Лавриненко Лариса Миколаївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Стаж роботи: 11 років

Біографія

Народилася 24 січня 1968 року.

У 1993 році закінчила Київський державний економічний університет.

1996-1999 рр. – аспірантура Інституту економіки НАН України.

2004 р. – захистила кандидатську дисертацію „Статистика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у Системі національних рахунків та ВВП” (спеціальність 08.03.01 – Статистика) (диплом  ДК № 026715).

У березні 2013 року присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності “Економіка та управління національним господарством” (Атестат – АС № 000773 від 28 березня 2013 р.).

Працює старшим науковим співробітником відділу соціально-економічних проблем праці Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Викладацьку діяльність розпочала в 2006 році на кафедрі менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна”.

Має понад 80 наукових праць.

У 1993 році закінчила Київський державний економічний університет.

1996- 1999 рр. – аспірантура Інституту економіки НАН України.

Кандидат економічних наук з 2004 року.

Працює старшим науковим співробітником відділу соціально-економічних проблем праці Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Викладацьку діяльність розпочала в 2006 році на кафедрі менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини „України”.

Сфера наукових інтересів

ринок праці, соціально-трудові відносини, освіта, освітня послуга, ринок освітніх послуг, якість освітніх послуг, інноваційна освіта, людські ресурси і трудовий потенціал; економіка праці, соціальна економіка.

Основні навчальні курси, які викладає:

  1. Фінансовий менеджмент
  2. Економіко-математичні методи і моделі
  3. Страховий менеджмент
  4. Аналіз господарської діяльності

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п

 

Назва

 

Вихідні дані

Обсяг

(др.

арк.)

 

Співавтори

 

I. До захисту кандидатської дисертації

1. Нові підходи щодо статистичних розрахунків кінцевих споживчих витрат домогосподарств у системі національних рахунків Проблеми статистики-98” / Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-економічний розвиток України. – Львів-Шкло. – 1999. – С. 187–189. 0,2
2. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств та населення у ВВП Економіка і прогнозування. – 2000. – № 2. – С. 52–62. (реєстрація як фахове видання) 0,7
3. Характеристика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у валовому внутрішньому продукті України Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. Випуск 3”2000. – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2000. – С. 209–214.(фахове видання) 0,5
4. Порівняльний аналіз кінцевих споживчих витрат населення України та зарубіжних країн Исследование и оптимизация экономических процессов «Оптимум-2001». Труды III-ей международной научно-практической конференции 15-16 ноября 2001 г. – Харьков НТУ «ХТИ», 2001 г. – С.68-69 0,1
5. Порівняльний аналіз кінцевих споживчих витрат населення України та зарубіжних країн Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вестник Харьковского политехнического университета. Збірник наукових праць. Вип. 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. – С. 112–114. 0,3
6. Вибіркові обстеження як база для розрахунків кінцевих споживчих витрат домогосподарств Ін-т економіки та права “КРОК”. – Вчені записки / Відп. ред. І.Ф.Радіонова. – К., 1997 – Вип. 5. – 2001. – С.47–53. (фахове видання) 0,5
7. Аналіз кінцевих споживчих витрат домогосподарств у ВВП України Вісник Київського державного університету технологій та дизайну / Збірник наукових праць. – 2001. – № 2. – С. 36-39. 0,3
8. Социальная политика как механизм реализации социальных гарантий Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития. – Материалы международной научной-конференции 10-11 апреля 2002 г. – Минск. – 2002. – С. 112-115 0,1
9. Статистика кінцевих витрат домогосподарств у системі національних рахунків та валовому внутрішньому продукті. Наука і молодь: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2003. – С. 452–457. 0,4
10. Домашні господарства як головний суб’єкт економіки Ін-т економіки та права “КРОК”. – Вчені записки / Відп. ред. І.Ф.Радіонова. – К., 1997. – Вип.8. – 2003. – С. 21–25.(фахове видання) 0,4
11. Кінцеві споживчі витрати домогосподарств Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вестник Харьковского политехнического университета. Збірник наукових праць – Харків: НТУ “ХПІ” – 2003. – № 23, т.3. – С. 28–30. 0,2
12. Домогосподарство як об’єкт економічної діяльності Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова 2003”. Том. 20. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С.29–31. 0,1
13. Гендерна політика в Україні. Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2004. – С.68–69. 0,1
14. Автореферат дисертації «Статистика кінцевих споживчих витрат домогосподарств у Системі національних рахунків та ВВП» К.:Інститут економічного прогнозування НАН України, 2004. – 20 с. 0,9

