Корисні посилання

Економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг

http://www.vuzlib.net/ – Науково-популярна література з економіки, права, маркетингу, фінансів і суміжних дисциплін. Формули та ілюстрації у ряді текстів пропущені. ТЕКСТИ КНИжок НАЛЕЖАТЬ ЇХ АВТОРАМ І РОЗМІЩЕНІ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ. У бібліотеці 322 підручники.

http://www.aup.ru/books/i001.htm – Адміністративно-управлінський портал. Наш бізнес-портал призначений для керівників, менеджерів, маркетологів, фінансистів і економістів підприємств. Основою порталу є електронна бібліотека ділової літератури і документів, а також бізнес-форум по різних аспектах теорії і практики організації, планування і управління діяльністю підприємств.

http://e-management.newmail.ru/ – Сайт містить електронні публікації по питаннях економіки, менеджменту, фінансів і маркетингу на підприємстві

http://www.devbusiness.ru/index.html – Задача сайта: відбір найкорисніших методологій, інструментів, додатків, продуктів, послуг, а також інформаційних матеріалів, які сприяють розвитку бізнеса і їх представлення інтернет-аудиторії, що складається з підприємців, менеджерів, співробітників і власників підприємств

Управління ризиками

http://trading.narod.ru/risk_manag.htm – Керівництво по управлінню ризиками Автор: George R. Arrington. Контроль над ризиком складає істотну частину успішної торгівлі. Ефективне управління ризиком вимагає не лише уважного спостереження за розміром ризику, але також стратегію мінімізації збитків. Розуміння того, як проводити контроль над розміром ризику дозволяє трейдеру, початкуючому або дослідному, продовжувати торгівлю навіть тоді, коли виникають непередбачені збитки. Один з авторів статей для Stocks & Commodities пропонує керівництво до контролю над ризиком.

Аудит

Аудит. Савченко В. Я.

Вивчення курсу “Аудит” передбачено навчальним планом на бакалаврському рівні навчання студентів як обов’язкова фахова дисципліна за спеціальністю “Бухгалтерський облік та аудит”.
Освоєння студентами названого курсу набуває все більшого значення, оскільки зростає роль аудиту в становленні та розвитку ринкової економіки України. Це пов’язано з тим, що за допомогою аудиту забезпечується підтвердження достовірності фінансової звітності для її користувачів – власників підприємств, інвесторів та і н.
Для досягнення цієї мети передбачається ознайомити студентів з діяльністю аудиторських фірм, визначити особливості аудиторської діяльності, професії аудитора та його ролі в суспільстві, навчити кваліфіковано складати аудиторський висновок та здійснювати аудиторську перевірку підприємств різних форм власності.
Вивчення цієї дисципліни передбачає проведення контрольних робіт, індивідуальних занять та самостійне виконання практичних завдань, написання курсової роботи та рефератів з відповідних тем.

Електронна бібліотека Князєва/ http://ebk.net.ua/Book/Audit/zmist.htm

Аудит, методика і організація: навчальний посібник (ч. 1)

1.15 Мб

http://uareferats.com/index.php/book/details/132

Аудит, методика і організація: навчальний посібник (ч. 2)

1.95 Мб

http://uareferats.com/index.php/book/details/133

Гордієнко Н.І., Харламова О.В. Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація:

Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. − Xарків: ХНАМГ, 2007. – 163 с. (452 с.) Укр.мова.

Вивчення аудиту й організації та методики аудиту як самостійних дисциплін у вищих навчальних закладах призвело до необхідності створення цього навчального посібника.
Навчальний посібник складається з двох розділів: аудит і організація та методика аудиту. Перший розділ присвячено розкриттю сутності , предмету, меті та принципам аудиту. Висвітлюється поняття аудиторського ризику та способів оцінювання внутрішнього контролю, розкриваються поняття та джерела аудиторських доказів, тестів системи контролю. Велика увага приділяється документуванню аудиту, написанню аудиторських звітів і висновків. Другий розділ присвячено висвітленню питань, пов’язаних з організацією аудиторської діяльності в Україні та організацією і методикою аудиту фінансової звітності ; необоротних активів, запасів і витрат діяльності , грошових коштів і дебіторської заборгованості ; доходів і фінансових результатів; капіталу і зобов’язань; методиці аудиту в комп’ютерному середовищі ; облікової політики та корпоративних прав.
Відповідає за структурою та змістом вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів що навчаються за спеціальністю „Облік і аудит”.

Банківська справа

Аналіз інвестиційних проектів : Конспект лекцій. – Щукін Б. М. – К.: МАУП, 2002. – 128 с: іл. – Бібліогр.: с. 125.

Пропонований конспект лекцій розкриває зміст методичних і практичних основ розробки та експертизи інвестиційних проектів; комплексно охоплює тематику аналізу проектів. Особливу увагу приділено питанням визначення ефективності проекту, аналізу ризиків, процесам управління проектом та прийняття рішення при оцінці проекту.
Наприкінці конспекту містяться завдання для комплексного аналі­тичного опрацювання теоретичного матеріалу.
Для студентів вищих навчальних закладів і практиків, робота яких пов’язана з інвестуванням, його плануванням і обґрунтуванням.
http://knigi.tr200.net/v.php?id=216717

Банківський нагляд : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Раєвський К. Є., Конопатська Л. В., Домрачев В. М. — К.: КНЕУ, 2003. — 174 с.

У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Банківський нагляд» розглядаються організація та основні функції банківського нагляду в Україні. Викладено програму курсу «Банківського нагляду», плани та методичні вказівки щодо вивчення кожної теми, термінологічний словник, запитання для самоконтролю, теми рефератів та практичні завдання для засвоєння курсу.
Книга розрахована на спеціалістів у галузі фінансів і кредиту, студентів вищих навчальних закладів, слухачів центрів магістерської підготовки, а також усіх, хто цікавиться проблемами регулювання банківської діяльності.
http://6201.org.ua/load/71-1-0-421

Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи : Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с.

У посібнику розкриваються питання, що стосуються застосування інформаційних систем обробки та передачі інформації в банківських установах. Автор прагнув не лише показати особливості та специфіку основних банківських задач, а й допомогти майбутнім спеціалістам адаптуватись до роботи в умовах нових інформаційних технологій.
Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, що спеціалізуються за фахом інформаційні системи, економічна кібернетика, фінанси та кредит. Ця книжка буде корисною як практичний посібник для фахівців, що працюють у фінансово-кредитних установах.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-520

Банківські ризики : навчальний посібник / під ред. О.І. Лаврушина, Н.І. Валенцевої

Навчальний посібник складений відповідно до вимог Державних освітніх стандартів Учбово-методичного об’єднання в області фінансів, обліку й світової економіки. В основу посібника покладена науково-дослідна робота в рамках Центра фундаментальних і прикладних досліджень Фінансової академії при Уряді РФ. Дослідження виконувалося колективом викладачів кафедри “Грошово-кредитні відносини й банки”. Зміст навчального посібника являє собою сполучення теорії банківських ризиків і практики керування ними з обліком діючої нормативно-правової бази. Особлива увага приділена сутності й класифікації ризиків, системі керування ними, основним видам приватних і комплексних ризиків, а також проблемам сучасного банківського ризику-менеджменту. Для студентів вузів і слухачів ИППК, що навчаються за фахом “Фінанси й кредит”, як додаткова література до основних підручників по курсам, пов’язаним з теорією й практикою банківської справи.
http://www.e-knigka.org.ua/2007/05/30/bankovskie_riski__uchebnoe_posobie.html

Інвестиційне кредитування / Пересада А. А., Майорова Т. В. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 272 c.

