Кучмєєв Олександр Олександрович

Кафедра управління та адміністрування

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

БІОГРАФІЯ

Кучмєєв Олександр Олександрович народився 3 серпня 1977 року в с. Стецьківка Сумського району Сумської області.

У 1984 році пішов у перший клас Стецьківської середньої школи, яку закінчив у 1994 році.

У 2000 році закінчив Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу за спеціальністю “Фінанси”.

У 2004 році вступив до магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Економіка та фінансове забезпечення військ (сил)”, яку закінчив у 2007 році.

У 2011 році захистив дисертацію за спеціальністю “Психологія діяльності в особливих умовах”, рішенням президії Вищої атестаційної комісії України було присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук.

З 2011 року працює в Інституті економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” на посаді доцента кафедри фінансів та банківської справи.

У 2015 році з відзнакою закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю “Державне управління в сфері національної безпеки”.

У 2016 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю “Правознавство”, здобувши кваліфікацію юриста.

У 2016 році пройшов курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти та виконав випускну роботу на тему “Інтерактивні технології викладання дисципліни “Страховий менеджмент”.

Є співавтором монографії “Підприємницька діяльність в аграрному секторі економіки: стан та перспективи”. – К.: ТОВ ЦП «Компринт», 2012. – 605 с. У монографії розкриваються теоретико-методичні основи розвитку підприємницької діяльності; розглянуто організаційно-економічні аспекти ефективного розвитку підприємницької діяльності в аграрних формуваннях; визначено стратегічні напрями розвитку структур агробізнесу.

За останній 2015-2016 навчальний рік брав участь як у міжнародних, так і в міжвузівських конференціях, має публікації за економічним напрямком у фахових виданнях.

У 2017 році з відзнакою закінчив магістратуру в Університеті економіки та права «КРОК» за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Участь у конференціях

1. Перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні // Міжнародна науково-практична конференція, м. Клайпеда (Латвія), 2016. – С. 72-74.

2. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 2016. – С. 172-174.

3. Характеристика соціальної відповідальності бізнесу в Україні // ІІІ Міжвузівська наукова конференція, м. Київ, Університет “Україна, 2016. – С. 42-44.

Наукові здобутки: 3 наукові статті та 11 конференцій протягом 2016-2017 рр.

Основні навчальні курси

  1. Етика бізнесу
  2. Політичне лідерство
  3. Електронний документообіг
  4. Теорія державного управління
  5. Етика державного службовця

Перелік наукових і навчально-методичних праць

п/п

Назва

публікації

Характер роботи (монографії, підручники, посібники, статті, тези)

Вихідні дані (видавництво, рік видання, кількість сторінок. Фахове видання, Scopus або WebofScience)

Обсяг у сторінках (авторський доробок)

Співавтори

1. Підприємницька діяльність в аграрному секторі економіки: стан та перспективи монографія К.: ТОВ П  «Компринт», 2012.                – 605 с. 21 Рудько Р.М.

Радько В.І.

Моршанюк С.М.

Нікітченко С.О.

Гузь М.М.

2. Сутність і характеристика соціальної відповідальності бізнесу стаття Науковий вісник Херсонського Державного університету  – 2015. – №15. – С. 132-134. Фахове видання. 2
3. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого економічного розвитку держави стаття Електронне наукове фахове видання Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського – Лютий 2016. – №9. – http://www.global-national.in.uaФахове видання. 1
4. Порівняльний аналіз моделей управління якістю освітньої діяльності стаття Вчені записки Університету “КРОК.” – 2016. – Вип. 43.  – С. 138-149. Фахове видання. 11
5. Аналіз ефективності діяльності кафедри вищого навчального закладу стаття Вчені записки Університету “КРОК.” – 2016. – Вип. 46.  – С. 113-125. Фахове видання. 12
6. Формування концепції забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі стаття Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» – 2017.– С. 64-68. Фахове видання.

 

