Дубас Ростислав Григорович

Кафедра менеджменту

Посада: завідувач кафедри

Штат./сумісн.: штат.

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 18 років у вищій школі

Біографія

Народився 23 листопада 1969 року.

У 1992 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю “Лісове господарство”, отримавши кваліфікацію інженера лісового господарства, у 2016 р. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

1992-1995 рр. – аспірантура Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Кандидат економічних наук (1996 р.), доктор економічних наук (2015 р.).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистив у 2015 році за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища на тему “Економіко-організаційні засади екологічно збалансованого використання і відтворення лісових ресурсів України”.

2001 – 2004 рр. – доцент кафедри фінансів і економіки, 2005 – 2014 рр. – декан обліково-економічного факультету Державної академії житлово-комунального господарства. 2014 – 2015 рр. – проректор з навчально-методичної роботи ПВНЗ «Європейський університет».

Підвищення кваліфікації

Вищий навчальний заклад «Академія муніціпального управління», підвищення кваліфікації за напрямом підготовки «Облік і аудит», тема «Економічна діяльність та система обліку фінансових інституцій в Україні» 01.09.2013-01.03.2014, Свідоцтво АБ №298832 від 07.03.2014.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників №20-0710 у Шяуляйському університеті (Литва) на тему «Маркетинг» (125 годин) 2020 рік.

Сфера наукових інтересів:

економіка та управління національним господарством, зокрема, житлово-комунальне та лісове господарство.

Основні навчальні курси, які веде:

  1. Публічні закупівлі
  2. Методологія та організація наукових досліджень у сфері маркетингу
  3. Методологія та організація наукових досліджень у галузі управління
  4. Особливості управління публічними організаціями
  5. Публічні закупівлі
  6. Державна служба
  7. Політичне лідерство

СПИСОК НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані (видавництво, рік видання, кількість сторінок. Фахове видання, Scopus або Web of Science)

Обсяг у сторінках (авторський доробок

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1. Особливості освоєння лісових ресурсів в умовах радіоактивного забруднення Тези Велика Волинь: минуле і сучасне// Матеріали міжнародної конференції.-Житомир, 1993.-С.220-221 3
2. Экономическая оценка лесов как фактор платы за их использование Тези Проблемы землеиспользования в условиях реформирования экономики//Материалы межгосу-дарственной научно-практической конференции 27-31 октября 1994г.-К.:СОПС Украины НАН Украины.-1994.-С.71-72 3
3. Шляхи охорони і відновлення родючості лісових грунтів України Тези Современные проблемы охраны и воспроизводства почвенного плодородия: экология, экономика, право//Материалы межгосударствен-ного научного семинара.-Одесса-К.: СОПС Украины НАН Украины,-1994.-С.239-240 4/1 Бузун В.А.

Турко В.Н.

4. Організація системи заходів по збереженню родючості лісових земель з високим рівнем радіоактивного забруднення Тези Современные проблемы охраны и воспроизводства почвенного плодородия: экология, экономика, право//Материалы межгосударствен-ного научного семинара.-Одесса-К.: СОПС Украины НАН Украины,-1994.-С.99-100 3
5. О радиологическом конт-роле в лесном хозяйстве Украины Стаття Лесное хозяйство.-М.:1995.-№1.-С.47-51 10/4 Краснов В.П., Орлов А.А.
6. Деякі методичні аспекти вивчення забруднення Лісових екосистем радіо-нуклідами Стаття Лісовий журнал.-К.:1995.-№2.-С.5-8 12/4 Калет-ник М.М., Краснов В.П.
7. Радіоекологічний стан лісових масивів Централь-ного і Західного Полісся України Тези Звягель древній і вічно молодий// Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. – Новоград-Волинський.-1995.-С.202-204 5/2 Краснов В.П., Орлов О.О.
8. Складові частини збитку, заподіяного лісовим ресурсам радіоактивним забрудненням в умовах Українського Полісся Тези Звягель древній і вічно молодий// Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції-Новоград-Волинський.-1995.-С.206-207 3
9. Проблеми ведення лісово-го господарства в умовах радіоактивного забруднен-ня Тези Лісівнича наука та освіта//Матеріали міжнародної ювілейної науково-практичної конференції 17-20 жовтня 1993р., Київ,-К.: НАУ.-1995.-С.136-138 4

І. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

10. Шляхи регулювання про-дуктивності лісових насаджень Полісся України Тези Лісівнича наука та освіта//Матеріали міжнародної ювілейної науково-практичної конференції 17-20 жовтня 1997р., Київ,-К.: НАУ.-1997.-С.83-86 4/2 Бузун В.О., Войтюк В.П.
11. Оцінка стану соснових на-саджень в умовах техно-генного забруднення нав-колишнього середовища Стаття Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі Украї-ни//Наукові праці Поліської АЛНДС. – Житомир: 1996. – Вип.3.- С.65-71 8/2 Ворон В.П.

Мазепа В.Г.

Присту-па Г.К.

12. Эффективность формирования сосново-дубовых молодняков в условиях радиоактивного загрязнения лесов Стаття Проблемы экологии лесов и лесоиспользования в Полесье Украины//Научные труды Полесской АЛНИС. – Житомир:1997.-Вып.4.-С.85-90 8/4 Бузун В.А.

Присту-па Г.К.

13. Экономическая оценка ущерба, нанесенного лес-ным ресурсам радиоактив-ным загрязнением

 

Стаття Проблемы экологии лесов и лесоиспользования в Полесье Украины// Научные труды Полесской АЛНИС.-Житомир:1997.-Вып.4.-С.50-52 8/4 Присту-па Г.К.
14. К вопросу совершенство-вания системы управле-ния лесным хозяйством Стаття Проблемы экологии лесов и лесоиспользования в Полесье Украины//Научные труды Полесской АЛНИС. – Житомир:1997.-Вып.4.-С.111-113 8
15. До питання вдосконален-ня системи організаційних заходів по фінансуванню лісового господарства в умовах ринку Стаття Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України//Наукові праці Поліської АЛНДС. – Житомир: Волинь,1998.-Вип.5.- С.135-137 8
16. Особливості визначення економічної ефективності прогресивної системи лісосічних машин Стаття Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України//Наукові праці Поліської АЛНДС..-Житомир:Волинь,1999.-Вип.6.- С.143-150 16/8 Приступа Г.К.
17. Доцільність машинізації рубок при формуванні сосново-дубових молод-няків в умовах радіоактивного забруднення лісів Тези Проблеми сільськогосподарської радіоекології-15років після аварії на ЧАЕС//Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 червня 2001р., Житомир.-Житомир:ДААУ,-2001.-С.224-227 5/2 Бузун В.О.

Москальчук М.І.

Приступа Г.К.

18. Екологічні аспекти головних рубок лісу в Поліссі України Стаття Вісник ЖІТІ//Технічні науки.-Житомир:2000.-№13.- С.230-233 12/6 Бузун В.О.

Приступа Г.К.

19. Економічна ефективність грунтозахисних технологій Стаття Вісник ЖДТУ/Економічні науки.- Житомир:ЖДТУ, 2004.-№2(28).-С.212-215. 10/5 Брезінський В.Б.
20 До питання впровадження лісосічно-транспортної технології заготівлі деревини в держлісгоспах Українського Полісся Стаття Вісник КТУ.- Кривий Ріг: КТУ, 2005.-Випуск 6.- С.88-91. Фахове. 12/6  

Присту-па Г.К.