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Інвестиційне кредитування», яку включено до навчального плану підготовки магістрів за спеціальностями: «Банківський менеджмент», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Управління банківськими інвестиціями». Він вирішує проблему забезпечення зазначеної дисципліни навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, термінологічний словник ключових понять, тестові завдання, задачі, проблемні питання та перелік рекомендованої літератури. За допомогою посібника спеціалісти у фінансово-банківській та інвестиційній сфері отримають базову підготовку з питань організації інвестиційного кредитування і зможуть навчитися приймати кваліфіковані рішення у сфері банківського та інвестиційного менеджменту.
Для студентів і слухачів магістерських програм економічних вузів, банківських працівників, бізнесменів, фінансових директорів і менеджерів підприємств.
http://6201.org.ua/load/71-1-0-405

Інформаційні системи фондового ринку / Орленко Н. С., Гужва В. М.: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 388 с.

У навчальному посібнику на основі зарубіжного та вітчизняного досвіду розглянуто комплекс проблем, пов’язаних із сучасними інформаційними системами та технологіями оброблення інформації на фондовому ринку. Матеріал поділено на сім розділів. У першому розділі розглянуті теоретичні аспекти функціонування фондового ринку. Другий, третій та четвертий розділи присвячені функціонуванню інформаційних систем обліку прав власності на цінні папери, біржової та позабіржової торгівлі, а також інформаційних систем торговців цінними паперами. Окремий розділ присвячений методам фундаментального та технічного аналізу фінансових ринків. У шостому розділі розглядається сучасне програмне забезпечення для аналізу оперативної фінансової інформації. У сьомому розділі зроблено ґрунтовний огляд провідних міжнародних інформаційних систем (Рейтер, Доу-Джонс Телерайт, Блумберг, Тенфор та ін.).
Навчальний посібник призначений для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів зі спеціальностей «економічна кібернетика», «фінанси та кредит», «економіка» тощо.
Водночас це видання буде корисним як практичний посібник для кваліфікованих фахівців, що працюють у відповідних сферах.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-628

Облік у банках : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – Кіндрацька Л. М., Семеніченко Ю. К., Тюхляєва М. Ю. – К.: КНЕУ, 2006. – 404 с.

Навчальний посібник написано відповідно до типової програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «Облік і аудит». Опанування матеріалу, згрупованого за окремими банківськими операціями, дасть можливість студентам здобути базові знання з обліку в банках, які знадобляться в процесі дальшого навчання за магістерською програмою «Облік та аудит в управлінні банками». Посібник містить докладні коментарі до всіх інструктивних матеріалів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку основних операцій, здійснюваних банками. Наведено конкретні приклади обліку цих операцій та відображено їхній зміст за рахунками чинного плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України. Відповідно до теоретичного матеріалу до посібника включено практичні завдання, задачі, вправи, виконання яких сприятиме закріпленню теоретичних знань та набуттю практичних навичок з обліку банківських операцій.
Для спеціалістів бухгалтерського обліку, банківської справи, викладачів та студентів, які спеціалізуються у цій сфері.
http://6201.org.ua/load/71-1-0-326

Оцінка ефективності інвестиційних проектів : Підручник / Савчук Володимир Павлович

У сучасному світі різноманітних і складних економічних процесів і взаємин між громадянами, підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення капіталу з метою його примноження, або інвестування. Економічна природа інвестицій зумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства. Джерелом інвестицій є фонд накопичення, або частина національного доходу, що зберігається, направляється на збільшення і розвиток чинників виробництва, і фонд відшкодування, використовуваний для оновлення зношених засобів виробництва у вигляді амортизаційних відрахувань. Всі інвестиційні складові формують таким чином структуру засобів, яка безпосередньо впливає на ефективність інвестиційних процесів і темпи розширеного відтворення.
http://www.cfin.ru/finanalysis/savchuk/index.shtml

Проектне фінансування / Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О.: Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. — 736 с.

