Сухоруков Аркадій Ісмаїлович

Кафедра управління та адміністрування
Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Досвід роботи: 53 роки

Державні нагороди:

медалі “У пам’ять 1500-річчя Києва” (1982 р.) і “Ветеран праці” (1989 р.),

Золотий значок УСПП (2004 р.),

Заслужений економіст України (2004 р.),

Відзнака Міноборони «Знак пошани» (2008),

“Почесна відзнака Апарату РНБО України” І ступеня (2010 р.),

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2011).

Біографія

Народився 25 березня 1947 року в місті Кизилорда, Казахстан

Відомості про вищу освіту

У 1968 році закінчив Казахський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво”.

У 1975 році закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю “Бухгалтерський облік у промисловості”.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Організація технологічної комплектації потокового житлово-цивільного будівництва на основі безперервного планування».

У 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Регіональні проблеми формування та реалізації інноваційної політики у будівництві».

У 2003 році отримав вчене звання професора кафедри державних фінансів.

В 2017 році підвищив кваліфікацію в Національному інституті стратегічних досліджень у відділі безпеки реального сектору економіки.

Основні етапи діяльності

В 1977-2014 роках працював у Науково-дослідному інституті будівельного виробництва Держбуду України, в системі НАН України на посаді завідувача відділу економічних відносин.

З 1997 р. здійснював науково-аналітичний супровід діяльності РНБО України, інших президентських та урядових структур.

В 2004 році очолив першу в Україні спеціалізовану вчену раду за спеціальністю «Економічна безпека держави», заснував наукову школу з проблем економічної безпеки держави, особисто підготував 15 докторів і кандидатів наук.

З 2014 року працював в Університеті “Україна” на посаді професора.

В 2016-2021 роках працював в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на посадах професора кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження, професора кафедри менеджменту підприємств.

Академік Академії будівництва України, почесний професор Південно-Казахстанського університету ім. М. Ауезова.

 

Голова спецради при Національному інституті проблем міжнародної безпеки і Національному інституті стратегічних досліджень (2004-2014 рр.). Особисто підготував 12 кандидатів і 3 докторів наук.

Член редколегії журналу «Економіка: реалії часу».

Має досвід викладання дисциплін:

 1. Національна академія державного управління при Президентові України (економічна безпека);
 2. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
 3. (інвестиційний менеджмент, міжнародні інвестиції); Українська академія бізнесу і підприємництва (регіональна економіка, інноваційний менеджмент, логістика);
 4. Національна академія оборони України (економічна безпека);
 5. КНУКІМ (міжнародна економіка, регіональна економіка);
 6. Університет “Україна” (менеджмент, міжнародна економіка, менеджмент ЗЕД підприємства),
 7. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie (м. Варшава) і Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa (Торунь) (економічна безпека, міжнародна економіка),
 8. НТУУ “КПІ ім. I. Сікорського” (інноваційний менеджмент, менеджмент стартап проєктів, державне і регіональне управління).

Викладає дисципліни:

 1. Міжнародна економіка
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 3. Транснаціональні корпорації та міжнародна економічна діяльність
 4. Сучасні євроінтеграційні процеси в Україні

Сфера наукових досліджень

 • економічна теорія,
 • теорія інвестицій та інновацій,
 • економічна безпека,
 • регіональна економіка,
 • світова економіка.

Основні наукові праці

Автор та співавтор 367 публікацій, у тому числі понад 40 монографій, багатьох підручників і навчальних посібників з питань економічної безпеки, організації інвестиційно-інноваційної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності. 

Основні публікації (1999-2013):

 1. Інноваційний менеджмент (навчальний посібник) // К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 1999.-50 с.
 2. Організація матеріальних потоків (навчальний посібник) // Академія ДПСУ, 2000, 105 с.
 3. Управління інноваціями /навчальний посібник за ред. А.І.Сухорукова, Київ: “Видавничий дім “Комп’ютерпрес”, 2003.- 207 с.
 4. Сучасні проблеми фінансової безпеки України (наук. вид.) // К.: Академпрес, 2005, 140 с.
 5. Strategy of economic and social development of Ukraine (the years 2004-2015) – towards European integration // Translate of: Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” /Авт. кол.:А.С.Галчинський, В.М.Геєць та ін.: Нац. ін-т страт. досл., Ін-т екон. прогнозування НАНУ, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
 6. Інвестування української економіки: Монографія /За ред. А.І.Сухорукова: Киев: Національний інститут проблем міжнародної безпеки, ЗАТ «ВІПОЛ», 2005. – 440 с.
 7. Провайдинг інновацій // Підручник. -К.:”Видавничий дім “Професіонал”, 2008. – 448 с. (у співавторстві).
 8. Система економічної безпеки держави //Під заг. ред. Сухорукова А.І. /Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБОУ. – К.:ВД “Стилос”, 2009. – 685 с.
 9. Національна економічна безпека (навчальний посібник) // Житомир: ПП “Рута”, 2010. – 384 с. (у співавторстві).
 10. Трансфер кризиса и перспективы развития национальной экономики в условия хглобализации // в кн:Экономическая безопасность: новая парадигма формирования и обеспечения //под ред. Э.М. Сороко, И.А. Белоусовой, Т.И. Егоровой-Гудковой. – Одесса, Институткреативныхтехнологий, 2011. – с.175-198.
 11. Нормативний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки держави // В кн.: Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013.- с. 26-40.
 12. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія К.: НІСД, 2012. – 368 с. (у співавторстві).

Основні публікації 2014-2021 рр. 

 1. Інституційні засади інвестування промисловості// в кн: Сталий розвиток –ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія [Аверкіна М.Ф., Андрєєва Н.М., Балди М.Д., Веклич О.О. та ін.]/ за наук. ред. проф.. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – С.244-263.
 2. Синергетична модель системи забезпечення економічної безпеки держави // У кн.: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія [ Акулов-Муратов В.В., Климов О.М., Андерсен В.М., Андрєєва Н.М. та ін.]/за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 84-96.
 3. Співвідношення пріоритетів розвитку і безпеки в соціально-економічних стратегіях національного і регіонального рівня // В кн: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія /Андерсон В.М., Балджи М.Д., Баркан В.І. [та ін..]; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа /за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. – С. 59-75
 4. Сухоруков А.І. Вплив асиметричності інформації на економічну безпеку держави, її регіонів та суб’єктів господарювання / В кн.: Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського; Ін- ститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. — С. 115-127. Електронная версія https://conftef.wixsite.com/conf
 5. Sukhorukov A.I. Prerequisites for the safe development of socio-economic systems // Збірник наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету». Серія: Економіка і менеджмент, Випуск 27, Частина 1. – Одеса: 2017, С. 4 – 7. www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/27-1-2017/27-1-2017.pdf
 6. Основи медіаменеджменту [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» / О. М. Барзилович, З. В. Григорова, Л. А. Пунчак, А. І. Сухоруков, О. А. Сухорукова, І. Б. Шевченко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 296 с. – Назва з екрана. URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22199Розташовується у зібраннях: Підручники, навчальні посібники та практикуми, розмір mm_2018_02.pdf, 2.37 MB.
 7. Сухоруков А. І., Сухорукова О. А. Інституційні та комунікаційні механізми міжнародної економічної конвергенції України / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2018, вип. 17, част. 2. – С.100-103.
 8. Сухоруков А. І., Сухорукова О. А. Мейнстрим проблем международной экономики и международной экономической безопасности / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Економіка і менеджмент, 36. наукових праць, випуск №32, частина 1, 2018. – С. 4-9.
 9. Сухоруков А. І., Сухорукова О. А. / Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин: м-ли. н. – пр. конф. (Ужгород, 5-6.10.2018) /За ред.: М. Палінчак, В. Приходько, A. Krynski. Ужгород: «Гельветика», 2018. – С. 30-33.
 10. Сухоруков А. І. Problemy і szanse Ukrainy w ramach nowych mitjdzynarodowych projektow komunikacyjnych —Проблеми і шанси України в рамках нових міжнародних комунікаційних проектів / Сталий розвиток — XXI ст.: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: кол. мон. / Міненко М., Бендюг В.., Комариста Б. [та ін.]; НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”; НАУКМА; /за ред. Хлобистова Є.В. – Київ, 2018. С.71-83.
 11. Сухоруков А. І. International economics: security of economic system and transboundary crisis / Confrontation and Cooperation: 1000 years of Polish-German-Russian Relations, vol.V, A. Garczewska, Krz. Garczewski (editors), Берлин, Torun, Warszawa, 2019. P. 35-44.
 12. Сухоруков А. І. Еволюційні особливості національної економіки. / Науковий вісник УжНУ, Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Випуск 27, Частина 2, 2019. – С. 72-76.
 13. Сухоруков А. І., Дроговоз Т.А. Особливості стратегічного управління типографією (тези) // XIII Всеукр. студент, н.-пр. конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (НТУУ, «КПІ ім. І. Сікорського», 7 листопада 2019 p.).
 14. Сухоруков А. І., Сухорукова О. А. / Особливості організації інновацій у медіа-індустрії. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: м-ли міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів. 25 січня 2020 р. Львів: ЛЕФ, 2020. С. 45-49.
 15. Сухоруков А. І. Вплив структурних зру-шень на безпеку еконо-мічних систем. Сталий розвиток – XXI ст. Дискусії 2020: кол. мон. / НАУКМА/ за ред. Є. Хлобистова. Київ, 2020. С. 67-75.
 16. Сухоруков А. І., Сухорукова О. А. / Structural Entropy of Economic Systems / [Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 170]. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021 ). Published by Atlantis Press B.V., 2021, pp. 30-34 http://www.icics.net/conf/2021 /ELER202 1/; (as of 30.03.2021).
 17. Сухоруков А. І., Сухорукова О. А. / Стратегічний менеджмент в економічних системах транзитивних країн. Науковий вісник Міжнар. гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент», №48, 2021. С. 22-27.

