Науково-дослідна робота

В Інституті економіки та менеджменту належна увага приділяється науково-дослідній роботі викладачів та студентів, діють студентське наукове товариство, наукові гуртки, що свідчить про активну участь студентів у науковій роботі.

Науково-педагогічний персонал інституту бере участь у науковій роботі шляхом виконання держбюджетних науково-дослідних робіт, підготовки дисертаційних робіт, участі у спеціалізованих радах по захисту дисертацій, науково-практичних конференціях, підготовки наукових публікацій, науково-методичних розробок (підручників, навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, збірників тестів, ситуаційних завдань).

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ

П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання

Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Науково-методологічні та практичні підходи до формування маркетингового потенціалу підприємств у сучасних умовах.

07 «Управління та адміністрування»

 

Кафедра маркетингу Інституту економіки та менеджменту Д.е.н., доцент

Олійник Г.Ю.;

к.е.н., доцент

Зимбалевська Ю.В.;

к.е.н., доцент

Аль-Тмейзі А.Ю.

Січень 2018 – грудень 2020 Результати НДР будуть використані при розробці конспектів лекцій з дисциплін «Маркетинговий менеджмент»; «Маркетингова товарна політика»; «Маркетингове ціноутворення»; «Маркетинг»; «Маркетингова діяльність підприємства». Впровадження в діяльність підприємств.

Публікації у фахових виданнях, тези доповідей і матеріали науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів. Підготовка кандидатської дисертації (Москаленко К.С.). Анотований звіт за темою НДР.

2 Науково-методологічні засади формування стратегії підприємств (за видами економічної діяльності). Шифр та назва галузі знань:07 «Управління та адміністрування»

 

Кафедра менеджменту Інституту економіки та менеджменту Керівник:

Д.е.н., доцент

Дубас Р.Г.;

Виконавець:

к.е.н., доцент Нестеренко С.С., к.е.н

. Семененко О.В.;

аспірант

Камратов С.В.

Січень 2018 – грудень 2020 рр. Результати НДР будуть використані при розробці методичних матеріалів з дисциплін: «Управління природокористуванням»;«Економіка підприємства»; «Стратегічний менеджмент»; «Стратегічне управління»; «Стратегія підприємства». Впровадження в діяльність підприємств.

Публікації у фахових виданнях, тези доповідей і матеріали науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів. Підготовка кандидатської дисертації (Камратов С.В.).

Анотований звіт за темою НДР.

3 Формування соціальної стратегії розвитку бізнесу в сучасних умовах. Шифр та назва галузі знань:

0305 «Економіка та підприємництво»

 

Кафедра фінансів та банківської справи Інституту економіки та менеджменту Керівник:

д.е.н., професор

Захарчук О.В.;

к.е.н., доцент Лазоренко Л.В.

Співвиконавці:

викладачі кафедри

Грудень 2013 р. – грудень 2018р. Результати НДР будуть використані при розробці навчально-методичних матеріалів з дисциплін: «Соціальна відповідальність держави та бізнесу»; «Соціальне страхування»; «Фінансовий менеджмент». Впровадження в діяльність підприємств.

Публікації у фахових виданнях, тези доповідей і матеріали науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів.

4 Сучасні тенденції розвитку обліку та оподаткування в аграрному секторі економіки України. 07 «Управління та адміністрування»

 

Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

ІЕМ

Д.е.н., професор

Сук Л.К. Співвиконавці:

викладачі кафедри

2018-2020 рр. Проведення студентських круглих столів.

Захист курсових робіт у розрізі даної теми,

захист магістерських робіт.

Публікація наукових статей, тез доповідей конференцій різних напрямів.

 

Науково-дослідна робота Інституту економіки та менеджменту ведеться в межах 7 зареєстрованих наукових тем:

1. Фінансові аспекти функціонування суб’єктів господарювання в умовах глобалізаційних змін. Керівник – Захарчук О.В. (кафедра фінансів та банківської справи);

2. Організаційно-управлінські засади та механізми модернізації національного господарства. Керівник – Лазоренко Л.В. (кафедра фінансів та банківської справи);

3. Формування соціальної стратегії розвитку бізнесу в сучасних умовах. Керівник – Лазоренко Л.В. (кафедра фінансів та банківської справи);

4. Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання Керівник – Дробязко С.І. (кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін);

 

5. Маркетингова стратегія інноваційного розвитку авіаційної галузі. Керівник – Коваленко О.В. (кафедра маркетингу).

Кількість викладачів, які займаються науковою роботою ІЕМ по кафедрах:

Рис. 1. Відсоткове співвідношення наукової роботи кафедр, %

Від початку перебування у вищому навчальному закладі кожен студент має брати участь у наукових пошуках, планових дослідженнях своїх викладачів, упровадженні на практиці досягнень науки. Наукова творчість студентів стала традиційним засобом розвитку майбутніх спеціалістів.

Викладачі протягом 2015/2016 н. р. залучали студентів до міжнародних конференцій, проводили консультування з питань написання сатей, тез, наслідком чого стала участь у конференціях, таких як: XV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів”, XІIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», що відбуваються в Університеті «Україна» щорічно.

Рис. 2. Керівництво науковою роботою в ІЕМ

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників – це цілеспрямоване безперервне удосконалення професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для опанування завданями, які сприяють підвищенню якості управлінської, навчальної, методичної, наукової, інноваційної, творчої та виховної діяльності в ІЕМ.

Наші викладачі постійно підвищували свій рівень кваліфікації, а саме:

Рис. 3. Підвищення кваліфікації викладачів ІЕМ

Одним із головних критеріїв кваліфікації викладачів є написання монографій, підручників, посібників,статей, тез доповідей тощо.

Рис. 4. Кількість друкованих праць

Важливим для Інстутиту економіки та менеджменту є участь студентів у міжнародних, всеукраїнських та університетських конкурсах наукових робіт.

 

На базі Інституту економіки та менеджменту створені і діють 3 студентські наукові формування (СННВП), а саме:

  • Навчально-банківський центр під керівництвом к.е.н., доц. Бадзима Олександра Сергійовича (кафедра фінансів та банківської справи);
  • Аудиторська компанія під керівництвом к.е.н., доц. Роздобудько Валерія Васильовича (кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін);
  • Рекламна агенція під керівництвом к.п.н., доц. Кутліної Ірини Юріївни (кафедра маркетингу).

Міжнародна діяльність

В ІЕМ ведеться міжнародна наукова робота, зокрема НДР за грантом із закордонною організацією (керівник Дробязко Світлана Ігорівна):

1) The COST Action Proposal OC-2015-1-19331 Green Care: for Human Health, Economy and Education;

2) University Science Park of the University of Zilina (ITMS: 26220220184) supported by the Research&Development Operational Program funded by the European Regional Development Fund.