Бондарук Таїсія Григорівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Стаж роботи: 32 роки

БІОГРАФІЯ

В 1984 році закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут по спеціальності «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва».

На викладацькій роботі з 1996 року.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (тема дослідження «Державний борг України: механізм управління та обслуговування»). У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

З 2002 по 2009 рік працювала завідувачем кафедри фінансів і кредиту (з 2005 по 2006 рік – завідувачем кафедри економічної теорії) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З вересня 2009 по серпень 2010 рр. – доцент кафедри економіки підприємства Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. З вересня 2009 по даний час працює в Національній академії статистики обліку та аудиту (з 2009 по 2014 рр. – заступник завідувача кафедри фінансів, із 2014 р. по даний час – завідувач кафедри фінансів).

У 2011 році захистила дисертацію в Інституті економіки та прогнозування НАН України на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (тема дослідження: «Державне регулювання місцевого самоврядування в Україні»). У 2012 році присвоєне вчене звання професора кафедри фінансів.

Має більше 140 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, із них статті та тези виступів із проблем розвитку місцевих фінансів, державного боргу, державного регулювання економіки, боргової політики, економічної безпеки держави.

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність у 2009 році нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук.

Дисципліни, які викладає

  1. Державний фінансовий контроль
  2. Охорона праці в галузі

Наукові інтереси

1. Бюджетна політика
2. Місцеві фінанси
3. Державний борг
4. Економічна безпека
5. Державне регулювання економіки

Публікації останніх років

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Спів- автори
1 Особливості державного регулювання розвитку місцевого самоврядування стаття Статистика України. – 2016. – № 2. – С. 24-36.
2 Проблеми бюджетного контролю в системі управління державними фінансами стаття Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – № 4. – С. 55-66. Мельничук Н.Ю., Шевчук В.О.
3 Государственный кредит как источник финансирования государственного долга Тамбова тези доповіді Современные проблемы и перспективы развития банковского сектора : сборник материалов Международной научно-практической (заочной) конференции 26 апреля 2016 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» ; [отв. ред. Я.Ю. Радюкова]. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. – С. 50-56. Яковенко М.А.
4 Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты государства тези доповіді Современные проблемы и перспективы развития банковского сектора : сборник материалов Международной научно-практической (заочной) конференции 26 апреля 2016 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» ; [отв. ред. Я.Ю. Радюкова]. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. – С. 42-50. Бондарук И.С.
5 Доходи місцевих бюджетів в умовах децентралізації стаття Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – № 1. – С. 79-86.
6 Особливості бюджетної політики в сучасних умовах тези доповіді Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2015 року. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – С. 31-33.
7 Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри тези доповіді Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ-аналіт. агентство», 2015 – С. 31-33.
8 Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України стаття Статистика України. – 2015. – № 4. – С. 46-53. Мельничук І.О.
9 Методологические подходы к оценке регуляторной политики государства в сфере обеспечения экономической безопасности аграрного сектора тези доповіді Актуальные проблемы развития финансового сектора : матер. VІІ ежегодной всероссийской научно-практической конф., (Тамбов, ноябрь 2015 г.), – Тамбов : Изд-во ТРОО „Бизнес-Наука-Общество”, 2015. – С.48-56. Крыленко В.И.
10 Місцеві позики як джерело фінансового забезпечення місцевого самоврядування стаття Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 3 – С.69-77.
11 Економіко-статистичний аналіз регуляторного впливу на процес забезпечення економічної безпеки аграрного сектору економіки стаття Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. нак. пр. Вип. 12 // Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат»», 2014. С. 34-44.
12 Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку стаття Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К. : Типографія «Інтердрук», 2014. – С.17-24. Мельничук І.О.
13 Особливості фінансового забезпечення функцій місцевого самоврядування тези доповіді Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали першої науково-практичної конференції. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014 – 144 с.
14 Економіко-статистичний аналіз видатків бюджету на підтримку аграрного сектору економіки стаття Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. нак. пр. Вип. 14 // Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2014. – С. 18-28.
15 Фінанси навч. посібник К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2013. – 467 с. (рекомендовано МОН України) Пилипенко І.І., Момотюк Л.Є., Ігнатова І.С.
16 Місцеві фінанси навч. посібник К.: ДП «Інформ. аналіт. агенство», 2013. – 529 с. (рекомендовано МОН України)
17 Фінанси навч. посібник К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство» , 2013. – 307 с. Пилипенко І.І., Момотюк Л.Є., Ігнатова І.С.
18 Економіко-статистичний аналіз формування доходів місцевих бюджетів стаття Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2013. – № 2. – С. 79-86.
19 Методичні основи визначення стану економічної безпеки пенсійного забезпечення стаття Економіка України. – 2013. – № 10. – С. 64-73. Бондарук І.С.
20 Статистичне оцінювання рівня економічного розвитку регіонів стаття Прикладна статистика: проблеми теорії та практики : Зб. нак. пр. Вип. 12 // Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат»», 2013. С. 34-44.
21 Бюджетне регулювання в системі забезпечення економічної безпеки держави стаття Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія і організація. – К.: НАСОА, 2013. – С.143-152.
22 Перспективи впровадження бюджетування, орієнтованого на результат тези доповіді Матер. ХІ Міжнар. наук. конф. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія і організація. – Київ : НАСОА, 2013. – С.202-206.
23 Анализ накопительной и распределительной пенсионных систем с точки зрения их влияния на экономическую безопасность государства тези доповіді Глобальные проблемы модернизации экономики : материалы ІІ Международной научно-практической конференции (заочной); М-во обр. и науки РФ; ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им.. Г. Р. Державина»; [Гл. ред. В. М. Юрьев, отв. ред. А. А. Бурмистрова]. – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 45-52.
24 Методичні засади економіко-статистичного аналізу соціально-економічного розвитку території стаття Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. Випуск 1 (20). – К.: Типографія «ППНВ», 2013. – 47-57 с.
25 Напрями вдосконалення фінансового контролю на місцевому рівні тези доповіді Матер. Х Міжнар. наук. конф. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія і організація. – К.: НАСОА, 2012. – С.160-163.
26 Механізм фінансового забезпечення функцій органів місцевого самоврядування стаття Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8(122). – С.250-258.
27 Організація управління місцевими фінансами в контексті світового досвіду стаття Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7(121). – С.222-231.
28 Міжнародний досвід розвитку та фінансового забезпечення місцевого самоврядування стаття Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2011. – № 2. – С. 79-86.
29 Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України стаття Світ фінансів. – 2011. – №2. – С.168-177.
30 Зарубіжний досвід місцевого оподаткування та можливості його застосування в Україні стаття Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 56-66.
31 Місцеве самоврядування та місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування стаття Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №5(119). – С.162-169.
32 Регіональна політика в фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування стаття Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – Вип.4 (119). – С. 181-186.
33 Особливості управління місцевими фінансами в Україні стаття Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – Вип.6 (121). – С. 198-202.
34 Становлення інституту місцевих фінансів стаття Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – Вип.5 (120). – С. 208-213.