Кафедра управління та адміністрування

Спеціальності 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування»

Ці напрями поєднують останні досягнення у сферах психології управління, організаційної поведінки, мотивації, підприємницького бізнесу та трудових стосунків. Найважливішим ресурсом організації і гарантом її успіху на ринку є персонал, який у ній працює. Фахівець може працювати у сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри, стратегії управління персоналом підприємства та соціального розвитку. Він знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. Менеджер із управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх фахове навчання та розвиток, розробляє фактори мотивації діяльності й основні системи стимулювання, здійснює управління кар’єрою та оцінку роботи. Випускники напряму працюють на посадах менеджера з персоналу (HR-менеджера), фахівця з ринку праці, соціолога, фахівця з безпеки, охорони та нормування праці, кадрового аудитора, керівника функціонального підрозділу у складі кадрової служби або служби управління персоналом, заступника керівника підприємства (фірми) з управління людськими ресурсами, керівника відділу підбору кадрів, відділу кадрового діловодства, відділу навчання і розвитку персоналу, відділу оплати праці, відділу кадрового планування, бізнес-тренера.

Спеціальність 075 “Маркетинг”

Актуальність підготовки фахівців із маркетингу обумовлена нагальними потребами розвитку української економіки як соціально орієнтованої ринкової економіки та вимогами інтеграції її до міжнародних економічних відносин.

Нині будь-яка галузь, підприємство потребують спеціалістів, які допоможуть максимізувати прибутки, вдосконалити асортиментний ряд продукції підприємства, налагодити зв’язки з посередниками та споживачами, вийти на нові ринки. Спеціалістів такого рівня готують на кафедрі маркетингу.

Герб кафедри маркетингу з 2015 року (розроблено студентами групи МК-21).

В умовах ринкової економіки одним із найважливіших елементів ефективного господарювання є маркетинг, який ґрунтується на знанні об’єктивних економічних законів. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у торговельних організаціях, у логістичних службах постачання і збуту, консалтингових та рекламних агентствах, вони планують маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках. Фахівці-маркетологи можуть надавати консультаційні послуги щодо організації маркетингових досліджень, розроблення бізнес-планів, інноваційних проектів.

Засвоєний повний курс навчання дозволяє випускникам успішно працювати керівниками та маркетинг-директорами об’єктів ринкової економіки, креативними директорами; фахівцями по роботі із засобами масової інформації; менеджерами з PR; рекламними агентами; копірайтерами; спічрайтерами і прес-секретарями громадських, політичних та державних установ; керівниками і фахівцями підрозділів зв’язків із громадськістю органів влади всіх рівнів; PR-консультантами в рекламних та консалтингових агентствах; іміджмейкерами у сферах політики та шоу-бізнесу; журналістами у ЗМІ; фахівцями зі внутрішньокорпоративних та інших соціальних комунікацій.

Кафедра управління та адміністрування створена у 2020 році шляхом об’єднання кафедр менеджменту і маркетингу. Офіційною датою заснування кафедри менеджменту вважається 7 квітня 1999 року. Засновником та завідувачем кафедри упродовж довгих років була Пішеніна Тетяна Іллівна – доктор економічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії менеджменту. У 2013-2014 н.р. кафедра менеджменту об’єднала в собі дві випускові кафедри – менеджменту організацій і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Офіційною датою заснування кафедри маркетингу вважається 2003 рік.

Кафедру управління та адміністрування очолює доктор економічних наук Дубас Ростислав Григорович (з жовтня 2016 року).

Сьогодні у складі кафедри управління та адміністрування працюють: д.е.н., доцент Дубас Р.Г., д.е.н, д.н. з держ.упр., проф. Комар Ю.М., д.е.н. Олійник Г.Ю., к.т.н. Кутліна І.Ю., к.е.н. Семененко О.В., к.е.н. Кондукоцова Н.В., Зимбалевська Ю.В., к.е.н., доцент Карпенко О.А., к.держ.управл. Мирвода С.І. та інші. Згідно з планом кафедрою передбачено запрошення провідних фахівців із інших закладів вищої освіти м. Києва для викладання курсів із профільних дисциплін, проведення тренінгів.

Кафедра управління та адміністрування спрямовує свою діяльність на організацію і здійснення на належному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з дисциплін, визначених навчальним планом з метою підготовки майбутніх менеджерів та надання студентам знань, умінь, навичок із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теорії і практики, ефективності застосування новітніх технологій у навчальний процес із урахуванням специфіки університету інтегрованого типу.

Під час навчання за фахом студенти отримують знання щодо способів оптимізації діяльності підприємств, законів економічного розвитку в ринкових умовах господарювання, міжнародної економіки, кредиту, обліку, фінансів, оподаткування, митної справи, ефективності організаційно-економічних процесів.

Студенти беруть участь у культурних програмах університету, відвідують історико-культурні установи Києва, виступають організаторами культурно-масової діяльності інституту та університету.

Науковий та науково-методичний потенціал кафедри менеджменту результативно втілюється в якісну підготовку майбутніх фахівців. Студенти вивчають спеціалізовані курси, які дозволяють інтегрувати отримані раніше знання та набути навички роботи у трудовому та науково-дослідницькому колективі, зокрема, презентації, прийняття управлінських рішень у ситуаціях, що наближені до реальних. Випускники спеціальностей у галузях менеджменту і маркетингу завдяки набутій кваліфікації, поглибленій науково-практичній підготовці мають високий рівень знань та умінь, необхідних для того, щоб мати вагомі конкурентні переваги на ринку праці та скласти основу бізнес-еліти України.