Нестеренко Світлана Сергіївна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: директор Інституту економіки та менеджменту, завідувач кафедри

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 9 років

Біографія

Народилася 21 березня 1985 року.

У 2007 р. закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» та отримала кваліфікацію «магістр з обліку та аудиту».

Відомості про захист дисертацій

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективність управління оборотним капіталом підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) захистила 12 березня 2012 року

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації

асистент кафедри обліку і аудиту, старший викладач кафедри обліку і аудиту, доцент кафедри обліку і аудиту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». З 2013 року – завідувач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін за сумісництвом.

Основне місце роботи по теперішній час – директор Інституту економіки та менеджменту.

Веде основні навчальні курси

  1. Звітність підприємств та розкриття інформації з міжнародними стандартами фінансової звітності
  2. Фінансовий облік

Перелік науково-методичних праць за 2012-2019 рр.

№ з/п

Назва наукової праці

Друкований чи рукописний

Видавництво, журнал /номер/ або номер авторського свідоцтво

К-ть друкованих аркушів або сторінок

Співавтори
1. Вплив ризиків на управління оборотним капіталом. Формування ринкових відносин в Україні Друкований Збірник наукових праць. Науково-дослідний економічний інститут. – вип. (128) 2012. – С.137-140. 4 стор.  
2. Дослідження існуючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Друкований Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія “Економіка і управління” – Випуск 21-22. частина 2. – 2012. – с. 222-230 9 стор. Іванова К.І.
3. Сутність облікової політики, її значення і вимоги, проблеми формування та шляхи їх вирішення Друкований Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37) – Ч. 4. – 2013. – с.25-31. 7 стор.  
4. Достовірний Облік первинних документів сьогодні – запорука успіху завтра Друкований Збірник наукових праць. Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 12 (151) – 2013. – с. 155-159. 5 стор.  
5. Основні методичні підходи до формування системи ефективного управління оборотним капіталом підприємства Друкований Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. Економіка фінанси право. Випуск №12/2 – 2013.

– с. 20-24.

5 стор.  
6. Порівняльний аспект нормативного регулювання складових власного капіталу на підприємствах різних форм власності Друкований Журнал ефективна економіка. – 2014.    
7. Теоретичні і практичні аспекти просування туристичних послуг на ринку України Друкований Материалы VIII Рождественських имиджелогических чтениях и первой международной конференции “Корпоритивный и персональний имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций”. – 2014.    
8. Организация бюджетирования на предприятиях газодобывающей отрасти как инструмент оптимизации производственых расходов Друкований «IV CEKCИЯ. ỶЗБЕКИСТОНДА АГРАР СОҲАНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ИННОЦИОН ФАОЛИЯТНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ МУОММОЛАРИ ВА У ЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ». – 2014. – с.171-178. 8 стор  
9. Управління грошовими потаками Друкований Навчальний посібник. Основи фінансового менеджменту навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». / кер. кол. авт. д.е.н., проф. Т.І. Пішеніна. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К.: Університет «Україна»,  2014.75-144с 69 стор. Пішеніна Т.І.,

Коротєєва А.В.

10. The Quality of the Products and Services in the Restaurant Business Companies

(Розділ у колективній монографії)

Друкований A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. – P. 421- 432 10 стор. Kutlina I.
11. Mediaplanning and its Role in the Advertising Campaign in Enterprise

(Розділ у колективній монографії)

Друкований A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. – P. 146-153 8 стор. Kutlina I.Y.
12. The essence and the place of advertising in the communications activities of the company

(SCOPUS)

Друкований Proceedings of the VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World” (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney Univer-sity Press”, 2015.– P.461 – 468 8 стор. Kutlina I.Y.
13. Features of the marketing mix of the company the real estate market

(SCOPUS)

Друкований Proceedings of the VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World” (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”, 2015.- P. 469 – 475 7 стор. Kutlina I.Y.

 

14. Studies of the automotive market of Ukraine

(SCOPUS)

Друкований Yale Journal of Science and Education, “Yale University Press”, 2015, № 1(16). – P.  214 – 222

 

9 стор. Kutlina I.Y.
15. Characteristic elements of the complex of marketing communications

(SCOPUS)

Друкований Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2015, № 1(17). – P. 209 – 215

 

7 стор. Kutlina I.Y.
16. Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів Друкований Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Topical Researches of the World Science Vol. IV (June 20–21, 2015, Dubai, UAE)”. – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 30-34

 

5 стор. Кутліна І.Ю.

Нестеренко В.І.

