Нечипорук Наталія Віталіївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: завідувач кафедри, доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 3 роки

Біографія

Народилася в Києві 2 грудня 1986 року.

У 1994 – 2004 роках навчалась у спеціалізованій школі №200 м. Києва.

В 2009 році закінчила ДВНЗ «Київський національній економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік в бюджетних установах». У 2010 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Правознавство».

 

Відомості по підвищення наукової кваліфікації

У 2009 році вступила до аспірантури. 7 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку та аудиту відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження» за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Досвід роботи

З 2012 року працює у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» на посаді старшого викладача кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін.

Веде основні навчальні дисципліни

 1. Страхова справа та інвестування
 2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 3. Фінансова інклюзія
 4. Управління фінансовими ризиками
 5. Бухгалтерський облік
 6. Вступ до спеціальності
 7. Облік і звітність в оподаткуванні
 8. Облік і звітність малого підприємництва
 9. Організація агробізнесу
 10. Управлінський облік та прикладні програмні рішення в аудиті

Перелік науково-методичних праць

Статті в наукових фахових виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз:

 1. Нечипорук Н.В. Економічна сутність земельних ресурсів: обліковий вимір // Бізнес Інформ. 2017. – №11. – C. 299-306 (включено до Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); РІНЦ (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія); Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); COPAC Union Catalogue (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Scientific Indexing Services; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index). (0,98 друк. арк.).
 2. Нечипорук Н.В. Облік прав користування земельними ресурсами // Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. – 2018. – № 2 (39). – С. 159-165. (включено до Index Copernicus (Польща). (0,62 друк. арк.).
 3. Нечипорук Н.В. Актуальні питання бухгалтерського обліку земельних ресурсів // Агросвіт. – 2018. – № 10. – С. 58-64 (включено до Scientific Indexing Services; Google Scholar (США)). (0,92 друк. арк.).
 4. Нечипорук Н.В. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ .Proceedings of Materials of International Scientific Conference Dedicated to the 95th birth anniversary of Professor George Papava MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ECONOMIC SCIENCE (6-7 July, 2018, Tbilisi) PUBLISHING HOUSE OF PAATA GUGUSHVILI INSTITUTE OF ECONOMICS OF IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, Tbilisi, 2018. – Р. 493-498

Статті в зарубіжних виданнях:

 1. Нечипорук Н.В. Концептуальные основы учетной политики земельных ресурсов предприятия // Scientific Light. – 2018. – Vol. 1, No 15. – Р. 6-10. (0,71 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях України:

 1. Нечипорук Н.В. Класифікація земельних ресурсів для потреб бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – Вип. 1. – С. 46-55. (0,95 друк. арк.).
 2. Нечипорук Н.В. Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів: напрями розвитку статистичних досліджень // Статистика України. – 2018. – № 1. – С. 24-29. (0,77 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях:

 1. Нечипорук Н.В. Оценка земельных ресурсов в бухгалтерском учете // Современные тенденции развития экономики и экономической науки: публикации международной научной конференции, посвященную 95-летию со дня рождения профессора Георгия Папава (6-8 июля 2018 г.) Тбилиси (Грузия). 2018. – С. 493-498. (0,72 друк. арк.).

Тези доповідей на конференціях:

 1. Нечипорук Н.В. Управлінський облік на підприємстві: проблемні питання впровадження // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктора економічних наук, професора, Заслуженого економіста України І.І. Пилипенка (м. Київ, 17 жовтня 2017 р.). – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 185-187. (0,13 друк. арк.).

11. Нечипорук Н.В. Статистична звітність із земельних ресурсів: сучасний стан та актуальні питання формування // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики (м. Київ, 05 грудня 2017 р.). – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 76-77. (0,15 друк. арк.).

12. Нечипорук Н.В. Порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку земельних ресурсів // Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 26-27 грудня 2017 року) / Наукове товариство “Центр наукових технологій”. – Харків: НП “ЦНТ”, 2018. – С. 74-78. (0,29 друк. арк.).

13. Нечипорук Н.В. Етапи формування облікової політики підприємства щодо земельних ресурсів // Актуальні питання економіки, управління та права: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 лютого 2018 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 2. – С. 16-17 (0,19 друк. арк.).

14. Нечипорук Н.В. Актуальні питання документального забезпечення бухгалтерського обліку земельних ресурсів // Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу: І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 22 березня 2018 р.). – Х.: ХДУХТ, 2018. – С. 145-146. (0,15 друк. арк.).

15. Нечипорук Н.В. Історичні передумови бухгалтерського обліку земельних ресурсів // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в України: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVI Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 23 березня 2018 р.). – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. С. 28-30. (0,20 друк. арк.).