Куліш Ганна Петрівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж науково-педагогічної роботи: 23 роки

Контактна інформація:

e-mail: Kulish.Anna@mail.ru

Відомості про освіту

Вища освіта: Київський інститут народного господарства, 1989, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація – «економіст»

Відомості про захист дисертацій

Рік захисту – 2001 р.

Тема дисертаційного дослідження: «Емісійна стратегія акціонерних товариств: теорія і практика

Спеціалізована вчена рада ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» Д 26.006.02

Спеціальність: 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит

Відомості про вчені звання

Вчене звання доцента отримано 19 червня 2003 року

Які дисципліни викладає

 1. Фінансовий аналіз
 2. Фінансова санація і банкрутство підприємств
 3. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 4. Фінансовий менеджмент

Досвід роботи у податкових органах (1988 р. – старший економіст), в управлінні фінансами підприємств (1994 р. – економіст по плануванню).

Захищені аспіранти і докторанти

 1. Кравченко К.В. Інвестиційна діяльність підприємств та ї фінансове забезпечення. 2011 р.
 2. Журавльова О.Є. Фінансова стійкість страхових компаній та її забезпечення. 2014 р.

Діючі аспіранти

 1. Літвін Н.
 2. Халімончук Г.В.

Відомості про публікації викладача

Усього опубліковано наукових та навчально-методичних праць – 30, з яких:

 • у наукових фахових виданнях України – 29;
 • у виданнях, що включені до міжнародних науково-метричних баз даних – 2.
Є співавтором:
 • підручників, усього – 4, з них із грифом МОНУ – 4;
 • навчальних посібників, усього – 3, з них із грифом МОНУ – 3;
 • колективних монографій – 1.
Є учасником конференцій (із публікацією тез доповідей): 10
 • міжнародних науково-практичних конференцій – 1;
 • всеукраїнських науково-практичних конференцій – 8;
 • міжвузівських наукових конференцій – 1.

Перелік навчально-методичних і наукових праць

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові статті

1 Формування організаційної структури ФПГ Стаття Фінанси України № 9.- 2000. – С. 45-50

Фахове видання

6
2 Порівняльний аналіз методів оцінки підприємств Стаття Економіка: проблеми теорії і практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Дніпропетровський державний університет  № 32-2000. – С. 85-92

Фахове видання

8
3 Класифікація акціонерних товариств і проблеми формування їх статутного капіталу Стаття Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Дніпропетровський державний університет, № 39-2000. – С. 54-59

Фахове видання

6
4 Підвищення ефективності розміщення додаткових емісій Стаття Економічні науки. Вісник Житомирського  інженерно-технологічного інституту, №11 2000.

Фахове видання

6
5 Корпоративні облігації як спосіб залучення інвестицій Стаття Науковий вісник Буковинского державного фінансово-економічного інституту: Збірник наукових праць. Вип.2.: Економіічні науки. Чернівці. – 2001. – С. 59-66

Фахове видання

8
6 Створення промисло- во-фінансових груп в Україні Стаття Фінанси України №11- 2001.-С.70-73

Фахове видання

4
7 Емісійна політика акціонерних товариств Стаття Ринок цінних паперів України

К.: КНЕУ – 2002- №1-2

Фахове видання

5
8. Формування структури капіталу підприємства Стаття Ринок цінних паперів України

К.: КНЕУ 2002.- № 3-4

Фахове видання

10
9 Приватний підприємець і загальна система оподаткування, обліку та звітності Стаття Вісник податкової системи України. УПС. –Вип. №7.- 2007. – С.95-98

Фахове видання

4
10 Звітність по податку на прибуток з огляду на роз»яснення ДПА України, або на що треба звернути увагу бухгалтеру при обчисленні податкових зобов’язань Стаття Бухгалтерський облік і аудит.-К.:-2008.-№12.- С. 23-29

Фахове видання

6/4 Габрук О.Б.
11 Зміни в системі оподаткування та їхвплив на приватне підприємництво Стаття Вісник податкової системи України. УПС. –Вип. №7.- 2008. – С.95-98

Фахове видання

4
12 .Удосконалення методи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності Стаття Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». – К.:- 2009 -№4- С.58-61

Фахове видання

4/2  Кравченко К.В.
13 Лізинг основного капіталу та перспективи його розвитку в національній економіці Стаття «Інвестиції: Практика та досвід» ТОВ «ДКС Центр», .-К.: – 2009

Фахове видання

5 Кравченко К.В.
14 Вартість підприємства Стаття Науково-енциклопедичне видання «Фінанси. Бюджет, Податки: національна та міжнародна термінологія» у 3-х т. Ін-т світ.екон. і міжн.відносин НАНУ, ДННУ « Академія фін. Управління», за ред. Т.І.Єфименко. – К.,2010, Т 2

Фахове видання

10/5 Потій В.З
15 Ліміт залишку готівки в касі Стаття Науково-енциклопедичне видання «Фінанси. Бюджет, Податки: національна та міжнародна термінологія» у 3-х т. Ін-т світ.екон. і міжн.відносин НАНУ, ДННУ « Академія фін. Управління», за ред. Т.І.Єфименко. – К.,2010, Т 2.

Фахове видання

5/3 Потій В.З
16 Кошти грошові підприємства Стаття Науково-енциклопедичне видання «Фінанси. Бюджет, Податки: національна та міжнародна термінологія» у 3-х т. Ін-т світ.екон. і міжн.відносин НАНУ, ДННУ « Академія фін. Управління», за ред. Т.І.Єфименко. – К.,2010, Т 2.

Фахове видання

5/3 Потій В.З
17 Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємства Стаття Ринок цінних паперів України.-К.: КНЕУ- 2010-№ 1-2 – С. 13-17.

Фахове видання

5/2 Потій В.З
18 Кредиторська заборгованість та її роль у формуванні позикових ресурсів підприємства Стаття Ринок цінних паперів України.-К.: КНЕУ- 2010-№ 3-4 – С. 23-27.

Фахове видання

5/3 Потій В.З
19 Цінні папери у формуванні позикового капіталу підприємства Стаття Формування ринкових відносин в Україні: зб. наукових праць. Вип.12 (115).-К.,2010. – С. 18-24

Фахове видання

6/4 Потій В.З
20 Механізм ціноутворення в управлінні фінансами підприємств Стаття Ринок цінних паперів України .-К.: КНЕУ- 2010-№ 1 – С.13-17

Фахове видання

4 Потій В.З
21 Трансформація фінансових ресурсів в капітал Стаття Збірник наукових праць «Вчені записки» .-К.: КНЕУ- 2012 ч.2 –

№ 14

Фахове видання

7 Потій В.З
22 Кредитна політика підприємства, як інструмент управління дебіторською заборгованістю Стаття Ринок цінних паперів України.-К.: КНЕУ- 2012 -№ 8 – С. 37-43

Фахове видання

3 Потій В.З
23 Теоретичні підходи до управління витратами підприємства Стаття Збірник  Наукових праць «Вчені записки» .-К: КНЕУ- 2013. – С. 18-24 Фахове видання 6/3 Потій В.З
24 Перспективи розвитку факторингових послуг в Україні Стаття Ринок цінних паперів України.-К.: КНЕУ- 2013 -№ 8 – С. 37-43. Фахове видання 6/4 Жабуровський О.С
25 Напрями збільшення вхідних грошових потоків інвестиційних компаній Стаття Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2013. –  №4(39).- С.83-96 . Фахове видання 9/6 Джус.С
26 Теорія ігор в фінансовій практиці компаній Стаття 1s t International Academic Conference “Science and education in Australia, America and Eurasia: fundamental and applied science” Мельбурнський університет.  – 2014. – С.313-317 5/4 Негря Г.Г
27 Відсоткова ставка та характер її впливу на економіку країни Стаття Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.- 2015.- №1/44. – С.50-60

Фахове видання

12
28 Збалансована система показників- основа стратегічного корпоративного управління Стаття Регіональна економіка та управління. – 2016. – № 5(12). – С. 41-48. Фахове видання 8
29 Фінансовий потенціал підприємства та його роль в умовах нестабільності економіки Стаття Щоквартальний науково-інформаційний журнал «Статистика України» -Випуск №1 -2017-с.29-36

Фахове видання

8/4 Чепка В.В
30 Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості та проблеми  застосування в Україні Стаття Науковий Вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту .- Випуск № 2 – 2017 – с.54-59 Фахове видання 6/4 Потій В. З
31 Механізм формування капіталу банку в сучасних умовах Стаття «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск  № 17 – 2017 -с.672-675

Фахове видання

5/3 Кірсенко Ю
32 Управлінна кредитним портфелем банку Стаття «Глобальні та національні проблеми економіки» Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск  № 18 – 2017 -с.463-467

Фахове видання

5/3 Кот М.А
33  Вплив фінансових ризиків  на результати діяльності підприємства Стаття Науково-практичний журнал «Причорноморські економічні студії».-Випуск №25 – 2018  -c.98-103

Фахове видання

6/3 Родніченко І.В.

Тези та тексти виступів на конференціях

34 Цінні папери: поняття, види, проблеми. Тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Bedeutung und Probleme enwirtschaftlicher Beziehungen derbau Transformationsstaaten unter besonderer Berucksichtіgung auslandischer  Deutschland, 1999.-Direktinvestitionen” 5
35 Удосконалення методики оцінювання знань студентів очної форми навчання Тези Матеріали науково-методичної конференції «Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів» К.-КНЕУ,-2002, С.392 (119-121) 3
36 Самостійна робота студентів над курсом «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» Тези Матеріали Вузівської науково-практична конференція «Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку»  Київ : КНЕУ 6-8 лютого 2007 1
37 Шляхи удосконалення оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва Тези Матеріали Всеукраїнської міжвізівської конференції «Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу»- м. Донецьк, ДНУ, 24-26 квітня 2007 . 1
38 Законодавче та нормативне право забезпечення оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні: необхідність та потреби вдосконалення Тези Збірник матеріалів міжнародної конференції «Проблеми та перспективи розвитку  підприємництва» 14-15 грудня 2007 м. Харків  Національний автодорожний університет 2
39 Інноваційні підходи до освіти, які засновані на компетенціях Тези Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досвід організації та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних технологій». – К.: КНЕУ, 5-8 лютого 2008р -.С.65-67 2
40 Дискусія, як засіб підвищення мотивації та засвоєння знань студентами Тези Збірник матеріалів науково-методичної конференції. – К.: КНЕУ, 2008., т.2.,  – С.277 1
41 Критерії оптимізації структури капіталу акціонерного товариства Тези Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали ХVI міжнародної науково-практичної конференції: 19 листопада 2015 року, у 2 Т./Відповідальний редактор Вяткін П.С. – Черкаси: ЧДТУ, ‒2015. ‒Т.1. ‒ С.133 -134 2
42 Роль фінансового менеджера в розвитку бізнесу Тези Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб»єктів господарювання», Кременчук  19-21 листопада 2015р.- С.156 1
