Навчально-тренувальний банківський центр

Ми живемо в той час, коли відбуваються швидкі зміни, пов’язані з упровадженням сучасних інноваційних технологій у навчальному процесі та постійним збільшенням обсягу необхідних професійних знань. Тому вже сьогодні необхідно формувати фахівця, який би не тільки засвоїв базові знання, але й ефективно використовував їх на практиці. Для цього потрібно створити умови для розвитку вмінь та навичок вирішення фахових практичних завдань на основі теоретичних знань.

При цьому перевагу слід надавати поглибленню практичних навичок студентів, тобто наданню освіті прикладного характеру, звісно, без зниження якості теоретичної підготовки студентів, що передбачає інтеграцію академічних та інноваційних методів комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів, які моделюють діяльність реальної організації (Банку). У багатьох розвинених країнах дуже поширена практика впровадження тренінгових технологій через створення при навчальних закладах навчально-тренувальних банків (НТБ), які мають намір забезпечити професійне зростання студентів.

Об’єкти та методи дослідження

Ідея втілення інноваційних технологій у навчальний процес стала останнім часом предметом інтенсивних теоретичних та практичних досліджень. Аналізуючи вітчизняну й зарубіжну літературу, присвячену методу ділової гри, підкреслюємо, що, за даними досліджень, у результаті участі у грі студенти навчаються техніки прийняття рішення, усвідомлюють необхідність теоретичної підготовки для практичної роботи, знайомляться з тими проблемами та труднощами, які можуть виникнути в реальній діяльності, краще засвоюють предмет, розвивають навички взаємодії з іншими, навчаються виконувати різні ролі. Також указується на те, що гра, на відміну від традиційних методів навчання, не лише передає певний обсяг знань, але, насамперед, розвиває здатність аналізувати, синтезувати та використовувати отриману інформацію.

У зв’язку з цим набувають особливого значення невирішені раніше частини загальної проблеми – обґрунтування особливостей навчально-ділових імітаційних тренінгів як форми організації практичної роботи студентів.

Постановка завдання

Метою даного дослідження є сприяння закріпленню теоретичних знань студентів Інституту економіки та менеджменту та студентів інших інститутів Університету “Україна” із профільних економічних дисциплін, поліпшення їхньої практичної підготовки із застосуванням новітніх інформаційних технологій навчання на базі Навчально-тренувального банківського центру.

Результати та їх обговорення

З метою поліпшення практичної підготовки студентів на початку 2013-2014 н.р. виникла ідея наблизити навчання студентів Інституту економіки та менеджменту до максимально можливого рівня використання набутих знань у практиці роботи в фінансово-банківських структурах. При цьому враховувались усі основні спеціальності Інституту: банківська справа, менеджмент, маркетинг, фінанси та кредит, облік і аудит та інші. В результаті обговорення цього питання з ученими і спеціалістами викреслилася і структура – Навчально-банківський центр (НБЦ). Саме в комерційому банку необхідні спеціалісти усіх вищевказаних спеціальностей Інституту.

Для практичної реалізації проекту потрібен партнер – реальний комерційний банк. Після тривалих перговорів із керівниками банків партнерські умови були прийняті ПАТ КБ “Хрещатик”. В результаті у 2013 році підписано відповідний Договір про співробітництво. Договір про співпрацю також підписано з Університетом банківської справи Національного банку України.

Крім створення сучасної матеріальної бази Навчально-банківського центру на основі спонсорської допомоги банку основною складовою партнерських відносин стає поєднання потенціалу вищого навчального закладу та діючої фінансово-кредитної установи у здійсненні ефективної підготовки молодих спеціалістів із використанням сучасних начальних та банківських технологій. Це внесення банком пропозицій та матеріалів до програм навчання і проходження практики студентів на базі НБЦ і у відділеннях банку, формуванння групи керівних та провідних спеціалістів банку для проведення теоретичних та практичних занять студентів у НБЦ, участі в ДЕК, захисті дипломних проектів. Визначена необхідність зарахування найкращих студентів до кадрового резерву та пріоритетний прийом до банку і таке інше.

У 2013 році в університеті видано наказ про створення Навчально-банківського центру Інституту кономіки та менеджменту Університету “Україна”, затверджено відповідне Положення про НБЦ. Основними розділами стали напрями співробітництва в об’єднанні потенціалу університету і банку в підвищенні якості підготовки спеціалістів.

Опрацьовується бізнес-проект діяльності НБЦ. Планується розширити коло банків та інших фінансово-банківських структур у цьому проекті. Яким чином? Навчально-банківський центр створений з метою всебічного розвитку ділових і спеціальних професійних навичок студента, підвищення конкурентоспроможності студентів на сучасному ринку праці, який вимагає міцних висококваліфікованих знань, творчих та організаційних здібностей, ініціативи.

Навчальна практика буде проводитися після вивчення студентами відповідного теоретичного матеріалу або шляхом передування теоретичним заняттям при обов’язковому збереженні протягом навчального року встановленого навчальними планами обсягу годин.

Зміст і послідовність навчальної практики визначається програмами, які розробляються викладачами всіх профільних кафедр Інституту економіки та менеджменту згідно з потенційними можливостями Навчально-банківського центру.