17. Функції маркетингової діяльності на сучасному підприємстві Друкований Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. III (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)”. – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 69-74 6 стор. Кутліна І.Ю.
18. Control and audit of marketing activity at the enterprise У друці «London Review of Education and Science», №2(18),  July-December  2015. – Р. 325-333. 9 стор. Kutlina I.Y.
19. Управління маркетинговим  контролем на  сучасному підприємстві Друкований Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science” (August 22 – 23, 2015, Abu-Dhabi, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – Р. 96-100.  6 стор. Кутліна І.Ю.
20. Вплив розіграшів на підвищення продажів за каталогами Друкований Науковий журнал. Економіка і фінанси. Випуск №4 – 2015. – с. 42-48. 7 стор. Шемшур (Володько) Ю.О.
21. Поява та розвиток дистанційної торгівлі Друкований Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. Економіка фінанси право. Випуск №7/1 – 2015. – с. 31-33 3 стор. Володько Ю.О.
22. Сутність збуту в системі маркетингу підприємства Друкований Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2014. Prospects for Their Development” (23-24.12.2015,

Abu-Dhab, UAE). –  Dubai.: Rost Publishing, 2016. – №1 (5), Vol. 5. – P. 76-79.

8 стор. Кутліна І.Ю.
23. Медиапланирование и его роль в рекламной кампании предприятий Друкований Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Vistula University

Working Papers “Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy”, 2016, №47(2) – P. 241-253.

13 стор.
24. Сутність маркетингового управління підприємством Друкований Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference ” New Opportunities in the World Science (August 30 – 31, 2016, Abu-Dhabi, UAE)”. –  Abu-Dhabi.: Rost Publishing, 2016. – № 9(13), Vol. 5. – Р. 19-23.

 

5 стор. Кутліна І.Ю.

 

25. Merchandising: its essence and role in selling goods Друкований Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Science and Education – Our Future (November 29 – 30, 2016, Ajman, UAE)”. – № 12(16), Vol.2, December 2016. – Р. 51-54. 0,3 д.а. Grishchenko E. M.,

Kutlina I.Y.

 

26. Тренінг як інтерактивний метод  в системі підготовки фахівців Друкований Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття» 8 грудня 2016 р. – Кіровоград, 2016. – С. 0,3 д.а. Кутліна І.Ю.

Іванова К.І.

27. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання Друкований III International Scientific and Practical Conference
“Topical researches of the World Science” (June 28, 2017, Dubai, UAE)
0,2 д.а. Кутліна І.Ю.

Іванова К.І.

28. Молодь як ресурс модернізації стратегії держави Друкований Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», Фонд Фрідріха Еберта в Україні, м. Миколаїв, 17-19.05.2017.
29. Стратегії вирішення конфліктів в інклюзивному освітньому середовищі Друкований Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», Фонд Фрідріха Еберта в Україні, м. Миколаїв, 17.05.2017.
30. Майстер класи, як інноваційна складова в інклюзивній освіті. Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання,  проблеми і тенденції розвитку. Друкований Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців, м. Київ, 19 травня 2017р. – К.: Університет «Україна», 2017. – 229 с.
31. Облік фінансових результат діяльності підприємства. Економічні перспективи України в сучасних умовах Друкований Матеріали ХІY Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність 4 квітня 2017р. Переятенець М.В
32. Удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам. Економічні перспективи України в сучасних умовах Друкований Матеріали ХІY Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених Пшенік А.В.
33. СТАРТАП-проекти в системі розвитку малого підприємництва в Україні Друкований International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”, Poland, Vistula, 2017. 5 стор.
34. Роль стратегического планирования в деятельности коммерческого банка Друкований Proceedings of Materials of International Scientific Conference Dedicated to the 95th birth anniversary of Professor George Papava

MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF

ECONOMY AND ECONOMIC SCIENCE (6-7 July, 2018, Tbilisi)

PUBLISHING HOUSE OF PAATA GUGUSHVILI INSTITUTE

OF ECONOMICS OF IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY, Tbilisi, 2018. – Р. 78-92

5 стор.
35. Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції Друкований Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: монографія / За загальною редакцією доктора економічних наук, професора П.Л. Сука. – К.: Каравела, 2018. – 294 с. Сук Л.К.

Сук П.Л.

36. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА

FORMING COMPETITIVE MARKETING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE

(Розділ у колективній монографії)

Друкований Колективна монографія «Стратегические системы в управлении»

EDEX, Madrid, España

37. Вдосконалення управління конкурентоспроможністю телекомунікацій компаній в умовах інноваційного розвитку Друкований Економічна наука. Інвестиції :практика та досвід -2019.-11- с .56 -60
38 Strategic model of factoring portfolio of debtors of the enterprise Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management // 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain