Кутліна Ірина Юріївна

Кафедра маркетингу

Посада: професор кафедри маркетингу

Штатн/сумісн.: штатн.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Стаж педагогічної роботи: більше 20 років

Стаж наукової роботи: 33 роки

Біографія

Народилася 7 серпня 1953 року.

У 1977 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами».

З 1982 р. до 1985 р. навчалась в аспірантурі Київського торговельно-економічного інституту. Кандидат наук за спеціальністю 05.18.15 – Товарознавсто харчових продуктів з 1986 року. Тема дисертації: «Товароведная характеристика ферментированной моркови, изготовенной контейнерным способом с использованием чистых культур молочнокислых бактерий».

Понад 11 років працювала старшим науковим співробітником, керівником групи в науково-дослідному секторі КТЕІ.

В період 1991-1996 рр. очолювала наукову лабораторію на Київській дослідній станції Інституту овочівництва і баштанництва УААН, надалі працювала там же провідним науковим співробітником, науковим консультантом.

У 1999 році закінчила докторантуру Київського національного торговельно-економічного університету.

Основні етапи педагогічної діяльності

З вересня 2016 до т.ч. – професор кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»

2014 р. – 2016 – завідувач кафедри маркетингу, професор Інституту економіки та менеджменту Університету «Україна»

2012 р. – 2014 р. – професор кафедри рекламного та виставкового бізнесу ВНЗ «Інститут реклами»

2011 р. – 2012 р. – доцент кафедри менеджменту і маркетингу Київського славістичного університету

2005 р. – 2011 р. – заступник завідувача, доцент кафедри маркетингу Інституту міжнародної економіки та фінансів Міжрегіональної академії управління персоналом

2003 р. – 2005 р. – заступник завідувача, виконувач обов’язків завідувача кафедри маркетингу та рекламних технологій ВНЗ «Інститут реклами»

1998 р. – 2003 р. – доцент кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету

1996 – 1998 р. – старший викладач кафедри товарознавства продовольчих товарів Київського державного торговельно-економічного університету.

Підвищення кваліфікації

1. Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 427908, 2012.

2. ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 744535.

3. ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №00127522/000862-16, програма «Маркетинг», 16.12.2016.

Сфера наукових інтересів

Розробка продуктових та технологічних інновацій, товарна інноваційна політика, управління якістю товарів та послуг, маркетингова товарна політика, просування нових видів продуктів.

Основні навчальні курси, які викладає

  1. Маркетингова товарна політика
  2. Інфраструктура товарного ринку
  3. Товарознавство

Організація науково-дослідної роботи студентів

Керівництво курсовим та дипломним проектуванням, науково-дослідною та педагогічною практикою зі спеціальності «Маркетинг». Підготовка студентів-старшокурсників до участі у науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, олімпіадах за спеціальністю.

Контактні дані: kutlina53@yandex.ru.

Наукові здобутки

Розроблено нові види продуктів та відповідну нормативну документацію на них (близько 50 технічних умов, технологічних інструкцій).

За результатами проведених досліджень отримано 14 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Отримано позитивні результати проведених у медичних та оздоровчих закладах клінічних досліджень нових видів продуктів.

Нові види продукції було презентовано в Адміністрації Президента, в кулуарах Верховної Ради України, на міжнародних виставках «BABY-EXPO».

Офіційний опонент на захисті дисертаційних робіт, представлених на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Спеціалізована вчена рада Київського національного торговельно-економічного університету) та офіційний рецензент дисертаційних робіт, представлених на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі економіки (Спеціалізована вчена рада Міжнародної кадрової Академії – МАУП).

Наукові публікації за останні 5 років

2017

Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Кутліна І.Ю., Грищенко Е.М. Конкурентоспроможність продукції меблевої галузі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» (Київ, Університет «Україна», 19 травня 2017 р.)

2. Кутліна І.Ю., Герлян Я.С. Товарна політика в системі маркетингу підприємства // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» (Київ, Університет «Україна», 19 травня 2017 р.)

3. Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С., Іванова К.І. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання // III International Scientific and Practical Conference “Topical researches of the World Science” (June 28, 2017, Dubai, UAE)

2016

Статті, матеріали та тези конференцій:

1. Кутліна І.Ю., Щавлінський Д.О. Функції маркетингової діяльності підприємства // Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 грудня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Л.: ЛЕФ, 2015. – Ч. 3. – с. 25-26.

2. Кутліна І.Ю. Інтегровані маркетингові комунікації у системі просування товару на ринку // Матеріали ІУ Всеукраїнської наук.-практ. конференції ”Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України”, м. Київ, НАУ, 11 грудня 2015 р.