У підручнику автори висвітлюють найсуттєвіші характеристики організації процесу фінансування інвестиційних проектів у взаємодії суб’єктів господарювання України і банків, інституційних інвесторів, підприємств, угруповань, індивідуальних підприємств тощо.
Особливий науковий та практичний інтерес мають розробки щодо аналізу світового та вітчизняного досвіду фінансування інвестиційних та інноваційних проектів, які дали можливість запропонувати до використання сучасні методики техніко-економічного обґрунтування проектів та оцінки інвестиційних рішень; управління проектними ризиками; фінансового забезпечення проектів та оптимізації структури джерел фінансування.
Проведене дослідження є вагомим внеском у розвиток теорії проектного фінансування. Воно дає можливість по-новому висвітлити особливості фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційних проектів в умовах ринкової економіки України.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-655

Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.— 316 с.

У навчальному посібнику розглянуто механізми функціонування фондового ринку. Головну увагу приділено характеристиці цінних паперів, операцій із ними на біржовому та позабіржовому ринках. Показано види та особливості діяльності професіоналів фондового ринку, методи та інструментарій обґрунтування інвестиційних рішень, проаналізовано систему державного регулювання фондового ринку України. Ключові питання висвітлено на підставі узагальнення світового досвіду та з урахуванням практичних проблем і специфіки розвитку відчуженого фондового ринку.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фаховим спрямуванням «Міжнародна економіка», спеціалістів-практиків фондового ринку.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-514

Центральний банк і грошово-кредитна політика : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. – Пуховкіна М. Ф., Остапішин Т. П., Білошапка В. С. — К.: КНЕУ, 2003. — 180 с.

Навчально-методичний посібник підготовлено на основі типової програми курсу «Центральний банк і грошово-кредитна політика».
Посібник містить типову програму, навчально-методичне забезпечення до кожної теми, завдання для поточного і підсумкового контролю знань, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, критерії оцінювання знань студентів, а також список літератури.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.
http://6201.org.ua/load/71-1-0-409

Экономический анализ деятельности банка : Учебное пособие. – М.: “ИНФРА-М”, 1996. – 144 с. / ISBN – 5-86225-249-5

Допущено Департаментом підготовки персоналу Банку Росії як навчальний посібник для банківських шкіл і коледжів, які навчають фахівців із напряму підготовки «Банківська справа».
Предметом курсу «Економічний аналіз діяльності банку» є економічні процеси, які становлять основу банківських операцій, методологія здійснення аналізу стосовно банківської сфери, інформаційна база аналізу.
http://works.tarefer.ru/8/100238/index.html

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік у галузях економіки : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. – К.: МАУП, 2005. – 968 с: іл. – Бібліогр.: с. 639-644.

У підручнику на основі чинного законодавства України, національних стандартів бухгалтерського обліку висвітлено вперше роль обліку в умовах ринкової економіки в різних галузях економіки. Викладено особливості методики побудови бухгалтерського обліку в галузях економіки, форми й організацію ведення та методологічні засади побудови бухгалтерського обліку в галузях економіки і напрями їх удосконалення відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінан­сову звітність в Україні” та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в умовах комп’ютеризації 1С “Бухгалтерія”.
Для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, керівників підприємств, викладачів.
http://chtyvo.org.ua/authors/Matiukha_Mykola/Buhalterskyi_oblik_vhaluziakh_ekonomiky/

Облік у зарубіжних країнах / Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. В. І. Єфіменка. — К.: КНЕУ, 2005. — 211 с.

У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні та практичні основи фінансового обліку й звітності в зарубіжних країнах з високорозвиненою ринковою економікою відповідно до міжнародних стандартів. Розглянуто організацію управлінського обліку як інформаційної бази для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Навчально-методичний посібник також містить типову програму дисципліни, ключові поняття (глосарій) до кожної теми, навчальні завдання для самостійної роботи студентів, тематику й методичні вказівки до написання контрольних робіт студентами заочної форми навчання, порядок і критерії оцінювання знань студентів.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Облік у зарубіжних країнах», аспірантів, викладачів, практичних працівників і всіх, хто цікавиться системою обліку в зарубіжних країнах.
http://6201.org.ua/load/71-1-0-472

Економіка

http://www.ref.by/refs/54/12325/1.html – Практичне керівництво по складанню Бізнес-плану. Бізнес-план виконує декілька основних функцій: зовнішніх – познайомити з підприємством і розкрити суть його діяльності різним представникам ділового світу), так і внутрішніх, життєво важливих для самого підприємства.

