Інформація про заклад

Інститут економіки та менеджменту, який був створений у 1999 році, є найбільшим структурним підрозділом Університету «Україна» як за кількістю студентів, так і за кількістю викладачів. Керівний склад інституту містить талановитих, висококваліфікованих науковців-менеджерів. З початку 2013-2014 н.р. інститут очолює кандидат економічних наук, доцент, випускниця Університету “Україна” Нестеренко Світлана Сергіївна.

В Інституті навчається 723 студенти – 237 студентів денної форми навчання, що складає 37,8% від загального обсягу студентів, і 486 студентів заочної форми навчання, що складає 67,2% загальної кількості. У науковому та навчально-методичному забезпеченні навчального процесу на 3-х кафедрах беруть участь 27 викладачів, у тому числі 6 докторів наук, 14 кандидатів наук, 7 старших викладачів та асистентів.

Інститут економіки та менеджменту забезпечує підготовку спеціалістів за 2 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” (у коледжі “Освіта”), 6 спеціалізаціями 5 спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» та 8 спеціалізаціями 5 спеціальностей освітнього ступеня «магістр». З 2013 н.р. в Інституті відкрито навчально-тренувальний банк та введено в дію аудиторію нумізматики.

До структури інституту входять 3 кафедри, керівниками яких є висококваліфіковані науковці, зокрема:

  • кафедру фінансів та обліку очолює доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович;
  • кафедру менеджменту – доктор економічних наук, доцент Дубас Ростислав Григорович;
  • кафедру маркетингу – доктор економічних наук, доцент Олійник Георгій Юрійович.

Підготовка фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів / освітніх ступенів в Інституті економіки та менеджменту здійснюється за 8 спеціалізаціями 5 спеціальностей: “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування”, за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, освітніми ступенями “бакалавр” і “магістр”.

Також інститутом здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за спеціальностями «Адміністратор» та «Контролер-касир».

Економіка – це одна з найскладніших систем, складові якої тісно взаємопов’язані. Під визначенням «економіста» ми розуміємо найрізноманітніші види діяльності: фінансист, маркетолог, бухгалтер, менеджер.

Економічний ріст країни, матеріальне забезпечення населення, рівень життя, рівень освіти, медицини – цілком і повністю залежить від того, наскільки правильно побудований механізм управління у державі. На сьогодні професія економіста, у поєднанні з особистими якостями бачення стратегій розвитку, швидкості реагування на ті чи інші зміни, є однією із престижних професій ринку праці. Оскільки від професійного рівня спеціалістів залежить не лише комерційний успіх організації, але у деяких випадках і її існування.

Студенти, які навчаються за галуззю знань “Управління та адміністрування” отримують фундаментальні знання в галузях економіки, менеджменту, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, банківських, біржових і експортно-імпортних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках. Все це дозволяє майбутнім спеціалістам досконало оволодіти методикою аналізу і діагностики господарської і фінансової діяльності, готувати пропозиції за вигідними стратегічними напрямками, ефективно управляти і працювати з кадрами.

Професорсько-викладацький склад кафедр не тільки на високому професійному рівні забезпечує навчально-виховний процес, але й створює відповідне науково-методичне забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрами. Колектив інституту керує практичною підготовкою майбутніх фахівців, що забезпечує комплексну відповідність якісної підготовки випускників нормативним вимогам МОН України.