Кафедра фінансів та обліку

Кафедра фінансів та обліку є структурним підрозділом Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна», що здійснює підготовку та випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» в галузі «Управління та адміністрування», проводить навчально-виховну і методичну діяльність зі спеціальностей “Облік і оподаткування” і “Фінанси, банківська справа та страхування”, забезпечує викладання загальнообов’язкових курсів у всіх інститутах університету та займається науково-дослідною роботою.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності. Фінансист може обіймати посади фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних і недержавних організаціях та установах.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і оподаткування завжди високий. Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами, податківцями та фінансовими менеджерами, на керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах, науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і оподаткування можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам з фаху „Облік і оподаткування” швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.

 

Кафедра обліку і аудиту створена у складі факультету економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” в 2000 році. У 2003-2009 роках кафедру обліку і аудиту очолювала кандидат економічних наук, доцент Олена Петрівна Гаценко, яка організувала роботу колективу з науково-методичного забезпечення програм підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів та перепідготовки спеціалістів за базовими спеціальностями “Бухгалтерський облік” та “Облік і аудит”. У 2009-2011 роках завідувачем кафедри обліку і аудиту працював Заслужений економіст України, академік Міжнародної кадрової академії, професор Микола Федорович Базась. У вересні 2012 року завідувачем кафедри обліку і аудиту призначено доктора економічних наук, доцента Осмятченка Володимира Олександровича.

Кафедру загальноекономічних дисциплін було створено у 2004 році, очолив її кандидат економічних наук, доцент Олег Миколайович Святославов. З вересня 2011 року завідувачем кафедри призначений Анатолій Іванович Доценко – доктор географічних наук, доцент. Колектив кафедри забезпечував фундаментальну базову економічну підготовку не тільки студентів Інституту економіки та менеджменту, а й усього Університету “Україна”.

Кафедра обліку і загальноекономічних дисциплін створена у 2013-2014 н.р. шляхом об’єднання випускової кафедри обліку і аудиту із загальноуніверситетською обслуговуючою кафедрою загальноекономічних дисциплін. У 2013-2017 н.р. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Нестеренко Світлана Сергіївна. З 2017 року кафедру очолив доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович.

 

Найбільша і найстаріша кафедра Інституту економіки та менеджменту – кафедра фінансів. У 2000 році Університет вперше здійснив набір студентів за спеціальністю “Банківська справа”, а в 2002 році була створена кафедра банківської справи, яку очолив кандидат економічних наук, доцент Ігор Михайлович Лазепка. З 2004 по 2011 рік кафедру очолював доктор економічних наук, доцент Сергій Андрійович Циганов. З листопада 2011 року завідувачем кафедри був призначений доктор економічних наук Захарчук Олександр Васильович. Кафедра фінансів та банківської справи створена у 2013-2014 н.р. шляхом об’єднання двох випускових кафедр – фінансів і банківської справи. У 2013-2016 роках кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Лариса Віталіївна Лазоренко. У 2016-2017 н.р. кафедру очолювала кандидат економічних наук, доцент Дубас Алла Олександрівна. У 2017-2018 році кафедру кафедру фінансів та банківської справи очолював доктор економічних наук, професор Захарін Сергій Володимирович.

З вересня 2018 року шляхом злиття кафедри фінансів та банківської справи і кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін утворилася кафедра фінансів та обліку. Її завідувачем став доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович.

Головним завданням кафедри є організація і здійснення на високому рівні навчальної і науково-методичної роботи зі спеціальностей “Фінанси, банківська справа та страхування” і “Облік та оподаткування”, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за напрямом кафедри, підготовки науково-педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації.

Кафедра має високий кадровий потенціал, який забезпечує відповідний рівень навчальної, методичної та наукової роботи. До професорсько-викладацького складу кафедри входять: 3 доктори економічних наук, професори, 2 кандидати наук, професори, 4 кандидати наук, доценти, 4 викладачі без ступеня.

Викладачі кафедри беруть активну участь у виданні навчально-методичної літератури. Йдеться про підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, різні види допоміжної літератури. Кращі викладачі кафедри – автори багатьох методичних розробок із проведення семінарів, практичних занять. Чимало з них вийшло у різних видавництвах нашої країни, а також у видавництві “Університет “Україна”, причому для студентів як денної, заочної, так і дистанційної форм навчання.

Навчальний процес зі спеціальності „Облік і оподаткування” організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Студенти не тільки отримують глибоку теоретичну підготовку, але й опановують прикладні комп’ютерні бухгалтерські програми, набувають практичних навичок обліку.

Якісній підготовці майбутніх керівників сприяє проходження студентами практики на підприємствах усіх галузей промисловості, в комерційних банках та страхових компаніях, організаціях фінансового ринку та державних установах із їх подальшим працевлаштуванням. Підготовка фахівців здійснюється на кафедрі на денній, заочній та скороченій формах навчання.

Крім навчального процесу і наукової діяльності студенти беруть активну участь у культурному, спортивному і громадському житті Інституту економіки та менеджменту та університету в цілому. В університеті традиційно проводяться «Українські вечорниці», фестивалі творчості «Університетське літо» і «Сяйво надій» та інші культурні заходи. Не менш активний науково-педагогічний та студентський склад інституту і у спортивному напрямку, про що свідчать перші місця з волейболу, армспорту на спартакіадах.

Життя в університеті вирує, б’є ключем у всіх напрямках – як наукових, так і навчально-виховних.