Зимбалевська Юлія Вікторівна

Кафедра маркетингу

Посада: доцент кафедри маркетингу

Штатн/сумісн.: сумісн.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж педагогічної роботи: 10 років

Стаж наукової роботи: 10 років

Біографія

У 2007 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) за спеціальністю «Маркетинг».

З 2006 р. до 2008 р. працювала на посаді економіста відділу маркетингу ПрАТ «Полікомбанк».

У період 2008-2014 рр. обіймала посаду асистента кафедри маркетингу КНУТД.

У 2009-2013 р.р. навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва.

Протягом 2012-2014 р.р. працювала начальником відділу маркетингу Університету «Україна» (за сумісництвом).

У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Брендинг на підприємствах легкої промисловості в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності.

З 2014 року до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики та маркетингу КНУТД.

3 2017 р. за сумісництвом працює на посаді доцента кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Сфера наукових інтересів

Стратегічний менеджмент українських підприємств (у контексті брендингу).

Основні навчальні курси

  1. Бренд-менеджмент
  2. Інформаційні технології в комерційній діяльності
  3. Маркетингове ціноутворення
  4. Маркетингові дослідження
  5. Рекламний менеджмент
  6. Ринкові дослідження
  7. Ціноутворення

Організація науково-дослідної роботи студентів

Вивчення теоретичних основ методики, постановки і виконання наукових досліджень; участь у роботі наукових семінарів; виконання практичних завдань із елементами НДР; реалізація конкретних нетипових завдань науково-дослідницького характеру; керівництво курсовими і дипломними проектами (роботами) з елементами наукових досліджень.

Контактні дані: yulia.zimbalevska@gmail.com

Наукові публікації за 2012-2019 роки

№  з/п

Назва 

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (у сторінках)/ авторський доробок

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації

1. Значення цінності бренду Стаття Вісник КНУТД, серія «Економічні науки». – 2015. – № 5 (91). – с. 108-113

(фахове видання)

5 Геселева Н.В., Ормонов М.О.
2. Брендинг на українських підприємствах ринку транспортних послуг Стаття Економічний простір: Збірник наукових праць. – №102. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015 – 274 с., – 124-136

(фахове видання)

8 y
3. Організаційно-економічні критерії формування сили бренду Стаття Вісник Хмельницького національного університету, серія «Економічні науки». – 2016. – № 1. – с. 219-226

(фахове видання)

7 Яцишина Л.К.
4. Brand for enterprises: development, evaluation Стаття

 

Problems of development modern science:theory and practice: collection of scientific articles.-EDEX, Madrid, Espana, 2016. – 352 p., – p. 296-302

(фахове видання, зарубіжне видання)

6  
5. Формування системи брендингу на підприємствахв сучасних умовах Стаття

 

Журнал Київського університету ринкових відносин «Економіка. Бізнес-адміністрування. Право», – Випуск № 4 (4). – 2018. – 365 с., С. 125-138

(фахове видання)

13  
6. Актуальніі клнцепції розбудови інформаційного суспільства в умовах NBIC-конвергенції Стаття Науковий вісник Полісся Чернігівського Національного технологічного університету. – Чернігів:ЧНТУ, 2018. № 2 (14). Ч.1.-264 с., С.43-48.

(Web of Science)

5 Чубукова О.Ю., Раллє Н.В.
7. Factor model of social media marketing effect on brand loyalty Стаття / SHS Web Conferenas, 65, (04011 (2019) MSE2 2019. Режим доступу https:/doi.org/10.105/shscorl/2019х504011

(фахове видання, зарубіжне видання)

  Olga Chubukova, Iulia Rostynets, Igor Ponomarenko
8. Брендинг на предприятиях легкой промышленности в условиях глобализации Тези доповіді Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект: / Под общ. ред. проф. В.Л. Василёнка. – СПБ.: Издательство КБ-Принт, 2014. – с. 155-163 8  
9. The model regarding the influence of social media marketing communication on brand loyalty (on the example of light industry goods) Тези доповіді “Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society” [Thesis of the 2nd International scientific seminar] / by M.M. Yermoshenko, Y.V. Kostynets, I.Y. Shtuler  – Kyiv-Prague: International Academy of Information Science, 2016. –p.34-40) 6 Ралле Н.В,
10. Ефективний мерчендайзинг роздрібної торгової точки Тези доповіді Збірник тез  наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки и фінансів» (21-24 березня 2016, Буковель-Україна) – Том 1, с. 13-16 3 Чередниченко О.В.
11. Проблеми pr-діяльності суб’єкта автомобільного ринку України Тези доповіді Збірник тез  наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки и фінансів» (21-24 березня 2016, Буковель-Україна) – Том 1, с. 10-12 2 Міненко М.А.
12. Event-Marketing як інструмент маркетингових комунікацій Тези доповіді Тези доповідей  ІV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління» 4 листопада 2016 р. – К.:КНУТД, 2016. – с. 172 1 Чегренець Д.В.
13. Концепція національного брендингу України, що ґрунтується на іміджі її регіонів. Тези доповіді Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: тези Наук.-практ. Інтернет-конф. (3 березня 2017 р.). — К.: КНЕУ, 2017. — 325 с- 87-89. 2  
14. Капітал бренду як основний фактор збільшення вартості

підприємства

Тези доповіді Сучасні  детермінанти  розвитку  бізнес-процесів  в  Україні:  матеріали

виступів  Міжнародної  науклвл-практичної  Інтернет-конференції.  (м. Київ, 24 травня 2017 р.): КНУТД, 2017. − 378 с.− с. 213-216

3  
15. Нормативно-правове забезпечення брендингу  як інноваційної діяльності Тези доповіді Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльностіта шляхи їх вирішення: Конференція (м. Київ, 27 вересня 2017), відп. ред. В.С. Шовкалюк. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – 188 с.- с. 44-47 3  
16. Стратегічний брендинг України Тези доповіді Геостратегічні пріоритети України  в політичній економічній, правовій та інформаційній сферах:  матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 19 жовтня 2017 року, Київ / Інститут міжнародних відносин Київського національного університет у імені Тараса Шевченка . – О: Фенікс, 2017. – 207 с, С. 86-87 2  
17. Соціально-культурний вплив реклами на суспільство Тези доповіді Реклама: інтеграція теорії та практики. Тези доповідей. ХІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23 листоп. 2017р.)/відп.ред. Є.В. Ромат. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 174 с. – Укр. та англ. Мовами – с. 47-49 2 Яцишина Л.К.
18. Сегментування ринку чоловічих костюмів як підгруння для формування бренду Тези доповіді Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: Міжнародна науково -практична конференція, 15-16 грудня 2017 р.: [тези доп.]. – Рівне: РДГУ, 2017. – 251 с. С. 49-51 3  
19. Роль брендингу в сучасній українській вищій освіті. Тези доповіді Збірник I Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства», 9 листопада 2018 року, Чернігів. – С. 208-214. 6