 СПИСОК  НАУКОВИХ  ПРАЦЬ  

з/п

 

НАЙМЕНУВАННЯ

Друк.рукоп Вид-во, журнал др. арк. Співавтори
1. Виброплощадка для уплотнения бетонных смесей (Патент SU 1653963): B28B1/08 Друк. Авт. св. N 735400 URL: https://www.google.com.ua/search?hl=ru 0,5 Улуханов А., Заика В.
2. Повышение эффективности комплектации в поточном строительстве Друк. Строительство и архитектура, 1979, № 9, с.22-23 0,5 д.а. Недавній П.
3. Непрерывное планирование поточного жилищно-гражданского строительства Друк. М.: ЦИНИС Госстроя СССР, 1979, С.3-5 0,2 д.а. Балицький В.

Недавній П.

4. Эффективность централизации комплектных поставок в Главкиевгострое Друк. К.: УкрНИИНТИ, 1980, 12 с. 0,4 д.а. Єхануров Ю.І.
5. Технологическая комплектация застройки города непрерывными потоками Друк. К.: УкрНИИНТИ, 1980, 12 с. 0,8 д.а. Присяжний Н.О.
6. О технологической комплектации при организации жилищно-гражданского строительства непрерывными потоками Друк. Строительное производство. Вып.19.- К.: Будівельник, 1980,  с.8-11 0,5 д.а. Недавний П.І.
7. Технологическая комплектация поточного строительства Друк. К.: Строительство и архитектура, 1981, № 12, с.24-26 0,5 д.а. Недавний П.І.
8. На підступах до “безперервки” Друк. Черкаська правда, 30 липня 1981 р. 0,2 д.а.
9. Технологическая комплектация в поточном жилищном строительстве Друк. Строительное пр.-во, Вып.21. –  К.: Будівельник, 1982, с.3-10 0,5 д.а. Недавний П.І.
10.

 

Инструкция по проектированию организации поточного жилищно-гражданского строительством на основе непрерывного планирования (РСН 323-82) Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1982. – 143 с. 10 д.а. Балицький В.

Недавний П.

11. Инструкция по инженерной подготовке строительного производства (ВСН 7080) Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1982. – 101 с. 6 д.а. Лазєбник В.

Василенко В.

12. Инструкция по инженерной подготовке строительства объектов (ВСН 6080) Друк. НИИСП Госстроя УССР, 1981. – 88 с. 5 д.а. Лазєбник В.

Шматько В.

13. Сокращение цикла “наука-производство” Друк. Промышленное строительство и инженерные сооружения, 1983, № 4, с.8-10 0,5 д.а. Рєва В..

Бородиня В..

14. Методические рекомендации по планированию и комплектации производства ССК Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1984. – 21 с. 1,5 д.а. Казачков Г.
15. Непрерывное планирование технологической комплектации строительства методом имитационного моделирования Друк. Строительное производство, Вып. 23. – К: Будивельник, 1984, с.51-55 0,5 д.а. Бєлий Б.М.
16. Технологические правила возведения 12 и 16 этажных крупнопанельных жилых домов серии 111-134 Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1984. – 108 с. 6,75 д.а. Азутов В.П.

Золотніков Г.

Сокол О..

17. Конструктивно-технологические решения – в проекты Друк. Строительство и архитектура, 1985, № 8, с.20-21 0,5 д.а. Бородиня В.І.
18. Метод организации поточно-технологической комплектации на основе непрерывного календарного планирования Друк. Строительное произ водство, К.: 1986, вып. 25, с.58-63 0,6 д.а.
19. Эффективность научных разработок в строительстве Друк. К.: Будівельник, 1986. – 128 с. 5,2 д.а. Бородиня В.И.
20. Временные указания по определению эффективности КСУК в трестах Минмонтажспецстроt УССР (РТМ 36 УССР – 3-86) Друк. К: УкрПТКИ монтажспецстрой, 1986 1,0 д.а. Стеценко В.

Прєсіч О.

21. Методические рекомендации по подготовке диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата наук Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1986, 33 с. 2,2 д.а. Носова Н.П.
22. Технический уровень строительства в Украинской ССР (по состоянию на 1.01.86) Друк. К: НИИСП Госстроя УССР, 1986 1.5 д.а. Томільцев М.Г.
23. Об индустриализации благоустройства в жилищно-гражданском строительстве Друк. В кн.: Строительное производство, К.: Будівель ник, 1987, вып. 26. с.48-52 0,5 д.а. Зикова С.И.

Лівшин Л.Н.

24. Совершенствование механизма управления качеством строительной продукции Друк. К.: Укр НИИНТИ, 1987. – 28 с. 1,5 д.а. Сторчак В.А.

Пресіч Є.М.

25. Технический уровень строительства в Украинской ССР (по состоянию на 1.01.87) Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1987, 40 с. 2 д.а. Сліпченко Б.

Томільцев М.

26. Методические рекомендации по текущему планированию внедрения достижений науки и техники в строительстве Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1988 1 д.а. Томільцев М.

Кудрицька Н.

27. Технический уровень строительства в Украинской ССР (по состоянию на 1.01.89 г.) Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1988 2,5 д.а. Сліпченко Б.

Босіс А.

28. Методические рекомендации по внедрению комплексной системы управления качеством СМР Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1988 4,25 д.а. Сліпченко Б.

Пресіч Є.

29. Экономические методы управления научно-техническим прогрессом Друк. “Знание” Украинской ССР, 1988 1 д.а.
30. Временные методические рекомендации по финансированию разработки научно-технической продукции Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1988 8 д.а. Виговська В.

Корнієнко А.

31. Технический уровень строительства в Украинской ССР по состоянию на 01.01.89 г. Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1989 3,8 д.а. Босіс А.И.

Буторіна Т.Т.

32. Положение о научно-технической подготовке строительства в Главкиевгорстрое Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1989 3,8 д.а. Виговська В.

Томільцев М.

33. Методические рекомендации по определению эффективности систем АППС в КПД Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1989 1,25 д.а. Кривда Ф.П.
34. Научно-техническая подготовка производства и ресурсосбережения в строительстве Друк. “Знание” Украинской ССР, 1990 1 д.а. Пірогова Л.Л.
35. Методическое пособие по управлению НТП в строительстве в условиях действия Закона «О предприятиях в СССР» Друк. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1990 3,5 д.а. Томільцев М.

Кудрицька Н.

Задаянний Є.

36. О новом подходе к разработке прогнозов развития строительного комплекса УССР Друк. Строительная наука Украины. Тезисы докладов. – К.: Укр НИИНТИ, 1991 0,2 д.а. Проценко К.

Васильєва Т.

37. Анализ ретроспективы и современное состояние развития строительного комплекса УССР Друк.

 

 

Стр. наука Украины: перспективы развития в новых экон. условиях. Тезисы докладов. – К.: Укр НИИНТИ, 1991 0,2 д.а.
38. Прогноз основных направлений НТП в строительном комплексе УССР Друк. Стр. наука Украины: перспективы развития (тезисы. – К.: УкрНИИНТИ, 1991 0,2 д.а. Васильєва Т.
39. Организация научно-технической подготовки строительства Друк. Стр. наука Украины: перспективы развития (тезисы. – К.: УкрНИИНТИ, 1991 0,2 д.а.
40. Проблемы разработки прогнозов развития строительного комплекса УССР Друк. Брошюра, Киев, союз экономистов Украины, 1991 г. 1,2 д.а. Васильєва Т.
41. Комплект республиканских перечней прогрессивных видов СМР, продукции стройиндустрии и стройматериалов Друк. К.: НИИСП, 1991. 5,5 д.а. Пірогова Л.

Кудрицька Н.

Виговська В.

42. Временное положение об отношениях в сфере создания и использования научно-технической продукции в условиях рынка Друк. К.: НИИСП, 1992. 2,0 д.а. Виговська В.П.
43. Вопросы стабилизации научной деятельности в строительном комплексе Друк. Инвестиционный потенциал / конф. Киев, 29.10.1991, СОПС НАНУ 0,2 д.а. Васильєва Т.К.
44. Организация научно-технической деятельности в строительстве в период формирования рыночных отношений Друк. К.: Знания, 1992 1,0 д.а. Виговська В.П.
45. Технический уровень строительства в Украине. Обзорный доклад (разделы 1,18) Друк. К.: Госстрой Украины, 1,5 д.а.
46. Проблемы качества строительства в условиях рынка Друк. Строительное производство, К.: НИИСП, 1992, вып.32 0,5 д.а. Сліпченко Б.Г.
47. К вопросу развития и размещениея малых предприятий стройиндустрии Друк. Строительное производство, К.: НИИСП, 1992, вып.32 0,2 д.а. Ізюмченко В.
48. Строительный комплекс Украины: пути стабилизации Друк. Строительная газета, 11 августа, 1993 0,5 д.а..
49. Структурные изменения в жилищно-гражданском строительстве Украины Друк. Сб. науч. трудов СОПС Украины    АН Украины, 1994 0,5 д.а. Корзова О.В.
50. Комплексний прогноз науково-технічного розвитку України на 1996-2015 роки (науково-технічний прогрес у будівництві) Друк. РВПС України      АН України, 1994 1,5 д.а. Бершеда Є.Р.

Шевченко О.Г.

51. Регулювання інноваційної діяльності у будівництві Друк. Будівництво України,  1994 р.,  № 3 0,5 д.а.
52. Инновационная политика в строительстве Друк. Наукова думка, 1994 г. 6,0 д.а.
53. Развитие научно-технического потенциала в строительстве Друк. Симпозиум “Развитие науки и технологий”, ЦИПИН НАНУ, 1994 г. 0,5 д.а.
54. Выбор приоритетных направлений энергосбережения (тезисы доклада) Друк. К.: НПО “Укрстрой материалы”, 1995. 0,25 д.а. Підтилок А.

Хайруліна Р.