http://www.butyavka.com/01290008.php – Міжнародні стандарти оцінки. Керівництво по використанню і виконанню з метою підвищення узгодженості і якості оцінок бізнесу в рамках світової спільноти на користь користувачів фінансових звітів і користувачів оцінок бізнесу.

http://azbookaeko.narod.ru/biblioteka.htm – Азбука: Все для економіста і бухгалтера. Бібліотеки для економістів і бухгалтерів

http://azbookaeko.narod.ru/world.htm – Азбука: Все для економіста і бухгалтера. Колекція посилань на ресурси економічної тематики з усього світу

Економіка підприємства

Економіка торговельного підприємства : Конспект лекцій

http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,265/

Економічна кібернетика

Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 231 с.

У навчальному посібнику, що відповідає програмі курсу «Економічна кібернетика», висвітлено основні положення економічної кібернетики, наведено відомості про класичні кібернетичні підходи до дослідження соціально-економічних систем та подано необхідний для вивчення зазначеного курсу теоретичний матеріал з економіко-математичного моделювання, теорії інформації, теорії автоматичного управління та регулювання. Стисло викладено сучасні напрямки розвитку економічної кібернетики, зокрема синергетичні методи і методи нелінійної динаміки, та запропоновано приклади їх застосування в економіці.
Для студентів економічного профілю всіх форм навчання, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-621

Економічний аналіз

Курс економічного аналізу. – Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Івахненко В. М. — К.: КНЕУ, 2000. — 263 с.

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Економічний аналіз», яка входить до обов’язкового переліку курсів бакалаврського рівня навчання студентів усіх економічних спеціальностей. У ньому висвітлені методичні питання сутності та практика аналізу діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання; враховані вимоги нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Для студентів, аспірантів, викладачів і практичних працівників сфери виробництва.
http://6201.org.ua/load/71-1-0-334

Організація виробництва : Конспект лекцій

http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,264/

Підприємництво

Колот В. М., Щербина О. В. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 160 с.

Навчально-методичний посібник охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Основними елементами посібника є навчальна програма, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, ілюстративний матеріал до вивчення теми, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи і самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, критерії оцінювання знань студентів.
Для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, які навчаються за спеціальністю «Економіка підприємства». Буде корисним і всім тим, хто має намір поглибити знання з теоретичних і практичних основ підприємництва.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-618

Економічна теорія

http://economictheory.narod.ru – Економічна теорія On-Line, економіка у всіх її ракурсах, книги, статті, форум та ін.

Економічна історія України

Автор: Тимочко Н.О.

Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (спеціальності “Економічна теорія”) курсу економічної історії України.
Посібник розкриває історію економіки України з найдавніших часів до наших днів, від формування й становлення господарства давніх слов’ян та Київської Русі до сучасного стану господарського розвитку незалежної України.
Зміст посібника відповідає типовій програмі курсу “Економічна історія України”. Посібник може бути використаний студентами економічних спеціальностей вузів, а також усіма, хто цікавиться історією економіки України.
http://textbooks.net.ua/content/section/13/19/

Проскурін П. В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 372 с.

У посібнику розкривається взаємозалежність економічної історії та економічних учень епохи індустріальної цивілізації, розглядається вплив таких чинників, як релігія, ментальність, психологія, демографія, географічна сфера, інституціональні утворення, на реалізацію аграрної та індустріальної технологічних революцій.
Праця розрахована на широке коло читачів — від студентів, аспірантів, викладачів економічних навчальних закладів до підприємців-професіоналів.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-576

Історія економічних учень : Підручник / Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. – К.: Вид-во КНЕУ, 1999. – 564 с.

Формат: doc/zip Розмір: 1,4 Мб

У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.
http://knigi.tr200.ru/v.php?id=261255

Історія економічних вчень / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон та ін. – К.: Видавництво „Економічна думка”, 2007.