3. Кутліна І.Ю., Набіуліна А.К. Сучасне маркетингове планування підприємств сфери послуг // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2016. – Ч. 1. – 144 с. – С. 95-97.

4. Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Сутність маркетингового управління підприємством // Proceedings of the II-nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science (August 30 – 31, 2016, Abu-Dhabi, UAE)”. – Abu-Dhabi: Rost Publishing, 2016. – № 9(13), Vol. 5. – Р. 19-23.

5. Кутліна І.Ю., Рачинський В.А. Стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку дієтичних хлібобулочних виробів // Тези доповідей XVI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» (м. Київ, 23-24 листопада 2016 р.). – Ч. 2. – С. 271-272.

6. Kutlina I.Y., Grishchenko E.M., Nesterenko S.S. Merchandising: its Essence and Role in Selling Goods // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Science and Education – our Future” (November 29-30, 2016, Ajman, UAE). – № 12(16), Vol.2. – December 2016. – Р. 51-54.

7. Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С., Іванова К.І. Тренінг як інтерактивний метод у системі підготовки фахівців // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні педагогічні технології та освітні системи ХХІ століття», 8 грудня 2016 р. – Кіровоград, 2016.

2015

Навчальний посібник:

Маркетинг: теоретичні основи маркетингу: навч. посіб. / під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая (колектив авторів). – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2015. – 606 с. Гриф МОНУ. Лист № 14/18-Г-1904 від 17.07.08

Розділи у монографіях:

Kutlina I.Y., Nesterenko S.S. The Quality of the Products and Services in the Restaurant Business Companies / A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. – P. 421-432.

Nesterenko S.S., Kutlina I.Y. Mediaplanning and its Role in the Advertising Campaign in Enterprise / A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. – P. 146-153.

Статті, матеріали та тези конгресів, конференцій:

Nesterenko S., Kutlina I. Studies of the automotive market of Ukraine // Yale Journal of Science and Education, “Yale University Press”, 2015. – № 1(16). – P. 214-222.

Kutlina I., Nesterenko S. Characteristic elements of the complex of marketing communications // Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”. – 2015. – № 1(17). – P. 209-215.

Nesterenko S., Kutlina I. The essence and the place of advertising in the communications activities of the company / Proceedings of the VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World” (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”, 2015. – P.461-468.

Kutlina I., Nesterenko S. Features of the marketing mix of the company the real estate market / Proceedings of the VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World” (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”, 2015. – P. 469-475.

Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю., Нестеренко В.І. Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів / Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Topical Researches of the World Science Vol. IV (June 20–21, 2015, Dubai, UAE)”. – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 30-34.

Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Функції маркетингової діяльності на сучасному підприємстві / Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. III (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)”. – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 69-74.

Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Управління маркетинговим контролем на сучасному підприємстві / Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science” (August 22-23, 2015, Abu-Dhabi, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 96-99.

Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Сутність збуту в системі маркетингу підприємства / Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2014. Prospects for Their Development” (23-24.12.2015, Abu-Dhab, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2015.

Кутліна І.Ю. Сутність теорії поведінки споживачів / Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: тези доповідей ІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 27 березня 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 27-28.

Кутліна І.Ю. Функції маркетингової діяльності підприємства / І. Ю. Кутліна, Д. О. Щавлінський // «Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 грудня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2015.

2014

Розділи у монографіях:

Кутліна І.Ю. Основні напрямки зміцнення конкурентоспроможності підприємства / Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку. Монографія / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 277с. – С. 88-92.

Статті, матеріали та тези конференцій:

Кутліна І.Ю., Хівренко О.О. Прикладні аспекти збуту товарів сільськогосподарського підприємства./ Сборник научных статей «Корпоративный и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций» / Под научн. ред. проф. Е. А. Петровой. – Москва, Изд-во Академия имиджелогии, 2014. – С. 110-115.

Kutlina I., Khivrenko O. PRACTICAL ASPECTS OF SALES OF PRODUCTS OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE / Материалы первой Международной конференции «Корпоративный и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций», Киев-Москва, 3-6 февраля 2014 г.

Кутліна І.Ю., Вербій В.П. Використання підсолоджувачів у продуктах, призначених для діабетичного харчування / Тези доповідей ХІV міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції оон про права інвалідів», м. Київ, ВМУРоЛ «Україна», 19-20 листопада 2014р. – С. 367-368.

Бодюк А.В., Вербій В.П., Кутліна І.Ю. Товарознавчі показники щодо оцінки родовищ будівельних і облицювальних каменів / Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», м. Київ, 23 жовтня 2014 р. – С. 5.

Кутліна І.Ю. Управлінські рішення у розробці стратегії підприємств / Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції ”Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України”, м. Київ, НАУ, 11 грудня 2014 р. – С. 17-18.

