Кулік Анна Володимирівна

Кафедра управління та адміністрування

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи:

Біографія

Народилась 27 серпня 1987 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

В 2009 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність» та здобула кваліфікацію магістра товарознавства, товарознавця.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

В 2013 році захистила дисертацію у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Тема десертації: «Механізм формування конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму на засадах маркетингу».

У 2021 році отримала CERTIFICATE Kyiv National University of Trade and economics про General English Council of Europe Level B2 – (02.04.2021).

Досвід науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

2009-2012 роках працювала в закладі вищої освіти «Українська академія бізнесу та підприємства» на посаді викладача.

В 2012 році працювала в Київському університеті управління та підприємства на посаді в.о. старшого викладача кафедри менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності.

2012-2021 роках працювала в Київському національному торгово-економічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри торговельного підприємства. 

 

Викладає дисципліни:

  1. Стартап-проєкти
  2. Маркетинг
  3. Стартап-менеджмент
  4. Паблік рилейшнз
  5. Інформаційні технології в маркетингу
  6. Рекламний менеджмент
  7. Управління рекламною діяльністю
  8. Інформаційні технології в галузі

Сфера наукових досліджень

 

Основні наукові праці

Має 17 – статей; 3- монографії; 2- навчальні посібника: 12- методичних розробок. 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

І. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science

1 Trends in development of wholesale trade in Ukraine стаття Журнал «Економічний часопис SCXI» №170 (3-4), 2018. – С. 38-42

II. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації

2 Сутність та зміст конкурентостійкості підприємства стаття Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету, Серія: «Економічні науки», Частина II – 2012. – С. 165-169.
3 Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] стаття Електронне наукове фахове видання «Економіка. Управління. Інновації. Серія: «Економічні науки» – 2012. – № 2 (8). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2012_2/pdf/12kavtyy.pdf.
4 Оцінка ключових факторів успіху підприємств сільського зеленого туризму стаття Економіка і регіони. – Науковий вісник ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка -2012. №4 (35) С. 80-91.
5 Типологізація підприємств сільського зеленого туризму тези доповіді Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2012р. – Житомир, 2012.-С. 76-77.
6 Основні підходи до визначення конкурентостійкості підприємств сільського туризму тези доповіді Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти. Тези доповідей: Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29 листопада 2012 р. -К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012.-С. 255-258.
7 Аналіз поточного стану конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму Криму стаття Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2013. -№1 С. 117-125
8 Методичні засади діагностування фази конкуренто-стійкості підприємства туризму стаття Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць Вип. 4 (143). -К.: – 2013. – С. 79-87.
9 Дослідження особливостей розвитку сільського зеленого туризму в У країні тези  доповіді Международная научно-практическая конференция Модернизация и общественное развитие экономики страны», 25-26 января 2013 г., Сімферополь. – С. >2-54
10 Деякі аспекти оцінки досягнутого рівня конкурентної стійкості підприємства тези  доповіді Товарознавство і торговельне підприємництво: стан, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2013 p., л. Київ) – С. 272 – 275
11 Формування механізму конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму на засадах маркетингу автореферат Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук спеціальності 38.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – К.: ПВНЗ (Європейський університет». -2013.-20 с.

III. Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації

12 Kонкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму: теорія, механізм формування та управління [текст] монографія Є: Центр учбової літератури, 2013. -292 с.
13 Стан та перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні стаття Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. -Том 19. Випуск 3/2-2014 С.108-111
14 Основні види логістики в управлінні туристичними підприємствами стаття Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць „ ” — 2014. — №7-8(158-159) С. 140- 144.
15 Міжнародні стратегії економічного розвитку [текст] навчальний посібник К.: «Центр учбової літератури», 2014.- 120 с.
16 Основи зовнішньоекономічної діяльності [текст] навчальний посібник К.: «Центр учбової літератури», 2014.-230 с.
17 Управління логістичною системою підприємства [Електронний ресурс] стаття Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» – 2015. -№ 3- Режим доступу до журн.:
18 Франчайзинг: переваги а недоліки тези доповіді Україна та ЄС: подолання технічних бар’єрів у торгівлі. Матеріали Міжн. наук.-практ. конф.(Київ, 18-19 березня 2015 p.). К.: КНТЕУ. – СЛ01- 104.
19 Розвиток магазинів Черкаської області стаття Науковий журнал «Бізнес інформ» 2015,-№10(453)С. 86-91.
20 Тенденції розвитку оптової торгівлі Київської області Науковий журнал «Бізнес інформ» 2016,-№4 С. 76-81.
21 Розвиток конкурентоспроможного зеленого туризму стаття ЕКОНОМІЧНИМ ДИСКУРС. Міжнародний науковий журнал, -випуск 2,- 2016. -С. 111-116
22 Modern methods of reasonable product suррlу стаття Baltic Journal of Economic Studies. -Volume 2. – Number 2. – 2016. -P.72-78
23 Регіональні аспекти розвитку оптової торгівлі України стаття Науковий журнал «Бізнес інформ». – № 10. – 2017.-С. 76-81
24 Організація логістичного процесу на основі аналізу взаємовідносин з постачальником. тези доповіді 36. Матеріалів між нар. наук-практ. конф. Стратегія підприємництва: підприємницький контекст, 16-18 листопада 2017. – Київ: КНЕУ, 2017 С. 16-18
25 Marketing management of building enterprises монографія (глава) Management of the 21st century: globalization challenges monograph – Nemoros s.r.o., Prague,2018 – p.206-218
26 Роздрібна торгівля в Україні: динаміка змін стаття Вісник КНТЕУ. – № 3(119). – 2018. – C. 52-60
27 Enterprise strategies on the lakofarbic goods market монографія (глава) Scientific development and achievements monograph – SCIEMCEE., London, 2018 – p.389-399
28 Тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні тези доповіді 36. матеріалів IX Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. Студентів, аспірантів та молодих вчених: Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей Дніпро, 22 березня 2018 р. -Дніпро: Університет імен Альфреда Нобеля, 2018. -149-151с.
29 Логістична діяльність розподільчого центру торговельної мережі АТБ тези доповіді Матеріали Міжн. наук.-практ конф. (заочна форма) «Форму вання та перспективи розвитку підприємницьких структур рамках інтеграції до європейського простору». Полтава: ПДАА, Т березня 2018 p., – С. 159-162
30 Організація доставки товарів в INTERNET – торгівлі тези доповіді 36. матеріалів інтернет-конференції «Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації», Київ 23 травня 2018р. -СНТЕУ, 2018. С. 21-25
31 Аналіз і контроль логістичних витрат на підприємстві тези доповіді Зб. матеріалів X Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей, Дніпро, 21 березня 2019 р. -Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. —143-145с.
32 Розвиток транспортно-логістичної системи в Україні стаття Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економі-ка і /правління. – №5 Том 30(69). -2019.- С. 42-50
33 Деякі аспекти дефініції «ланцюг поставок» тези доповіді Eurasian scientific congress. Abstracts of the 1st International scienti-fic and рractical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 575-581. URL: http://sci-conf.com.ua
34 Аналіз зовнішніх чинників, що впливають на ефективність логістичних процесів. тези доповіді Зб. матеріалів XI Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф. : студентів, аспірантів та молодих вчених: Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей, Дніпро, 26 березня 2020 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. С. 110-112 с.
35 Оцінка ефективності управління ланцюгами поставок умивальників керамічних ТОВ «ЦЕРСАНІТ ІНВЕСТ» до ТОВ «ЕПІЦЕНТР К». тези доповіді Зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. Інтернет-конф.: Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку тези доповідей, Київ, 14 квітня 2020 р. – Київ: КНУБА. -156-159 с.
36 Аналіз організації управління ланцюга-ми поставок сантехнічних керамічних виробів до ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» тези доповіді Зб. матеріалів Міжн. наук.-практ Інтернет-конф.: Маркетингові стратегії, підприємництво торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку: тези доповідей, Київ, 14 квітня 2020 р. – Київ: КНУБА. -151-155 с.
37 Проблеми та перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні тези доповіді The world of science and innovation Abstracts of the 8th Internationa scientific and practical conference Cognum Publishing House. London United Kingdom. 2021. Pp. 589-594. https ://sci-conf. com.ua/viii-mezhdunarodnava-nauchno-prakticheskava-konferentsiva-the-world-of-science-and-innovation-1O-12-marta-2021-soda-london-elikobritaniva-arhiv/
38 Аналіз внутрішніх цінників, що впливають їа ефективність югістичних процесів. тези доповіді :б. матеріалів XII Міжн. наук,-іракт. Інтернет-конф. студентів, іспірантів та молодих вчених: Нормування механізмів управління ікістю та підвищення конкуренто-:проможності підприємств: тези доповідей, Дніпро, 12-14 березня 1021 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. С. 110-113
39 Чинники маркетингового впливу на поведінку споживачів. тези доповіді Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. -234-236 с
40 Дистрибуція в логістиці України тези доповіді Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. -С.273-276
41 Аутсорсинг як інструмент забезпечення ефективної діяльності підприємства тези доповіді Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» [Електронне видання^ матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 травня 2021 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. -с. 40-43
42 Agricultural enterprise і nnovative development стаття Вісник КНТЕУ. – № 3(137). – 2021 -С. 92-107
43 Теоретичні засади управління ланцюгом поставок та оцінка його ефективності стаття The International Scientific Periodica Jornal «SWorldJornal» Issue №7 part 2 March2021, Bulgarian p.94-10z (Copernicus, GScholar)
44 Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні стаття Modern engineering and innovative te chnologies» Issue №16, part 4, Apri 2021, Germany p. 89-9/ (Copernicus, GScholar)
45 History of commercial entrepreneurship development in Ukraine стаття Modern scientific researches Issui №16, part 2, June 2021, Minsk Belarus p. 20-26 (Copernicus, GScholar)

ІV. Основні навчально-методичні праці (за період науково-педагогічної діяльності) за профілем кафедри

46 Вступ до фаху. Робоча програма навчальної практики метод. розробка КНТЕУ.-2014,- 14 c
47 Логістика: Опорний конспект лекцій метод. розробка Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. -38с.
48 Логістичний менеджмент. Опорний конспект аекцій метод. розробка Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. -53с.
49 Торговельне підприємництво. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. метод. розробка Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. -34с.
50 Wholesale intermediary activity. Curriculum and syllabus метод. розробка KNTEU. -2017.-28р.
51 Торговельне підприємництво. Опорний конспект лекцій метод. розробка КНТЕУ, 2017-70с
52 Основи підприємництва: програма метод. розробка КНТЕУ,-2018-16 с.
53 Основи підприємництва: робоча програма метод. розробка КНТЕУ,-2018-32 с.
54 Оптово-посередницька діяльність: програма для магістрів метод. розробка КНТЕУ,- 2019- 16 с.
55 Оптово-посередницька діяльність: робоча програма для магістрів метод. розробка КНТЕУ,-2019-32 с.
56 Основи підприємництва: програма для студентів рівня підготовки молодший бакалавр метод. розробка КНТЕУ, 2020- 16 с
57 Основи підприємництва: робоча програма для студентів рівня підготовки молодший бакалавр метод. розробка КНТЕУ, 2020 – 24 с