55. Рыночная модель инновационной деятельности в строительстве Друк. Строительное производство, вып. 35, 1995 0,5 д.а.
56. Територіальні аспекти організації наукового забезпечення будівництва Друк. Будівництво України, 1995,  № 5 0,5 д.а.
57. Розміщення наукового потенціалу будівельного комплексу Друк. К.: зб. Наук. праць РВПС 1995 р. 0,5 д.а. Корзова О.В.

Рубанка О.В.

58. Концепція будівельного нагляду в Україні в умовах розвитку ринкових відносин Друк. К.: Укрархбудінформ, 1996 6,0 д.а. Проценко К.

Гріліхес В.

59. Сводный перечень мероприятий по повышению ТЭУ строительства Друк. К.: НИО “Экинвест”, 1993 3,5 д.а. Крікун К.

Заблоцкий Є.

60. Методология оценки уровня производительных сил и продукции строительства Друк. К.: НИИСП, Сб. научн. трудов “Строительное производство”, вып.36, 1996 0,5 д.а.
61. Innovation model in  construction (in book “Shaping: theory and practice) Друк. London, ИК, Е & FN Spon, Chapman & Hall, 1996 0,5 д.а.
62. Организация инвестиционного обеспечения мероприятий по смягчению последствий Чернобыльской катастрофы Друк. М-лы научн. конф. 18-19 апреля 1996. Киев, СОПС НАН Украины, 1996 0,1 д.а.
63. Регіональні проблеми формування  та реалізації інноваційної політики у будівництві: Автореф. дис.д. е. н; РВПС НАНУ Друк. Київ, РВПС України, НАН України 1996 2 д.а.
64. Региональные проблемы формирования и реализации инновационной политики в строительстве: Дис. д-ра экон. наук: 08.10.01 / СОПС НАН Украины Рук. Киев,  1996 19 д.а.
65. Реабилитация загрязненных территорий: проблемы инвестирования Друк. К.: НИИСП, Сб. “Строите льное произ водство”; Вып.37, 1997 с.104-107. 0,3 д.а.
66. Принципи регіональної інвестиційної діяльності Друк. Мат-ли конф. 05.06 1997 р. – КНУ, 1997. 0,7 д.а.
67. Інноваційні засади територіальної організації будівництва Друк. Ж.: Регіональна економіка, 1997. – №2. – С.61-71 0,7 д.а.
68. Теоретичні аспекти розміщення інвестицій в регіоні Друк. К.: НДІБВ, Зб. наук. праць “Будівельне виробництво” вип.38, 1997. – С.87-94 0,5 д.а.
69. Кризові явища в Росії та їх уроки Друк. Україна-Росія: огляд за травень 1998р. Посольство України в РФ – С. 25-28 0,5 д.а.
70 Стратегія економічного партнерства Друк. Стратегічна панорама.-1998.- №1-2.-С.115-125 0,7 д.а.
71 Інвестиційний клімат в Україні :

фактори, порівняння та оцінки

Друк. “Будівельне виробництво” вип.39, 1998. – С.118-126 0,5 д.а. Острий О.Г.
72 Системна криза в Росії та її вплив на економіку України Друк. Україна-Росія: огляд за серпень 1998р. Посольство України в РФ – С. 16-23 0,7 д.а.
73 Навчальний посібник з курсу “Управління матеріальними ресурсами” Друк. К.: Ін-т муніципальн. менеджменту та бізнесу, 1998.-22 с. 1 д.а.
74 Навч. посібник “Інвестиційна діяльність” Друк. Ін-т мун. менедж. та бізнесу, 1998.-24с. 1 д.а.
75 Нафтогазова проблема та економічна безпека Друк. Журнал Стратегічна панорама.-1998.- №3-С.115-125 0,7 д.а. Темненко І.І.
76 Експортний потенціал України на російському векторі Друк. Київ,“Академпрес”, 1998 10 д.а. Пирожков С.І.
77 Вплив російської кризи на економіку України Друк. Київ, “Економіка фінанси право”.- 1998. – №10, С. 3-6 0,5 д.а.  

 

78 Відгук  російської кризи на Україні Друк. Київ, “Вісник законодавства України”, випуск 14,1998 0,2 д.а. Воробйов С.Л.
79 Щодо виконання Програми економічного співробітництва між Російською Федерацією і Україною на 1998-2007 рр. Друк. Україна- Росія: аналітичний огляд за вересень 1998р. К.: НІУРВ РНБОУ, жовтень 1998, – С. 48-54 0,5 д.а.
80 Заходи щодо стабілізації соціально-економічного становища в РФ Друк. Україна – Росія: огляд за листопад 1998р.: НІУРВ РНБОУ. – С. 15-22 0,5 д.а.
81 Україна та Росія: концепція економічного партнерства Друк. Тези конф. “Гєополітичне майбутнє України” 20.03.1998. Дипакадемія України, МЗС України, С.84-87 0,3 д.а.
82 Українсько-російські відносини: економічний аспект Друк. Київ, Укрархбудінформ, 1999 7 д.а. Пирожков С.,

Губський Б.

83 Проблеми розвитку страхового ринку як механізм утворення капіталу Друк. Будівельне виробництво” вип.40, 1999. – С.118-121 0,5 д.а.
84 Союз “Російська Федерація-Республіка Білорусь”: уроки для України Друк. Україна – Росія: аналі- тичний огляд за грудень 1998р. К.: НІУРВ РНБОУ, січень 1999. – С. 28-36 0,5 д.а.
85 Щодо збереження позицій України на російському ринку Друк. Україна – Росія: огляд за грудень 1998р. К.: НІУРВ РНБОУ. – С. 25-28 0,3 д.а.
86 Покращання інвестиційного клімату в Україні через розвиток страхового ринку Друк. Україна – Росія: огляд за січень 1998р. К.: РНБОУ. – С. 39-43 0,4 д.а.
87 Інноваційний менеджмент

(навчальний посібник)

Друк. К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 1999.-50 с. 3,0 д.а.
88 Організаційний механізм економічного зростання Друк. К: НІСД, М-ли кр. столу “Безпека економічних трансформацій” К.:1999. 0,5 д.а.
89 “Ллойды” идут .., или до открытия украинского страхового рынка осталось недолго Друк. УНIАН- Бизнес, №10, 1-7 марта 1999, С. 19-20 0,2 д.а. Острий О.Г.
90 Оцінка можливостей економічного розвитку РФ у середньостроковому вимірі Друк. Україна – Росія: огляд за лютий 1999 р.: РНБОУ, березень 1999. – С. 21-27 0,4 д.а.
91 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: чинники і тенденції Друк. Україна-Росія: огляд за березень 1999 р.: РНБОУ, 1999. – С. 3-17 0,3 д.а. Гуцал А.

Грінкевич О.

92 Інноваційна активність у промисловості України Друк. Україна – Росія: огляд за квітень 1999р.: РНБОУ, 1999. – С. 24-30 0,5 д.а.
93 Роль страхового рынка Украины в формировании инвестиционного капитала Друк. Бизнес №22 (333)/31 мая 1999 г., С. 122-123 0,2 д.а. Тимчук М.,

Лозовая Т.

94 Стан та шляхи розв’язання проблем зовнішньої заборгованості України Друк. Стратегічна панорама.-1999. – №1-2 С.101-106 0,5 д.а. Григоренко О.Я.
95 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: чинники і тенденції Друк. Україна – Росія: аналітичний огляд за травень 1999р.: РНБОУ. – С. 3-19 0,3 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

96 Джерела національного капіталу  і його роль у подоланні кризових явищ Друк. НІСД, Круглий стіл “Безпека економічних трансформацій” – К.:1999. 0,5 д.а.
97 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: чинники і тенденції Друк. Україна – Росія: огляд за червень 1999р.: РНБОУ. – С. 3-19 1,0 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

98 Ринок нафти в Україні: тенденції та перспективи Друк. Україна – Росія: огляд за червень 1999р.: РНБОУ. – С. 27-35 0,5 д.а. Кузнецова Л.

 

99 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: чинники і тенденції Друк. Україна – Росія: огляд за липень 1999р. : РНБОУ, – С. 3-26 1,0 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

100 Пряме російське інвестування української економіки у контексті економічної безпеки Друк. Україна – Росія: огляд за липень 1999р. : РНБОУ, 1999. – С. 31-36 0,5 д.а. Острий О.Г.

 

101 Инновационный фактор конкурентоспособности Друк. Экономика: тенденции недели.- УНИАН, Центр антикризисных исследований.- №22 1999 г. – С. 10-11 0,1 д.а.
102 Проблеми та шляхи забезпечення конкурентної спроможності економіки України

 

Друк. Сучасні проблеми економічного розвитку України: м-ли кр. столу 07.07. 1999./ ред. С. Пирожкова, Б.Губського, А. Сухорукова: НІУРВ, 1999, С. 52-55 0,3 д.а
103 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: чинники і тенденції Друк. Україна – Росія: за серпень 1999р. К.: НІУРВ РНБОУ. С. 3-33 1,2 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

104 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: чинники і тенденції Друк. Україна – Росія: огляд за вересень 1999р. К.: НІУРВ РНБОУ. – С. 3-19 1,0 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

105 Федеральний бюджет Росії на 2000 рік та перспективи українсько-російських торговельно-економічних відносин Друк. Україна – Росія: аналітичний огляд за вересень 1999р. К.: НІУРВ РНБОУ, жовтень 1999. – С. 41-46 0,5 д.а. Григоренко О.Я.
106 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: чинники і тенденції Друк. Україна – Росія: огляд за жовтень 1999р.: НІУРВ РНБОУ, 1999. – С. 3-14 0,8 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

107 Платоспроможність України на російському напрямі Друк. Україна – Росія: огляд за жовтень 1999р. К.: НІУРВ РНБОУ. – С. 68-74 0,5 д.а. Григоренко О.Я.
108 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ: чинники і тенденції Друк. Україна – РФ: огляд за листопад-грудень 1999р.: НІУРВ РНБОУ. С. 3-21 1,0 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

