Кондукоцова Неля Валеріївна

Кафедра менеджменту

Посада: старший викладач

Досвід науково-педагогічної роботи: 6 років

Біографія

Народилася 24 грудня 1979 року. У 2002 році закінчила Київський національний економічний університет, факультет міжнародної економіки та менеджменту, за спеціальністю «Економіка і підприємництво» / «Міжнародна економіка» / Програма «Управління міжнародним бізнесом» та здобула кваліфікацію магістр з управління міжнародним бізнесом.

Аспірант Науково-дослідного економічного інституту / Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників №20-0708 у Шяуляйському університеті (Литва) на тему «Маркетинг» (125 годин) 2020 рік.

Основні етапи педагогічної діяльності:

– асистент кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету;

– асистент кафедри економіки Національного транспортного університету;

– старший викладач Центру дистанційного навчання Українсько-американського гуманітарного інституту “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні.

Сфера наукових інтересів:

економіка та управління національним господарством, зокрема економічна політика та реальний сектор економіки.

Основні навчальні дисципліни:

 1. Менеджмент та адміністрування
 2. Комунікативний менеджмент
 3. Державне та регіональне управління
 4. Самоменеджмент
 5. Біржова діяльність
 6. Теорія організації
 7. Управління інноваціями
 8. Проєктний менеджмент

Перелік наукових і навчально-методичних праць

Монографії, розділи у колективних працях 

 1. Кондукоцова Н.В. Сучасна економічна політика в Україні. Економіка України : макропроблеми розвитку : колективна монографія / за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. Київ : НДЕІ, 2008. С. 156-163. (0,4 друк. арк.).
 2. Кондукоцова Н.В. Якісний розвиток реального сектору як стале джерело втримання інфляції. Економіка України : стратегічне планування : колективна монографія / за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. Київ : НДЕІ, 2008. С. 276-280. (0,3 друк. арк.).
 3. Kondukotsova N. Financial policy as a tool for regulating the real sector of the economy. Sustainable economic development : basis, determinants, tendencies, marks: сollective monograph / redaktor Zh. Derii. Poznań : Wydawnictwo UniKS Press, 2019. Р. 68-77. (0,4 друк. арк.).

 

у наукових фахових виданнях: 

 1. Кондукоцова Н.В. Теоретичні засади аналізу економічної політики. Галицький економічний вісник. 2008. № 6 (21). С. 3-8. (0,3 друк. арк.). [фахове видання].
 2. Кондукоцова Н.В. Реструктуризация как возможный метод повышения конкурентоспособности реального сектора экономики // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет, 2009. № 1 (79). – С. 36-42. (0,6 друк. арк.). [фахове видання].
 3. Кондукоцова Н.В. Структура моніторингу та оцінювання виконання державних програмних документів розвитку реального сектору економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 11. С. 51-55. (0,4 друк. арк.). [фахове видання].
 4. Кондукоцова Н.В. Реальний сектор економіки як лідер національної економіки. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Випуск 5(11). С. 59-64. (0,3 друк. арк.). [фахове видання].
 5. Кондукоцова Н.В. Стан і тенденції розвитку промисловості в Україні. Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». 2018. С. 80-88. (0,4 друк. арк.). [фахове видання].
 6. Кондукоцова Н.В. Програмування розвитку реального сектору економіки в контексті результативності державної політики. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 17. С. 131-135. (0,4 друк. арк.). [Міжнародна науково метрична база: Index Copernicus, фахове видання].
 7. Кондукоцова Н.В. Інвестиційна політика як чинник розвитку реального сектору економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету Серія «Економічні науки». 2018. Випуск 28/2018 (ч. 1). С. 57-60. (0,4 друк. арк.). [Міжнародна науково метрична база: Index Copernicus, фахове видання].
 8. Кондукоцова Н.В. Відновлення управління реальним сектором економіки через державну систему регулювання та його програмне забезпечення. [Електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв. – 2018.- Випуск 22. С. 175-181.- Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-22-2018. (0,6 друк. арк.). [Міжнародна науково метрична база: Index Copernicus, фахове видання].
 9. Кондукоцова Н.В., Гарбар Ж.В. Економічна сутність фінансової політики соціально-економічного розвитку. [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. Мукачево. 2018. Випуск 16. С. 712-717. – Режим доступу до журналу: http://tconomyandsociety.in.ua. (0,4 друк. арк.). [Міжнародна науково метрична база: Index Copernicus, фахове видання]. Особистий внесок автора: запропоновано авторське визначення поняття «фінансова політика» та визначено напрями удосконалення взаємодії її складових в умовах трансформаційних перетворень (0,2 друк. арк.).
 10. Кондукоцова Н.В., Гарбар Ж.В. Зарубіжний досвід формування фінансової політики в країнах із розвинутою та трансформаційною економікою. [Електронний ресурс] // Економіка та суспільство. Мукачево. 2018. Випуск 17. С. 523-528. – Режим доступу до журналу: http://tconomyandsociety.in.ua. (0,4 друк. арк.). [Міжнародна науково метрична база: Index Copernicus, фахове видання]. Особистий внесок автора: визначено механізми фінансового регулювання економічного зростання в умовах інституційної модернізації економіки, розвинуто методологічні засади імплементації зарубіжного досвіду з метою удосконалення вітчизняної фінансової системи (0,2 друк. арк.).
 11. Кондукоцова Н.В., Гарбар Ж.В. Податкове регулювання реального сектору економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. Вінниця. 2018. Випуск 11 (39). С. 94-108. (0,92 друк. арк.). [фахове видання]. Особистий внесок автора: визначено механізми податкового регулювання реального сектору економіки України, узагальнено та систематизовано особливості формування податкової політики на середньострокову та довгострокову перспективу (0,46 друк. арк.).
 12. Кондукоцова Н.В., Гарбар Ж.В. Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Економіка. Фінанси. Менеджмент : актуальні питання науки і практики. Вінниця. Випуск 11 (41). С. 96-111. (0,95 друк. арк.). [фахове видання]. Особистий внесок автора: узагальнено та систематизовано особливості формування механізму розподілу доходів та видатків бюджету між різними рівнями бюджетної системи (0,45 друк. арк.).