43 Оцінка кредитоспроможності  позичальника та її вплив на економічний розвиток  країни Тези Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб»єктів господарювання», Кременчук  19-21 листопада 2015р.-С.156 1/0.5 Федорів І.А
44 Антикризове фінансове управління на підприємстві Тези Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016р.  у ІІ част. – Ч.І. – К.: Університет «Україна», 2016. –С. 614 1/05 Придибайло М.А
45 Інтеграція інтересів бізнесу і вищої освіти як елемент соціальної відповідальності Тези Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за участю міжнар. представників (2-3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 214-215 1/0.5 Халімончук Г.В
46 Вдосконалення корпоративного управління як засіб залучення інвестицій Тези Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Всеукр. наук.-практ. конф. (22 черв. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”, – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 315-316 3
47 Проблеми імпламентації методів управління витратами на вітчизняних підприємствах Тези I Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи» 25 березня 2016 р. – С.52-53 2/1 Потій В.З.
48 Комунікаційна підтримка іміджу вітчизняних підприємств як один з напрямків активізації зовнішньоекономічної діяльності Тези IV Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» – НАСОА 17 березня  2017р м.Київ – С. 150-152 2/1 Потій В.З.
49 Негативні фактори впливу на розвиток малого та  середнього бізнесу в Україні Тези ХІV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених  «Молодь: освіта, наука, духовність», 4-6 квітня  2017 року, м. Київ.- Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» -2017 р. – С.90-92 2/1 Сосненко А.В.
50 Методи оцінки і прогнозування банкрутства підприємств Тези ХІV Всеукраїнська наукова конференція  студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 4-6 квітня  2017 року, м. Київ.- Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» – С.64-66. 2/1 Оропай О.В
51 Банківські інновації:    проблеми та перспективи Тези ХІV Всеукраїнська наукова конференція  студентів і молодих вчених  «Молодь: освіта, наука, духовність»,- 4-6 квітня  2017 року, м. Київ- Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» -2017 р.- С.88-90 2/1 Сосненко О.В.
52 Проблеми узгодження ефективності та ризиковості економічних рішень Тези Міжнародної науково-практичної конференції  “Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку” – 21 червня 2017 року, м.Київ.-  ДВНЗ “КНЕУ”-С.447-450 2/2 Терещенко Т.О.
53 Збалансована система показників: переваги та недоліки. Тези IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри». – К.: «Інфромаційно-аналітичне агентство»,17 жовтня 2017 – НАСОА. – 535с.-   С.134-136 2/1 Чепка В.В
54 Вартісно-орієнтовані показники оцінки ефективності діяльності підприємства: теорія і практика. Тези IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри». – К.: «Інформаційно-аналітичне агентство»,17 жовтня 2017 – НАСОА. – 535с.-   С.131-133 2/1 Попроцький Є.І
55 Забезпечення розвитку національної економіки Тези ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. У ІIІ част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2018. — 413 с.- C.20-22 2/1 Волосовська О.А
56 Злиття і поглинання як механізм створення вартості корпорації Тези ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність»        тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. У ІIІ част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2018. — 413 с.- C.13-14 1/1/1 ЧепкаВ.В.