II. Після захисту кандидатської дисертації

15. Проблеми збільшення оплати праці Сучасні проблеми економіки та управління підприємством. Матеріали науково-практичної конференції 9-10 грудня 2004 р. – К.: НАУ, 2004. – С. 61-63. 0,1
16 Конкурентоспроможність робочої сили Вісник Хмельницького національного університету № 2”2005. – Економічні науки. – Хмельницький. – 2005. – Т.2. – С.38–41.(реєстрація як фахове видання) 0,3
17 Формування конкурентоспроможності робочої сили у системі соціально-трудових відносин Вісник Академії праці і соціальних відносин № 3/2005, Науково-практичний збірник, 2005. – С.208–210.(фахове видання) 0,2
18 Соціальні та економічні аспекти становища сучасного українського суспільства XXI століття: альтернативні моделі розвитку суспільства // Книга III. Економічні аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства. – К.: Фенікс, 2006. – С.102-105 0,2
19 Соціальна стабільність як умова підвищення рівня життя населення Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины: Сб. науч. тр. В 3 т.– Т. 1/ НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти; редкол.: Амоша А.И. (отв.ред.) и др. – Донецк, 2007 – С.154-161 0,3
20 Залежність доходів населення від рівня освіти в сучасних умовах Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки, Хмельницький, 2007, № 5, Т.1. – С.262-265. (фахове видання) 0,4 Липко В.В.
21 Рівень життя населення як чинник соціальної стабільності суспільства Регіональні проблеми людського та соціального розвитку: Тези доп. і повідом. Між нар. наук.-практ. коф. (Донецьк, 4-5 листоп. 2008 р.): В 2 т. Т. 2 / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; Редкол.: О.І.Амоша (відп. ред.) та ін. – Донецьк, 2008, – 344 с. – С.130-138 0,5
22 Соціально-трудова сфера в умовах загострення фінансово-економічної кризи в Україні Фінансово-економічні проблеми розвитку України в умовах ринку. – Матеріали доповідей другої Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 лютого 2009р. – Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 216 с. – С. 156-159 0,6 Прокопенко Л.І.
23 Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки, Хмельницький, 2009, № 5, Т.1 (135). – С. 239-242. (фахове видання) 0,2 Галустян Ю.М.
24 Якість освіти як індикатор рівня життя населення Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств України. – Матеріали Всеукраїнської практичної конференції 25-26 листопада 2009р. – КНТУ. – Кіровоград: ПРВЦ «КОД», 2009. – С.169-174,– 344 с. 0,4

(0,2)

Липко В.В.
25 Соціально-економічна специфіка ринку праці України Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування / монограф. За ред. І.Л.Петрової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К, 2009. – 368 с. – С.119- 135. 1,0 І.Л.Петрова,

В.В. Близнюк,

Г.Т.Куліков, та ін.

26 Виробничий та науково-технічний потенціал України та перспективи його розвитку Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – Ч.1. – К.: Університет «Україна», 2009 р. – С. 107-108. 0,2

(0,1)

Липко В.В.
27 Етика та сучасне управління Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. 1. – К. : Університет «Україна», 2009. – 473 с. – С.157-159 0,2

(0,1)

Липко В.В.
28 Вплив сучасних інформаційних технологій на ефективність роботи підприємства Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – Ч.1. – К.: Університет «Україна», 2009 р. – С. 137-138. – 458с. 0,2

(0,1)

Діченчук О.Б.
29 п.2.1 Стан доходів населення та поляризація суспільства за грошово-майновими ознаками; п.2.2. Характеристика середнього класу за рівнем освіти Становленні середнього класу: домінанта національної стратегії України / Український інститут національної пам’яті, Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ, Інститут економіки та прогнозування НАНУ. – К., 2009. – С. 87-114, С.114-126. – 585 с. 37,2

(2,0)

Баліцька В.В., Близнюк В.В., Скрипниченко М.І. та ін.
30 Сучасний стан ринку освітніх послуг Формування ринкової економіки: зб. нак. праць. – Спец. вип,: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – К.: КНЕУ, 2010, Т.3. – С. 500-504. (фахове видання) 0,5
31 Механізм регулювання потреби ринку праці у молодих фахівцях з вищою освітою Формування ринкової економіки: зб.наук.пр. – Спец.вип. Економіка підприємства: теорія і практика: у 2 ч. – Ч.II. – К.: КНЕУ, 2010. – 401 с. – С.279-285. (фахове видання) 0,7
32 Місце освіти в інфраструктурі ринку праці Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку / Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції 12 листопада 2010 Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010. – 440 с. – С.400-404. 0,3
33 Система управління знаннями на підприємстві Управління розвитком / Збірник наукових робіт. – Харків. – ХНЕУ. –№ 20 (96) – 2010. – С. 190-191 0,2
34 Образование, наука и производство, как ключевые компоненты механизма формирования человеческих ресурсов инновационного типа Ценностные ориентиры общественного развития России. Материалы YI межвузовская научная конференция. – М.: МИЭМП. 2010. – 404 с. – С.219-220

