Рудюк Людмила Василівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Штат. / сумісн.: штатн.

Досвід практичної роботи за спеціальністю: 18 років.

В Університеті «Україна» працює з 2003 року.

Біографія

Має 4 вищі освіти, у тому числі: у 1996 р. закінчила Український державний університет харчових технологій (нині Національний університет харчових технологій), у 2003 р. – Державний інститут підготовки кадрів (нині Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), у 2016 р. – Інститут комп’ютерних технологій Університету «Україна».

У 2007-2011 рр. успішно склала кандидатські іспити зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Як здобувач кафедри фінансів працювала над дисертаційним дослідженням «Управління оборотним капіталом вітчизняних підприємств в умовах глобалізаційних змін» (за темою НДР кафедри, зареєстрованої в УкрІНТЕІ за номером державної реєстрації  0112U000513).

У 2006 р. – підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті НТУУ «Київський політехнічний інститут» за напрямом «Дистанційна освіта», спеціальність «Педагогіка вищої школи»; у 2012 р. з метою подальшого підвищення якості навчального процесу – навчальний семінар «Технології Інтернет-підтримки навчального процесу»; у 2013 р. з метою викладання навчальних курсів для іноземних студентів – успішне вивчення програми мовних курсів з німецької мови; у 2016 р. з метою підвищення конкурентоздатності – в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (випускна робота «Інтерактивні технології навчання у ВНЗ на прикладі фінансових дисциплін»); у 2016 р. – удосконалення професійних знань щодо аналізу діяльності фінансових організацій в Аудиторській фірмі «Альта».

Науково-педагогічна діяльність відзначена Почесними грамотами Університету «Україна» та управління освіти Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, почесною нагородою «Свята Софія» від Асамблеї ділових кіл України та відзнакою від Національного банку України за високу професійну майстерність, творчий підхід та активну громадську діяльність.

У 2008 р. – переможець конкурсу «Кращий викладач-науковець Університету «Україна» у номінації «Кращий викладач – керівник НДРС». У 2013 р. отримала позитивний відгук Голови комісії від МОН України – зав. кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» к.е.н., проф. Поддєрьогіна А.М. за кращі навчально-методичні комплекси дисциплін. У 2015 р. науковий керівник студентської наукової роботи «Монетарна політика НБУ в умовах глобальної невизначеності» – переможця конкурсу студентських наукових робіт, присвяченого Дню науки в Україні. У 2016 р. отримала сертифікати визнання відповідності вимогам конкурсу «Кращий електронний курс 2015/2016 н.р.» навчальних курсів «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Вступ до спеціальності», «Аналіз інвестиційних проектів».

Секретар Вченої ради Інституту економіки та менеджменту з 2010 р. Голова профспілкового бюро Інституту економіки та менеджменту з 2005 р. Понад 15 років досвіду роботи керівником громадської організації. Поєднує викладацьку діяльність із практичною.

Основні етапи педагогічної діяльності

З 2003 р. розпочала викладацьку діяльність в Університеті «Україна» на посаді старшого викладача кафедри фінансів, із 2007 р. – доцента кафедри фінансів, у 2007-2009 рр. – виконання обов’язків заступника декана факультету економіки та менеджменту з науково-дослідної роботи. З 2013 р. – доцент кафедри фінансів та банківської справи Відкритого міжнародного університету розвитку людина «Україна. З 2016 р. – відповідальна за наукову роботу в Інституті економіки та менеджменту. 

Дисципліни, які викладає

 1. Аналіз інвестиційних проектів
 2. Економічний аналіз
 3. Інвестування
 4. Методологія наукових досліджень у галузі фінансів
 5. Місцеві бюджети
 6. Податкова система
 7. Фінанси
 8. Фінанси підприємств
 9. Фінанси, гроші і кредит
 10. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Авторські дистанційні навчальні курси розміщено на сайті: http://vo.ukraine.edu.ua. 

Сфера наукових інтересів:

фінансова логістика, бізнес-аналітика,, фінансовий менеджмент, бізнес-клімат, інвестиційна привабливість. 

Організація науково-дослідної роботи студентів

підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях; підготовка студентських наукових робіт до участі у конкурсах.

Перелік науково-методичних праць

Має понад 90 праць наукового та науково-методичного характеру, у т.ч.: 6 навчальних  посібників за фахом (з них 2 із грифом МОН України), 2-х навчальних посібників у співавторстві та співавтор колективної монографії. Брала участь у  понад  50 науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня.