4
7. Економічна безпека підприємства оптової торгівлі : фактори та засоби її гарантування стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету – Випуск 16 – 2017. – С. 162-165. Фахове видання. 3
8. Особливості оцінки та управління логістичними ризиками торгівельних підприємств стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету – Випуск 18 –  2018.– С. 66-70. Фахове видання. 3
9. Інтегрована система управління комерційними ризиками торгівельних підприємств стаття Вчені записки Університету “КРОК.” – 2018. – Випуск. 48. – С.28-31. Фахове видання. 3
10. Моделювання системи управління логістичними ризиками на торгівельних підприємствах стаття Вчені записки Університету “КРОК.” – 2018. – Випуск. 49. – С.32-35. Фахове видання. 3
11. Особливості ідентифікації та оцінювання  ризиків в  процесі формування логістичної стратегії підприємством оптової торгівлі стаття Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» – 2018 Випуск 3-2 (46) – С.16-19. Фахове видання. 3
12. Особливості управління матеріальними потоками в логістичних системах торгівельних підприємств стаття Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські  студії» – 2018 Випуск 30/2018 – С.99-104.  Фахове видання. 5
13. Особливості побудови стратегії управління логістичною системою торгівельного підприємства стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету – Випуск 20/2018 – С.72-76. Фахове видання. 4
14. Формування методичних підходів до управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств стаття Економічний науково-практичний журнал «Причорноморські  студії» – 2018. Випуск31/2018– С.64-69. Фахове видання. 5
15. Сутність, структура та принципи формування логістичної системи торгівельного підприємства стаття Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» – Випуск4 (47) 2018 – С.82-87. Фахове видання. 5
16. Вплив ризиків логістичних систем торгівельних підприємств на підвищення ефективності їх діяльності стаття Вісник Одеського національного університету. Економіка» Том 23 Випуск 5 (70) 2018. – С.110-114. Фахове видання. 4
17. Методи та засоби управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету – Випуск 22/2018 – С.55-59. Фахове видання. 4
18. Особливості управління логістичними ризиками в ланцюгах поставок торгівельних підприємств стаття Науково-практичний журнал “Причорноморські економічні студії Випуск 35/2018– С.52-56. Фахове видання. 4
19. Особливості організації управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств стаття Науковий економічному журналі «Інтелект ХХІ». Випуск 6/2018  – С.73-77. Фахове видання. 4
20. Інструментарій вдосконалення механізму управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств стаття Вчені записки Університету “КРОК.” – 2018. – Випуск. 4 (52). – С.148-156. Фахове видання. 8 Алькема В.Г.

 