Сайт Московського інституту економіки, менеджменту та права. – [Електронний ресурс] – Доступний з <http://lib.miemp.ru/plan/rio/nd/Konf_VI_mez_vuz_material_2010.pdf>

0,1
35 Ситуація на ринку праці Розділ 8 Економіка України за  1991-2009 роки / за заг. Ред. акад. НАН України В.М.Гейця [та ін.]; НАН України; Ін-т екон. Та прогнозув. – К.: Держкомстат України, 2010. – 112 с.– С.91 -95 0,1 Близнюк В.В., Галустян Ю.М.,

Гук Л.П., Жовнір С.М., Куліков Г.Т.

36 Розвиток інноваційного потенціалу особистості як необхідного чинника ефективності сучасної економіки Вісник Університету «Україна». Серія: «Економіка. Менеджмент, маркетинг», № 1. – К.: Університет «Україна», – 2010. – С.202-206.(реєстрація як фахове видання) 0,7
37 Професійна компетентність як фактор конкурентоспроможності випускників на ринку праці Економіка підприємства:теорія та практика: зб.мат. III Міжнар. наук.-практ.конф. 21 жовтня 2010 р. – К.: КНЕУ, 2010 – С.167-169 – 377с. 0,2
38 Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи / Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 лютого 2011 року – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2011. – С.153-155 0,3
39 Мережеві технології в економіці Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и практических исследований 2011». Том 19. Менеджмент и маркетинг, Педагогика, психология и социология. – Одесса: Черноморье, 2011. – 102 с. – С.20 -25 0,5
40 Кадрова політика як основа ефективного використання інноваційного потенціалу Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы девятая научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием. – Сімферополь: ДИФЙПИ , 2011. – 463 с. – С. 116-118. 0,3
41 Місце креативної освіти в професійній адаптації випускників вузів на ринку праці «Формування та розвиток трудового потенціалу України: проблеми та перспективи»: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / 12-13 травня 2011 року, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м.Луганськ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – 208 с. – С.86-89. 0,3
42 Креативне мислення та інноваційний розвиток суспільства Пріоритети розвитку підприємства у ХХІ столітті // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2011 р. – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2011. – Частина I. – С. 88-89. – 218 с. 0,2
43 Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 432-433 – 456 с. 0,2
44 Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг в Украине Социально-экономические проблемы и перспективы развития в сфере труда: матер. XII Межд.науч.-практ.конф. 12 апреля 2011г. / отв.ред. В.Ф.Потуданская. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. – 360 с. – С.217-220 (входить до наукоконометричної бази) 0,3
45 Освіта як елемент розвитку соціально-трудової сфери «Научният потенциал на света – 2011». – Материали за YII международна научна практична конференція 17-25 септември 2011 г. –Том 1- Икономики. – София «Бял ГРАД-БГ»ООД. – 2011. – С. 45-47. 0,2
46 Креативність в освіті: спроба аналізу проблеми Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – № 14 (168). – 244 с. – С. 156-161.(фахове видання) 0,6
47 Взаимодействие рынка труда и системы профессиональной подготовки кадров Современный научный вестник. – Серия: Экономика / Научно-теоретический и практический журнал. – г.Белград, Руснаучкнига. – 2011, № 6 (102) – С.12-17. 0,4
48 Пріоритетний напрям сучасної освітньої політики – навчання впродовж життя Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2011. – С.44-46. – 475 с. 0,2

(0,1)

Гоманович О.Г.
49 Професіоналізація освіти як складова стратегії її модернізації Сталий розвиток економіки / Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – № 5, 2011 (8). – С. 22-25. (фахове видання) 0,5
50 Сучасний стан розвитку освітніх послуг і трудових ресурсів Materialy VIII mezinarodni vědecko – prakticka konference «Moderni vymoženosti vědy – 2012». – Dil 2. Ekonomicke vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 98-100 0,2
51 Реінжиніринг – інноваційний інструмент управління підприємством в стані кризи Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 лютого 2012 року. – Мукачево: Мукачівський державний університет, 2012. – С.42-44. – 255 с. 0,2
52 Взаємодія реінжинірингу бізнес-процесів і системи управління персоналом Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Економіка». Випуск 35 (Частина 2). – Ужгород, 2012. – С. 170-173. – 289с. (фахове видання) 0,5
53 Комунікативна компетентність – ресурс підвищення якості інноваційної освіти Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. – Ч.1. – К.: Університет «Україна», 2012 р. – С. 194-195. – 479 с. 0,1
54 Формування і розвиток ринку освітніх послуг у сучасних умовах Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2012» Volume 5. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – S. 3-5.– 96str. 0,2
55 Тенденции развития рынка образовательных услуг в Украине Социально-экономические проблемы и перспективы развития в сфере труда : материалы XIII Междунар.науч.-практ.конф. (Омск, 20 апреля 2012 г.) / отв. ред В.Ф.Потуданская. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2012. – С.124-127. – 224 с. 0,2
56 Професійна підготовка кадрів як складова стратегії її модернізації Матеріали III Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». У двох томах. Т.1. – Харків: ХНТУСГ, 2012. – С. 179-181.– 347 с. 0,2
57 Місце освіти в професійній кар’єрі Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип.125. – Харків: ХНТУСГ. – 2012. – С. 170-175. –340с. (фахове видання) 0,4
58 Якість освітніх послуг та тенденції працевлаштування випускників ВНЗ у кризовий та посткризовий період Сталий розвиток економіки / Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – № 3, 2012 (13). – С. 30-34. (фахове видання) 0,5
59 Деформалізація правил на українському ринку праці Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (33). – Ч.2 – Луцьк, 2012. – С. 237-244. – 540 с. (фахове видання) 0,5
60 Професійна компетентність фахівця як показник якості освіти Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти : матеріали науково-практичної конференції, 06-07 липня 2012 року, м.Севастополь.: У 2-х книгах. – Книга 1. – К. Інститут обдарованої дитини. – 2012. – С.134-138. – 242 с. 0,4
61 Місце інноваційної освіти у розвитку суспільства Інноваційна економіка Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – № 7(33), 2012. – С. 36-39. (фахове видання що входить до науконометричної бази) 0,4
62 Інноваційно-креативний потенціал – основа наукоємної економіки Вісник Тернопільського національного економічного університету. – № 5-1. – 2012. – С.158-164. (фахове видання) 0,7
63 Рынок образовательных услуг в Украине Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов. Выпуск I: Сборник научных статей по материалам междунар. научно-практической. конф., г. Москва, 14 декабря 2012 г. / Редкол.: М. М. Медвидь, В. А. Назаров, А. К. Сковиков. – М.: Институт деловой карьеры, 2012. –С.51-59 – 168 с. 0,7
64 Дослідження стану розвитку ринку освітніх послуг в Україні Вісник Університету «Україна». – Серія «Економіка, менеджмент, маркетинг». – № 15, 2012. – С. 44-48. 0,4
65 Формування трудового потенціалу в Україні: стан, проблеми та перспективи Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об»єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України: матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 21 грудня 2011 року / редкол. М.Г.Луцький. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – С.252-275.– 480 с. 1,3

(0,2)

Близнюк В.В.,

Куліков Г.Т.,

Жовнір С.М.,

Монастирська Г.В.,

Біліченко С.П.,

Гук Л.П.

66 Роль науки і освіти в забезпеченні конкурентоспроможності країни Економіка і управління: виклики та перспективи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 4-5 лютого 2013 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 52-54 – 402 с. 0,2
67 Кадрове забезпечення інноваційної економіки

 

Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2013» Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – S.41–48 – 80 str. 0,6
68 Система безперервного навчання: проблеми і напрямки вдосконалення Проблеми сталого розвитку національних економік: Збірник наукових праць актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 174-178. – 464 с. 0,5
69 Зайнятість населення як чинник розвитку людського капіталу Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. – Ч.1. – К.: Університет «Україна», 2013 р. – С.145-147. – 466 с. 0,1
70 Освітній кластер в інноваційній інфраструктурі регіональної системи професійної освіти Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26-27 квітня 2013 р. ): У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч.2. –  С. 102-104 – 156 с. 0,3
71 Використання кластерного підходу в управлінні освітою Економічна наука XXI століття: реалії та перспективи. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х частинах / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. ч.2. – С.19-26 – 248 с. 0,8
72 Освіта як ресурс розвитку громадянського суспільства Інноваційні виміри розвитку світової економіки. Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.81-85 – 208 с. 0,5
73 Кадрове забезпечення інноваційної економіки Модернізація економіки: проблеми, шляхи розвитку та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпропетровськ, 13-14 вересня 2013 р.). – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. – С. 39-42. – 136 с. 0,4

(0,2)

Петлінський

Р.А.

74 Державна політика зайнятості та професійної реабілітації інвалідів: стан та проблеми реалізації Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XIII міжнародн. наук-практ. конф. (20-21 листопада 2013 р. м.Київ) – К.: Університет «Україна», 2013. – 418 с. – С.295-296. 0,1
75 Вплив нових інформаційних технологій на зайнятість і ринок праці Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України: наук.доп. / [В.М.Геєць, А.А.Гриценко, В.В.Близнюк, Л.М. Лавриненко та ін.]; за ред.. В.М.Гейця, А.А.Гриценка; НАН України. Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2013. – 248 с. – С.50-65. 14,7

(0,3)

Геєць  В.М., Гриценко А.А.,

Бородіна О.М.,

Близнюк В.В.,

Балакврєва О.М. та ін.

76 Освітньо-професійні ресурси і потенціал молоді Участь молоді в суспільному житті: економічна активність: щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2012 року) : [моногр.] / [О.М.Балакірєва, В.В. Близнюк, Т.В.Бондар, Т.В.Бурлай, Л.М. Лавриненко та ін.] // Міністерство молоді та спорту України. – К., 2013. – 226 с. – С.42-52. 12,8

(0,5)

О.М.Балакірєва, В.В. Близнюк, Т.В.Бондар, Т.В.Бурлай, Л.М. Лавриненко та ін.
77 Кадрова політика в умовах інноваційного розвитку Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Věda a vznik – 2013/2014». – Díl 3. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S.58-61 0,3
78 Ринок освітніх послуг в системі розвитку трудового потенціалу Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р. у III част. – Ч.1. – К.: Університет «Україна», 2014.–370с. – С. 79. 0,1
79 Неповна зайнятість: тенденції в Україні Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р. у III част. – Ч.1. – К.: Університет «Україна», 2014.–370с. – С. 81. 0,2

(0,1)

Совков Б.А.
80 Становлення ІТ зайнятості у системі конкурентоздатного ринку праці Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XI Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р. у III част. – Ч.1. – К.: Університет «Україна», 2014. – 370 с. – С. 136. 0,2

(0,1)

Скрипник Ж.Г.
81 Інноваційний розвиток трудового потенціалу в сучасних умовах Сталий розвиток економіки / Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – № 1, 2014 (23). – С. 18-25. (фахове видання) 1,2
82 Проблемы и перспективы развития инновационного трудового потенциала в современных условиях Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2014» Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – S.53–55 – 112 str. 0,3
83 Тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України Materials of the X International scientific and practical conference, «Modern european science», – 2014. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – 112 стр. – С.61-64. 0,2
84 Управління розвитком людського капіталу Соціально-економічні напрями трансформації держави та регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 29-30 серпня 2014 року) / ГО «Львівська економічна фундація», – Львів: ЛЕФ, 2014. – 140 с. – С.127-129. 0,2
85 Державна політика України щодо зайнятості інвалідів: рівний доступ до професійної освіти та працевлаштування Актуальні проблеми навчання та виховання людей інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XIV міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 19–20 листопада 2014 р.). — К.: Університет«Україна», 2014. — С. 303-304. 0,1
86 Дотримання прав на працю та зайнятість інвалідів в Україні Актуальні проблеми навчання та виховання людей інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей XIV міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 19–20 листопада 2014 р.). — К.: Університет«Україна», 2014. — С. 347-349. 0,2

(0,1)

Терновий О.А.
87 4.2. Якість освітніх послуг як умова підвищення конкурентоспроможності робочої сили.

4.3. Механізм взаємодії ринку праці та ринку освітніх послугю

4.4. Доступність професійної освіти як основний принцип держановї освітньої політики.

Проведення прогнозно-аналітичних досліджень відповідності системи професійної освіти перспективам соціально-економічного розвитку України : монографія / за заг. ред. І.М.Грищенка. – К.КНУТД, 2014. – 350 с. –  С.126-165 2,5 Грищенко І.М.,

Денисенко М.П.,

Ігнатієва І.А.,

Близнюк В.В. та ін..

88 Людський капітал та гуманізація і гуманітаризація освіти Проблеми сучасної економіки: збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 лютого 2015 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 2-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч.1. – 116 с. – С.60-63. 0,3
89 Сучасні проблеми гуманізації та гуманітаризації вищої професійної освіти Регіональна економіка та управління: науково-практичний журнал – 1 (04) лютий 2015 року. – Запоріжжя, 2015. – С. 87-92.(фахове видання що входить до науконометричної бази) 0,9
90 Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21-22 квітня  2015 року, у II  част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.44-45. 0,1
91 Соціально-трудова сфера у конкурентному середовищі Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21-22 квітня  2015 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.93-94. 0,1

(0,05)

Ткачова В.С.

