Навчальний процес

Навчальний процес в Інституті економіки та менеджменту здійснюється у таких формах, як навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є: лекції; практичні заняття; консультації. При вивченні дисциплін економічного циклу лекції читаються з використанням практичного матеріалу, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасному економічному житті суспільства. На практичних заняттях відпрацьовуються прийоми та навички прийняття самостійних рішень у конкретних ринкових умовах. Під час проведення занять створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення, що дозволяє залучати до роботи всю групу.

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, курсові, дипломні роботи) видаються студентам у терміни, передбачені кафедрою інституту. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачами.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом.

Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершальних етапах.

Всі випускники Інституту економіки та менеджменту після закінчення навчання працевлаштовані. За звітний період не надійшло жодної заяви від випускників інституту щодо отримання довідки для реєстрації у центрі зайнятості.

Випускники інституту успішно працюють в аудиторських фірмах, філіях контрольно-ревізійного управління, податковій службі, банківських установах, на підприємствах різних форм власності, в тому числі на підприємствах, де вони проходили практику.

Одним із напрямків працевлаштування студентів є їх участь в університетських заходах «Ярмарки вакансій», де вони мають можливість безпосереднього спілкування з потенційними роботодавцями.

У процесі навчання зменшена частка прямого інформування студента і розширене застосування форм роботи студента під керівництвом викладача. Самостійна робота студента проходить у читальному залі, Україно-корейському центрі інформаційного доступу. Студенти беруть участь у наукових конференціях, круглих столах, інтернет-конференціях.