21. Концептуальні підходи до управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств стаття Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права» – Випуск1 (50) 2019 – С.88-92. Фахове видання. 4
22. Особливості матричного моделювання процесу управління логістичними ризиками як елемента забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі стаття Науковий економічному журналі «Інтелект ХХІ». Випуск 1 – 2019   – С.47-51. Фахове видання 4
23. SYNCHRONIZATIONANDCONTROLOFBANKCREDITRISKS стаття Scopus.
24. Перспективи розвитку соціальної відповідальності  бізнесу в Україні тези International Scientific Conference Modern Transformation and Management In The Era of Clobalization, January 29, 2016. Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing. – P. 72-75. 3
25. Характеристика соціальної відповідальності бізнесу в Україні тези Матеріали ІІІ Міжвузівської наукової конференції«Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи» м. Київ , 25березня 2016 року — Університет “Україна – 2016.” – С. 45-48. 4
26. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні тези Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня» // м. Одеса, 8квітня 2016 року, —Міжнародний гуманітарний університет, 2016. — С. 172-175. 4
27. Особливостістратегічногоплануваннярозвиткувипускноїкафедри тези International Scientific Conference Economy And Society: Modern Foundation For Human Development, PartII, October31th, 2016. Leipzig, Germany:  Baltija Publishing. – P. 253-255. 3
28. Принципи розробки стратегії розвитку випускної кафедри тези Матеріали науково-практичної конференція молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку» // м. Київ, 4 листопада 2016 року — Університет економіки та права “КРОК.”  – С. 283-285. 3
29. Дослідженняособливостейповедінкиспоживачівосвітніхпослуг тези International Scientific Conference The Development of International Competitiveness: State, Region, Enterprise, Part II, Desember16th, 2016. Lisbon, Portugal:  Baltija Publishing. – P. 44-46. 3
30. Особливості нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти в Україні тези International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: ConferenceProceedings, PartII, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – P. 176-179. 3
31. Методичні підходи до здійснення фінансового аналізу суб’єктів господарювання тези Матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» м. Київ, 4 квітня 2017 року — Університет “Україна – 2017.”  – С. 13-14. 2
32. Аналіз підходів до визначення сутності категорії економічна ефективність діяльності кафедри навчального закладу тези Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців « Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» м. Київ, 19 травня 2017 року — Університет “Україна – 2017.” – С. 173-178. 5
33. Сучасна конкурентна стратегія як основа підвищення успішності підприємства тези Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Фінансово-економічні та соціальні фактори розвитку міжнародних економічних відносин» // м. Дніпро, 16-17 червня 2017 року, — Науково-економічна організація «Перспектива», 2017. — С. 94-96. 3
34. Прозоре правове регулювання державної допомоги суб’єктам господарювання як ефективний механізм розвитку тіньової економіки тези Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, «Тіньова економіка: світові тенденції та Українські реалії» //, м. Київ, 23 червня  2017 р. — К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2017. — С. 255-259. 4
35. Особливості функціонування системи економічної безпеки інноваційного підприємства тези Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Реформування фінансово-економічної системи в контексті міжнародного співробітництва» // м. Київ, 23-24 червня 2017 року, — Аналітичний центр «Нова економіка»,  2017. — С. 60-63. 3
36. Напрямки підвищення конкурентоспроможності Українських підприємств на світовому ринку тези Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Сучасні тенденції в економіці та управлінні» м. Запоріжжя, 30 червня 2017 року, / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. — С. 66-69. 3
37. Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств оптової торгівлі тези VII Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція «Економіка сьогодні : проблеми моделювання та управління» конференція м. Полтава – листопад 2017. – http://economytyday.forumotion.me/t29-topic. 1 Алькема В.Г.
38. Особливості управління витратами у системі логістичних рішень підприємства оптової торгівлі тези Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Харків  – 2017.”  – С. 11-13. 3 Алькема В.Г.
39. Чинники забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі тези Фінансово-економічний розвиток підприємницької діяльності та національної економіки: проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 24-25 листопада 2017 року) – 2017.”  – С. 90-93. 3
40. Основні підходи до розробки концепції забезпечення економічної безпеки підприємств оптової торгівлі тези Сучасні наукові підходи на модернізацію і суспільний розвиток економічної системи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 24-25 листопада 2017 року) – 2017. – С. 41-43. 3
41. Оцінювання логістичних ризиків підприємства оптової торгівлі тези International scientific conference «Anti-crisis management: State, Region, Enterprise»: on the basis of the Faculty of Law, Economics and Management Science Le Mans University (France) // Baltija Publishin, November 2017, P. 159-162, France. 4
42. Аналіз впливу загроз на економічну безпеку підприємств оптової торгівлі тези Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15-16 грудня 2017 р.) – 2017.  – С. 101-104. 4
43. Особливості оптимізації системи управління логістичними бізнес-процесами на підприємствах оптової торгівлі тези Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 грудня 2017 року) – 2017.– С. 168-171. 3
44. Аналіз діяльності та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі в Україні тези Соціально-економічні підсумки 2017 року: реалії та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 22-23 грудня 2017 р.). – 2017.  – С. 77-80. 3
45. Особливостіствореннятафункціонуваннярозподільчихцентрів тези International Scientific Conference “Innovativepotentialofsocio-economicsystems: thechallengesoftheglobalworld “, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishin, December 2017, P. 75-78, Portugal 3
46. Алгоритм впровадження системи управління ризиками в логістичній діяльності підприємств оптової торгівлі тези International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: ConferenceProceedings, PartI, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishin, January 2018, P. 85-87, Poland 3
47. Ризик як специфічний об’єкт управління на торгівельних підприємствах тези II International scientific conference «Economy and management: modern transformation in the age of globalization», on March 23th , 2018 on the basis of Management Department in the Klaipeda University (Lithuania): Baltija Publishin, March 2018, P. 61-64, Lithuania 3
48. Підходи до формування системи ключових індикаторів ідентифікації логістичних ризиків торгівельних  підприємств тези Фінансова система та економічна безпека: Сучасний стан, ефективність, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених  (м. Київ, 24 березня 2018 р.). – 2018. – С. 106-109 4
49. Основні підходи до моделювання системи управління ризиками на торгівельних підприємствах тези II International Scientific Conference «Economy and society: a modern vectors of development», on 27 April 2018, on the basis of the Faculty of Economics and Management Science, Leipzig University: Baltija Publishin, April 2018,  P. 20-23, Leipzig, Germany 4
50. Вплив логістичних ризиків на ефективність діяльності торгівельних підприємств тези International conferences on the “Formation of a Contemporary Competitive Environment: Integration and Globalization” May on 25, 2018, based on the School of Business at the University of Greenwich (Greenwich, UK): Baltija Publishin, April 2018,  P. 42-44, Greenwich, UK 3
51. Фінансова складова економічної безпеки торгівельних підприємств тези XV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», м. Київ, 17-19 квітня 2018р – С. 85-86 2
52. Формування власного підходу до характеристики логістичної системи         торгівельного підприємства тези Науково-практична конференція «Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах» (м. Київ, 20 квітня 2018 року) Університет КРОК 2018– С. 89-91 3
53. Аналіз основних бізнес-процесів, які відбуваються в ланцюгах постановок торгівельних підприємств тези Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» 17 травня 2018 р.                    – С. 164-166. 3
54. Логістична система – основа підвищення ефективності функціонування торгівельних підприємств тези XІІI Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» (м. Буча, 18 червня 2018 року) УГУ 2018 – С. 49-53 4
55. Особливості врахування ризиків при управлінні логістичною діяльністю торгівельного підприємства тези II Міжнародна наукова конференція  «Корпоративне управління: стратегії, технології, процеси»:: Baltija Publishin, October, 2018., Leipzig, GermanyP. 137-140 3
56. Методика оптимізації процесу управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств тези  ІІ Міжнародна наукова конференція «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство»: Baltija Publishin, November 2018, LeMans, FranceP. 9-12 4