних для того, щоб мати вагомі конкурентні переваги на ринку праці та скласти основу бізнес-еліти України.