Навчальний посібник з історії економічних вчень, підготовлений колективом викладачів кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету. Його мета – допомогти студентам опанувати основні знання, які охоплює ця наукова дисципліна.
У навчальному посібнику на основі новітніх досягнень світової та вітчизняної економічної науки висвітлюється історія розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Цілісно і систематизовано розглядається сутність теорій, концепцій, ідей найвидатніших вчених-економістів різних шкіл і напрямів.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, всіх, хто самостійно вивчає історію економічних вчень.
http://textbooks.net.ua/content/category/13/13/19/

Мікроекономіка : Курс лекцій та вправи

Мікроекономіка — це розділ економічної теорії, який вивчає діяльність окремих економічних суб’єктів. Ними можуть бути окремі споживачі, робітники, вкладники капіталу, фірми тощо. З одного боку, вона пояснює, як і чому приймають рішення окремі господарюючі суб’єкти, а з іншого — вивчає взаємодію суб’єктів у процесі утворення більших структур — галузевих ринків.

http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,181/

Політична економія : підручник / Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. – К.: Ніка-Центр; Ельга, 2002. – 527 с.

Політична економія та економічна теорія є нині двома відносно самостійними ланками в системі економічних знань, яку виробило людство протягом століть. Але сам термін «політична економія» (з’явився у 1615 р.) увійшов до вжитку майже на три століття раніше від терміна «економічна теорія», або «економіка» (запроваджений у науковий обіг наприкінці XIX ст.).
З часу виникнення кожної з цих наук, які певною мірою збігаються за змістом, велася полеміка з приводу того, що вони повинні вивчати, якими методами пізнання при цьому користуватися. Різні напрями, течії, школи намагалися внести свої уточнення або нові визначення предмета політичної економії та основних елементів методу. Ця полеміка триває й нині.
http://buklib.net/component/option,com_jbook/Itemid,36/catid,254/

Контролінг

Суть і необхідність контролінгу в українській економіці

Катрич А.П. – Тернопільський державний технічний університет ім.І.Пулюя – Наукові конференції.

http://intkonf.org/katrich-ap-sut-i-neobhidnist-kontrolingu-v-ukrayinskiy-ekonomitsi/

Логістика

Логістика / Під ред. Б.А. Анікіна. Видавництво: М.: ИНФРА-М, 1999. – 327 с. – Формат: pdf – Розмір: 4.5 MB

У навчальному посібнику системно викладаються знання про бурхливо розвивається у світі новому науковому і навчальному напрямку – логістиці, науці про організації процесів і матеріальних потоків у виробництві та управлінні ними. Автори аналізують понятійний апарат, фактори розвитку, концепцію логістики. Докладно розглядаються основні складові логістики в їхньому взаємозв’язку – інформаційна логістика, логістика товарно-матеріальних запасів, логістика складування, транспорт, організація логістичного управління і контролінг у логістичних схемах.
Для студентів вузів, слухачів установ післявузівської освіти, керівників і спеціалістів.
http://vlasnasprava.pp.ua/management/3391-skachati-knigu-logistika-pod-red-ba-anikina.html

Маркетинг

http://www.marketing.spb.ru/ – Все про маркетинг: статті, книги … (найзмістовніший ресурс за цією тематикою)

http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=000344 – “Майстерність продажів”. Керівництво по ефективній техніці продажів. Д-р. Атул П. Батра Крістофер

http://www.marketing.spb.ru/about/ – «Енциклопедія маркетингу» — це інтернет-проект, спрямований на збір і надання навчальних, академічних і методико-практичних матеріалів за допомогою мережі Інтернет студентам, аспірантам, зокрема фахівцям, що навчаються на курсах підвищення кваліфікації, а також формування академічних і практичних навичок маркетингової діяльності у підприємців, менеджерів і топ-менеджерів.

http://www.baxonet.com/kratkoe_rukovodstvo_po_zarabotku.php – Керівництво для тих, що бажають заробляти в Інтернет. Число запитів типа “заробіток в Інтернет” або “робота в Інтернет” зростає з місяця в місяць. Це очевидно – все більше людей купують комп’ютери і підключаються до усесвітньої павутини.

Енциклопедія торговельних стратегій / Кац Джеффрі, Маккормік Донна / Переклад з ангійської – М.: – Альпина Паблишер – 2002. – 400 с.

“Енциклопедія торговельних стратегій” орієнтована на трейдерів і фінансових аналітиків, які прагнуть підвищити ефективність і надійність роботи на фінансових і товарних ринках.
Джеффрі Кац і Донна Маккормік, маючи чималий досвід торгівлі на ф’ючерсних ринках, ретельно досліджують методи і стратегії, які, на думку широкої публіки, повинні показувати видатні результати.
Книжку можна використовувати як довідник по торгівельних стратегіях, що існують на сьогоднішній день, і методах, так і як керівництво по побудові оригінальних торгівельних систем. У книзі містяться рекомендації з покращення методів контролю ризиків, показані ризиковані і потенційно збиткові методики, здатні привести до банкрутства.
http://www.koob.ru/katc_makkormik/yentciklopediya_torgovih_strategii

Гончарук Я. А., Павленко А. Ф., Скибінський С. В. Маркетинг: Навч. посіб. у тестах. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 392 с.

Тести навчального посібника «Маркетинг» включають майже 2000 запитань теоретичного та практичного спрямування з 21-ї теми дисципліни.
Для студентів, що навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво», слухачів факультету підвищення кваліфікації, бізнес-курсів.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-620

Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 120 с.

Посібник являє собою систематизований виклад теоретико-методологічних концепцій міжнародного маркетингу. Особлива увага приділяється методам вибору зарубіжних ринків, міжнародної сегментації, проведення міжнародних маркетингових досліджень та обгрунтуванню стратегій виходу на зовнішній ринок. Розглядаються особливості розробки міжнародної товарної, цінової, комунікаційної політики, політики розподілення на світових ринках. Містить контрольні та дискусійні запитання до кожної з тем.
Рекомендується слухачам магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом», а також студентам спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» вищих навчальних закладів.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-495

Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 276 с.

У першому в Україні навчальному посібнику з менеджменту рекламної діяльності розглянуто всі етапи рекламного процесу — від появи потреби в рекламному зверненні до його створення, пред’явлення цільовій аудиторії та визначення ефективності. Детально висвітлено психологічні основи рекламного менеджменту.
Для бакалаврів з маркетингу, які навчаються за магістерською програмою, спеціалістів у сфері рекламної діяльності, а також бізнесменів усіх галузей економіки й усіх форм власності.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-494

Кардаш В. Я.Товарна інноваційна політика : Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 124 с.

У навчальному посібнику розглянуто головні методичні положення товарної інноваційної політики, показано необхідність та ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів. Зміст посібника безпосередньо пов’язаний із головними методологічними та організаційно-економічними положеннями маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки.
Для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі маркетингу, а також менеджерів-практиків.
http://6201.org.ua/load/72-1-0-504

Менеджмент

http://www.cfin.ru/ – Корпоративний менеджмент – незалежний проект, спрямований на збір і надання методичної та аналітичної інформації, що стосується управління компаніями, інвестиціям і маркетингу. Серед матеріалів сайту аналітичні статті, бізнес-плани реальних підприємств, керівництва, посилання на інші джерела інформації в інтернеті.

http://md-hr.ru/articles/html/article10126.html – Чи доводилося Вам коли-небудь брати участь в ділових зустрічах, які інакше як втратою часу не назвеш? Природно, доводилося. Причин подібних ситуацій, як правило, дві: або нечітко сформульована повістка зустрічі, або ведучий не в змозі вести її, тобто узяти кермо в свої руки. На другій причині ми зупинимося нижче, а зараз займемося першою причиною – формулюванням повістки зустрічі і методами розробки документа, який ми умовно назвали “Керівництво по проведенню зустрічі з корпоративним клієнтом”.
IGMC (Independent Group of Managements Consultants).