Нечипорук Наталія Віталіївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: завідувач кафедри, доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 3 роки

Біографія

Народилася в Києві 2 грудня 1986 року.

У 1994 – 2004 роках навчалась у спеціалізованій школі №200 м. Києва.

В 2009 році закінчила ДВНЗ «Київський національній економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік в бюджетних установах». У 2010 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Правознавство».

 

Відомості по підвищення наукової кваліфікації

 

У 2009 році вступила до аспірантури. 7 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Досвід роботи

З 2012 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді старшого викладача кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін.

Веде основні навчальні дисципліни

 1. Вступ до спеціальності
 2. Облік і звітність в оподаткуванні
 3. Облік і звітність малого підприємництва
 4. Облік у бюджетних установах
 5. Управлінський облік

Перелік науково-методичних праць

Статті в наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Нечипорук Н.В. Економічна сутність земельних ресурсів: обліковий вимір // Бізнес Інформ. 2017. – №11. – C. 299-306 (включено до Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); РІНЦ (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index). (0,98 друк. арк.).
 2. Нечипорук Н.В. Облік прав користування земельними ресурсами // Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 2 (39). – С. 159-165. (включено до Index Copernicus (Польща). (0,62 друк. арк.).
 3. Нечипорук Н.В. Актуальні питання бухгалтерського обліку земельних ресурсів // Агросвіт. – 2018. – № 10. – С. 58-64 (включено до Scientific Indexing Services; Google Scholar (США)). (0,92 друк. арк.).
 4. Нечипорук Н.В. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ .Proceedings of Materials of International Scientific Conference Dedicated to the 95th birth anniversary of Professor George Papava MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ECONOMIC SCIENCE (6-7 July, 2018, Tbilisi) PUBLISHING HOUSE OF PAATA GUGUSHVILI INSTITUTE OF ECONOMICS OF IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, Tbilisi, 2018. – Р. 493-498

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Нечипорук Н.В. Концептуальные основы учетной политики земельных ресурсов предприятия // Scientific Light. – 2018. – Vol. 1, No 15. – Р. 6-10. (0,71 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Нечипорук Н.В. Класифікація земельних ресурсів для потреб бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – Вип. 1. – С. 46-55. (0,95 друк. арк.).
 2. Нечипорук Н.В. Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів: напрями розвитку статистичних досліджень // Статистика України. – 2018. – № 1. – С. 24-29. (0,77 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях:

 1. Нечипорук Н.В. Оценка земельных ресурсов в бухгалтерском учете // Современные тенденции развития экономики и экономической науки: публикации международной научной конференции, посвященную 95-летию со дня рождения профессора Георгия Папава (6-8 июля 2018 г.) Тбилиси (Грузия). 2018. – С. 493-498. (0,72 друк. арк.).

Тези доповідей на конференціях:

 1. Нечипорук Н.В. Управлінський облік на підприємстві: проблемні питання впровадження // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктора економічних наук, професора, Заслуженого економіста України І.І. Пилипенка (м. Київ, 17 жовтня 2017 р.). – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 185-187. (0,13 друк. арк.).

11. Нечипорук Н.В. Статистична звітність із земельних ресурсів: сучасний стан та актуальні питання формування // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики (м. Київ, 05 грудня 2017 р.). – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 76-77. (0,15 друк. арк.).

12. Нечипорук Н.В. Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку земельних ресурсів // Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 26-27 грудня 2017 року) / Наукове товариство “Центр наукових технологій”. – Харків: НП “ЦНТ”, 2018. – С. 74-78. (0,29 друк. арк.).

13. Нечипорук Н.В. Етапи формування облікової політики підприємства щодо земельних ресурсів // Актуальні питання економіки, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 лютого 2018 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С. 16-17 (0,19 друк. арк.).

14. Нечипорук Н.В. Актуальні питання документального забезпечення бухгалтерського обліку земельних ресурсів // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 22 березня 2018 р.). – Х.: ХДУХТ, 2018. – С. 145-146. (0,15 друк. арк.).

15. Нечипорук Н.В. Історичні передумови бухгалтерського обліку земельних ресурсів // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в України: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVI Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 23 березня 2018 р.). – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. С. 28-30. (0,20 друк. арк.).