Карпенко Ольга Андріївна

Кафедра менеджменту

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 15 років

Біографія

Народилась 7 червня 1954 року.

Закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка праці», отримавши диплом спеціаліста у 1976 році.

Відомості про захист дисертацій

13 лютого 2002 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01. по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук при Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України захистила дисертацію на здобуття кандидата економічних наук на тему «Економічний механізм формування ринку праці» за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання економікою .

Доцент кафедри державного управління і менеджменту з 2006 року.

Виробничу діяльність розпочала у 1971 році, наукову – у 1993 році, викладацьку – у 2002 році. Педагогічний стаж у закладах вищої освіти IV рівня акредитації – 15 років.

Сфера наукових інтересів

Управління персоналом, Ризики розвитку економіки, Управління ризиками, Кризи, Антикризове управління.

Основні навчальні курси

 1. Корпоративне управління
 2. Стратегічний менеджмент
 3. Соціальна відповідальність
 4. Стратегічне управління

Перелік наукових і навчально-методичних праць

 1. Карпенко О.А. Економічні і методичні аспекти формування регіонального ринку праці. /Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 5 – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998, С.211-215.
 2. Карпенко О.А. До питання про збільшення зайнятості населення. /Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 6 – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998, С.202-206.
 3. Карпенко О.А. Регіональні проблеми зайнятості. /Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 8 – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1999, С.122-130.
 4. Карпенко О.А. Економічний механізм регулювання ринку праці. /Формування ринкових відносин в Україні. Випуск 9 – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2000, С.116-118.
 5. Краснов Ю.М.. Карпенко О.А. Структурні зрушення зайнятості населення України в умовах реформування економіки. //Україна: аспекти праці. 2000. № 5, С.14-19.
 6. Значення перерозподілу ресурсів у процесі децентралізації публічної влади. //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис № 1-2. 2004. С.336-340.
 7. Карпенко О.А. Значення ресурсів у процесі децентралізації влади на сучасному етапі // Формування ринкової економіки: 3б. наук, праць. Вип.12. – К.; КНЕУ, 2004. – С. 56-63.
 8. О.Карпенко, С.Карпенко. Ресурси як основа забезпечення виконання повноважень у системі виконавчої влади. // Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р.: у 2 т / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – Т 1. – С. 155-157.
 9. Карпенко О.А. “Ресурсне забезпечення перерозподілу повноважень у системі виконавчої влади” Теорія та практика державного управління. Вип 9: Державне управління та місцеве самоврядування: Тези ІУ Міжнар. наук. конгресу, 26 лютого 2004 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – С 142-143.
 10. О.Карпенко. Професійні кадри – основа розвитку держави. // Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю “Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення”, Київ, 31 травня 2005 р. – С.106-107.
 11. Контролінг: Навчально-тематичний план, програма, плани практичних занять. Для студентів напряму підготовки 0502 “Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організацій”/ Упорядник Карпенко О.А., к.е.н., доцент. – К., 2005 – 20 с.
 12. Менеджмент організацій: Навчально-тематичний план, програма, плани практичних занять. Для студентів напряму підготовки 0502 “Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організацій” (менеджмент туристичної індустрії)/ Упорядник Карпенко О.А., к.е.н., доцент. – К., 2005 – 30 с.
 13. Карпенко О.А. Основи антикризового управління. Навч.-метод. посіб. Вид-во НАДУ, 2006. – 208 с.
 14. Карпенко О. А. Світові тенденції розвитку та кризові явища управління в Україні. //Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами”. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2006. – С.92-94.
 15. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Міжнародна економіка. Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. Ю.М. Краснова. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 251 с.
 16. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Державне управління в економічній сфері. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 275 с.
 17. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Управління персоналом. Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. А.В. Базилюк. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 273 с.
 18. Карпенко О.А. Інституційні аспекти антикризового фінансового менеджменту // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей. ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція. – К.: Університет “Україна”, 2007. Частина І – С. 36-37.
 19. Карпенко О. Вплив світових тенденцій на формування й реалізацію державної кадрової політики України //Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю “Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування”, Київ, 31 трав. 2007 р: У 4-х т. /За заг.ред. О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – Т. 1.С. 98-100.