 

92 Інноваційна освіта в умовах інформатизації суспільства Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21 – 22 квітня  2015 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.51-53. 0,1

(0,05)

Махньова А.М.
93 Сучасний стан українського інформаційного ринку Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21 – 22 квітня  2015 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.32-34. 0,1

(0,05)

Іванченко Ю.О.

 

94 Тенденції та проблеми мобільності трудових ресурсів Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21 – 22 квітня  2015 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.14-15. 0,1

(0,05)

Бреус М.І.
95 Гуманізація праці – актуальна проблема сучасності Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21 – 22 квітня  2015 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.53-54. 0,1

(0,05)

Мельник С.Ю.
96 Державне регулювання зайнятості населення Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21 – 22 квітня  2015 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.89-90. 0,1

(0,05)

Терновий О.А.
97 Інформація, її роль в сучасній економіці Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21 – 22 квітня  2015 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.81-82. 0,1

(0,05)

Совко Б.
98 Глобальні дисбаланси та проблема зовнішньоекономічної стабілізації в Україні Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІI Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21 – 22 квітня  2015 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2015 – 491 с. – С.105-106. 0,1

(0,05)

Чернишенко О.В.
99 Ринок праці в Україні та соціальна функція держави Інноваційна економіка / Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – № 2’2015 [57]. – С. 154-159. (фахове видання що входить до економетричної бази) 1,0
100 Інтелектуальна складова інноваційного зростання Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – У 2-х частинах. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч. 1. – С.159-165 0,7
101 Сучасні тенденції інтеграції науки та освіти Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»// Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 237с. – С. 34-36. 0,2
102 Професійна освіта як соціальний базис наближення соціально-трудової сфери України та Європи

 

Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Аchievement of high school», – 2015. Том 4. Икономика. София. «Бил ГРАД-БГ» ООН – 104 с. – С.72-78. 0,4

(0,2)

Близнюк В.В.
103 Ринок праці та соціальний захист населення України Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – 554 с. – С.365-367. 0,1
104 Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие», – 2016. Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 104 стр. – С. 45-48. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm

 

http://www.ukrnauka.ru/2016_ANR/2016-02-09_A4_tom-1.pdf

0,2

(0,1)

Близнюк В.В.
105 Взаємодія та взаємозв’язок ринку праці та ринку освітніх послуг Глобальні та національні проблеми економіки / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – Випуску № 9. Лютий 2016 р.– С. 592-596. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram (електронне науково фахове видання) 0,8
106 Проблемы взаимодействия современной системы образования и рынка труда Актуальные проблемы социально-трудовых отношений: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Махачкала: НИЦ «Апробация», 2016. – 338с. – С. 214-216.

Наукометрическая база данных – РИНЦ

0,5
107 Інтелектуалізація трудових ресурсів – основа розвитку економіки підприємства Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІII Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21-22 квітня  2016 року II у част., Ч. I. – К.: Університет «Україна», 2016 – 614 с. – С.84-85. 0,1
108 Мотиваційний менеджмент як пріоритетна складова механізму стимулювання людських ресурсів Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІII Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21-22 квітня  2016 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2016 – 614 с. – С.119-120. 0,1 Решетнік М.В.
109 Особливості управління тайм-менеджментом на підприємстві Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІII Всеукр.наук. конф., м.Київ, 21-22 квітня  2016 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2016 – 614 с. – С.61-63. 0,1 Каражова А.І.
110 5.2.Інноваційна освіта як детермінанта розвитку соціально-трудової сфери Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк; НАН України. ДУ Ін-т економіки та прогнозування НАН України – К., 2016. – 326 с. – С.274-289. 1,5 Кол.авторів,

Біліченко С.М.

111 Творческий труд и креативность в инновационной среде Науковий вісник Мукачівського державного університету . Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. – Випуск 2(6). – 196 с. – С. 85-91. (фахове видання що входить до економетричної бази) 0,8
112 Креативність як інноваційний ресурс розвитку економіки XII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми менеджменту». – НАУ 28 жовтня 2016 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/event/2016/10/xii-mіzhnarodna-naukovo-praktichna-konferenczіya-«suchasnі-problemi-menedzhmentu».html 0,2
113 Люди з інвалідністю на ринку праці Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 23-24 листопада 2016 р.). Частина 2. – К.: Університет «Україна», 2016. – – С. 10-12 0,1 БерестенюкФ.В.
114 Вплив екологічного виховання та пізнавальні психічні процеси молодших школярів з порушенням інтелекту Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 23-24 листопада 2016 р.). Частина 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – – С.74-76 0,1 Костюченко І.О.
115 Забезпечення реалізації трудового права інвалідів в Україні Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 23-24 листопада 2016 р.). Частина 2. – К.: Університет «Україна», 2016. – – С. 13-15. 0,1 Боржемська Т.І.
116 Проблеми взаємодії трансформаційних процесів в умовах євроінтеграції VIII науково-практична інтернет-конференція «Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції» – Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України – 1–15 грудня 2016 року, м.Ірпінь[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/246/ 0,1
117 Особливості молодіжного сектору ринку праці Сучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття: збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (8 грудня 2016 р.). /Ред. кол.: В.Я. Пупишева, Н.А. Сєдова, Н.С. Частакова, Н.О. Мильниченко. – Кіровоград: Видавничий центр КІРоЛ, 2016. – 169 с. –  С. 148-149.