109 Вплив кон’юнктури світового ринку нафтопродуктів на нафтовий комплекс РФ Друк. Україна – РФ: огляд за листопад-грудень 1999р.: НІУРВ. – С. 110-115 0,5 д.а. Кузнецова Л.І.
110 Проблеми розвитку страхового ринку, як механізму утворення капіталу Друк. Київ, зб. наукових праць “Будівельне виробництво”, вип. 40, 1999, с. 118-121 0,5 д.а.
111 Співробітництво України і РФ в інвестиційній сфері і економічна безпека України Друк. Київ: Академпрес, 1999. С.120 6,7 д.а. Бершеда Є.Р. Острий О.Г.
112 Нормативная база торговых отношений между Украиной и Россией Друк. Економика предприятия, 1999, №9, С.2-12. 1,2 д.а. Шестопалов Г.Г.
113 Кон’юнктура окремих сегментів російського ринку і розширення присутності на них українських продуцентів

 

Друк. Проблеми забезпечення економічної безпеки України: кр. стол 28.12.1999/ ред. С.Пирожкова, Б.Губського, А.Сухорукова. НІУРВ, 2000, С. 86-97 1,0 д.а Шестопалов Г.Г.
114 Управління матеріальними ресурсами (навчальний посібник) Друк. Київ, Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 2000, 66 с. 7,0 д.а.
115 Україна-Росія: проблеми економічної взаємодії Друк. Київ, НІУРВ, 2000, 256 с. 15,6 д.а. Пирожков С.,

Губський Б.

116 Російська Федерація в 1999 р.: тенденції внутрішньої та зовнішньої політики Друк. Україна – Росія: огляд за січень-лютий 2000, К.: НІУРВ РНБОУ.- С. 3-21 3,0 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

117 Розвиток внутрішніх та зовнішніх процесів у РФ Друк. Україна – Росія: огляд за березень 2000р. К.: НІУРВ РНБОУ. – С. 3-20 1,0 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

118 Щодо розвитку українсько-російських відносин після президентських виборів у Російській Федерації Друк. Україна – Росія: аналітичний огляд за березень 2000р. К.: НІУРВ РНБОУ, квітень 2000.– С. 46-52 0,4 д.а. Гуцал А.Ф.

 

119 Вплив валютної політики Росії на українсько-російські торговельні відносини Друк. Україна – Росія: огляд за березень 2000 р.: РНБОУ, квітень 2000.– С. 64-68 0,3 д.а. Григоренко О.Я.
120 Політико-економічні аспекти постачання російських енергоносіїв в Україну Друк. Україна – Росія: огляд за березень 2000р.: РНБОУ.– С. 76-78 0,2 д.а. Іванов В.П.

 

121 Крупнейший успех украинской приватизации Друк. Экономика: тенденции недели.- К.:УНИАН, №55. 2000 г. С. 9-10 0,1 д.а. Острий О.Г.
122 Організація матеріальних потоків (навчальний посібник) Друк. Ірпінь, Академія ДПС України, 2000, 105 с. 4,9 д.а.
123 Економічний механізм реалізації експортного потенціалу України Друк. Журнал Стратегічна панорама.-2000. – №1-2 С.95-104 0,5 д.а. Шестопалов Г.Г.
124 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у Російській Федерації Україна – Росія: огляд за квітень-травень 2000р. К.: НІУРВ.– С. 3-37 2,0 д.а. Грінкевич О.

Клінченко О.

125 Прогноз тенденцій розвитку нафтового комплексу РФ Друк. Україна – Росія: огляд за квітень-травень 2000 р.: РНБОУ.– С. 91-96 0,3 д.а. Кузнецова Л.І.
126 Стан і перспективи розвитку газового комплексу Росії у 2000 році Друк. Україна – Росія: огляд за квітень-травень 2000р.: РНБОУ.– С. 96-100 0,3 д.а. Кузнецова Л.І.
127 Прогноз розвитку ситуації в електроенергетиці та пропозиції щодо виходу з кризи Друк. Україна – Росія: огляд за квітень-травень 2000р.: РНБОУ.– С. 100-105 0,3 д.а. Кузнецова Л.І.
128 Украина – Россия: проблемы экономического взаимодействия Друк. Київ, НИУРВ, 2000, 275 с. 15,6 д.а. Пирожков С.,

Губский Б.

129 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ (червень-липень) Україна – Росія: огляд за червень-липень 2000р.: РНБОУ.– С. 3-31 2,0 д.а. Пирожков С.

Гуцал А.

130 Ревальвація російського рубля та український експорт до Росії Друк. Україна – Росія: огляд за червень-липень 2000р.: РНБОУ.– С. 65-67 0,3 д.а. Григоренко О.Я.
131 Економічні взаємовідносини України та Росії у гірничо-металургійному комплексі Друк. Україна – Росія: огляд за червень-липень 2000р. К.: РНБОУ.– С. 60-65 0,3 д.а. Походня О.І.
132 Фінансова політика в Україні та РФ: порівняння, досвід, проблеми Друк. Київ, Академпрес, 2000, 148 с. 8,63 д.а. Пирожков С.

Григоренко О.

133 Розвиток внутрішніх та зовнішніх політичних процесів у РФ (серпень-вересень) Друк. Україна – Росія: огляд за червень-липень 2000р.: РНБОУ.– С. 3-58 3,0 д.а. Пирожков С.

Гуцал А.

134 Антидемпінгове розслідування щодо експорту до РФ сталевих труб з України Друк. Україна – Росія: огляд за червень-липень 2000р.: РНБОУ.– С. 75-79 0,3 д.а. Походня І.О.
135 Перспективи повернення України на зовнішній продовольчий ринок Друк. Україна – Росія: огляд за червень-липень 2000р. : РНБОУ.– С. 97-106 0,5 д.а.
136 Массовое производство теплоэффективных строительных изделий Друк. К.: НДІБВ, Зб. наук. пр. “Будівельне виробництво” вип.41, 2000. – С.71-74 0,5 д.а. Опекунов В.В.
137 Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки України Друк. Стратегія розвитку України. вип. 2-3.- КНЕУ, ІСЕМВ, 2000, С.14-21 0,5 д.а.
138 Результаты экономического эксперимента в горно-металлургическом комплексе Друк.,

 

УНИАН – Центр антикризисных исследований, 1(92), 30.12.2000 г., С. 7. 0,3 д.а. Походня А.И.
139 Концепція національної програми забезпечення економічної безпеки України Друк. Мат-ли кругл. ст. 1.10. 2000.- НІУРВ РНБОУ, 2001. – С.45-51 0,5 д.а. С. Пирожков, Б.Губський,
140 Українсько-російські відносини у контексті енергетичної безпеки України Друк. Зб. н. пр. “Актуальні проблеми міжнародних відносин, вип.26, С.184-188. КНУ ім.Т.Шевченка, 2001. 0,5 д.а.
141 Пріоритети забезпечення економічної безпеки Друк. Зб. матеріалів конференції Інституту муніципального менеджменту та бізнесу (26-28.04.2000).- К.: 2000, С.7-14. 0,5 д.а.
142 Результати економічного експерименту в гірничо-металургійному комплексі Друк. Матеріали круглого столу “Безпека економічних трансформацій”(20 грудня 2000 р.). – К.: НІСД, С.48-50. 0,2 д.а.
143 Співвідношення економіки і політики у міжнародних відносинах Друк. Стратегія розвитку України. Наук. зб., вип. 4 /ред. О..Степанов.– КНЕУ, ІСЕМВ, 2001, С.40-50 0,9 д.а.
144 Гармонізація українсько-російських відносин як фактор економічного зростання України Друк. Україна на порозі ХХІ ст.: уроки реформ та стратегія розвитку (мат-ли наук. конф. 15-16 листопада 2000 р.).-Київ: НТУУ КПІ, 2001.- С.286-292 0,8 д.а.
145 Прогноз розвитку українсько-російських відносин (УРВ) на 2001-2002 роки (соціально-економічна сфера) Друк. Проблеми міжнародної безпеки:аналітичний огляд: К.- НІПМБ РНБОУ, квітень 2001.- С.9-18. 0,6 д.а.
146 Світові тенденції в економічній, соціальній та демографічній сферах Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ РНБОУ, 2001.- С.121-127. 0,5 д.а.
147 Зовнішньоекономічна політика України в умовах глобалізації міжнародних відносин Друк. Проблеми міжнародної безпеки:аналітичний огляд: К.- НІПМБ РНБОУ, червень 2001.- С.127-130. 0,4
148 Світові тенденції в економічній, соціальній та демографічній сферах Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ РНБОУ.- С.76-81. 0,5 д.а.
149 Економізація зовнішньої політики України: вибір пріоритетів Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ РНБОУ.- С. 81-86. 0,5 д.а.
150 Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ РНБОУ.- С. 86-89. 0,5 д.а.
151 Тенденції світового ринку підприємницького капіталу та економічна безпека Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ РНБОУ, липень 2001.- С. 89-91 0,4 д.а.
152. Економіка та організація інноваційної діяльності (науково-навчальне видання) Друк. К.: ІММБ Міносвіти і науки України, 2001, 15,0 д.а.
153 Посилення регулюючої функції оподаткування як фактор забезпечення економічної безпеки Друк. Стратегія економічного розвитку України. вип. 6 / ред. О.Степанов.- К. КНЕУ, ІСЕМВ, 2001, С.427-434 0,9 д.а.
154 Тенденції світового руху підприємницького капіталу та економічна безпека України Друк. Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України: міжнар. конф. (Київ, 27.06.2001) /Міжвідомча ком. з питань фін. безпеки при РНБОУ. К.:2001. С.101-104. 0,25 д.а. Острий О.Г.
155 GAME OVER? Друк. Экономика тенденции недели, №3, 19-25 января 2002 г., С. 7-9 0,3

Жалило Я.А.