 20. Карпенко О. А. Забезпечення функціонування системи управління персоналом публічної служби. Міжнародний управлінський форум «Управління сьогодні та завтра» 15-16 травня 2008 р. м. Хмельницький. Університетські наукові записки. //Часопис Хмельницького університету управління та права. Видавництво ХУУП. Хмельницький. Випуск 3/2008. – С.314-316.
 21. Карпенко О.А. Формування державної кадрової політики з урахуванням сучасних умов ризикового розвитку. //Формування ринкових відносин в Україні. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2008 № 2 С.25-34.
 22. Карпенко О.А. Управління персоналом державної служби – вимога часу. «Управління навчальними закладами в контексті модернізації системи професійного навчання» Матеріали міжнародного науково-практичного семінару 1-4 липня 2008 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 86-88.
 23. Державна кадрова політика: теоретико-метедологічне забезпечення: монографія / авт. кол.: В. М. Олуйко, В. М. Рижих, І. Г. Сурай та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. В. М. Олуйка. – К.: НАДУ, 2008. – 420 с. (авторські С. 355-369).
 24. Карпенко О.А., Білявська О.Б. Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин. Методичні матеріали для викладачів. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 20 с.
 25. Карпенко О.А., Білявська О.Б. Діяльність органів публічного управління в системі соціально-економічних відносин. Навчально-методичний посібник. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 56 с.
 26. Карпенко О.А. Управління персоналом та забезпечення його ресурсами. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами»: Зб. наукових праць. – № 7. – К.: Університет «Україна», 2009. – С. 26-29.
 27. Карпенко О.А. Антикризове управління: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни – К.: НАДУ, 2008. – 31 с.
 28. Карпенко О.А. Управління ризиками і кризами: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни. –К.: НАДУ, 2008. – 30 с.
 29. Карпенко О.А. Особливості страхування зовнішньоекономічних ризиків // Молодь: освіта, наука, духовність. V Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2008. Ч.І – С. 69-71.
 30. Карпенко О.А., Бутко І.М. Експортний потенціал України та його вплив на зовнішню політику. // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І – С. 56-57.
 31. Карпенко О.А., Вихристюк Н.П. Економічне співробітництво в галузі транспорту та транспортних послуг. // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І – С. 66-67.
 32. Карпенко О.А., Гордієнко Л.П. Роль ТНК в розвитку міжнародного бізнесу. // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І – С. 96-97.
 33. Карпенко О.А., Мордоус А.О. Ефективність іноземних інвестицій в системі міжнародного бізнесу та проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України. // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І – С. 280-281.
 34. Карпенко О.А., Чепчак І.А. Особливості нетарифного регулювання в митній практиці: світовий досвід та реалії України. // Молодь: освіта, наука, духовність. VІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2011. Ч.І – С. 422-423.
 35. Методичні рекомендації щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора/доцента // Укладачі: Карпенко О.А., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. / За заг. ред. д.ю.н., проф., Олефіра В.І. – К.: Університет «Україна», 2012. – 42 с.
 36. Карпенко О.А. Прогнозування сучасних ризиків розвитку культури у країнах з ринковою економікою. // Всеукраїнська науко-практична конференція «Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі», Київ, 16-17 квітня. 2016 р. – К.: Науковий вісник КНУКІМ. – С. 96-98.
 37. Карпенко О.А. Управління ризиками розвитку економіки держави. Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічний //потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», Київ, 19 травня 2017 року. – К.: Університет «Україна». – С. 67-69.
 38. Карпенко О.А. Підходи у прогнозуванні ризиків розвитку економіки. // Молодь: освіта, наука, духовність. ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Тези доповідей. – К.: Університет “Україна”, 2018. Ч. І – С. 2018. Ч. І – С. 153-157.
 39. Карпенко О.А. Сучасний менеджмент та його завдання. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», Київ, 17 травня 2018 року. – К.: Університет «Україна». – С.162-164.
 40. Карпенко О.А. Методичні рекомендації щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора/доцента / За заг. ред. д.п.н., доц., Давиденко Г.В. – К.: Університет «Україна», 2018. – 47 с.
 41. Карпенко С.В., Карпенко О.А. Реалізація функції збереження цілісності держави в діяльності державних службовців. С.113-131. // European vector of contemporary psychology, and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, Lublin, Poland. 2018. 332 p.
 42. Карпенко C.В., Карпенко О.А. «Сучасні виклики у сфері публічного управління держави» //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах», 22 березня 2019 р. – Житомирський економіко-гуманітарний інститут Університету «Україна». C. 66-68. Житомир: ПП «ДжіВіЕс», 2019. – 132 с.
 43. Карпенко О.А., Карпенко C.В. Система соціально-економічних відносин та функції публічного управління. // Матеріали доповідей ІІ–ої Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку», Київ, 24 травня 2019 року. – К.: Університет «Україна». – С.195-197.