 

0,2
118 Інтелектуальний капітал як фактор економічного розвитку Інформаційне суспільство: наука, технології, ринки : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф., Київ, 17 березня 2017 р. / [уклад. Л.І. Юдіна]. – К., 2017. – Режим доступу : http://futurolog.com.ua/publish/4/Zbirnyk.pdf#page=32. − ISBN 978-966-97581-4-9. 0,2
119 Розвиток системи соціально-трудових відносин як передумова економічного зростання Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – 592 с. – С.46-48. 0,1
120 Комплексна модернізація системи менеджменту підприємства Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.6-7. 0,1 Антонюк А.В.
121 Мотивація – одна із складових ефективного управління розвитком людських ресурсів організації Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.15-16. 0,1 Буряк Л.О
122 Шляхи удосконалення системи управління персоналом на підприємстві

 

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.21-22. 0,1 Вишневська О.В.
123 Стратегічне управління конкурентоспроможністю регіональної економіки Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.48-49. 0,1 Лихацький С.М.
124 Ризики в системі управління підприємствами Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.70-72. 0,1 Пархомчук С.В.
125 Роль стратегічного управління в діяльності підприємства Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.84-85. 0,1 Решетнік Г.В.
126 Управління рекламою на підприємстві Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.99-100. 0,1 Федорук М.О.
127 Розвиток і підтримка малого підприємництва в умовах структурної перебудови економіки регіону Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.107-108. 0,1 Ярмоленко О.В.
128 Система мотивації та стимулювання праці, як складова процесу розвитку продуктивних сил Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.44-45. 0,1 Кучеренко І.О.
129 Лідерство в професійній діяльності сучасного управлінця Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІV Всеукр.наук. конф., м.Київ, 4-6 квітня  2017 року II у част., ч. I. – К.: Університет «Україна», 2017 – С.28-29. 0,1 Драчук П.І..
130 Мобільність як необхідна умова професійного становлення особистості в сучасному соціокультурному просторі Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері. Збірник доповідей Всеукраїнського науково-методичного семінару (м.Київ, 6 квітня 2017 р.). Наук. ред. д.е.н., проф. Я.М.Мартинишин. – К.: КНУКіМ, 2017. – 93 с. – С. 64-65. 0,2
131 Інноваційне управління людськими ресурсами як конкурентна перевага організації Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM). – С. 515.–516. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2017/5615/tezy_dopovidey_iv_mnpk.pdf 0,3
132 Якість трудового життя в системі соціально-трудових відносин Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції м.Київ, 19 травня 2017 р. – К.:Університет «Україна», 2017. 229 с. С. 178-182. 0,3
133 Особливості управління системою освіти в умовах економічної та освітньої глобалізації Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м.Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 218 с. – C. 29-34. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fitu.kubg.edu.ua/images/phocagallery/K_F_E/Konferencia/Zbirnuk_yevrointehratsiini-ta-hlobalni-aspekty-ekonomichnoho-rozvytku-ukrainy.pdf 0,4 Іванова К.І.
134 Менеджмент у сфері культури як вид управлінської діяльності Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери XXI століття. Збірник доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 травня 2017 р.). Наук. ред. д.е.н., проф. Я.М.Мартинишин. – К.: КНУКіМ, 2017. – 120 с. – С. 68-69. 0,2 Іванова К.І.
135 Інтелектуальний капітал як фактор глобалізацій Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. Том ІІ. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 222с. – C. 158-159. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/mizhnarodnoji-ekonomiki/naukovi-konferenciji.html

0,2
136 Сучасні креативні технології як спосіб підвищення якості освітнього процесу у вузі Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 02 червня 2017 р. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 122 с. – С. 44-45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmab.khadi.kharkov.ua/kafedri/mizhnarodnoji-ekonomiki/metodichni-konferenciji.html 0,2 Іванова К.І.
137 Тенденції розвитку сучасного освітнього процесу Матеріали XLІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»// Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017р. –68с. – С. 25-27. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/44/conference_30-31.8.2017.pdf 0,2
138 Освіта як чинник соціально-економічного розвитку держави Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези V Міжнародної науково-практ. конференції (2-3 листопада 2017 р.) . – Житомир, 2017. – 698с. – С. – 143- 152. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/konferentsiya-ep.pdf