156 Несекретный эксперимент Друк. Зеркало недели, №6, 16-22.02.2002 г. 0,3

Жалило Я.А.

157 Тенденції економічного розвитку у жовтні-грудні 2001 р. Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, лютий 2002.- С.99-104. 0,5 д.а.
158 Про державний борг України та управління ним Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, лютий 2002.- С.109-112. 0,4 д.а.
159 Зменшення тіньового сектору як фактор покращання інвестиційного клімату Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, лютий 2002.- С.112-114. 0,4 д.а.
160 Приватизація об’єктів групи “Г” та участь у ній іноземних інвесторів Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ РНБОУ.- С.114-118. 0,4 д.а.
161 Попрощаться с Россией: сесть в разные вагоны и разъехаться в разные стороны Електрон. http://www.context-ua.com/news/interview/2002/04/03 1,0 д.а.
162 Обсяг зовнішніх інвестицій у Казахстані може поглинути власну економіку Друк. Галицькі контракти. -№15.-2002. (15.04-21.04) С.26 0,2 д.а.
163 “Контракты” анализируют, насколько возможны нормальные отношения между Кремлем и “ющенковской” Украиной Друк. Галицькі контракти. -№19.-2002. (13.05-19.05) С.15 0,1 д.а.
164 Інвестування регіональної економіки Друк. Вплив глобалізації на формування зовнішньоекономічних зв’язків України. К.:УАЗТ, 2002.С.384-389 0,5 д.а.
165 Прогноз наслідків вступу України до СОТ Друк. Україна у СОТ: очікування та реальні перспективи: Зб. наук. ст. /За ред. Я.А.Жаліла.-К.:НІСД, 2002.- С.64-68 0,5 д.а.
166 Світові тенденції в економічній сфері у січні-лютому 2002 року Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ РНБОУ, 2002.- С.171-175. 0,4 д.а.
167 Щодо вступу України до Світової організації торгівлі Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, квітень 2002.- С. 175-186. 1,0 д.а.
168 Детермінанти і тенденції розвитку світового руху капіталу та прогноз їхнього впливу на економічну ситуацію в Україні Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд: К.- НІПМБ РНБОУ, квітень 2002.- С. 186-195. 1,0 д.а.
169 Про загрози економічній безпеці України, обумовлені рецесією світової економіки Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, квітень 2002.- С. 195-202. 1,0 д.а. Кузнецова Л.І.
170 Прогноз головних тенденцій, що впливатимуть на рівень енергетичної безпеки України у 2002 році Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд: К.- НІПМБ РНБОУ, квітень 2002.- С. 202-205. 0,3 д.а. Кузнецова А.І.
171 Системне економічне дослідження машинобудівного комплексу Друк. Стратегічна панорама.-№1.-2002.- С.179-180 0,25 д.а.
172 Проблеми інноваційної безпеки України Друк. Стратегічна панорама.-№2.-2002.- С.75-81 0,8 д.а.
173 Світові тенденції в економічній сфері у березні-травні 2002 року Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, липень 2002.- С.180-186. 0,5 д.а.
174 Щодо недоліків податкової політики на сучасному етапі трансформацій Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, липень 2002.- С. 196-200. 0,5 д.а.
175 Щодо наслідків приватизації в Україні Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, липень 2002.- С. 200-208. 1,0 д.а.
176 Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів Друк. Економіка України. 2002. №8. С.26-33 0,7 д.а.
177 Сучасна модель міжнародної торгівлі та економічна безпека України Друк. Наук. зб., вип. 9 / ред. О. Степанов.– КНЕУ, ІСЕМВ, 2002, С.145-151 0,6 д.а.
178 Тенденції економічного розвитку Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, листопад 2002.- С. 102-109. 0,5 д.а. Крупельницка Т., Прейгер Д.
179 Сучасні тенденції та моделі економічної глобалізації: виклики економічній безпеці Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, листопад 2002.- С. 109-112. 0,3 д.а. Кузнецова Л.І.
180 Про інтегровану стратегію розвитку ринків фінансових послуг в Україні Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, листопад 2002.- С. 125-128. 0,3 д.а. Сургова Я.Ю.
181 Досвід і перспективи співробітництва України з МВФ Друк. Проблеми міжнародної безпеки:  НІПМБ, листопад 2002.- С. 129-132. 0,3 д.а. Григоренко О.Я.
182 Механізм ефективного використання прямих іноземних інвестицій Друк. К.: НДІБВ, Зб.наук.пр. “Будівельне виробництво” вип.42, 2001. – С.79-85. 0,8 д.а.
183 Киев планирует нормализовать экономические отношения с Москвой Друк. Независимая газета, 27 января 2003 г., С. 10. 0,4 д.а.
184 Інвестування (НМК для студентів денної та заочної форм навчання) Друк. К.: ІММБ, 2002. – 69 с. 3,0 д.а. Сухорукова О.А.
185 Світові тенденції в економічній та соціальній сфері Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, лютий 2003.- С. 176-183. 0,4 д.а. Крупельницька Т.
186 Щодо ефективності транспортування електроенергії через Україну Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, лютий 2003.- С. 192-193. 0,2 д.а. Кузнецова Л.І.
187 Про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, лютий 2003.- С. 206-209. 0,2 д.а. Воробйов С., Острий О.
188 Український ринок корпоративних цінних паперів Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, лютий 2003.- С. 209-213. 0,2 д.а. Острий О.Г.
189 Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України Друк. Київ.: НІПМБ,  2003. – 64 с. 4,2 д.а.
190 Пріоритети інвестування національного технологічного розвитку Друк. Стратегічна панорама.-№1.-2003.- С.131-139 0,8 д.а.
191 Инвестиции растут, проблемы сохраняются Друк. Экономика: тенденции недели/ УНИАН. №16 (201), 08.05.2003. С. 6. 0,3 д.а. Острий О.Г.
192 Економічні аспекти співробітництва України з НАТО Друк. Економічний часопис ХХІ, №4, 2003. – С. 14-16 0,4 д.а.
193 Програма державного іспиту бакалаврів за спеціальністю “Менеджмент організацій” Друк. Київ, ІММБ, 2003.- 19 с. 1 д.а.
194 Енергетична залежність України від Росії: трансформація проблеми Друк. Зб. праць РВПС НАН України Ред. Б. Данилишин. – К., 2002. – С.411-413 0,2 д.а. Кузнецова Л.І..
195 Світові тенденції в економічній та соціальній сфері Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, червень 2003.- С. 202-206. 0,4 д.а. Крупельницька Т.П.,
196 Стан та проблеми інноваційної діяльності в промисловості України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, червень 2003.- С. 207-211. 0,4 д.а. Острий О.Г.
197 Підвищення ефективності співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями: перспективи та заходи Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд: К.- НІПМБ РНБОУ, червень 2003.- С. 211-215. 0,4 д.а. Острий О.Г.
198 Аналіз стану тенденцій іноземного інвестування української економіки Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, червень 2003.- С. 216-220. 0,4 д.а. Острий О.Г.
199 Проблеми для України в процесі вступу до СОТ та шляхи їх розв’язання Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, червень 2003.- С. 221-223. 0,4 д.а.
200 Розвиток міжнародного співробітництва України в енергетичній сфері – вагомий чинник європейської інтеграції Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд: К.- НІПМБ РНБОУ, червень 2003.- С. 224-227. 0,4 д.а.
201 Управління інноваціями Друк. “Видавничий дім “Комп’ютерпрес”, 2003.- 207 с. 14,1 д.а. Данілов. О.
202 Світові тенденції в економічній і соціальній сферах (квітень-липень 2003) Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд: К.- НІПМБ РНБОУ, вересень 2003.- С. 135-139. 0,5 д.а. Бегма В.,

Крупельницька Т.

203 Попередження зовнішніх економічних загроз Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, вересень 2003.- С. 139-142. 0,4 д.а.
204 Україна в офшорах: Британські Віргінські Острови Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, вересень 2003.- С. 148-151. 0,4 д.а. Острий О.Г.
205 Українсько-китайські торгово-економічні відносини: стан та перспективи Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, вересень 2003.- С. 163-167. 0,4 д.а. Шкіль Ю.А.
206 Российские инвестиции в Украине Друк. Аналіз инвестиционных возможностей  регионов Украины. “Академпресс”, ред. В.Андрийчука. – К., 2003. – С. 5-7. 0,3 д.а.
207 Проблеми адаптації України до глобального економічного середовища Друк. Стратегічна панорама. – №3-4. – 2003. – С.98-105 0,5 д.а. Пирожков С.І.
208 Економіка і організація інноваційної діяльності (навчально-методичний комплекс) Друк. К.: ІММБ, 2003. – 73 с. 2,9 д.а. Бреус С.В.
209 Світові тенденції в економічній та соціальній сферах (серпень-листопад 2003 р.) Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ  , січень 2004. С. 155-168. 1,0 д.а. Бегма В., Крупницька Т.
210 Вплив іноземних ТНК на економічний розвиток України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ  , січень 2004.- С. 169-177. 0,6 д.а. Острий О., Олейников О.
211 Сучасні аспекти продовольчої безпеки України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , січень 2004.- С. 178 -182. 0,5 д.а. Воробйов С.Л.
212 Сучасні проблеми українсько-російських економічних відносин Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , січень 2004.- С. 196-198. 0,4 д.а.
213 Вирішення питання сплати  зовнішніх боргів Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , січень 2004.- С. 205 -209. 0,4 д.а. Воробйов С.Л.
214 Методологія оцінки рівня економічної безпеки Друк. Вісник КНТЕУ. – 2004. – №1. – С.49-55 0.55 д.а.
215 Приводные ремни безопасности (интервью) Друк. Аргументы и факты в Украине, март 2004, №13 (451), С.9. 0,2 д.а.
216 Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) “Шляхом Європейської інтеграції”/. Друк. НІСД, ІЕП НАН України, М-во економіки та євроінтегр. України: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с. 25,8 д.а. А. Гальчинський, В. Геєць і ін.
217 О состоянии экономической безопасности Украины Ел. Вид. УНИАН-Центр антикризисных исследований, №15(249) 10-16 апр. 2004 г. 0,2 д.а. Острый А.Г.
218 Відображення інноваційної моделі економічного розвитку в організації економічної освіти Друк. Зб. наук. праць “Інноваційна трансформація економіки України”, Київ, ІММБ, 2004.- Вип. 1. – С. 17-20. 0,3 д.а.
219 Входження України у систему правового захисту інтелектуальної власності Друк. Економіст. – 2004. –  №5. – С.84-85 0,3 д.а.
220 Реформи в інноваційній сфері та їх правове супроводження Друк. “Економічна політика України: актуальні питання”: Матеріали до парламентських слухань /Гуренко С., Демьохін В. і ін. – Київ, 2004. – С. 85-94. 0,6 д.а.
221 Трансфер економічних криз як причина недосконалих циклів Друк. Стратегічна панорама. – №2. – 2004. – С.68-84 2,2 д.а.
222 Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник Друк. К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 960 с. 50 д.а. Волков О., Денисенко М., Гречан А.
223 Світові тенденції в економічній та соціальній сферах Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , червень 2004.- С. 119-127. 0,6 д.а. Крупельницька Т.П.
224 Заходи з нейтралізації негативного впливу зовнішніх чинників на економічну безпеку Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , червень 2004.- С. 127-135. 0,6 д.а. Бегма В.,Острий О.
225 Використання коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародна технічна допомога Друк. Проблеми міжнародної безпеки: аналітичний огляд: К.- НІПМБ  РНБОУ, червень 2004.- С. 165 -169. 0,4 д.а. Олейніков О.О.
226 Питання підготовки України до вступу до Світової організації торгівлі Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , червень 2004.- С. 170-173. 0,4 д.а. Діденко Н.Г.
227 Вплив іноземного інвестування на економічну безпеку України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , червень 2004.- С. 174-178 0,4 д.а. Острий О.Г.
228 Захист прав інтелектуальної власності у контексті національних інтересів держави Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , червень 2004.- С. 178-181 0,4 д.а.
229 Антикризова політика розвинутих країн Друк. Економіка України. 2004. №8. С. 16-27 1 д.а.
230 Трансфер кризисов и деформация циклов Друк. Материалы У Международной Кондратьевской конференции, Санкт-Петербург, 19-22.10.2004/ Т. 1 / ред. Яковца Ю.В. Москва, 2004.   С.330-336 0,6 д.а.
231 Кризисы на экспорт Ел. вид.  Экономика: обзор недели /УНИАН № 37, 25.09 – 01.10 2004. С.10-11 0,2 д.а.
232 Світові тенденції в економічній та соціальній сферах (квітень-червень 2004 р.) Друк. Проблеми міжнародної безпеки: огляд: К.- НІПМБ, вересень 2004.- С. 98-104. 0,4 д.а. Крупелницка Т. Острий О.
233 Напрями економічної інтеграції України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, вересень 2004.- С. 104-108. 0,4 д.а. Діденко Н.Г.
234 Глобалізація інвестиційного процесу: вплив на економічну безпеку України Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, вересень 2004.- С. 108 – 112. 0,4 д.а. Острий О.Г.
235 Україна-Китай стан та перспективи економічного співробітництва Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ, вересень 2004.- С.143-147. 0,4 д.а. Діденко Н.Г.
236 Торгово-економічне співробітництво України та Індії Друк. Проблеми міжнародної безпеки: К.- НІПМБ  , січень 2004.- С. 147 -150. 0,4 д.а. Діденко Н.Г.
237 Диспаритет у зовнішній торгівлі України високотехнологічною продукцією Препр. Науки про сучасну торгівлю //Міжнар. конф. Київ, 9 грудня 2004 р. 0,5 д.а.
238 Ориентиры инвестиционной деятельности Друк. Інвестиції в Україну. – Академпрес. – 2004.- №5. – С. 4-6 0,4 д.а.
239 Сучасні проблеми фінансової безпеки України (наукове видання) Друк. К.: Академпрес, 2005, 140 с. 8,17 д.а.
240 Strategy of economic and social development of Ukraine (the years 2004-2015) – towards European integration Друк. НІСД, ІЕП НАН України, М-во економіки та євроінтегр. України: Держкомстат України, 2004. – 416 с 27 д.а. А. Гальчинсь

кий, В. Геєць і ін.

241 Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку національної економіки Друк. Об’єднаний ін-т економіки НАНУ (ред. Сухоруков А.) – К., 2004. – 134 с. 8,6 д.а.
242 Принципи інвестиційної політики України Друк. Об’єднаний ін.-т екон. НАНУ. Ред. кол.: Сухоруков А. і ін. 2004. С. 10-23. 0,6 д.а.
243 Інвестиційні пріоритети України Друк. Економіка будівництва. – 2005. – №1. – С. 14 – 27. 0,65 д.а
244 Міжнародні організації економічного співробітництва: Довідник Друк. НІПМБ РНБОУ /ред.. А..Сухорукова, Н. Діденко. К.: 2005. – 116 с. 6,33 Н. Діденко
245 Інвестиції у сільське господарство: стан та проблеми Друк. Інвестиції в Україну: сільське госп. К. : Академпрес. – 2005. – С. 8-10 0,3 О. Острий
246 Энергетическая утилизация отходов в контексте антикризисной политики Друк. Киев, Знания Украины, 2005 13,6 Е. Сухин
247 Інвестування української економіки: Монографія /За ред. А.І.Сухорукова Друк. Киев: НІПМБ РНБОУ, ЗАТ «ВІПОЛ», 2005. – 440 с. 27,7 д.а.
248

Технологічна реструктуризація як напрям антикризової політики

Друк. Стратегічна панорама. – 2005. – №3. – С. 82-95. 0,7 д.а.
249

Закономерности и механизмы трансфера кризисов в глобальной экономике

Друк. Интеграция в энергетике и экономическая безопасность государства. Под ред. Г.К. Вороновского и И.В.Недина . – К.: Знания Украины, 2005. С. 65-89 1,58 д.а.
250 Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник (друге видання) Друк. К.: ВПВ УкрІНТЕІ, 2005. – 424 с. 35,75 д.а. Волков О., Денисенко М.,
251 Невидимый фронт экономических войн Друк. Компаньон. – 2005. – №46. – С. 50-54 1 д.а.
252 Коментарий к статье “Новое амплуа большого бизнеса”) Друк. Компаньон. – 2006. – №10. – С. 43 0,3 д.а.
253 Кого вибирает Конфуцій? (коментарій) Друк. Киев//Штрих-код. 2006. №1-2. С.34 1 д.а.
254 Государственное регулирование инвестиционно-инновационной деятельности Друк. Экономическая безопасность государства. К.: Знание. 2005. С. 369-389 1,5 д.а.
255 Формування вітчизняних транснаціональних структур у контексті забезпечення інноваційної безпеки України Друк. Стратегічна панорама. – 2005. – №4-. – С. 104-112. 0,6 д.а. Олейніков О.О.
256 Стратегія виходу українських компаній на транснаціональний рівень як засіб  реалізації національних інтересів Друк. Вісник КНТЕУ. – 2006. – №1. – С.5-11. 0,4 д.а.
257 Роль фондового ринку у забезпеченні економічної безпеки України Друк. Стратегічна панорама. – 2006. – №1-. – С. 88-96. 0,6 д.а. Собкевич О.В.
258 Інноваційна парадигма економічного розвитку України Друк. Економіка України. –2006. – №7. – С.92-95 0,4 д.а.
259 Потенциал международного научно-технического кооперирования Друк. «Индустриально-инновационное развитие РК». ЮКГУ, 2006. С.73-80 0,5 д.а.
260 Активізація економічного розвитку авіаційної галузі України Друк. Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – №5(28). – С.133-140. Олейніков О.О.
261 Корпоративная и инвестиционная составляющие экономического развития регионов Друк. Экономическая безопасность государства: территор. аспект/ ред. И. Недина. Дрогобыч: КОЛО, 2006. С. 99-105 Олейніков О.О., Мошенский С.З.
262 Фінансова безпека держави. Друк. К.: ЦУЛ, 2007. – 192 с. 12 д.а. Ладюк О.Д.
263 Інвестування реального сектору економіки України Друк. В кн.: Інвестиції в Україну. – 2006. – С. 1-3 0,4 д.а. Олейніков О.О.
264 Економічна безпека України в умовах сучасних геоекономічних змін Друк. Стратегічна панорама. – 2007. – №2-. – С. 30-43. 0,8 д.а.
265 Торговельно-економічне співробітництво в ОДЕР-ГУАМ Друк. Перспективи розвитку економічного співробітництва в рамках ГУАМ: М-ли круглого столу (Київ, 14 червня 2007 р.). – К.: НІПМБ, 2007. – С.37-41 0,5 д.а. Григоренко В.К.
266 Антикризисное управление и его особенности в Украине Друк. Экономическая безопасность государства / под ред. И. Недина. – Знание Украины, 2007. – С. 28-39 2,5 д.а.
267

 

Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник Друк. К.: “Центр учбової літератури”, 2007. – 660 с. 41,5 д.а. Волков О., Денисенко М.,
268 Методика оцінки готовності економіки і соціальної сфери України до євроатлантичної інтеграції Друк. Стратегія розвитку України: Вип. 1-2. Ред. Степанов О. Вид-во НАУ, 2007. С. 133-143 1,5 д.а. Шемаєв В.В.
269 Пріоритети економічної інтеграції України на просторі СНД Друк. Стратегічна панорама. – 2007. – №3. – С. 126-129. 0,8 д.а. Григоренко В.К.
270 Система забезпечення зовнішньоторговельної безпеки Друк. Науково-технічна інформація. – 2008. – №1(35). – С. 18-21. 0,5 д.а.
271 Узгодження економічних інтересів у системі матеріального забезпечення ЗС Друк. Стратегічна панорама. – 2008. – №1. – С. 132-138. 0,6 д.а. Онофрійчук П.В.
272 Провайдинг інновацій: Друк. Підручник. -К.:”Видавничий дім “Професіонал”, 2008. – 448 с. 31,11 Денисенко М., Гречан А. і ін.
273 Пріоритети приватизації стратегічних підприємств Друк. Стратегічна панорама. – 2008. – №2. – С. 152-160. 0,8 д.а. Олейніков О.О.
274 Проблеми розвитку високотехнологічних підприємств України Друк. Стратегія розвитку України . – 2008. – №1-2. – С. 470-474. 0,5 д.а. Белашов Є.В.
275 Трансфер технологій в Україні: стан та шляхи активізації Друк. Сб. мат-лов ХII междунар. н.-пр. конф. «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» – К.:СПД Цудзинович Т.И., 2008. – С. 521-524 0,5 д.а.
276 Проблеми антикризового управління в економічній сфері держави Друк. Актуальні проблеми економ. безпеки держави та шляхи їх вирішення: Материали 1-ї науково-практичної конференції, 21 травня 2008 року, м. Київ. – Київ: НАОУ, 2008. – С.59-72. 0,75 д.а.
277 Науково-технологічний потенціал та інноваційна безпека України Друк. Стратегічна панорама. – 2008. – №3-4. – С. 56-60. 0,75 д.а. Олейніков О., Крупницка Т.
278 Тенденції розвитку світових фондових ринків та їх вплив на фінансову безпеку України Друк. Науковий вісник Національного університету ДПСУ (економіка, право). – 2009, №1(44). – С.59-64 0,5 д.а. Собкевич О.В.
288 Транснаціоналізація економіки та економічна безпека України Друк. в кн.:Україна в системі міжнародної безпеки/ НІПМБ. – С. 237-302. К.: ПЦ «Фоліант» ВД «Стилос», 2009. – 572 с. 4 д.а.
289 Міжнародне інноваційне співробітництво у забезпечення сталого розвитку продуктивних сил України Друк. Матеріали н.-пр. конф., Бахчисарай, 16-17 квітня 2009 р./НДІ сталого розвитку та природокористування. – Сімферополь, «СОНАТ»,  2009. – С. 160 0,2 д.а.
290 Забезпечення сталого розвитку авіабудівної галузі як засіб уникнення негативних явищ в українській економіці Друк. М-ли н.-пр. конф., Бахчисарай, 16-17.04.2009 р./НДІ сталого розвитку та природокористування. – Сімферополь, «СОНАТ»  , 2009. – С. 158-159 0,2 д.а. Белашов Є.В.
291 Потенціал міжнародного інноваційного співробітництва України Друк. Матеріали V Всеукр. н.-пр. конф., Київ, 12 – 13 березня 2009 р.: тези доп. / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відп.ред.)]– К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 81. 0,15
292 «Підготовка магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000015 «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікації 2414.2 Друк. Галузевий стандарт вищої освіти України. Міністерство освіти і науки України, Видання офіційне, Київ, 2008 (Реєстраційний №016/ «Крок» 3 д.а. Сідак В.,

Кириченко О., Пригунов П., Крутов В. і ін.

293 Вплив відкритості економіки на економічну безпеку держави Друк. Стратегічна панорама. – 2009. – №1. – С. 44-55. 1,2 д.а. Шемаєва Л.Г.
294 Особливості інституціоналізації сфери надрокористування в Україні Друк. Стратегічні пріоритети. – 2009. – №1(10). – С. 151-158. 0,7 д.а. Матюха В.В., Мовчан М.Т.
295 Врахування динамічних зв’язків у системах економічної безпеки Друк. Стратегічна панорама. – 2009. – №2. – С. 115-129. 2,2 д.а.
296 Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави Друк. Тернопіль//Вісник ТНЕУ. – 2009. – №2, С.23-36. 1,8 д.а.
297 Системний аналіз впливу макроекономічних факторів  на стан ринку цінних паперів України Друк. Зб. н. пр. Стратегія розвитку регіонів /ІРД НАНУ (відп. ред Є. Бойко). Львів, 2008. Вип. 2. 2008. С. 280-289 0,6 д.а. Собкевич О.В.
298 Гірничо-металургійний комплекс України в сучасних ринкових умовах Друк. Стратегічна панорама. – 2009. – №3. – С. 107-114. 0,5 д.а. Матюха В.В., Мовчан М.Т.
299 Роль банківської сфери в забезпеченні фінансової безпеки держави Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення. – Праці н.-пр. семінару з міжнародною участю (21-22 жовтня 2009 р.). – К. НТУУ КПІ. – 2009. – С. 253 – 262. 0,5 д.а. Пилипенко Л.М.
300 Сутність та оцінка рівня фінансової безпеки держави Друк. Економічна безпека: навч. посіб./ ред.. З.Варналія. К.:Знання, 2009. С.122-138. 1 д.а.
301 Проблеми бюджетної, податкової та боргової безпеки Друк. Економічна безпека: навч. посіб./ ред. З.Варналія.К.:Знання, 2009. С. 138-166. 1,5 д.а.
302 Грошово-кредитна політика та економічна безпека Друк. Економічна безпека: навч. посіб./ ред. З.Варналія. К.:Знання, 2009.С.166- 181. 1,3 д.а.
303 Система економічної безпеки держави //Під ред. Сухорукова А.І. /НІПМБ при РНБО України Друк. К.:ВД “Стилос”, 2009. – 685 с. 43 д.а. Власюк О., Воробйов С., Собкевич О.
304 Національна економічна безпека (навчальний посібник) Друк. Житомир: ПП “Рута”, 2010. – 384 с. 28 д.а. Мошенський С., Петрук О.
305 Теоретичні передумови деформації економічних циклів Друк. Київ//Стратегічна панорама. – 2010. – №1 – С. 91-106. 0,8 д.а.
306 Світова фінансова криза та її вплив на банківську систему України Друк. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Вип. 6 Ч.2./Редкол: відп. ред., Герасимчук З.В. – Луцьк, 2009 – С. 222-229 0,4 д.а. Пилипенко Л.М.
307 Развитие альтернативной энергетики в мире и в Украине. Друк. Перспективные направления альтернативной энергетики и энергосберегающие технологии: Междунар. н.-пр. конф.- Т. 2. –ЮКГУ им. М. Ауэзова, (27-28 мая 2010 г.). –  С. 396-401. 0,4 д.а.
308 Роль банківської системи України у забезпеченні сталого розвитку економіки Друк. Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства: За ред.. Є Хлобистова /РВПС НАНУ,  ПРЕЕД НАНУ. – Симферополь. «Фенікс», 2010. С. 552-577 1,5 д.а. Піліпенко Л.М.
309 Особенности парадигмы устойчивого развития транзитивной экономики (тезисы) Сталий розвиток та екологічна безпека. М-ли конф.  23-24 вересня 2010. НДІ сталого розвитку  РВПС НАНУ, Кримський інститут КНЕУ. Сімферополь: «Фенікс», 2010. С. 127-129 0,2 д.а. Бішимбаєв К.В.
310 Оценка устойчивости развития экономики Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: Праці ІІ-го наукового семінару з міжнародною участю, 21-22 жовтня 2010 р. / ред. Письменний Є., Караєва Н. – К.:НТУУ КПІ, Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 362-371. 0,7 д.а.
311 Строительство в Украине: условия выхода из кризиса Друк. Топстрой (инф.-аналит. журн. №11-12 (63-64). 2010. С. 22-25 0,5 д.а. Олейников А., Морква О.
312 Локомотив украинской экономики не двигается Друк. Экономические известия. – 4 февраля 2011 года. – С. 10-11 0,7 д.а. Олейников А., Морква О.
313 Пріоритети міжнародного науково-технічного співробітництва України Друк. Матеріали всеукр. н.-пр. конф., Київ, 10-11 березня 2011 р.: тези [ред. кол.:В. Герасимчук та ін.] – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – С. 87-88. 0,3 д.а.
314 Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення Друк. К.:НІСД, 2010. – 48 с. 3,24 д.а. Жаліло Я.,

Собкевич О.,

Шевченко А.

315 Методичний підхід щодо оцінки рівня фінансової безпеки в банківській сфері Друк. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – №2. – 2011. –  С. 134-144. 1,0 д.а. Пилипенко Л., Сухоруков А.
316 Методи врахування соціально-економічних обмежень в моделях економічного розвитку Друк. //Мат-ли 3 Всеукр. н.-пр. конф., Бахчисарай, 15-16.09 2011 р./. – Сімферополь: «Феникс», 2011. – С. 263-265. 0,2 д.а. Харазішвілі Ю.М.
317 Економічна безпека держави в умовах глобалізації Друк. «Сталий розвиток та екологічна безпека» / ред. Хлобистов Є. Сімферополь: «АРІАЛ», 2011. – Т.1. – С. 81-128. 2,2 д.а.
318 Теоретичні аспекти оцінювання економічної безпеки держави Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення. 20.10 2011 /ред. Письменний Є., Караєва Н.: НТУУ КПІ, Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2011. – С. 489-496. 0,6 д.а. Харазішвілі Ю.М.
319 Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави Друк. Банківська справа /наук.- практ. видання. – 2011, №4. – С. 13-32 1,3 д.а. Харазішвілі

Ю.М.

