Дробязко Світлана Ігорівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: професор кафедри

Штат. / сумісн.: штатн.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Народилася 30 грудня 1975 року.

Освіта: закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», економіст (1999 р.), аспірантуру Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля (2011 р.).

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Управління витратами підприємства на основі удосконалення процесу бюджетування» зі спеціальності : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Професійний досвід: 22 роки, з 1994 р. робота на посаді бухгалтера, головного бухгалтера, аудитора-методиста, консультанта в бізнес-структурах.

Досвід викладацької діяльності: 14 років, з 2012 року – в Інституті економіки та менеджменту Університету «Україна».

Досвід міжнародної діяльності: учасник 50 міжнародних конференцій, у т.ч. у м. Пшемишль (Польща); Софія (Болгарія); Прага (Чехія), Нюрнберг (Німеччина) та ін.

Керівник наукової госпдоговірної теми: «Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання» (ДР 0113 U007515).

Член редакційної колегії наукових журналів «Економіка і фінанси» та Italiansciencereview.

Співвиконавець міжнародних грантових програм:

1) The COST Action Proposal OC-2015-1-19331 Green Care: for Human Health, Economy and Education.

2) University Science Park of the University of Zilina (ITMS: 26220220184) supported by the Research & Development Operational Program funded by the European Regional Development Fund.

3) Air Transport and Regional Development (ATARD), 2015-2019;

4) Harmonising standardisation strategies to increase efficiency and competitiveness of European life-science research (CHARME) (2016-2020).

Публікації: автор понад 100 наукових статей і публікацій з питань бюджетування, стратегічного і функціонально-вартісного аналізу, стратегічного та управлінського обліку.

Учбові видання:

1. Дробязко С.І., Козір Т.М., Холод С.Б. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. Навч. посіб. Рекомендований МОН України / за заг. ред. П. Й. Атамаса – К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. – Переможець обласного міжвузівського конкурсу «Найкраща наукова, учбова, учбово-методична та художньо-публіцистична література», грамота Фонду соціального захисту, підтримки та допомоги вченим України та їх сімей.

2. Дробязко С.І. Бухгалтерський облік: навчально-наочний посібник. – Дніпропетровськ: Герда, 2012. – 175 с.

3. Дробязко С.І. Стратегический анализ. Слайд-конспект. – Д.: ООО «Герда», 2013. – 212 с.

4. Івашов М.Ф., Івашова Л.М., Дробязко С.І., Шевченко В.М., Атамас О.П., Вініченко О.М. Основи бухгалтерського обліку та аудиту. Навч.посіб. / за заг. ред. М. Ф. Івашова. – Д.: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 341 с. – ІSBN 978-966-97392-4-7. (Рекомендовано МОН України).

Дисципліни, які викладає

  1. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
  2. Фінансовий облік
  3. Фінансовий облік І
  4. Фінансовий облік ІІ
  5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  6. Організація бухгалтерського обліку

Сфера наукових інтересів: стратегічний аналіз, управління витратами, бюджетування, контролінг, облік та оподаткування у малому бізнесі.

Надає консалтингові послуги у сфері фінансового управління і оподаткування, автор бізнес-курсів зі стратегічного обліку та податкового менеджменту.

E-mail: drobyazko.s.i@gmail.com

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202058752orcid.org/0000-0003-2022-0126

Список наукових праць

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

1. Тези доповідей на конференціях

1. Кадровый менеджмент как элемент системы экономической безопасности бизнеса Тези доп. Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества: Сборник докладов по итогам Международной научно-практической интернет-конференции (Тула, 28 марта 2014 года) [Текст] /Под общ. редакцией проф. И.Б. Богородицкого. – Тула: Изд. ИЗУ ВПА, 2014. –124 с.- С. 32-37. 0,5
2. Создание зернового пула как фактор укрепления экономической безопасности России и Украины Тези доп. Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Труды Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2014. – 598 с.- С. 183-186. ISBN 978-5-248-00762-2 0,5
3. Функции современной рекламы Тези доп. Материалы докладов Международной научной конференции «Современные тенденции развития экономики и экономической науки» (6-8 июля 2018 г.) в Паата Гугушвили. – Институт экономики Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили в 2018 году. – Тбилиси, 2018. EISSN 2587 – 4691 [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.conferenceconomics.tsu.ge/?mcat=1&cat=pers&leng=rus&adgi=406&title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%98%D0%98%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%AB 3 И. Кутлина,