в інших виданнях:

 1. Кондукоцова Н.В. Сучасні підходи до аналізу державної економічної політики. Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи: матеріали першої науково-практичної конференції молодих учених (м. Тернопіль, 16-17 жовтня 2008 р.). Тернопіль : ТДТУ, 2008. С. 24-25. (0,1 друк. арк.).
 2. Кондукоцова Н.В. Проблемні аспекти конкурентоспроможності реального сектора економіки. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 27-28 листопада 2008 р.). Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. С. 133-136. (0,2 друк. арк.).
 3. Кондукоцова Н.В. Прогнозування пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку. Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 травня 2008 р.). Київ : УкрІНТЕІ, 2008. Ч. 1 С. 173-177. (0,2 друк. арк.).
 4. Кондукоцова Н.В. Моніторинг та оцінювання виконання програми розвитку реального сектору економіки, як запорука ефективного функціонування бізнесу підприємств. [Електронний ресурс] // Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези V Міжнародної науково-практ.конференції (м. Житомир, 2-3 листопада 2017 р.). Житомир 2017. С. 407-409. – Режим доступу до тез: https://conf.ztu.edu.ua. (0,1 друк. арк.).
 5. Кондукоцова Н.В. Розроблення аналітичного та цільового блоків програми розвитку реального сектору економіки як основа ефективного функціонування підприємств в Україні. [Електронний ресурс] // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24 листопада 2017р.). Запоріжжя : КПУ, 2017. С. 473-476. – Режим доступу до тез: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/4778. (0,2 друк. арк.).
 6. Кондукоцова Н.В. Прогнозні тенденції інвестиційно-інноваційної політики щодо напрямів розвитку реального сектору економіки. Сучасні наукові підходи до ефективного використання потенціалу економіки країни : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 16-17 лютого 2018 р.). Дніпро : НО «Перспектива», 2018. С. 15-18. (0,1 друк. арк.).
 7. Кондукоцова Н.В. Тенденції розвитку реального сектору економіки. Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права : теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 12 березня 2018 р.): у 3 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2018. Ч. 1. С. 19-21. (0,1 друк. арк.).
 8. Кондукоцова Н.В. Система документів державного стратегічного планування в країнах з розвиненою економікою. Стратегічні напрями економічної та соціальної політики у ринкових умовах: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10 березня 2018 р.). Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2018. С. 21-25. (0,2 друк. арк.).
 9. Кондукоцова Н.В. Проблеми розвитку реального сектору економіки. Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців (м. Київ, 17 травня 2018 р.). К. : Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2018. С. 101-104. (0,2 друк. арк.).
 10. Кондукоцова Н.В. Удосконалення інституційних засад фінансової політики розвитку реального сектору економіки. Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців (м. Київ, 24 травня 2019 р.). Київ : Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2019. С. 48-50. (0,2 друк. арк.).