Сук Леонід Кіндратович

Кафедра фінансів та обліку

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання: Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України

Досвід роботи: 57 років

Біографія

Народився 30 серпня 1937 року в селі Келеберда Канівського району Черкаської області.

Відомості про вищу освіту:

Київський фінансово-економічний інститут, 1959 р., спеціальність «Економіка сільського господарства», кваліфікація «Економіст-бухгалтер»

Відомості про підвищення наукової кваліфікації:

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Бухгалтерський облік і контроль процесу виробництва сільськогосподарської продукції в умовах внутрігосподарського розрахунку» захистив у1991 році. Вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку і фінансів НАУ отримав у 1994 році.

Трудова діяльність:

20.01.1960 – 23.02.1963 – Насташська однорічна сільськогосподарська школа бухгалтерського обліку, викладач бухгалтерських дисциплін;

01.03.1963 – 28.02.1966 – Український НДІ економіки і організації сільського господарства, аспірант з відривом від виробництва;

01.03.1966 – 20.11.1978 – Український НДІ економіки і організації сільського господарства, старший науковий співробітник сектору методів бухгалтерського обліку і економічного аналізу;

21.11.1978 – 24.05.1992 – Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія, доцент кафедри бухгалтерського обліку;

25.05.1992 – 31.08.1994 – Український державний аграрний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку;

01.09.1994 – 31.01.1998 – Український державний аграрний університет, завідувач кафедри бухгалтерського обліку;

01.02.1998 – по даний час – Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри обліку і оподаткування.

Основні навчальні курси

  1. Моделі та методи прийняття рішення в аналізі та аудиті
  2. Методологія і організація наукових досліджень у сфері аналізу і аудиту
  3. Облік за видами економічної діяльності
  4. Інноваційний розвиток підприємства

Сфера наукових інтересів

Бухгалтерський облік і контроль в сільському господарстві та інших галузях економічної діяльності.

Є автором та співавтором більше 800 друкованих праць, в тому числі п’ятнадцяти підручників та навчальних посібників.

Навчально-методичні та наукові праці останніх років

№  пп.

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг др.арк.

 

Прізвища

співавторів

1

2

3

4

5 6
872 Ведення обліку платниками єдиного податку Друк. Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.–№1/2.– С. 55-60 1,0
873 Облік витрат у тваринництві –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №3.– С. 35-40 1,0 Сук П.Л.
874 Облік витрат на виробництво продукції рослинництва –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №4.– С. 37-40 0,7
875 Списання загинувших поточних біологічних активів –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №5.– С. 14-16 0,3
876 Економічний зміст і класифікація необоротних активів –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №5.– С. 36-40 0,8
877 Облік поліпшення і ремонту основних засобів –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №6.– С. 24-27 0,5 Сук П.Л., Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні
878 Оцінка основних засобів –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №6.– С. 36-40 0,7
879 Реєстрація суб’єктів господарювання –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №7.– С. 37-40 0,5 Сук П.Л.
880 Облік допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №8.– С. 36-40 0,8 Сук П.Л.
881 Облік операційної оренди –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №9.– С. 2-6 0,8
882 Бухгалтер на підприємстві –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №10.– С. 23-25 0,4 Сук П.Л.
883 Облік розрахунків з оплати праці –”– Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015.– №10. – С. 31-40 1,6 Сук П.Л.
884 Облік матеріальних запасів 1,9 Сук П.Л.
885 Облік переходу біологічних активів рослинництва до іншого господаря –”– Облік і фінанси, 2015.– №2.– С. 45-51 1,1
886 Організація обліку необоротних активів у бюджетних установах / Л.К. Сук, С.Г. Фаустова –”– Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теоія та практика. Колективна монографія. – Умань: Вид.-поліграф. центр «Візаві», 2014. – Ч. 2. – С. 73-176 0,4 Фаустова С.Г.
887 Обчислення та використання собівартості сільськогосподарської продукції –”– Облік і фінанси, 2016.– №2.– С. 71-75 0,8
888 Облік реалізації біологічних активів рослинництва –”– Аграрна політика України в умовах глобальних продовольчих та фінансово-економічних викликів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 жовтня 2016 р.) /За заг. ред.: Діброва А.Д. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 180 с., С. 146-148 0,3
889 Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції –”– Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”/Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2016. – Вип. 249. – 506 с., С. 372–379 0,8
890 Програма виробничої практики з фінансового обліку та методичні вказівки щодо написання і оформлення звітів для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання –”– Рекмендовано до видання рішенням вченої ради економічного факультету НУБІП України, протокол № 10 від 02.02.2017 р. – К. – 39 с. 2,6 Калюга Є.В., Тивончук С.В., Кузик Н.П.
891 Зарахування зустрічних вимог –”– Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – №6. – С. 2–11 1,0 П.Л.Сук
892 Організація бухгалтерського обліку: Підручник –”– К.: Каравела; Піча Ю.В., 2016. – 624 с. 33,15 П.Л.Сук
893 Облік на підприємствах малого бізнесу: навчальний посібник –”– К.: Каравела, 2016. – 352 с. 21,65 П.Л.Сук, Данілочкіна О.В.
894 Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу –”– Навчальний посібник / За загальною редакцією доктора економічних наук, професора П.Л. Сука. ‒ К.: Каравела, 2017. – 372 с. 21,83 Сук П.Л.,

Данілочкіна О.В.

895 Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції –”– Монографія /  Л.К. Сук, П.Л. Сук, С.С. Нестеренко / За загальною редакцією доктора економічних наук, професора П.Л. Сука. – К.: Каравела, 2018. – 294 с. 23,9 Сук П.Л., Нестеренко С.С.
896 Фінансовий облік – один чи два? –”– Нові інформаційні технології управління бізнесом / Всеукраїнська науково-практична конференція: Збірник тез. – К. : Спілка автоматизаторів бізнесу,  2018. – 163 с. (С. 138-146) 0,5
897 Вивчення бухгалтерського обліку у ВУЗах України –”– Всеукраїнська наукова конференція “Молодь: освіта, наука, духовність”. – 18 квітня 2018  р. / Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – Інститут економіки та менежменту. – К. : 2018. – 413 с. 0,2
898 Облік розрахунків зарахуванням зустрічних вимог –”– Міжнародна науково-практична конференціїя студентів, аспірантів та науковців “Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку”: збірник матеріалів. – 17  травня  2018 р. – К. : Відкритий міжнародний університет розвитку люини “Україна”, 2018. – 300 с. (С. 150-153) 0,2
899 Переведення грошового боргу –”– Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (5 жовтня 2018 р., м. Київ) . – К. : ТОВ ВІПО, 2018. – 370 с. – С. 158-161.

Організатори конференції: ТДВ “Інститут обліку і фінансів”, Науково-виробничий журнал “Облік і фінанси”, Полоцький державний університет (Республіка Білорусь)

0,2
900 Облік сільськогосподарської продукції –”– Цифрова економіка, тренди та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.). – Тернопіль : Осадча Ю.В., 2018. – 340 с. – С. 201-203.

Організатор конференції: Тернопільський нацональний економічний університет

0,3
901 Облік вибуття тварин основного стада –”– Європейський сектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграному секторі економіки: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (7 грудня 2018 р., м. Київ) . – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2018. – 220 с. – С. 76-78 0,2
902 Облік витрат для калькулювання собівартості продукції –”– Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 6. – С. 32-37 0,7 Сук П.Л.
903 Зарахування зустрічних вимог під час розрахунків та їх облік Друк. Банківська справа, 2019.–№1 (149).– С. 74-87 1,2 Сук П.Л.
904 Фінансовий облік Друк. Навчальний посібник.– К.: Університет “Україна”, 2019.– 527 с. 30,8 Сук П.Л.
905 Розвиток бухгалтерського обліку в сільському господарстві Друк. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: Зірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (10 жовтня 2019 р.). – К. : НУБІП України, 2019. – 343 с. – С. 148-152.

Основні наукові праці:

– навчальні посібники, підручники

1. Сук Л.К. Внутрішньогосподарський розрахунок в колгоспах. – К.: Урожай, 1969. – 168 с.

2. Сук Л.К. Рекомендации по применению журнально-ордерной формы учёта в совхозах. – К.: Урожай, 1975. – 96 с.

3. Сук Л.К. Облік капітальних вкладень в колгоспах і радгоспах. – К.: Урожай, 1976. – 158 с.

4. Сук Л.К. Облік і контроль виробництва сільськогосподарської продукції. – К.: Урожай, 1990. – 165 с.

5. Сук Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук, М.С. Стасишен. – К.: Каравела, 2007. – 208 с.

6. Сук Л.К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л.К.Сук, П.Л.Сук. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 507 с.

7. Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Л.К.Сук, П.Л.Сук. – К.: Каравела, 2009. – 624 с.

8. Сук П.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / За загальною редакцією докт. екон. наук П.Л. Сука / Л.К.Сук, П.Л.Сук., О.В. Данілочкіна. – К.: Каравела, 2012. – 352 с.

9. Suk P.L. Accounting in sectors of economy: textbook / P.L. Suk, L.K. Suk. – Germany,Saarbrьcken: Lambert Academic Publishing, 2015. – 226 p.

10. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К.Сук, П.Л.Сук. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2016. – 663 с.

– наукові статті:

1. Сук Л.К. Облік поточних біологічних активів і сільськогосподарської продукції // Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Облік і фінанси, 2014. – №2. – С. 71-78.

2. Сук Л.К. Облік матеріальних запасів // Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Бухгалтерія в сільському господарстві, 2015. – №11-12.– С. 49-60

3. Сук Л.К. Облік реалізації біологічних активів // Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 10. – С. 6-13.

4. Сук Л.К. Обчислення та використання собівартості сільськогоподарської продукції // Л.К. Сук. – Облік і фінанси, 2016. – №2. – С. 71-75.

5. Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції / Л.К. Сук. – Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”/Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2016. – Вип. 249. – 506 с (С. 372–379).

Профіль науковця у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kjWx8TEAAAAJ&hl=ru