Е. Самойленко

4. Regulation of the process of management of the system of economic security of financial institutions in Ukraine and the world Тези доп. Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. Midas S.A., Thessaloniki, Greece, 2016. P. 75–77. 5
5. Prerequisites of formation, content and components of economic security of enterprises. Тези доп. Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. Editorial Arane S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. P. 7–9. 5
6. Formation of effective system of indicators of economic security of enterprises. Тези доп. Challenges and opportunities of scientific thought development: Collection of scientific articles. GPG Publishing Group, Pretoria, South Africa, 2017. P. 15–17. 5
7. Financial results insurance sector as a factor of economic security. Тези доп. Problems of modern science: Collection of scientific articles. Fadette editions, Namur, Belgium, 2018. P. 30–33. 5
8. Forming a strategy of economic security in uncertainty. Тези доп. Perspectives of modern scientific research: Collection of scientific articles. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. P. 32–35. 5
9. Diagnostics of conditions of implementation of insurance companies management Ukraine and the world. Тези доп. Scientific research: global and local perspectives: Collection of scientific articles. SAUL Publishing, Dublin, Ireland, 2018. P. 17–21. 5
10. Methodological basis of the economic safety assessment of the insurance sector’s enterprises. Тези доп. Synthesis of science and society in solving global problems: Collection of scientific articles. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. P. 5–8. 5
11. Improving the management of the economic security of the enterprise based on risk-management. Тези доп. Fundamental and applied research: Collection of scientific articles. Dingo Publishing, Melbourne, Australia, 2018. P. 22–26. 5
12. Rationale for the strategy of economic security of the insurance sector’s enterprises under the conditions of innovative development. Тези доп. Actual scientific research: Collection of scientific articles. Editoria di Modena, Rome, Italy, 2018. P. 47–51. 5
13. Application budgeting tge cost of economic security measures. Тези доп. Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles. Ajax Publishing, Montreal, Canada, 2019. P. 37–41. 5
14. Personnel management as an element of the economic safety system of business. Тези доп. Social entrepreneurship – innovation – environment: materials of International Scientific Conference, Cracow, Poland, 10 May 2018. S. 210–218. 5
15. Розвиток компаній електронного бізнесу в умовах глобалізаційних процесів Тези доп. Матеріали міжнародного наукового симпозіуму «Big Data Analytics: моделювання та інформаційні технології», Київ, 2019. – С. 70-73. 4 Пурський О.І.
16.  

TRANSFORMATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM AT THE E-BUSINESS ENTERPRICES IN THE INFORMATION SOCIETY

Тези доп. Информационное общество: проблемы правовых, экономических и социально-гуманитарных наук: материалы V международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов. Могилев, 16 мая 2019 г. : в трех частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2019. – Ч. 2. – 122 с.- С. 16-17. 1 Гильорме Т.В.
17. Strategic model of factoring portfolio of debtors of the enterprise. Тези доп. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. ISBN: 978-0-9998551-2-6. – P. 7504-7514. 7 Yelisyeyeva, O., Nesterenko, S., Abramova, O., Siketina, N.

 2. Статті

18. Раціоналізація процесу обліку документів з тимчасової непрацездатності Стаття Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – АФ «Аналітик»,  Київ, № 1-1/2014. – 60 с. – 11-13. (фахове видання) 0,5
19. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Стаття Журнал “Інвестиції: практика та досвід”, №14, 2016 стор. 20 – 23 (фахове видання) 0,5
20. FEATURES OF THE FUNCTIONING OF PRIVATE PENSIONS IN UKRAINE Стаття Журнал “Економіка та держава”, №7, 2016 стор. 67 – 70(фахове видання) 0,5
21. Актуальні напрями дослідження організації облікового процесу в