Боуш М.І.

57 Розробка і реалізація інвестиційної стратегії корпорації Тези ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. У ІIІ част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2018. — 413 с.- C.15-16 1/1 Валехов І.Д.
58 Сучасний стан фінансової безпеки України та напрями її зміцнення в умовах глобалізації Тези ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. У ІIІ част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2018. — 413 с.-С. 86-88 2/1 Лавренюк В.В.
59 Розвиток інноваційного маркетингу в Україні Тези ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». тези доповідей ХV Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17–19 квітня 2018 р. У ІIІ част., ч. І. — К.: Університет «Україна», 2018. — 413 с.- , С. 147-149 2/1 Степаненко Н.С
60 Управління кредиторською заборгованістю компаній: вітчизняний та міжнародний досвід Тези II International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 23, 2018. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. 198 pages.- С. 160 -162 1/2 Мельник К. В.

 

61 Economic security of Ukraine in conditions of globalization: current situation and external threats Тези Collection  of  sciehtific works -Mykolas Romeris University, Kyiv National Economic  University named after Vadym  Hetman «International  security in the frame of modern  global challenges» – Vilnius,  2018- 556 р.  – С.95-102. 8  

Навчально-методичні видання

62 Розділ2«Грошові розрахунки підприємств» / у підручнику «Фінанси підприємств» з грифом МОН України Навчально- методичне видання Київ, КНЕУ. – 1998.-380с. 380/40 Керівник авт.ко- лективу і наук. редактор проф. А.М.Поддєрьогін  
63 Розділ 2 «Грошові розрахунки підприємств» /у підручнику «Фінанси підпри ємств» з грифом МОН України Навчально- методичне видання Київ. КНЕУ,– 1999. (2-е видання перероблене та доповнене).-384с. 384/46 Керівник авт.ко- лективу і наук.ре- дактор проф. А.М.Поддєрьогін  
64 Розділ 2 «Грошові розрахунки підприємств» /у підручнику «Фінанси підприємств»  з грифом МОН України (лист № 2/890 від 05.06.2000 Навчально- методичне видання Київ. КНЕУ, – 2000. (3-е видання перероблене та доповнене)- 460с . 460/30 Керівник авт.ко- лективу і наук.ре- дактор проф. А.М.Поддєрьогін  
65 Розділ 2 «Організація грошових розрахунків підприємств»/ у навчально методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» з грифом МОН України (лист № 14/18.2 від17.01.2000 Навчально- методичне видання К.:КНЕУ, 2000.- 149с. 22 Буряк Л.Д.,

Нам Г.Г.,

Вакуленко Є.В.

 
66 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Фінансовий менеджмент Навчально- методичне виданн К.:КНЕУ, 2002 35/10 Потій В.З.  
67 Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Фінанси підприємств Навчально- методичне виданн К.:КНЕУ, 2002 25/10 Потій В.З.  
68 Розділ2 «Грошові розрахунки»  у підручнику «Фінанси підприємств» Підручник з грифом МОН України (лист № 1/11- 2158 від 03.07.2002 Навчально- методичне видання К.: КНЕУ, 2002. – 571с. 571/30 М. Поддєрьогін Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін  
69 Розділ 2 «Організація грошових розрахунків підприємств»/ у навчально методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» посібник

з грифом МОН України (лист № 14/18.2- 112 вів 17.01.02

Навчально- методичне видання К.: КНЕУ, 2003. – 162с. 162

/18

Буряк Л.Д.,

Нам Г.Г.,

Вакуленко Є.В.

 
70 Матеріали для підготовки до державного іспиту в 2002/2003 навчальному році зі спеціальності “Фінанси”(освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”) Навчально- методичне видання К.:КНЕУ, 2003 – С.73. 1 Буряк. Л.Д., Куліш Г.П., Потій В.З., Притуляк Н.В., Павловська О.В  
71 Програма та матеріали для підготовки до вступного іспиту у 2003 році на освіт- ньо-кваліфікаційний рівень “магістр” зі спеціальності “Фінанси” Навчально- методичне видання К.: КНЕУ, 2003 – С.72. 1 Буряк. Л.Д., Куліш Г.П., Потій В.З., Притуляк Н.В., Павловська О.В.  
72 Розділ 2 «Організація грошових розрахунків» /у підручнику «Фінанси підп риємств» Підручник з грифом МОН України (лист № 1/11- 70 від 12.01.2004

 