НАУКОВІ ПРАЦІ за останні 5 років:

Наукові статті:

 1. Rudyuk L. INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES MODERN TRENDS IMPROVING QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE / L. Rudyuk, Bordyug, К. Rudyuk // Priority research areas: Collection of scientific articles. – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2017. – Р. 30-37. (зарубіжне рецензоване видання).
 2. Rudyuk L. REFORMING THE TAX SYSTEM: THORNY PATH OF UKRAINE / L. Rudyuk // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House,Coventry, United Kingdom, –  Р. 234-243. (зарубіжне рецензоване видання).
 3. Rudyuk L. МONETARY POLICY: THEORETICAL ASPECTS / L. Rudyuk, K. Rudyuk // Рerspectiveeconomic and management issues: Collection of scientific articles. – «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – Р. 312-321. (зарубіжне рецензоване видання).
 4. Рудюк Л.В. Генезис податкової системи України / L.V. Rudyuk // Development of social and economic systems in a global competitive environment: Іnternational Scientific Conference (Chisinau, Republic of Moldova, 26 february 2016). – Chisinau: Moldova State University, 2016. – Р. 250-254. (зарубіжне рецензоване видання).

Розділ у кол. монографії:

 1. Рудюк Л.В. Грошові потоки як об’єкт фінансового управління вітчизняних вантажоперевізників в умовах невизначеності: теоретичні аспекти / Л.В. Рудюк // Economics of Knowledge: Theory and Practice: Collective monograph. – Publishing house «BREEZE», Montreal, 2016. – Р. 34-66. (зарубіжне рецензоване видання).

Навч. посібник у співавторстві:

 1. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Т.І. Пішеніна, А.В. Коротєєва, С.С. Нестеренко, Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2015. – 306 с.

Тези:

 1. Рудюк Л.В. Фінансова логістика як запорука успіху в сучасному бізнесі / Л.В. Рудюк // Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: матеріали доповідей Всеукраїн. наук-практ. конф. (м. Київ, 19 травня 2017 р.). – К.: Університет «Україна», 2017. – С. 97-100.
 2. Рудюк Л.В. Інвестиційний потенціал України: нові можливості та ризики для інвесторів / Л.В. Рудюк // Іnternational Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings, Part 2, Oktober 31, 2016. – Leipzig, Germany: Baltija Publishing, –  Р. 71-73. (зарубіжне рецензоване видання).
 3. Рудюк Л.В. Сприятливий бізнес-клімат як визначальний чинник детінізації національної економіки / Л.В. Рудюк // Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 листопада 2016 р., Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики). – К.: КНУБА, 2016.  –  С. 77-79.
 4. Рудюк Л.В. Фінансовий «голод» – нагальна проблема вітчизняних перевізників в сучасних економічних умовах / Л.В. Рудюк // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету, м. Київ, 28 жовтня 2016 р.). – К.: НАУ, 2016. – С. 79-81.
 5. Рудюк Л.В. Проблеми розвитку вітчизняного ринку вантажоперевезень / Л.В. Рудюк, Ф.В. Берестенюк // Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: матеріали доповідей Всеукраїн. наук-практ. конф. (м. Київ, 19 травня 2017 р.). – К.: Університет «Україна», 2017. – С. 194-198.
 6. Рудюк Л.В. Нова ера монетарної політики НБУ в умовах відкритої економіки / Л.В. Рудюк, К.Б. Рудюк // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр. наук. конф. (м. Київ, 4-6 квітня 2017 р.) у ІІ част. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», – С. 211-213.
 7. Рудюк Л.В. Інноваційні навчальні технології у формуванні професійних компетентностей майбутніх економістів / Л.В. Рудюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XVІ міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ, 23-24 листопада 2016 р.) Частина 2. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 329-332.
 8. Рудюк Л.В. Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / Л.В. Рудюк, К.Б. Рудюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XVІ міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ, 23-24 листопада 2016 р.) Частина 2. – К.: Університет «Україна», 201 – С. 194-199.
 9. Рудюк Л.В. Система Мoodle в навчальному процесі вітчизняних ВНЗ / Л.В. Рудюк // Сучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття: збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (8 грудня 2016 р.). / Ред. кол.: В.Я. Пупишева, Н.А. Сєдова, Н.С. Частакова, Н.О. Мильниченко. – Кіровоград: Видавничий центр КІРоЛ, 2016. С. 75-77.
 10. Рудюк Л.В. Сучасні освітні технології та нові тенденції освітніх технологій майбутнього / Л.В. Рудюк, К.Б. Рудюк // Сучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття: збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (8 грудня 2016 р.). / Ред. кол.: В.Я. Пупишева, Н.А. Сєдова, Н.С. Частакова, Н.О. Мильниченко. – Кіровоград: Видавничий центр КІРоЛ, 2016. С. 127-129.
 11. Рудюк Л.В. Сучасний «портрет» викладача ВНЗ очима студентів з інвалідністю / Л.В. Рудюк, І.М. Какулія // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XVІ міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ, 23-24 листопада 2016 р.) Частина 2. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 335-338.
 12. Рудюк Л.В. Світовий досвід підготовки бакалаврів з економіки / Л.В. Рудюк, Д. Онищук // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XVІ міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ, 23-24 листопада 2016 р.) Частина 2. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 338-342.
 13. Рудюк Л.В. Сучасна економічна освіта у контексті новітніх методик викладання / Л.В. Рудюк, Х. Співак, В. Фальковський // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XVІ міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ, 23-24 листопада 2016 р.) Частина 2. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 332-3325.
 14. Рудюк Л.В. Інтерактивні технології навчання в методичному арсеналі сучасного викладача фінансових дисциплін / Л.В. Рудюк // Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 1-2 липня 2016 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – С. 93-96.
 15. Рудюк Л.В. Боргова політика України: реалії та перспективи / Л.В. Рудюк // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. (м. Київ, 12-14 квітня 2016 р.) у ІІ част. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 126-128.
 16. Рудюк Л.В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку сучасних податкових держав / Л.В. Рудюк // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез ІІІ Міжвузівської наук. конф. (м. Київ, 25 березня 2016 р.). – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 70-75.
 17. Рудюк Л.В. Аналіз ефективності податкової системи України / Л.В. Рудюк, К.Б. Рудюк // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез ІІІ Міжвузівської наук. конф. (м. Київ, 25 березня 2016 р.). – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 76-81.
 18. Рудюк Л.В. Проблеми банківського сектору України / Л.В. Рудюк, А.О. Червоноока // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. (м. Київ, 12-14 квітня 2016 р.) у ІІ част. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 132-133.
 19. Рудюк Л.В. Бізнес-планування як інструмент управління фінансами підприємств / Л.В. Рудюк, А.М. Могульський // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. (м. Київ, 12-14 квітня 2016 р.) у ІІ част. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 130-131.