інформаційному просторі

Стаття Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – АФ «Аналітик»,  Київ, № 8/2018. – 40 с. – 25-29. (фахове видання) 1,0 Гільорме Т.В.
22. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ ЯК СЕГМЕНТУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Стаття Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право» – АФ «Аналітик»,  Київ, № 9/2018. – 40 с. – 21-25. (фахове видання) 1,0 Мельнікова Ю.І.
23. AGROPOLISES DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INCREASING AGROINDUSTRIAL CORPORATION ENTERPRISES COMPETITIVENESS Стаття VEDECKÝ ČASOPIS ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE VYDÁVANÝ V GESCII KATEDRY EKONOMIKY, 2014. – Р. 2-7. 0,5
24. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Стаття SCIENTIFIC JOURNAL «Economics and Finance», Dnipro. – № 6 / 2018. – 72 р. – P. 44-49. Index Copernicus 1,0
25. Актуальні проблеми подання фінансової звітності за таксономією МСФЗ Стаття SCIENTIFIC JOURNAL «Economics and Finance», Dnipro. – № 8 / 2018. – 72 р. – P. 4-10. Index Copernicus 1,0
26. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

 

Стаття SCIENTIFIC JOURNAL «Economics and Finance», Dnipro. – № 10 / 2018. – 88 р. – P. 4-11. Index Copernicus 1,0
27. PERSONNEL MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE ECONOMIC SAFETY SYSTEM OF BUSINESS Стаття ROCZNIK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, 2018 (4). p. 210–218. DOI 10.4467/24497800RAP.18.012.9227 (ERIH PLUS) 1,0
28. Formation of competitive positions as providing of economic security of insurance companies. Стаття [Електронний ресурс] International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. 2017. №2.  Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2017-2-4784

(фахове видання)

1,0
29. Formation of methodological platform for evalution of economic safety of enterprises. Стаття [Електронний ресурс] Ефективна економіка: елект. наук. фахове видання. 2017. № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6927

(фахове видання)

0,8
30. Modeling expenditure to provide economic security of insurance companies. Стаття International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. 2018. № 3 (11). С. 23–26. (фахове видання) 0,5
31. Conceptual model for control mechanism of economic security of enterprises. Стаття Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, 2018. № 3, Том 3. С. 48–50. (фахове видання) 0,8
32. Діагностика розвитку страхового ринку в Україні в умовах глобалізаційних процесів. Стаття Електронний ресурс] Ефективна економіка: елект. наук. фахове видання. 2018. № 4. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6971(фахове видання) 0,8
33. Теоретико-методичні аспекти страхового ринку в системі ринкової економіки. Стаття [Електронний ресурс] Ефективна економіка: елект. наук. фахове видання. 2018. № 6. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6973(фахове видання) 0,8
34. Models and vethods for assessment of the economic safety of companies. Стаття Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 2018. № 6, Том 2. С. 7–11. (фахове видання) 0,5
35. Insurance market development as a factor of the economic safety of the insurance sector enterprises. Стаття [Електронний ресурс] Ефективна економіка: елект. наук. фахове видання. 2018. № 8. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6928(фахове видання) 0,8
36. Методологічне забезпечення управління економічною безпекою підприємств страхового сектору. Стаття [Електронний ресурс] Ефективна економіка: елект. наук. фахове видання. 2018. № 9. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7204(фахове видання) 0,8
37. Features of the GE/McKinsey model application for assessing the positions as a factor of security of insurance enterprises. Стаття International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. 2018, № 10 (18). С. 9–11. фахове видання) 0,8
38. Theoretical and methodological aspects of economic security management of enterprises. Стаття Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 11/2. С. 33–36. фахове видання 0,5
39. Features of insurance as a element of economic security of insurance sector companies. Стаття Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 11/4. С. 32–34. фахове видання 0,5
40. Economic security model of enterprises. Стаття Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 12/4. С. 44–46. фахове видання 0,5
41. Results of introduction of the improved mechanism of economic security control of insurance companies. Стаття International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. 2019. №1. С. 9–11. фахове видання 0,5
42. Маркетингові технології взаємодії зі споживачами як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств Стаття Бізнес-Інформ. 2019. № 2. С. 25–28.