0,6
139 Проблеми працевлаштування осіб із інвалідністю та аналіз міжнародного досвіду Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ – 23-24 листопада 2017 р.). Частина 2. – К.: Університет «Україна», 2017. – С. 292-294. 0,1 Пономаренко Д.В.
140 Проблеми сучасного менеджменту і шляхи їх вирішення в умовах нестабільності зовнішнього середовища Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2017 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя : КПУ, 2017. – 908 c. – С.479-481. 0,3
141 Сучасні тенденцій забезпечення економіки інтелектуальними ресурсами Перспективні напрями розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч.1. – С.54-56. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2018/03/1.html 0,2
142 Дуальна система освіти в підготовці майбутніх фахівців Матеріали III Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки в країнах Європи та Азії»// Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018 р. – 221с. – С.104-106. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/53/conference_30-30.4.2018.pdf 0,4
143 Інтелектуальна праця як чинник розвитку сучасного суспільства Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді [Електронний ресурс]: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О.І.Черевко [та ін.] Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Електрон. дані. – Х.: ХДУХТ, 2018. С. 394-396. – 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана: http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1635-conf-17-5-18 0,2
144 Социальные аспекты гуманизации украинского рынка труда Материалы докладов Международной научной конференции «Современные тенденции развития экономики и экономической науки» (6-7 июля 2018г.) в Паата Гугушвили. – Институт экономики Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили в 2018 году. – Тбилиси, 2018. – С. 405-411.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.conferenceconomics.tsu.ge/?mcat=1&cat=nomer&leng=rus

1,0

(0,5)

Галустян Ю.М.
145 Економічний механізм мотивації творчої праці ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ»

ІІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції «ВИЩА ОСВІТА – СТУДЕНТСЬКА НАУКА – СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ», – ПВНЗ «Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая, каф. ЮНЕСКО «Інформ.-комунік. технології в освіті». – С.152-158.

0,2
146 Соціалізація українського ринку праці Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», – К.: Університет «Україна», 2018. – С. 48-51. 0,2
147 Компентентнісний підхід як шлях удосконалення професійної освіти в сучасних умовах Фінансові механізми сталого розвитку України: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовтня 2018 р. / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]; Харківський держ. ун-тхарч. таторг. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – 456 с. – С.424-427.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/nauka/conf/1686-conf-25-10-18 0,2
148 Мотиваційна складова професійної компетентності Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р.) / Чернігів. нац. технол. ун-т. –Текст. і граф. дані. – Чернігів, 2018. – C. 510-512. – Режим доступу: https://www.stu.cn.ua 0,3
149 Дуальна модель навчання: досвід і перспективи Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2018 р. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2018. – 284 с. – C.100-103. 0,3
150 РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ГУМАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ Український ринок праці: імперативи та можливості змін: колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України».

–Електрон. дані. –К., 2018. –356 с.– С. 221-280– Режим доступу :

http://ief.org.ua/docs/mg/306.pdf

20.0

(2,0)

Блиюнюк В.В., Петрова І.Л.,Юрик Я.І., Жовнір С.М, Галустян Ю.М., Гук Л.П., Перегудова Т.В, Лавриненко Л.М., Біліченко С.П., Яценко Л.Д.
151 Формування професійної компетентності фахівців управлінської сфери економіки Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22–23 листопада 2018 року). – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 207 с. – С.199-201. 0,2
152 Вплив освіти на поліпшення економічної ситуації в країні та зростання добробуту населення (стаття) Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019 р. – 203с. –С.50-52. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/63/conference_28-28.2.2019.pdf

Видано Сертифікат учасника

0,4
152 Тенденції та проблеми розвитку освіти в сучасному світі Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього: Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, Дніпро, 23 квіт. 2019 р. / Нац. метал. академія України. – Дніпро. – 2019. – 398с. – С. 375-378. 0,3
153 Інноваційні підходи управління персоналом як чинник підвищення конкурентоспроможності Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», Львів 23–25 травня 2019 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – С.356-357. 0,3
154 Світовий досвід професійного навчання та розвитку персоналу Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Мукачево, 18-19 квітня 2019 р.). – Мукачево. МДУ: 2019. – 361с. – С. 326-329 0,3
155 Освіта як чинник соціально-економічного розвитку України Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – 629 с.– С. 298-300. 0,2
Передано до друку
156 Сфера освітніх послуг як фактор підвищення  конкурентоспроможності економіки України ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

«Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки»

1 листопада 2019 р.

0,3