 20. Рудюк Л.В. Необхідність формування системи бюджетування на вітчизняних підприємствах в умовах фінансової кризи / Л.В. Рудюк, О.А. Волосовська // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. (м. Київ, 12-14 квітня 2016 р.) у ІІ част. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 128-129.
 21. Рудюк Л.В. Інвестиційна привабливість України: проблеми на сучасному етапі / Л.В. Рудюк // Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин: матеріали круглого стола кафедри обліку та загальноеконом-х дисциплін Інституту економіки та менеджменту (м. Київ, 30 березня 2016 р.). – К.: Університет «Україна», 2016.
 22. Рудюк Л.В. Реформування системи надання соціальних послуг в Україні як вимога часу / Л.В. Рудюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 386-388.
 23. Рудюк Л.В. Транспортно-логістичний ринок України в умовах глобальної нестабільності / Л.В. Рудюк // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 106-109.
 24. Рудюк Л.В. Ринок вантажних перевезень в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку / Л.В. Рудюк // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015 р.) / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько. У 3-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 2. – С. 19-24.
 25. Рудюк Л.В. Кеш-менеджмент на ринку банківських послуг в Україні / Л.В. Рудюк // Розвиток інноваційного маркетингу в Україні: матеріали круглого стола кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту (м. Київ, 30 квітня 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015.
 26. Рудюк Л.В. Удосконалення монетарної політики центральних банків: вітчизняна практика та світовий досвід / Л.В. Рудюк, К.Б. Рудюк // Проблеми розвитку економіки та управління: збірник матеріалів студент. міжнарод. науково-практичної конференції 22 квітня 2015р. – Дніпропетровськ: «ФОП Дроб’язко С.І.», 2015. – С. 24-31.
 27. Рудюк Л.В. Вітчизняна банківська система: актуальні питання / Л.В. Рудюк // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 21-22 квітня 2015 р.). – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 71-75.
 28. Рудюк Л.В. Податкові надходження як джерело формування доходів до Державного бюджету України / Л.В. Рудюк // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез ІІ міжвузівської наук. конф. (м. Київ, 27 березня 2015р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 68-71.
 29. Рудюк Л.В. Високорозвинуте громадянське суспільство – основа демократичної України / Л.В. Рудюк // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XIV міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ, 19-20 листопада 2014 р.). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 323-326.
 30. Рудюк Л.В. Класифікація грошових потоків автотранспортного підприємства: нові підходи / Л.В. Рудюк // Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез І міжвузівської наук. конф. (м. Київ, 27-28 лютого 2014 р.). – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 11-16.
 31. Рудюк Л.В. До класифікації логістичних грошових потоків / Л.В. Рудюк // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2014. – С. 123-125.
 32. Рудюк Л.В. Актуальні проблеми та перспективи вітчизняного вантажного автотранспорту / Л.В. Рудюк // Розвиток валютно-фінансових відносин в європейських країнах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2013 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. – С. 78-81.
 33. Рудюк Л.В. Сучасні концепції грошових потоків: дослідження теоретичних витоків грошових потоків / Л.В. Рудюк // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 23-24 серпня 2013 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. – С. 119-123.
 34. Рудюк Л.В. Грошові потоки як найважливіший об’єкт фінансового управління в логістичній системі / Л.В. Рудюк // Формування фінансової системи в умовах глобалізації: матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 серпня 2013 р.) / К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2013. – С. 59-64.
 35. Рудюк Л.В. Дослідження сучасних тенденцій на ринку вантажних автоперевезень України / Л.В. Рудюк // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки України: матеріали ХХVIII міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 серпня 2013 р.) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2013. – С. 86-89.
 36. Рудюк Л.В. Фінансова логістика на автотранспорті: сучасні підходи до управління оборотним капіталом / Л.В. Рудюк // Актуальність інновацій в маркетингу: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь, 19-20 липня 2013 р.) / Наукове об’єднання «Еconomics». – Сімферополь: НО «Еconomics», 2013. – С. 34-39.
 37. Рудюк Л.В. Проблеми управління оборотним капіталом на автотранспорті в умовах невизначеності / Л.В. Рудюк // Формування соціально-економічного розвитку суспільства: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 липня 2013 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2013. – С. 102-104.
 38. Рудюк Л.В. Фінансова логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу автоперевізників / Л.В. Рудюк // Materiály ІХ меzinárodní védecko-praktická konference «Aktuálnívymozenostivedy–2013». – Díl. 5. Ekonomické védy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 81-83. (зарубіжне рецензоване видання).
 39. Рудюк Л.В. Формування дієвої системи управління оборотним капіталом на автотранспортних підприємствах / Л.В. Рудюк // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей Х Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2013. – С. 249-251.

 

ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ за останні 5 років:

 1. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійного рівня «Бакалавр» / упоряд. Л.В. Рудюк. – К. : Університет «Україна», 2019. – 43 с. (електронна версія).
 2. Рудюк Л.В. Програма проходження виробничої практики студентами четвертого курсу  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / упоряд. Л.В. Рудюк. – К. :  Університет «Україна», 2019. – 31 с. (електронна версія).
 3. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування» / упоряд. Л.В. Рудюк. – К.:  Університет «Україна», 2016. – 36 с.
 4. Рудюк Л.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування» / упоряд. Л.В. Рудюк. – К.:  Університет «Україна», 2016. – 46 с.
 5. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для студентів ОКР «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А.О. Дубас, Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. –  34 с. (електронна версія).
 6. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для студентів ОКР «Спеціаліст» за напрямом підготовки 03050801 «Фінанси і кредит» / Л.В. Лазоренко, Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2015. – 31 с. (електронна версія).
 7. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» (для студентів усіх форм навчання спеціальності «Фінанси і кредит») / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», – 29 с.
 8. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л.В. Рудюк. – К. :  Університет «Україна», 2019. – 94 с. – (електронна версія).
 9. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент» / Л.В. Рудюк. – К. :  Університет «Україна», 2019. – 80 с. – (електронна версія).
 10. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» / Л.В. Рудюк. – К. : Університет «Україна», 2019. – 78 с. – (електронна версія).
 11. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л.В. Рудюк. – К. : Університет «Україна», 2019. – 51 с. – (електронна версія).
 12. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент» / Л.В. Рудюк. – К. : Університет «Україна», 2019. – 52 с. – (електронна версія).
 13. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Місцеві бюджети» для студентів за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 « Публічне управління та адміністрування» / Л.В. Рудюк. – К. : Університет «Україна», 2019. – 50 с. – (електронна версія).
 14. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л.В. Рудюк. – К. :  Університет «Україна», 2019. – 59 с. – (електронна версія).
 15. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна система» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л.В. Рудюк. – К. :  Університет «Україна», 2019. – 52 с. – (електронна версія).
 16. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання » для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л.В. Рудюк. – К. :  Університет «Україна», 2019. – 52 с. – (електронна версія).
 17. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств» для студентів другого рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л.В. Рудюк. – К. : Університет «Україна», 2019. – 62 с. – (електронна версія).
 18. Рудюк Л.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень фінансах» для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Л.В. Рудюк. – К. :  Університет «Україна», 2019. – 44 с. – (електронна версія).
 19. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – 37 с. (електронна версія).
 20. Рудюк Л.В. «Вступ до спеціальності» для студентів ОКР «Бакалавр», «Молодший бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за напрямом підготовки: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування», 075 «Маркетинг»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 21. Рудюк Л.В. «Фінанси» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки: 030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік та аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 22. Рудюк Л.В. «Фінанси підприємств» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки: 030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 23. Рудюк Л.В. «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки: 030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 24. Рудюк Л.В. «Банківська система» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки: 030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»: робоча програма навчальної дисципліни /Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 25. Рудюк Л.В. «Страхові послуги» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 030508 «Фінанси і кредит»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 26. Рудюк Л.В. «Бюджетний менеджмент» для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 27. Рудюк Л.В. «Логіка та методологія науки» для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016.  – (електронна версія).
 28. Рудюк Л.В. «Інвестування» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки: 030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік та аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 29. Рудюк Л.В. «Інвестиційна діяльність підприємства» для студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 30. Рудюк Л.В. «Міжнародна інвестиційна діяльність» для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016.  – (електронна версія).
 31. Рудюк Л.В. «Інвестиційне кредитування» для студентів ОКР «Спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за напрямом підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: робоча програма навчальної дисципліни / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – (електронна версія).
 32. Рудюк Л.В. Аналіз інвестиційних проектів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки: 030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2016. – 64 с. – (електронна версія).
 33. Рудюк Л.В. Банківська система: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки030508 «Фінанси і кредит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2015. 57 с. – (електронна версія).
 34. Рудюк Л.В. Страхові послуги: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» за напрямом підготовки030508 «Фінанси і кредит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2015. – 45 с. – (електронна версія).
 35. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання за напрямом підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік та аудит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2015. – 33 с. (електронна версія).
 36. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» (для студентів усіх форм навчання спеціальності «Фінанси і кредит») / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», – 29 с.
 37. Рудюк Л.В. Фінанси: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 030508 «Фінанси і  кредит»  та студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.03050801 «Фінанси» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 97 с. – (електронна версія).
 38. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси» для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання спеціальностей030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік та аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 36 с. – (електронна версія).
 39. Рудюк Л.В. Фінанси: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» спеціальностей 030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент» та студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 69 с. – (електронна версія).
 40. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» спеціальностей 030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік та аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент» та студентів ОКР «Спеціаліст» спеціальностей 7.03050801 «Фінанси», 7.03050901 «Облік і аудит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 83 с. – (електронна версія).
 41. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання спеціальностей030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік та аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 34 с. – (електронна версія).
 42. Рудюк Л.В. Міжнародні фінанси: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 030508 «Фінанси і  кредит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 78 с. – (електронна версія).
 43. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 31 с. – (електронна версія).
 44. Рудюк Л.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 72 с. (електронна версія).
 45. Рудюк Л.В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» для студентів ОКР «Бакалавр» заочної форми навчання спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 35 с. – (електронна версія).
 46. Рудюк Л.В. Вступ до фаху: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» спеціальностей030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік та аудит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент» та студентів ОКР «Молодший спеціаліст» спеціальності 5.050111 «Бухгалтерський облік» / Л.В. Рудюк. – К.: Університет «Україна», 2013. – 78 с. (електронна версія).