2013

Статті, матеріали та тези конференцій:

Кутліна І.Ю., Коваленко О.В. Дослідження конкурентного середовища підприємства на ринку транспортно-логістичних послуг / Збірник наукових праць КНЕУ «Формування ринкової економіки». – К.: КНЕУ. – 2013. – №30. – С. 312-320.

Кутліна І.Ю. Теоретичні і прикладні аспекти якості обслуговування споживачів / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика», м. Полтава, 16-17 травня 2013 р.

Кутліна І.Ю. Деякі аспекти якості обслуговування споживачів на ринку пасажирських авіаперевезень / Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України», м. Київ, 12 грудня 2013 р. – С. 5-6.

Кутліна І.Ю. Овочеплодові консерви спеціального призначення на основі вітчизняної сировини / Матеріали ХІІІ міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів», м. Київ, 20-21 листопада 2013 р.

2011

Навчальний посібник:

Коваленко О.В., Кутліна І.Ю., Потабенко М.В. Реклама. навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. – 98 с. Гриф МОНУ.

Статті, матеріали та тези конференцій:

Кутліна І.Ю. Проблеми якості готельних послуг в Україні / Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «ЄВРО-2012»» / м. Тернопіль, 15 травня 2011 р., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя.

Список наукових праць

№ з/п Назва наукової праці Характер видання Видавництво, журнал або номер авторського свідоцтво Обсяг Співавтор
1. Квашение капусты в контейнерах ЕС-200 Інформаційний лист К.: РБНТИ МТ УССР: Информ. письмо №16, 1980. 7 Орлов Н.П. и др.
2. Инструкция по применению емкостей ЕС-200 для квашения капусты с использованием молочнокислых бактерий Інструкція К.: МТ УССР, РИО, КТЭИ, 1980. 2/8 Орлов Н.П. и др.
3. Исследование потребительских свойств квашеной капусты при хранении в контейнерах ЕС-200 Стаття Ассортимент и качество товаров / Сб. науч. тр. КТЭИ. – УкрНИИНТИ / деп. № 2643 / Киев, 1981. 5 Орлов Н.П. и др.
4. Влияние вида тары на качество соленых овощей при хранении Стаття Товароведная оценка качества и хранение товаров в торговле: Сб. науч. тр. КТЭИ, Киев, 1982. 4 Орлов Н.П. и др.
5. Соление овощей в контейнерах Тези доповіді Тезисы докл. Всес. науч. конф. : Современные проблемы товароведения продтоваров в свете решений 26 съезда КПСС / Киев, 4-6 окт. 1982. – М.: ВНИЭСК, 1982. 2 Орлов Н.П. и др.
6. Р-активные вещества солено-квашеных плодо-овощей Стаття Повышение качества товаров совершенствование способов их хранения и доставки: Сб. науч. тр. КТЭИ. – К., 1983. 3 Орлов Н.П. и др.
7. Рекомендации по совершенствованию технологии соления овощей, квашения капусты в контейнерах и расфасовки готовой продукции в потребительскую тару Рекомендації К.: РИО КТЭИ, 1983. 17 Орлов Н.П. и др.
8. Исследование потребительских свойств пряностей, используемых при солении овощей Стаття Товароведение: республ. межвед. науч.-техн. сб. – Вып. 17. – К.: Техника, 1983. 7 Орлов Н.П. и Богачук Н.А.
9. Рекомендации по технологии товародвижения солено-квашеных овощей и моченых плодов в емкостях ЕС-200. Рекомендації К.: РИО КТЭИ, 1984. 11 Орлов Н.П. и Богачук Н.А.
10. Использование солено-квашеной моркови в общественном питании Тези доповіді Тез. докл. Всес. науч. конф.: Проблемы индустриализации общественного питания, 27-29 ноября 1984 г. – Х., 1984. 1 Орлов Н.П.
11. Технологическая инструкция по солению моркови Технологічна інструкція Госагропром УССР, РИО КТЭИ. – К., 1984. 16 Орлов Н.П.
12. Морковь соленая. Технические условия ТУ III УССР 9284 Технічні умови Госагропром УССР, РИО КТЭИ. – К., 1984. 165 Орлов Н.П.
13. Исследование соленой моркови в период ферментации Стаття Товароведение и технология торговли и общественного питания / МИНХ деп. №31 – 10 – 84 от 25.09.84, М., 1984. 3 Орлов Н.П.
14. Консервирование моркови солением Стаття Из опыта внедрения науч.-техн. прогр. в системе плодоовощной торговли // Экспресс-информация ЦНИИНТЭИ торговли. Сер. Торговля прод. товарами. – Вып. II. – М., 1985. 10 Орлов Н.П.
15. Рекомендации по применению закваски чистых культур молочнокислых бактерий при солении моркови Рекомендації РИО КТЭИ. – К.: 1985. 7 Орлов Н.П.
16. Проблемы совершенствования технологии производства соленой моркови Стаття Современные способы сохранения качества товаров в торговле : Сб. науч. тр. КТЭИ. – К., 1985. 4 Орлов Н.П.
17. Влияние температурного режима ферментации на качество соленой моркови Стаття Сохранение качества и снижение потерь товаров в торговле: Сб. науч. тр. КТЭИ. – К., 1986. 5 Орлов Н.П.
18. Морковь соленая. Технические условия ТУ 10-03-276-86 Технічні умови Госагропром СССР. – М., 1986. 8 Гореньков Э.С. и др.
19. Технологическая инструкция по производству соленой моркови Технологічна інструкція Госагропром СССР. – М., 1986. 8 Горенков Э.С. и др.
20. Свекла соленая. Технические условия ТУ 10.17 УССР 1 – 86 Технічні умови Госагропром УССР. – К., 1986. 6 Орлов Н.П., Осыка В.А.
21. Технологическая инструкция по солению свеклы Технологічна інструкція Госагропром УССР. – К., 1986. 13 Орлов Н.П., Осыка В.А.
22. Влияние концентрации поваренной соли на динамику кислот и сахаров солено-квашеной моркови Стаття Товароведение: Респ. межвед. науч.-техн. сб. – Вып. 19 «Техника». – К., 1987. 4 Орлов Н.П., Романенко А.Л.
23. Влияние температурного режима ферментации на качество соленой моркови Стаття Сохранение качества и снижение потерь товаров в торговле: Сб. науч. тр. КТЭИ. – К., 1986. 5 Орлов Н.П., Романенко А.Л.
24. Соление моркови Стаття Товароведение: Респ. межвед. науч.-техн. сб. – Вып. 18 «Техника». – К., 1987. 2 Орлов Н.П.
25. Технологическая инструкция по солению баклажанов Технологічна інструкція Госагропром УССР, РИО КТЭИ. – К., 1987. 12 Орлов Н.П.
26. Хранение соленой моркови, изготовленной контейнерным способом с использованием чистых культур молочнокислых бактерий Стаття Сб. науч. тр. КТЭИ. – К., 1987. 7 Орлов Н.П.
27. Биологическая оценка соленой моркови, рекомендуемой для питания детей Стаття Радикальное питание: Респ. межв. сб. «Здоровье». – К., 1987. 3 Мостовая Л.А. и др.
28. Технологическая инструкция по производству моченых яблок Технологічна інструкція Госагропром СССР. – М., 1987. 9 Гореньков Э.С.
29. Хранение соленой моркови, изготовленной контейнерным способом с использованием чистых культур молочнокислых бактерий Стаття Управление ассортиментом и качеством товаров в торговле: Сб. науч. тр. КТЭИ. – К., 1987. 7 Орлов Н.П. и др.
30. Применение нового продукта питания – морковь соленая Інформаційний лист Инф. письмо МЗ УССР / Респ. центр науч. метод. инф-ции «Научные основы гигиены питания», Киев, 1987. 8 Мостовая и др. Л.А.
31. Методические рекомендации по квашению капусты, солению овощей и мочению плодов Методичні рекомендації ЦУ ОП Госагропрома УССР. – К.: РИО КТЭИ, 1987. 150 Орлов Н.П.
32. Технологическая инструкция по производству квашено-маринованных баклажанов ТИ 10.17 УССР 3 – 87 Технологічна інструкція ЦУ ОП Госагропрома УССР. – К.: РИО КТЭИ, 1988. 10 Орлов Н.П. и др.
33. Баклажаны квашено-маринованные. Технические условия ТУ 10.17 УССР 27 – 88 Технічні умови ЦУ ОП Госагропрома УССР. – К.: РИО КТЭИ, 1988. 8 Орлов Н.П. и др.
34. Квашение капусты, соление огурцов и томатов Технологічна інструкція ВО «Агропроиздат». – М., 1988. 65 Намесников А.Ф.
35. Баклажаны и перец соленые технические условия ТУ 10 – 03 – 676 – 88 Технічні умови Госагропром СССР. – М., 1988. 6 Гореньков Э.С. и др.
36. Технологическая инструкция по солению баклажанов и сладкого перца Технологічна інструкція Госагропром СССР. – М., 1988. 9 Гореньков Э.С. и др.
37. Потребительские свойства новых видов ферментированных овощей Тези доповідей Актуальные проблемы товароведения продтоваров и подготовки товароведов в период перестройки. Всес. науч.-практ. конфер. Киев, 5-7 декабря 1989 г. Тез. докл., Москва, 1989. 2 Орлов Н.П. и др.
38. Лук соленый. Технические условия ТУ 10.17 УССР58 – 89 Технічні умови Госагропром УССР. – К., 1989. 9 Орлов Н.П. и др.
39. Технологическая инструкция по производству лука соленого ТИ 10.17 УССР 51 – 89 Технологічна інструкція ЦУОП Госагропрома УССР. – К., 1989. 10 Орлов Н.П. и др.
40. Технологическая инструкция по производству чеснока соленого ТИ 10.17 УССР 50 – 89 Технологічна інструкція ЦУОП Госагропрома УССР. – К., 1989. 10 Орлов Н.П. и др.
41. Технологическая инструкция по солению патиссонов ТИ 10.17 УССР 52 – 89 Технологічна інструкція ЦУОП Госагропрома УССР. – К., 1989. 12 Орлов Н.П. и др.
42. Патиссоны соленые. Технологические условия ТУ УССР 60 – 89 Технічні умови ЦУОП Госагропрома УССР. – К., 1989. 10 Орлов Н.П. и др.
43. Квашено-маринованные баклажаны Стаття Сер. Пищев. Промышл. – №4. – М.: ВО «Агропромиздат», 1989. 1 Орлов Н.П.
44. Изменение массы ферментированных плодов и овощей Стаття Сохранение качества, оптимизация ассортимента и снижение потерь товаров в торговле: Сб. науч. тр. КТЭИ. – К., 1989. 6 Орлов Н.П., Романенко А.Л.
45. Ферментированные кабачки и патиссоны Стаття Сер. Пищев. промышл. – №3. – М.: ВО «Агропромиздат», 1989. 2 Орлов Н.П.
46. Потребительские свойства маринованных лука и чеснока Стаття Пути сохранения качества и снижения потерь товаров в торговле : Сб. науч. тр. КТЭИ, Киев, 1990. 5 Орлов Н.П. и др.
47. Кабачки соленые. Технические условия ТУ 10. 17 УССР 82 – 90 Технічні умови ЦУОП Госагропрома УССР, Киев, 1990. 10 Орлов Н.П., Богатырчук Н.А.
48. Технологическая инструкция по солению кабачков ТИ 10.17 УССР 73 – 90 Технологічна інструкція ЦУОП Госагропрома УССР, Киев, 1990. 15 Орлов Н.П., Богатырчук Н.А.
49. Плодоовочеві консерви для дитячого, дієтичного та лікувально-профілактичного харчування. Матеріали конференції Матеріали науч. конф. НИИ Гигиены и питания УНГЦ МЗУ, Киев, 1993. 1 Карповец Н.М.
50. Нові овочеві ферментовані продукти для лікувального та профілактичного харчування. Тези доповідей Матеріали наук.-практ. конф. «Науково-технічне та технологічне забезпечення виробництва конкурент. продуктів для дитячого харчування». – Одеса, 1995. 1 Орлов М.П., Гринчук О.О.
51. Використання стевіозиду при виробництві плодоовочевих консервів спеціального призначення. Тези доповідей Матеріали наук.-практ. конф. «Науково-технічне та технологічне забезпечення виробництва конкурент. продуктів для дитячого харчування». – Одеса, 1995. 1 Орлов М.П., Гринчук О.О.
52. Нові білкові продукти харчування дієтичного і лікувально-профілактичного призначення Тези доповідей 1 Міцик В.Ю., Притульська М.В.
53. Низькокалорійні плодово-ягідні соки для лікувально-профілактичного харчування Тези доповідей 1 Гунько С.М.
54. Использование нетрадиционного растительного сырья при производстве купажированных соков Матеріали конференції Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КДТЕУ, 1996. 1 Гунько С.М.
55. Использование стевии при производстве ферментированных томатов Матеріали конференції Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КДТЕУ, 1996. 1 Гунько С.М.
56. Нові види овочевих консервів для дієтичного та лікувально-профілактичного харчування Стаття Зб. науков. праць. – К.: КДТЕУ, 1996. 3 Гунько С.М.
57. Consumptional Properties of Medical and Preventive Drinks Матеріали конференції Proceeding of the 5-th International Commodity Science Conference, Poznan, Poland, 1996. 2 Горкуценко О.В.
58. Напій гарбузово-яблучний «Стевія» Патент України № 21292А Держпатент України, 1997. Горкуценко О.В.
59. Композиція «Пюре з гарбузів», «Стевія» Патент України № 21293А Держпатент України, 1997. Горкуценко О.В.
60. Композиція «Пюре з гарбузів з рисом», «Стевія» Патент України № 21250А Держпатент України, 1997. Горкуценко О.В.
61. Композиція – гарбузи мариновані «Стевія» Патент України № 21374А Держпатент України, 1997. Горкуценко О.В.
62. Напій гарбузовий «Стевія» Патент України № 21375А Держпатент України, 1997. Горкуценко О.В.
63. Композиція – кабачки мариновані «Стевія» Патент України № 21418А Держпатент України, 1997. Горкуценко О.В.
64. Консервы для рационального и диетического питания. Соки березовые «Стевия» ТУ У 46. 72 121 – 97 Держстандарт, 1997. 15 Горкуценко О.В.
65. Консервы для рационального питания. Сок березово-яблочно-лимонниковый с сахаром. ТУ У 46. 72 120 – 97 Держстандарт, 1997. 17 Горкуценко О.В.
66. Технологическая инструкция по производству консервов «Соки березовые», «Стевия», «Сок березово-яблочно-лимонниковый с сахаром» ТИ У 46. 72 161 – 97 Держстандарт, 1997. 9 Горкуценко О.В.
67. Підвищення біологічної цінності лікувальних і дієтичних властивостей консервованих соків Матеріали конференції Матеріали конференції «Проблеми якості у гром. харч-ні, готельн. госп-ві і туризмі». – К.: КНТЕУ, 1998. 3 Велика Н.В., Ципріян В.І.
68. Методичні вказівки для самостійного вивчення та підготовки до усного заліку і контрольної роботи з курсу «Прогнозування збереження якості продовольчих товарів» Методичні рекомендації К: КНТЕУ, 1999. 13 Колтунов В.А.
69. Особливості технології виробництва нових соків для діабетиків та їх споживчі властивості Стаття Зб. наук. пр. – К.: КНТЕУ, 1999. 4
70. Використання сахаролу в березових соках Стаття Зб. наук. пр. – К.: КНТЕУ, 1999. 6
71. Ефективність виробництва плодово-овочевих консервів спрямованої дії Стаття К.: КНТЕУ, 2000. 4 Юрченко Т.С.
72. Новий продукт з гарбузів спрямованої дії Стаття Овочівництво і баштанництво. – № 45. – Х., 2001. 5 Масло О.М.
73. Мариновані гарбузи зі стевією Стаття Харчова і переробна промисловість. – К., 2000. 1 Масло О.М.
74. Продукти та страви з гарбуза у раціональному та лікувальному харчуванні Матеріали конференції Ужгород, 2000. 2 Велика Н.В.
75. Досвід та перспектива викладання нутріціології в НМУ Матеріали конференції К.: НМУ, 2000. 3 Ципріян В.І., Велика Н.В.
76. Сік березовий «Стевія» Деклараційний патент К: 2000. Горкуценко О.В.
77. Сік березово-яблучний «Стевія» Деклараційний патент К., 2000. Горкуценко О.В.
78. Сік березово-яблучно-лимонниковий «Стевія» Деклараційний патент К., 2000. Горкуценко О.В.
79. Сік березово-яблучно-лимонниковий Деклараційний патент К., 2000. Горкуценко О.В.
80. Консерви «Напої» гарбузові лікувально-профілактичного харчування. ТУ У 46.171 – 2000. К., 2000. 12 Горкуценко О.В.
81. Консерви «Пюре з гарбузів» «Стевія» для раціонального та дієтичного харчування ТУ У 46.169 – 2000. К., 2000. 12 Горкуценко О.В.
82. Консерви «Маринади овочеві» «Стевія» для раціонального та дієтичного харчування ТУ У 46.170 – 2000. К., 2000. 13 Горкуценко О.В.
83. Технологічна інструкція по виробництву консервів «Пюре з гарбузів», «Стевія» Технологічна інструкція К., 2000. 10 Горкуценко О.В.
84. Технологічна інструкція по виробництву консервів для лікувально-профілактичного харчування «Напої гарбузові», «Стевія» Технологічна інструкція К., 2000. 9 Горкуценко О.В.
85. Технологічна інструкція по виробництву консервів «Маринади овочеві», «Стевія» Технологічна інструкція К., 2000. 10 Горкуценко О.В.
86. Напиток «Боровинка» для лечебно-профилактического питания Стаття «Пищевая промышленность», «Пиво и напитки». – № 2. – М., 2001. 1 Горкуценко О.В.
87. Оцінка споживчих властивостей консервів «Томати мариновані», «Стевія» Стаття Овочівництво і баштанництво. – № 46. – Х., 2001. 5 Кравченко В.А., Драмарецька В.А.
88. Використання сахаролу і спіруліни платенсіс при виробництві плодових консервів Матеріали конференції Міжнародна конференція «Товари ХХІ століття», ПУСКУ, 2002 2 Салухіна Н.Г.
89. Товарознавство плодоовочевих товарів. Опорний конспект К.: КНТЕУ, 2002. 74 Вербій В.П., Осика В.А., Ясинська Н.С.
90. Споживчі властивості нових видів купажованих соків для дієтичного та раціонального харчування Стаття Зб. наук. пр. – К.: КНТЕУ, 2002. 5
91. Методичні рекомендації до самостійної роботи вивчення курсу «Товарознавство плодоовочевих товарів» Методичні рекомендації К.: КНТЕУ, 2003. 34
92. Canned Fruit for Treatment and Prophylactic Nutrition Тези доповіді Proceeding the 15th Symposium IGWT «Global Safety of Commodity and Еnvironment. Quality of Life», September, 12-17, 2006, Kyiv, Ukraine. 2 Salukhina N.
93. Competitiveness of Can Foods of the Directed Action Матеріали конференції Proceeding the 15th Symposium IGWT «Global Safety of Commodity and Еnvironment. Quality of Life», September, 12-17, 2006, Kyiv, Ukraine. 2 Sirenko N.
94. Сік яблучний з м’якоттю «Спірулінка» для лікувально-профілактичного харчування Деклараційний патент на корисну модель К.: 2007. Горкуценко О.В.
95. Десерт яблучний «Спірулінка» для лікувально-профілактичного харчування Деклараційний патент на корисну модель К.: 2007. Горкуценко О.В.
96. Напій «Боровинка» для лікувально-профілактичного харчування Деклараційний патент К.: 2007. Горкуценко О.В.
97. Напій гарбузово-яблучний для лікувально-профілактичного харчування Деклараційний патент К.: 2007. Горкуценко О.В.
98. Оптимизация организационной структуры рекламного агентства Матеріали конференції Матеріали міжнародної науково-практичної конф. «Стратегія інноваційного розвитку економіки та соціальної сфери України», Ласпі, АР Крим, 9-10 жовтня 2008 р. 2 Бурова Я.Ю.
99. Навчальна програма з дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» Навчальна програма К.: МАУП, 2010. 23
100. Навчальна програма з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» Навчальна програма К.: МАУП, 2010. 22
101. Навчальна програма з дисципліни «Організація і технологія торговельної діяльності» Навчальна програма К.: МАУП, 2010. 18
102. Навчальна програма з дисципліни «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг» Навчальна програма К.: МАУП, 2010. 18
103. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» Методичні рекомендації К.: МАУП, 2010. 62
104. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» Методичні рекомендації К.: МАУП, 2010. 40
105. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Товарознавство» Методичні рекомендації К.: МАУП, 2010. 47
106. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг» Методичні рекомендації К.: МАУП, 2010. 46
107. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Товарна інноваційна політика» Методичні рекомендації К.: МАУП, 2010. 50
108. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетингова товарна політика» Методичні рекомендації К.: МАУП, 2010. 52
109. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи товарознавства» Методичні рекомендації К.: МАУП, 2012. 42
110. Реклама Навчальний посібник К.: ДП «ВД «Персонал», 2010. Гриф МОНУ 4,5 д.а. Коваленко О.В., Потабенко М.В.
111. Навчальна програма з дисципліни «Маркетинговий аудит» Навчальна програма К.: МАУП, 2013. 18 Коваленко О.В.
112. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинговий аудит» Методичні рекомендації К.: МАУП, 2013. 56 Коваленко О.В.
113. Проблеми якості готельних послуг в Україні Матеріали конференції Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні питання рекламно-інформаційного забезпечення туристично-рекреаційної галузі у рамках проведення «ЄВРО-2012» / м. Тернопіль, 15 травня 2011 р., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя 2
114. Теоретичні і прикладні аспекти якості обслуговування споживачів Матеріали конференції Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика», м. Полтава, 16–17 травня 2013 р. 2
115. Дослідження конкурентного середовища підприємства на ринку транспортно-логістичних послуг Стаття Збірник наукових праць КНЕУ «Формування ринкової економіки». – К.: КНЕУ. – 2013. – №30. – С. 312-320. 7 Коваленко О.В.
116. Деякі аспекти якості обслуговування споживачів на ринку пасажирських авіаперевезень Матеріали конференції Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України», м. Київ, 12 грудня, 2013 р. – С. 5-6. 2
117. Овочеплодові консерви спеціального призначення на основі вітчизняної сировини Матеріали конференції Матеріали ХІІІ міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів», м. Київ, 20-21 листопада, 2013 р. 2
118. Practical Aspects of Sales of Products of the Agricultural Enterprise Матеріали конференції Материалы первой Международной конференции «Корпоративный и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций», Киев-Москва, 3-6 февраля 2014 г. 2 Khivrenko O.
119. Прикладні аспекти збуту товарів сільськогосподарського підприємства Стаття Сборник научных статей «Корпоративный и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций» / Под научн. ред. проф. Е. А. Петровой. – М.: Изд-во «Академия имиджелогии», 2014. – С. 110-115. 6 Хівренко О. О.
120. Використання підсолоджувачів у продуктах, призначених для діабетичного харчування Тези доповідей Тези доповідей ХІV міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції оон про права інвалідів», м. Київ, ВМУРоЛ «Україна», 19-20 листопада 2014 р. – С. 367-368. Вербій В.П.
121. Товарознавчі показники щодо оцінки родовищ будівельних і облицювальних каменів Матеріали конференції Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння», м. Київ, 23 жовтня 2014 р. – С. 5. Бодюк А.В., Вербій В.П.
122. Управлінські рішення у розробці стратегії підприємств Матеріали конференції Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України», м. Київ, НАУ, 11 грудня 2014 р. – С. 17-18. 2
123. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу : навч. посіб. / під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая (колектив авторів) Розділ 1. Маркетинг – 3 д.а. Розділ 3. Маркетингова товарна політика – 2,5 д.а. Розділ 5. Маркетингова політика розподілу – 2,5 д.а. Навчальний посібник К.: ДП «Вид. дім «Персонал». – 2015. – 606 с. Гриф МОНУ. Лист № 14/18-Г- 1904 від 17.07.08. 40 д.а. Захожай В.Б. та інш.
124. Основні напрямки зміцнення конкурентоспроможності підприємства (Розділ у колективній монографії) Монографія Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку : монографія / за ред. Т. М. Берднікової, Н. О. Євтушенко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 277 с. – С. 88-92. 5 Колектив авторів
125. Сутність теорії поведінки споживачів Тези доповідей Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : тези доповідей ІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 27 березня 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 27-28. 2
126. The Quality of the Products and Services in the Restaurant Business Companies (Розділ у колективній монографії) Стаття A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: Local and Global Aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. – P. 421-432. 10 Nesterenko S.S.
127. Mediaplanning and its Role in the Advertising Campaign in Enterprise (Розділ у колективній монографії) Стаття A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. – P. 146-153. 8 Nesterenko S.S.
128. The Essence and the Place of Advertising in the Communications Activities of the Company (SCOPUS) Стаття Proceedings of the VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World” (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”, 2015. – P.461-468. 8 Nesterenko S.
129. Features of the Marketing Mix of the Company the Real Estate Market (SCOPUS) Стаття Proceedings of the VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World” (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”, 2015. – P. 469-475. 7 Nesterenko S.
130. Studies of the Automotive Market of Ukraine (SCOPUS) Стаття Yale Journal of Science and Education, “Yale University Press”, 2015, № 1(16). – P. 214-222. 9 Nesterenko S.
131. Characteristic Elements of the Complex of Marketing Communications (SCOPUS) Стаття Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2015, № 1(17). – P. 209-215. 7 Nesterenko S.
132. Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів Матеріали конференції Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Topical Researches of the World Science”, Vol. IV (June 20–21, 2015, Dubai, UAE).– Dubai. : Rost Publishing, 2015. – P.30-34. 5 Нестеренко С.С., Нестеренко В.І.
133. Функції маркетингової діяльності на сучасному підприємстві Матеріали конференції Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “The Top Actual Researches in Modern Science”, Vol. III (July 18-19, 2015, Ajman, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 69-74. 6 Нестеренко С.С.
134. Control and Audit of Marketing Activity at the Enterprise Стаття London Review of Education and Science, №2(18), July-December, 2015. 9 Nesterenko S.
135. Управління маркетинговим контролем на сучасному підприємстві Матеріали конференції Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science” (August 22-23, 2015, Abu-Dhabi, UAE). 6 Нестеренко С.С.
136. Функції маркетингової діяльності підприємства Матеріали конференції Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 грудня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Л.: ЛЕФ, 2015. 2 Щавлінський Д.О.
137. Сутність збуту в системі маркетингу підприємства Матеріали конференції Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2014. Prospects for Their Development” (23-24.12.2015, Abu-Dhab, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2016. – №1 (5), Vol. 5. – P. 76-79. 8 Нестеренко С.С.
138. Сучасне маркетингове планування підприємств сфери послуг Матеріали конференції Сучасні концепції управління економічним розвитком країни : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2016. – Ч. 1. – 144 с. – С. 95-97. 3 Набіуліна А.К.
139. Сутність маркетингового управління підприємством Матеріали конференції Proceedings of the II-nd International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science” (August 30 – 31, 2016, Abu-Dhabi, UAE). – Abu-Dhabi.: Rost Publishing, 2016. – № 9(13), Vol. 5. – Р. 19-23. 5 Нестеренко С.С.