Так, за програмами кафедри фінансів та банківської справи у процесі навчальної практики студенти повинні освоїти принципи здійснення таких видів операцій: безготівкові розрахунки юридичних і фізичних осіб, організація готівкового платіжного обігу, операції з депозитами, кредитні операції, інвестиційні операції, організація бухгалтерського обліку і таке інше.

За шефської допомоги комерційних банків України в підготовку студентів буде впроваджено кілька передових програмних продуктів.

Серед програмних продуктів Навчально-тренувального банку ОДБ-Scrooge (міні-банк), Б2 та інші. У програмних продуктах Навчально-тренувальної фірми будуть використані програми 1С: Підприємство 8.0, Парус 8.0 та інші.

Наявність вказаних та інших програмних продуктів дозволяє в кожній академічній групі під час занять формувати відповідний склад “спеціалістів” банку і “клієнтів”. Усі студенти працюють у реальному форматі діяльності банку. Документи, платежі є реальними, за винятком руху коштів за межами НБЦ.

Навчально-ділова діяльність як форма організації практичної роботи студентів дозволяє провести обмін теоретичними знаннями і розв’язання практичних ситуацій із проблем якісного виконання фінансово-банківських операцій. Студенти розкривають свій особистісний потенціал, оскільки в такій максимально реальній співпраці кожен із них може продіагностувати свої власні знання та можливості як окремо, так і в спільній діяльності з іншими учасниками. Вони знаходять шляхи та засоби оптимізації професійного спілкуванння, виявляють недоліки і визначають шляхи їх усунення.

Проведенння ділових занять у Навчально-банківському центрі в умовах реального банківського дня дає можливість студентам здобути міцні практиичні навички здійснення фінансово-банківських операцій, набути впевненості справжнього фахівця з обраної спеціальності. Саме ділові тренінгові методи навчання забезпечують усвідомлену розумову діяльність студентів, активне сприйняття теоретичного матеріалу в навчальному процесі, розвиток навичок самостійного прийняття рішень із проблемних питань.

Імітаційні ситуації можуть розглядатися і як технологія колективної психотерапії, оскільки має місце вплив на учасників атмосфери групового співробтництва з різними людьми та їхньої спільної відповідальності за отримані результати, вдосконалення якості своєї особистості.

При підготовці кожного практичного заняття необхідно керуватися тим, що запропонована навчальна ситуація є реальною моделлю майбутньої професійної роботи студентів. Завдання кожного учасника в ході такого заняття – визначити і проявити себе як ініціативного працівника банку або його клієнта.

Навчально-банківський центр дозволяє виконати такі методичні вимоги:

1. Логічне продовження конкретної теоретичної теми навчальної дисципліни, практичне опрацювання набутих знань.

2. Максимальне наближення до реальних фінансово-банківських операцій.

3. Впровадження новітніх технологій навчання, згідно зі світовими стандартами з використанням автоматизованих банківських систем.

4. Розвиток професійних знань, умінь, навичок у студентів, спрямованих на подальшу їхню адаптацію до вимог професійної підготовки.

5. Застосування системи зворотного зв’язку та проведення моніторингу якості розвитку професійних здібностей у студентів – майбутніх фахівців.

Загальні завдання як для “банкірів”, так і для “клієнтів” мають принципово важливе значення, в тому числі і для осмислювання студентами подальшої роботи. Особливо важливим є факт підготовки завдань для “клієнтів”:

1. Необхідно увійти в максимально повному обсязі в роль клієнта згідно із поставленою метою.

2. Підготувати усно відповіді в запропонованих документах без їх обґрунтованого попереднього письмового надання банку.

3. Внести свої особисті пропозиції і корективи до наданих банком документів (депозитний, кредитний договір, розрахункові рахунки та інші).

4. Визначити ризики виконання запропонованих банком документів, провести консультації.

5. Взяти участь у підготовці відповідних документів, прийняти рішення.

Ці завдання є актуальними у відносинах із реальним банком.

Завдяки організації роботи Навчально-банківського центру планується забезпечити:

  • формування пізнавальних і професійних мотивів та інтересів;
  • виховання системного мислення фахівця;
  • передачу цілісного уявлення про професійну діяльність;
  • покращення практичної підготовки студентів, у т.ч. у період їхньої навчальної та виробничої практики;
  • начання колективній розумовій і практичній роботі, формування вмінь та навичок соціальної взаємодії і спілкуванння, індивідуального і спільного прийняття рішень, роботи в команді;
  • надання інформаційних послуг студентам усіх форм навчання із практичних питань;
  • сприяння працевлаштуванню найкращих студентів.

Участь у реальних процедурах діяльності фінансово-кредитної установи – аналог професійної міці і культури. Чим складніша процедура, тим глибший процес збагачення професійних знань студентів, тим більший їхній потенціал. Майбутньому спеціалісту фінансово-банківської сфери дозволяє набути практичних навичок Навчально-банківський центр Інституту економіки та менеджменту Університету “Україна”, який має на меті розвивати морально-психологічний і освітньо-професійний потенціал майбутніх фахівців.

У подальшому належить розробити методичні рекомендації щодо ефективного проведенння ділових імітаційних тренінгів із підвищення якості професійних знань студентів.

Світлана НЕСТЕРЕНКО,

кандидат економічних наук, доцент,
директор Інституту економіки та менеджменту,
завідувач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін

Олександр БАДЗИМ,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи

Джерело: Газета «Університет «Україна» №7-8, 2014