Навчально- методичний посібник К.: КНЕУ, 2004. – 546с. 15 А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін  
73 Розділ 2 «Розрахункові операції підприємств» у  навчальному посібнику «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації» навчальний посібник з грифом МОН України (лист №1/11 – 5691 від 24.06.2005) р. Навчально- методичне видання Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2005. –244с 244/5 В.З. Потій, А.П. Куліш, С.В. Онищенко та інш.  
74 Частина друга. «Методичні вказівки до вивчення дисципліни, розв’язання задач і виконання індивідуальних завдань»/ у навчальному посібнику «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації» навчальний посібник з грифом МОН України (лист №1/11 – 5691 від 24.06.2005) р. Навчально- методичне видання Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2005. –244с 244/25 В.З. Потій, А.П. Куліш, С.В. Онищенко та інш.  
75 Розділ 2 «Розрахункові операції підприємств» /у підручнику «Фінанси підп риємств» Підручник з грифом МОН України (лист № 1/11- 70 від 12.01.2006 Навчально- методичне видання 6-ме вид. перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2006. – 552с. 552/58 А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інші.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін  
76 Тема 8 «Фінансова інвестиційна діяльість  підприємств»/ у Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Фінансова діяльність суб»єктів господарюваня» з грифом МОН України – (лист № 14/18.2-1291 від 17.07.03) Навчально- методичне видання К: КНЕУ, 2006-312с. – С.186-213 312/2 О.О.Терещенко, Я.І. Невмержицький,Г.П.Куліш та інші  
77 Робоча навчальна програма по дисципліні “Фінансовий менеджмент” для маркетологів Навчальне видання К.: КНЕУ, 2007 49  
78 Методичні рекомендації до написання магістерських дипломних робіт Навчальне видання К.:КНЕУ, 2007 40  
79 Розділ 2 «Розрахункові операції підприємств» /у підручнику «Фінанси підп риємств» Підручник з грифом МОН України (лист № 1/14- 78 від 12.01.2008 Навчально- методичне видання 7-ме вид. перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2008. – 550с. 550/50 А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інші.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін  
80 Робоча навчальна программа по дисципліні «Фінансовий менеджемнт» для студентів спеціальності «Маркетинг» і «Управління персоналом» Навчальне видання К. :КНЕУ, 2009.-35с 35/20 Потій В.З.  
81 Розділ 2 «Розрахункові операції підприємств» у навчальному посібнику «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації»  навчальний посібник з грифом МОН України (лист № 1/11-5691 від 24.06.2010) Навчально- методичне видання К.: КНЕУ, 2013. – 237с. 237/12 В.З. Потій, Г.П. Куліш, С.В. Онищенко та інш.  
82 Частина друга. «Методичні вказівки до вивчення дисципліни, розв’язання задач і виконання індивідуальних завдань»/ у навчальному посібнику «Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації»  навчальний посібник з грифом МОН України (лист № 1/11-5691 від 24.06.2010) Навчально- методичне видання К.: КНЕУ, 2013. – 237с. 237/30 В.З. Потій, А.П. Куліш, С.В. Онищенко та інш.  
83 Розділ2 «Розрахункові операції підприємств» /у підручнику «Фінанси підп риємств»

Підручник з грифом МОН України (лист № 1/11-10353 від 08.11.2011

Навчально- методичне видання 8-ме вид. перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2013. – 519с 519/13 А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін  
84 Розділ 8 «Капітал підприємства та його формування»/ у підручнику «Фінанси підприємств» Підручник з грифом МОН України (лист № 1/11-10353 від 08.11.2011 Навчально- методичне видання 8-ме вид. перероб. та доповн. – К.: КНЕУ, 2013. – 519с 519/23 А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, О.О. Терещенко, В.З. Потій та інш.; Кер. кол. авторів і науковий ред. А.М. Поддєрьогін  
85 Розділ 7 «Управління капіталом підприємства» / у навчальному посібнику Фінансовий менеджмент. Практикум : навчальний посібник

з грифом МОН України

(лист № 1/11-4178 від 25.03.20142)

Навчально- методичне видання К.: КНЕУ, 2015. – 335, [1] с. – С. 148-178

 

51/20  В.З. Потій  
86 Фінансовий менеджмент дистанційний навчально-методичний комплекс Навчально-методичне видання К.: КНЕУ, 2013-312c.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://do.kheu.kiev.ua/webct/public/show_ courses.pl?1163148998

312/188 Поддєрьогін А.М., Потій В.З.  
87 «Фінансовий менеджмент» Підручник з грифом МОН України (лист № 1/11-10353 від 08.11.2011 Навчально- методичне видання  2-ге вид., перероб – К: КНЕУ, 2017. – 534 с. 534/ А.М.Поддєрьогін, Куліш Г. П. та ін.: кер. кол. авт. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін  

Монографії

 
88 Управління капіталом акціонерного товариства

Монографія

Наукове видання К.:КНЕУ, 2014 –246 с. 246/56 В.З. Потій, А.О. Черкасова  
89 Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи: монографія / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. О. Терещенка. – Київ: КНЕУ, 2017. – 495 с. Монографія Наукове видання К: КНЕУ, 2017. – 495 с.-C.193-208 495/16