Комарівська Наталія Миколаївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Досвід роботи: 11 років

Біографія

Народилася 12 травня 1981 року в місті Вінниця.

Відомості про вищу освіту

У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» і здобувши кваліфікацію магістра з фінансів.

У 2014 році закінчила Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» і здобувши кваліфікацію магістра державного управління.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 2014-2017 роках навчалася в аспірантурі ЛРІДУ НАДУ.

Основні етапи діяльності

У 2007-2011, 2014 рр. працювала в Головному управлінні Державного казначейства України у Вінницькій області на посадах  провідного спеціаліста та головного казначея.

У 2014 р. працювала в Головному управлінні Державного казначейства України у м. Києві на посаді головного казначея відділу обслуговування загального фонду.

Викладає дисципліни:

 1. Банківські операції
 2. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 3. Організація обслуговування відвідувачів на підприємстві, в установі, організації
 4. Основи ринкової економіки і підприємництва
 5. Основи фахової термінології

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Комарівська Н. М. Значення агрохолдингів для реалізації агропромислового комплексу України / Н. Комарівська // Держава та регіони [Текст] : зб. наук. пр. – Вип. 1 / редкол. : В.А. Ільяшенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2015. – С. 86–92.
 2. Комарівська Н. М. Роль аграрних холдингів у соціально-економічному розвитку сільських територій України / Н. М. Комарівська // З питань права, економіки, державного управління [Текст] : матер. конф. (26 березня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : [б. в.], 2015. – С. 20–23.
 3. Комарівська Н. М. Основні теоретичні засади формування аграрниx холдингів в Україні / Н. М. Комарівська // Дні науки філосовського факультету – 2015 [Текст] : матер. міжнар. наук. конф. : у 10 ч. Ч. 5 (21 – 22 квітня 2015 р., м. Київ). – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 151, 152.
 4. Комарівська Н. М. Роль держави у регулюванні діяльності агрохолдингів: досвід країн ЄС та США / Н. М. Комарівська // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжнародної інтеграції [Текст] : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2015 р.). – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2015. – С. 186–189.
 5. Комаровская Н. Н. Государственное регулирование деятельности агрохолдингов в Европейском Союзе / Н. Комаровская // Публичное управление [Текст] : науч. журн. – Вип. 1 / редкол. : Арсен Локян (глав.ред) [и др.]. – Єреван : [б. и.], 2016. – С.19–27.
 6. Комаровская Н.Н. Зарубежный опыт формирования моделей и систем государственного регулирования деятельности агрохолдингов / Н. Комаровская // Новая Экономика [Текст]: науч. журн. – Вип. 1 (67) / редкол. : С.А. Шиптенко (глав. ред) [и др.]. – Минск : [б. и.], 2016. – С. 126–137.
 7. Комарівська Н. М. Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств холдингового типу в аграрній галузі України / Н. Комарівська // Публічне управління та митне адміністрування [Текст] : наук. зб. – Вип. 1(14) / редкол. : Л.М. Івашова (голов. ред.) [та ін.]. – Дніпропетровськ : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 65–76.
 8. Комарівська Н. М. Державне регулювання в аграрній галузі України: кластерний аспект / Н. М. Комарівська // Дні науки філософського факультету – 2016 [Текст] : матер. міжнар. наук. конф. : у 10 ч. Ч.10 (21 – 22 квітня 2016 р., м. Київ). – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 81–83.
 9. Комарівська Н. М. Аспекти становлення підприємств xолдингового типу в аграрній галузі України / Н. М. Комарівська // Актуальні питання сучасної науки [Текст] : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. Ч. 2 (3 – 4 червня 2016 р. м. Одеса). – Одеса : [б. в.], 2016. – С.106–109.
 10. Комарівська Н. М. Важелі впливу та ефективність регулювання діяльності великотоварниx агропромисловиx формувань / Н. М. Комарівська // Публічне управління та адміністрування. Літня школа молодих вчених у галузі науки “Публічне управління” : зб. тез (20 – 26 червня 2016 р., м. Одеса) / за заг. ред. проф. Ю. О. Куца, Ю. О. Ульянченка, О. В. Решевець, А. І. Гнатенко. – Х. : ХарРі НАДУ, 2016. – С. 95, 96.
 11. Комарівська Н.М. Державна політика участі України у забезпеченні світового ринку сільськогосподарською продукцією / Н. Комарівська // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Вип. 3(52) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – С. 288–299. – [Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus].
 12. Комарівська Н. М. Методи державного регулювання діяльності аграрних холдингів в Україні / Н. Комарівська // Демократичне врядування : ел. наук. вісн. ЛРІДУ НАДУ – Вип. 20 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk 20/index.html. – [Індексується у міжнародній наукометричній базі IndexCopernicus].
 13. Комарівська Н. М. Стимулювання раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення аграрними холдингами в Україні / Н. Комарівська // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Вип. 2(52) / редкол. : Л.О. Бєлова (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : ХарРІ НАДУ, 2017.– С. 66–73.
 14. Комарівська Н. М. Нормативно-правовий зміст аграрного холдингу України / Н.М. Комарівська // Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (30 березня 2017 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : [б. в.], 2017. – С. 211–213.
 15. Комарівська Н.М. Охорона та раціональне використання землі: проблема одержання чистих продуктів харчування / Комарівська Н.М. // Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку [Текст] : матер. доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців (24 травня 2019 року). – Київ : 2019. С. 145-147.