21. Аналіз лісистості Правобережного Полісся України як основи сталого лісокористування Стаття Науковий часопис Національного педагогічного університету імені     М.П.Драгоманова. Географія і сучасність. К.:Нац. педаг. універ-т ім.     М.П.Драгоманова, 2005.-Випуск 13.- С.92-108. Фахове. 14
22. Аналіз показників інтенсивності лісового господарства Тези Лісове та мисливське господарства: Сучасний стан та перспективи розвитку//Збірник наукових статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2007р. – Житомир.:2007, ПП «Рута».- Том ІІ.-,С.102-104 4/2 Приступа Г.К
23. Методика еколого-економічної оцінки збитків, нанесених деревним запасам промисловим забрудненням атмосфери лісів Тези Лісове та мисливське господарства: Сучасний стан та перспективи розвитку//Збірник наукових статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 листопада 2007р. – Житомир.:2007, ПП «Видавництво «Волинь».- Том І.- С.41-48 5/2 Приступа Г.К.
24. Теоретичні аспекти економічної природи лісових ресурсів Стаття Вісник Державної академії житлово-комунального господарства //К.:ДАЖКГ.-2009.-Випуск 2.-С.64-68. 8
25. Місце і роль лісових ресурсів у системі природокористування Стаття Продуктивні сили України// Науково-теоретичний економічний журнал. – К.: РВПС України НАН України,2010.-№2-4(008-010).-С.112-119. Фахове. 8
26. Лісові ресурси як об’єкт еколого-економічної оцінки Стаття Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка//К.:КНУ,2010.-Випуск 57.-С.37-39. Фахове. 8
27. Історичні аспекти організації та управління лісовим господарством України Стаття Продуктивні сили і регіональна економіка// Збірник наукових праць.-К.:РВПС України НАН України, 2010.-Ч.1.- С.232-236. Фахове. 8
28. Теоретичні основи організації лісокористування Стаття Інноваційна економіка//Тернопіль.- 2011.-№4.-. – С.22-26. Фахове. 10
29. Особливості формування показника природомісткості Стаття Ефективна економіка [Електронний ресурс] – 2011. – №8. – режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua Фахове. 8
30. Принципи формування економічного механізму природокористування Тези Актуальні проблеми реформування житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 17-20 жовтня 2011р., Донецьк,- К.: ДАЖКГ, 2011.-С.140-143 3
31. Методологічні аспекти здійснення трансформаційних перетворень в лісо- ресурсній сфері України Стаття Агросвіт//Київ.- 2011.-№24. – С.9-12. Фахове. 10
32. Напрямки оптимізації лісовідтворення як передумова екологічно-збалансованого лісокористування Стаття Економіка та держава//Київ.- 2011.-№1. – С.53-54. Фахове. 10
33. Екологічна сертифікація лісів як чинник підвищення інвестиційної привабливості лісової сфери України Стаття Інвестиції: практика та досвід //Київ.- 2012.-№1. – С.4-6. Фахове. 10
34. Удосконалення фінансово-економічного механізму у лісоресурсній сфері України Стаття Економіка АПК//Київ.-2012.-№2.-С.66-69. Фахове. 12
35. Методичні підходи еколого-економічної оцінки лісових ресурсів Стаття Ефективна економіка [Електронний ресурс] – 2011. – №11. – режим доступу до журналу: http: //www.economy.nayka.com.ua Фахове. 10
36. Формування власнісного статусу лісоресурсної сфери України при переході її на нові форми господарювання Стаття Сталий розвиток економіки// Тернопіль.- 2011.-№7. – С.12-16. Фахове. 12
37. Сутність еколого-економічної оцінки лісових ресурсів Стаття Агросвіт//Київ.- 2012.-№1. – С.11-14. Фахове. 10
38. Економічна природа ренти у сфері оцінки лісових ресурсів Стаття Проблеми системного підходу в економіці [Електронний ресурс] – 2011. – №4. – режим доступу до журналу: http: //www.nbuv/gov.ua/e-journals/PSPE/index/html/ Фахове. 10
39. Напрямки реабілітації забруднених радіонуклідами лісів Стаття Проблеми системного підходу в економіці. – 2011.- №39. – С.35-41. Фахове. 12
40. Еколого-економічна оцінка лісових ресурсів Стаття Стратегія розвитку України: соціологія, економіка, право. 2011. -№4. – С.58-63. Фахове. 10
41. Оптимізація лісистості України як складова екологічно-збалансованого лісокористування Стаття Вісник ДУІКТ «Економіка, менеджмент, бізнес».- К.: 2012. – №1. – С.143-148. Фахове. 12
42. Оцінка використання лісового фонду Українського Полісся Стаття Інноваційна економіка//Тернопіль.- 2011.-№7.-. – С.54-58. Фахове. 10
43. Формування лісоресурсної сфери України на засадах сталого розвитку: зарубіжний досвід і практика Стаття Інноваційна економіка//Тернопіль.- 2012.-№1.-. – С.33-36. Фахове. 10
44. Критерії та індикатори формування лісоресурсної сфери на засадах сталого розвитку Стаття Сталий розвиток економіки// Тернопіль.- 2011.-№6. – С.153-157. Фахове. 12
45. Оцінка ефективності відтворення лісових ресурсів як основи екологічно збалансованого лісокористування Стаття Вісник ЖДТУ. – Житомир.- 2011. – 4. – С.56-60. Фахове. 12
46. Регіональні проблеми екологічно збалансованого лісокористування: методологія, перспективи розвитку Монографія К.:Вид-во «Фенікс».- 2011.- 304с. 304
47. Механізм функціонування інституціональних ринково-орієнтованих форм лісоресурсної сфери Стаття Агросвіт//Київ.- 2012.-№5. – С. 5-9. Фахове. 0,5
48. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму використання і відтворення лісових ресурсів Тези Пріоритетні напрями соціального і економічного розвитку України// Матеріали І науково-практичної конференції 19-20 квітня 2012р., Київ,- К.: КУУП, 2012.-С.53-54 3
49. Організаційно-економічні основи переходу лісової сфери на засаді сталого розвитку Тези Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально- економічного розвитку суспільства// Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 6-7 грудня 2012р., Тернопіль,- Тернопіль: Крок, 2012.-С.204-205. 3
50 Економіко-екологічні проблеми розвитку туризму в лісових комплексах українського Полісся Тези Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і практика// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-26 квітня 2013р., Київ,- К.: КУУП, 2013.-С.64-65. 3
51 Концептуальные принципы устойчивого развития лесоресурсной сферы Украины Стаття Финансовая экономика//Москва: Изд.-во: ЗАО «Экономическое образование».- 2013. – №- 3-4.-С.123-128. 12
52. Реформирование экономико-организационного механизма использования и воспроизводства лесных ресурсов Украины Стаття Менеджер. Вісник державного університету управління//Донецьк: Вид-во: МПП «ВІК».- 2013.-№2.-С.22-26. Фахове. 12
53. Economic essence of forest resources Стаття Vestnik OrelGAU// Orel: Изд-во: ООО «Картуш»,  2013.- №4.-С.57-60. 12
54. Экономико-технологические аспекты использования загрязненных радионуклидами лесных земель Стаття Лесотехнический журнал// Изд-во: ФГБОУВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия».- 2013.-№3(11).-С.175-181. 12/8 Бычков В.П.
55. К вопросу капитализации лесных ресурсов территорий и регионов Украины Тези Проблемы и перспективы экономического развития: Сб. материалов междунар. научн.-практ. конф. (г. Симферополь, 19-20 апреля 2013 г.). – В 2-х частях / Научн. объед. «ECONOMISC» – Симферополь:, 2013. – Ч.1. – С. 108-110 3
56. Проблемы капитализации лесных ресурсов регионов Украины Стаття Економічні інновації//Збірник наукових праць.- Випуск 55.- Одеса.-2013.-С.215-220. Фахове. 12
57. Capitalization of forest resourses of Ukraine Монографія Poland-Ukraine: Border Regions Development and Cross-Border Cooperation// Jaroslav: Published State Higher School of Technology and Economics, 2013.- 180 p. 30/10
58. Организация реабилитации отдельных категорий земель лесного фонда, загрязненных радионуклидами Стаття Агропанорама//Минск: Изд-во: Белорусский государственный аграрный технический университет. -2014.-№1(101).-С.38-42. 12
59. Матрично-параметри-ческий подход к оценке проблем капитализации лесного хозяйства Тези Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м.Ужгород, 7 березня 2014 р.- Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014.- С.146-147. 3
60. Оценка возможностей капитализации лесохозяйственной деятельности в Украине на основе матрично-параметрических представлений Стаття Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. –  2014. – Випуск 7. – С.69–75. Фахове.

 

12
61. Реформирование экономико-организационного механизма использования и воспроизводства лесных ресурсов Украины Стаття Актуальные вопросы аграрной науки: Научно-практический журнал// Изд-во: ФГБОУВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия». – 2014. – Выпуск №.- С.37-44 12

ІІ. Після захисту докторської дисертації

62. Понятійно-категоріальна сутність лісового капіталу і капіталізації лісового господарства Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. –  2015. – Випуск 14. – С.121–123. Фахове.

 

12
63. Оцінка розвитку та прогнозування процесів капіталізації та декапіталізації лісогосподарського комплексу Стаття Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. -2015.- Випуск 3.- С.45-51. Фахове. 12
64. Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку Стаття Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права. –  2017. – Випуск 61. – С.101–107. Фахове. 12
65. Управлінські аспекти оцінки фінансового стану виробничого підприємства Тези Ефективність політики економічного зростання: теорія, методологія та практика: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, м.Львів, 27-28 січня 2017 р. ГО «Львівська економічна фундація».- Львів: ЛЕФ, 2017.- С. 51-54. 4/2 Шкляр Я.В.
66. Управління підприємствами в процесі банкрутства Тези Розвиток ефективних механізмів господарювання та управління в контексті сучасної економічної теорії: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 10-11 лютого 2017 р.- К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2017.- С. 27-30. 3/2 Філев-ський О.В.
67. Управління кредитним портфелем банківської установи Тези International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. P. 17-19. 4/3 Бабак О.В.
68. Антикризове управління підприємством: економіка, менеджмент, маркетинг Стаття Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління Серія «Економіка». – Випуск 2 (75), ДонДУУ.- 2017. – С.5-11. Фахове. 11
69. Управління процесами капіталізації і декапіталізації в лісовій сфері Тези Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Київ, 19.05.2017 р. – Університет «Україна», 2017.- С.59-61 3
70. Управління прибутковістю фінансового посередника на ринку фінансових послуг Стаття Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал.-№11/2017.-Вид-во «Міленіум».- С.13-19. Фахове. 12
71. Економіко-правові проблеми розвитку національного господарства України Тези Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний вимір: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 17 жовтня 2017 р. – НАСОАУ, 2017.- С.319-322 4
72. Формування стратегії розвитку підприємств лісового господарства України Стаття Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління Серія «Економіка». – Випуск 4 (77), ДонДУУ.- 2017. – С.52-59. Фахове. 12/6 Камратов С.В.
73. Економіко-правові та фінансові аспекти розвитку національного господарства України: управління ефективністю та результативністю Стаття Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики// Збірник  наукових праць ДВНЗ «Університет банківської справи» Харківський навчально-науковий інститут.-Випуск 2(23)/2017.- С.126-132. Фахове. Web of Sciences.

http://fkd.org.ua/article/viewFile/121460/117029

12/5 Сердюк В.П.,

Сердюк Є.В.

74. Наукові засади дослідження повноцінності системи і підсистем категорії «управління» Монографія Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування / Монографія колективна.- Бєльсько-Бяла (Польща) Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017. – 493 с. 30/10 Дубас Р.Г., Комар Ю.М., Комар В.Ю.
75. Теоретичні засади антикризового управління лісокористуванням Півдня України Стаття Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал.-№15/2018.- Вид-во «Міленіум».- С.66-73. Фахове. 12/6 Дядченко І.І.
76. Оцінка ефективності інноваційного проекту підприємства Тези Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ, 17.05.2018 р. – Університет «Україна», 2018.- С.148-150. 4
77. Innovation-investment of warehousing in the system of the rolling of the national economics of Ukraine Тези XХIV International scientific conference «XXI CENTURY SCIENCE. FROM THEORY TO PRACTICE», Morrisville, USA, Lulu Press., Aug. 18, 2018. – Published by Lulu Press, P. 9-12 4
78. Управління інвестиційно-інноваційним розвитком національної економіки України Стаття Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал.-№16/2018.- Вид-во «Міленіум».- С.4-13. Фахове. 12
79. The creation of full-fledged management systems for the full-fledged life-sustaining activity system formation in Ukrainian society (143-145 р.) Монографія Public administration for sustainable development: Collective monograph. Bielsko-Biala (Poland), 2018.- 268 р. 30/10 Комар Ю.М..

Танчук О.

80. Концепція управління процесом формування повноцінного здоров’я людини Тези Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю:Матеріали доповідей ХVIІІ міжнародної науково-практичної конференції м.Київ, (м.Київ, 21 листопада 2018р.). – Університет «Україна». 2019. Частина 1. – С.53-56. 5/2 Комар Ю.М., Дубас Р.Г.
81. Особливості стратегічного управління підприємствами лісового комплексу України Стаття Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Науково-практичний журнал.-№18. – 2019.- Вид-во «Міленіум».- С.4-13. Фахове. 12/6 Камратов С.В.
82. Створення концептуальної десяткової моделі творчого управління формуванням повноцінного здоров’я людини Тези Матеріали доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» (м. Київ 24 травня 2019 р.), – Університет «Україна». 2019. – С. 168-173 5/2 Комар Ю.М., Нестеренко С.С.
83. Determination

of the quality of human resources in strategic company management

 

Стаття Academy of Strategic Management Journal. Volume 18, Issue 4, 2019, р. 1-6

Scopus, URL: https://www.abacademies.org/journals/academy-of-strategic-management-journal-inpress.html

14/4 Stoyan Radev Koev,

Anna Smahliuk,

Alla Nadtochii,

Larysa Chepurda

ІІІ. Навчально-методичні праці

84. Економіка природокористування Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України//Київ.-МП «Леся», 2007 446
85. Методичні вказівки для написання магістерських робіт студентами спеціальності «Менеджмент» Методичні вказівки  Київ: Університет «Україна», 2017. 53
86. Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики студентами спеціальності «Менеджмент» Методичні рекоменда-ції Київ: Університет «Україна», 2017. 42
87. Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики студентами спеціальності «Менеджмент» Методичні рекоменда-ції Київ: Університет «Україна», 2018.

 

68
88. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент» Конспект лекцій Київ: Університет «Україна», 2018 108
89. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент в системі органів державної влади» Конспект лекцій Київ: Університет «Україна», 2018. 123
90. Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» Конспект лекцій Київ: Університет «Україна», 2019 112
91. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» Конспект лекцій Київ: Університет «Україна», 2019 130