фахове видання

0,8
43. Управління економічною безпекою підприємств страхового сектору в умовах інноваційного розвитку. Стаття Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. Івано-Франківськ: Плай, 2017. № 1(29). С. 459–471. фахове видання 1,0
44. Методологічна платформа управління економічною безпекою підприємств страхового сектору. Стаття Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. Івано-Франківськ: Плай, 2017. № 2(30). С. 556–561. фахове видання 0,8
45. Формування системи оцінювання економічної безпеки підприємств страхового сектору. Стаття Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. Івано-Франківськ: Плай, 2018. № 1(31). С. 82–92.

фахове видання

0,8
46.                – Вимоги до звітності та складання балансу страхових організацій в країнах ЄС. Стаття Моделювання регіональної економіки: збірник наукових праць. Івано-Франківськ: Плай, 2018. № 2(32). С. 74–83. фахове видання 0,8
47. Methodological aspects of development of the assessment system of economic security of insurance sector enterprises Стаття Drobyazko, S. (2019), “Methodological aspects of development of the assessment system of economic security of insurance sector enterprises”, Agrosvit, vol. 6, pp. 59–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.59 фахове видання 0,8
48. Theoretical preconditions for improvement of management of economic security of insurance sector enterprises Стаття Drobyazko, S. (2019), “Theoretical preconditions for improvement of management of economic security of insurance sector enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.3.85 фахове видання 0,8
49. Controlling the economic security of insurance enterprises in the conditions of information space Стаття Drobyazko, S. (2019), “Controlling the economic security of insurance enterprises in the conditions of information space”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 47–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.47 фахове видання 0,8
50. Innovative Model of Enterprises Personnel Incentives Evaluation Стаття Academy of Strategic Management Journal, 17(3), 2018. – 1-6. Scopus 1,0 Hilorme T.; Chorna M.; Karpenko L.; Milyavskiy M.
51. Innovative methods of performance evaluation of energy efficiency project Стаття Academy of Strategic Management Journal, 17(2), 2018. – 1-10. Scopus 1,0 Tetiana, H.,

Karpenko, M.L.,

Olesia, F.V.,

Yu, S.I.

52. Innovative model of economic behavior of agents in the sphere of energy conservation. Стаття Academy of Entrepreneurship Journal, 24(3), 2018. – 1-7. Scopus 1,0 Hilorme, T.,

Nazarenko, I.,

Okulicz-Kozaryn, W.,

Getman, O.

53. METHODOLOGICAL PLATFORM OF THE CONTROL MECHANISM WITH THE ENERGY SAVING TECHNOLOGIES Стаття Academy of Strategic Management Journal, 17(5), 2018. – 1-7. Scopus 1,0 Karpenko L.,

Serbov M.,

Kwilinski A.,

Makedon V.

54. Entrepreneurship Innovation Model for Telecommunications Enterprises Стаття Journal of Entrepreneurship Education, London, Volume 22, Issue 2, 2019. (Scopus). Drobyazko, S., Hryhoruk, I., Pavlova, H., Volchanska, L., Sergiychuk, S.
55. Financial Accounting of E-Business Enterprises Стаття Academy of Accounting and Financial Studies Journal, London, Volume 23, Special Issue 2, 2019. (Scopus). 0,8 Marek Garbowski, Svetlana Drobyazko, Victoria Matveeva, Olha Kyiashko, Veronica Dmytrovska
56. Providing security for the development of high-technology organizations Стаття Journal of Security and Sustainability Issues 8(4): 757-772. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.4(18) (Scopus). 1,2 Makedon, V.; Drobyazko, S.; Shevtsova, H.; Maslosh, O.; Kasatkina, M.
57. Ethical, Technological and Patent Aspects of Technology Blockchain Distribution. Стаття Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Vol: 22 Issue: 2S. URL: https://www.abacademies.org/articles/ethical-technological-and-patent-aspects-of-technology-blockchain-distribution-8434.html

(Scopus).

0,8 Drobyazko S., Makedon V., Zhuravlov D., Buglak Y., Stetsenko V.
58. Security of organizational changes via operational integration: ensuring methodology Стаття Journal of Security and Sustainability Issues 9(1): 1595-1612. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(8) (Scopus).

 

0,8 Drobyazko, S.; Potyshniak, O.; Radionova, N.; Paranytsia, S.; Nehoda, Y.
59. Optimization of Factorial Portfolio of Trade Enterprises in the Conditions of the Non-Payment Crisis Стаття IBIMA Business Review, Vol. 2019 (2019), Article ID 278890, DOI: 10.5171/2019.278890

(Scopus).

0,8 Nesterenko S., Drobyazko S., Abramova O., Siketina N.
60. Innovative Entrepreneurship Models in the Management System of Enterprise Competitiveness. Стаття Journal of Entrepreneurship Education, Volume 22, Issue 4, 2019. URL: https://www.abacademies.org/articles/Innovative-entrepreneurship-models-in-the-management-system-1528-2651-22-4-408.pdf

(Scopus).

0,8 Drobyazko S., Barwińska-Małajowicz A., Ślusarczyk B., Zavidna L., Danylovych-Kropyvnytska M.
61. Factors of Influence on the Sustainable Development in the Strategy Management of Corporations. Стаття Academy of Strategic Management Journal. Volume 18, Special Issue 1 (Title: Strategic Research Directions), 2019.  URL: https://www.abacademies.org/articles/Factors-of-influence-on-the-sustainable-development-in-the-strategy-management-of-corporations-1939-6104-18-SI-1-439.pdf (Scopus). 0,8 Drobyazko S., Okulich-Kazarin V., Rogovyi A., Goltvenko O., Marova S.

3. Монографії

62. Персонал как элемент системы экономической безопасности бизнеса Розділ монографії Управление персоналом в инновационной среде: монография / под ред. д-ра социол. наук, проф. Н.И. Шаталовой. – Екатеринбург: Из-во УрГУПС, 2014. – 235, [1] с. – С.17-21. 0,8 Я.И. Пивень,

Н.Г. Чумаченко

63. Управління витратами підприємства на основі процесу бюджетування Авторська монографія Дробязко С.І. Управління витратами підприємства на основі процесу бюджетування:  монографія / С.І. Дробязко. – Дніпропетровськ : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 204 с.

ISBN 978-966-97392-3-0

10
64. AGROPOLISES DEVELOPMENT AS A FACTOR OF INCREASING AGROINDUSTRIAL CORPORATION ENTERPRISES COMPETITIVENESS Розділ монографії Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : [колективна монографія у 2т.]. – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – Т. 2. – 349 с. – C. 344-348. 0,8
65. ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КАЗАХСТАНЕ. Розділ монографії Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 1 – 216 с. – С. 62-67. 0,8
66. УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ Розділ монографії Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика : – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 438 с. – С. 361-370. 0,8
67. Внедрение модели европейского «треугольника знаний» в условиях украинских вузов Розділ монографії Science and education: organizational and economic aspects. – Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. – 128 p. – Р. 104-108. 0,8
68. TAX SYSTEM OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS Розділ монографії Competitiveness of entrepreneurial structures: features and prospects: Collective monograph. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018. – 232 р. – P.192-198. 1,0
69. Економічна безпека підприємств: методологічний та стратегічний аспекти Автор-ська моног-рафія монографія. Дніпро : «ФОП Дробязко С. І.», 2019. 236 с.

 

15,0

4. Навчальні посібники

70. Основи бухгалтерського обліку та аудиту розділ Івашов М. Ф., Івашова Л. М., Дробязко С. І., Шевченко В. М.,   Атамас О. П., Вініченко О. М. Основи бухгалтерського обліку та аудиту. Навч.посіб. / за заг. ред. М.Ф. Івашова. – Д. : «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 341 с. – ІSBN 978-966-97392-4-7. (Рекомендовано МОНУ) 15,1 Івашов М.Ф., Івашова Л.М., Шевченко В.М., Атамас О.П., Вініченко О.М.

5. Основні навчально-методичні роботи

71. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» Метод.

вказівки

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»: Київ, Ун-т «Україна» 2017 р. –  15 с. 0,1
72. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» Конспект лекцій Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» / С.І. Дробязко. – Київ: Університет «Україна», 2016. – 124 с. 10,0
73. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий облік» Конспект лекцій Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів за напрямом підготовки економіка і підприємництво, спеціальності облік і аудит: Київ, Університет «Україна» 2017 р. –  150 с. 12,0