320 Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення: аналітична доповідь Друк. К.: НІСД, 2011 – 112 с. – 7,8 д.а. Жаліло Я., Воробйов С. Собкевич О.
321 Удосконалення організаційних структур в економіці України Друк. Актуальні проблеми економіки. НАУ. – 2011, №11(125), С. 87-98. 0,6 д.а. Крупельницька Т.П.
322 Інституційна складова структурних реформ у реальній економіці Друк. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011, №2, С.88-99 0,7 д.а.
323 Трансфер кризиса и перспективы развития национальной экономики в условиях глобализации Друк. Экономическая безопасность: новая парадигма //ред. Э. Сороко, И. Белоусовой, Т. Егоровой-Гудковой.  Одесса, Ин-т креат. технолог. 2011. С.175-198 1,5 д.а.
324 Специфіка забезпечення економічної безпеки у регіонах України Друк. Інформаційні технології, економіка і право: стан та перспективи розвитку: м-ли міжнародної н.-пр. конференції, 28-31 березня 2012. / Ч.І М-во освіти і науки, молоді та спорту, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – С. 211-212. 0,2 д.а.
325 Моделювання впливу макроекономічної політики на економічне зростання Друк. Вісник ТНЕУ. Тернопіль, ТНЕУ, 2012. вип. 1 (січень-березень 2012). С. 7-19 1,0 д.а. Харазішвілі

Ю.М.

326 Раціоналізація організаційно-правових форм господарювання у промисловості України Друк. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів: зб. н. пр. Т.1 ; ред. кол.: Булєєв І.П. та ін. Донецьк, 2011. – С. 141-155 0,75 д.а.
327 Потенціал імпортозаміщення у промисловості України Друк. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалы ХУ1 международной научно-практической конференции, Алушта, 10-15 сентября 2012 г. / ЦВНТПІН им. Г.М. Доброва, НИО Крыма. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 49-55 0,75 д.а.
328 Crisis transfer in the global economic environment Друк. Trend and cycles in global dynamics and perspectives of world development: Materials  of International Conference, Chengdu, China, October, 13-15, 2012 / Chengdu, Southwestern university of finance and economics.- C. 41-42 0,1 д.а.
329 Напрями забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV-го міжнародного н.-пр. семінару, 23-26 жовтня 2012 р. / ред. Є. Письменний. Національний гірничий університет, 2012. с.169-172 0,4 д.а.
330 Сучасні проблеми забезпечення економічної безпеки регіонів України Друк. Зб. наукових праць ПВНЗ «Буковинський університет». Економічні науки – Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. – С. 52-65. 0,75 д.а.
331 Нормативний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки держави Друк. «Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід»: кол. моногр./ за наук. ред. Хлобистова Є. Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2013.- с. 26-40 0, 75 д.а.
332 Региональные аспекты экономического развития и экономической безопасности государства Друк. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2013. – №2- С.51-62 0,75 д.а. Харазішвілі Ю.М.
333 Щодо методології комплексного оцінювання економічної безпеки держави Друк. Стратегічні пріоритети. – 2013. – №3 (28). – С. 5-15. 0,75 д.а. Харазішвілі Ю.М.
334 Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія Друк. К.: НІСД, 2012. – 368 с. 23 д.а. Харазішвілі Ю.М.
335 Системна криза в Україні:передумови, ризики, шляхи подолання (аналітична доповідь) Друк. К.: НІСД, 2014. – 132 с. 11,6 д.а. Жалило Я., Кононенко В., Яблоньский В. та ін.]
336 Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави Друк. Економічний часопис – ХХІ, 2014. – №1-2, С.19-22 0,5 д.а. Остапчук Д.О.
337 Проблеми реіндустріалізації економіки України Друк. Стратегія соціально-економічного розвитку України. Ред. Степанова О. «Юрисконсульт», 2014, т. 1. – С. 21-33. 0,6 д.а. Сухорукова О.А.
338 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України Друк. К.: НІСД, 2014. – 152 с.. – (Сер. «Економіка», вип. 15) 8,8 д.а. Собкевич О.В., Шевченко А.В.
339 Інвестиційне забезпечення структурних зрушень у промисловості України та її регіонів Друк. Складові регіонального розвитку національного господарства: монографія, том 1; за наук. Ред.. М. Маниліча і ін. ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2014. – С. 77-90. 0,6 д.а.
340 Інституційні засади інвестування промисловості Друк. Сталий розвиток: управління, технології, моделі: моногр. [Аверкіна М., Андрєєва Н., Балди М., Веклич О. та ін.]/ Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ, НТУУ «КПІ»; Міжнародна асоціація сталого розвитку/ за ред. Хлобистова Є. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2014. – С.244-263 1,0 д.а.
341 Інвестиційна безпека промислового розвитку України та її регіонів Друк. Економічна безпека держави: стратегія енергетика, інформаційні технології: монографія/[Мунтіян В.І., Прокопенко О.В., Петрушенко Н.Н та ін.]; за наук. ред. Лук’яненко С.О., Караєвої Н.В. К.: Вид.«Ю. Любченка», 2014. С. 60-70. 0,5 д.а.
342 Стратегія формування творчого потенціалу у сфері економічної освіти Друк. В кн.: Організація діяльності випускової кафедри в умовах інтеграції освіти// Зб. матеріалів круглого столу, м. Київ, 25 вересня 2014 р. / Редакція Г.В. Онкович, А.В. Кондрашихін, І.М. Мельникова, В.Є. Віноградова. К.:Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – С.91-94 0,25 д.а.
343 Обґрунтування напрямів залучення реальних інвестицій у промисловість України Друк. Київ//Стратегічні пріоритети. – 2014. – №3 (32). – С. 61-72. 0,6 д.а.
344 Пріоритети інвестиційного забезпечення структурних реформ у промисловості України. Друк. – К.: НІСД, 2014. – 57 с. 2,7 д.а. Собкевич О., Шевченко А., Бєлашов Є.
345 Синергетична модель системи забезпечення економічної безпеки держави Друк. Сталий розвиток – ХХІ століття. Дискусії 2015: кол. мон.[Акулов-Муратов В., Климов О., Андерсен В., Андрєєва Н. та ін.]/за ред. Хлобистова Є. Черкаси: вид. Чабаненко Ю., 2015. С. 84-96. 0,9 д.а. Остапчук Д.О.
346 Синергетичний ефект інноваційного менеджменту Друк. Зб. наук. пр. УІ Всеукраїнської н.-пр. конф. з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 23 квітня 2015 р. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю., 2015. – С. 156-160. 0,25 д.а. Сухорукова О.А.
347 Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет економічних інтересів України Друк. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. -№3 (80). – С. 193-205. 0,5 д.а. Собкевич О.В.
348 Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України та її регіонів Друк. Економічна безпека територіально-виробничих комплексів / Коцко Т., Чеховська М., Лісовська О. [та ін.] ; за ред. Лук’яненка С.О., Караєвої Н.В. – К.:МП «Леся», 2015. – С. 48-53. 0,3 д.а. Собкевич О.В.
349 Системні передумови формування нової парадигми державного фінансового контролю Друк. Економічний аналіз: зб. наук. праць ТНЕУ; редкол. : В.А.Дерій та ін. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2015. том 21. № 1. С. 249-258. 0,5 д.а. Єгорова-Гудкова Т.І. Карабанов О.В.
350 Співвідношення пріоритетів розвитку і безпеки в соціально-економічних стратегіях національного і регіонального рівня Друк. Сталий розвиток – ХХІ століття. Дискусії 2016: кол.а мон. /Андерсон В., Балджи М., Баркан В. і ін.; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ; НТТУ «КПІ»; Вища економіко-гуманітарна школа /за ред. Хлобистова Є. – Черкаси: вид Чабаненко Ю., 2016. С. 59-75 1 д.а.
351 Інноваційна спрямованість соцільно-економічних стратегій Друк. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: зб. наук. праць за матеріалами між нар. н.-пр. сем., 21-22 жовт. 2016 р., Київ/ ред.. С. Лук’яненко, Г. Крамарев. – К. : «МП Леся», 2016. – С. 63-78. 1 д.а.
352 Ensuring the safety of the socio-economic systems

 

Друк. International Conference of Industrial Technologies and Engineering. ICITE 2016. – Shymkent, M.Auezov South Kazakhstan State University, 2016. –P.112-115 0,3 д.а.
353 Экономические отношения Казахстана и Украины: торговый аспект

 

Друк. Международная н.-пр. конф. к 25- летию независимости Казахстана. ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2016. С.341 – 344 0,4 д.а. Ус И.В.
354 Вплив асиметричності інформації на економічну безпеку держави, її регіонів та суб’єктів господарювання

 

Друк. Сталий розвиток — ХХІ ст.: Дискусії 2017: кол. мон/ Аверіхіна Т.., Адамець Т., Андерсон Н. [та ін.]; НТУУ КПІ ім. І. Сікорського‖ / за ред. д.е.н., проф.. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. — С. 115-127. 1,2 д.а.
355 Sukhorukov A.I. Prerequisites for the safe development of socio-economic systems

 

Друк. Зб. н. пр. «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету». Серія: Економіка і менеджмент, Вип. 27, Частина 1. – Одеса: 2017, С. 4 – 7. 0,6 д.а.
356 Основи медіаменеджменту: навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі». – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2017. – 296 с. Електронний ресурс Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 296 с. 13 д.а. Барзилович О., Григорова З., Пунчак Л., Сухорукова О., Шевченко І.
357 Інституційні та комунікаційні механізми міжнародної економічної конвергенції України Друк. Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2018, вип. 17, ч. 2.С.100-103. 0,6 д.а. Сухорукова О. А.
358 Мейнстрим проблем международной экономики и международной экономической безопасности

 

Друк. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: Економіка і менеджмент, Зб. наукових праць, випуск №32, частина 1, 2018. – С. 4-9 0,6 д.а. Сухорукова О.А.
359 Системний підхід до вирішення сучасних проблем міжнародних економічних відносин Друк. Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин: м-ли. н. – пр. конф. (Ужгород, 5-6.10.2018) /За ред.: М. Палінчак, В. Приходько, A. Krynski. Ужгород: «Гельветика», 2018. – С. 30-33. 0,25 д.а Сухорукова О.А.
360 Problemy i szanse Ukrainy w ramach nowych międzynarodowych projektów komunikacyjnych —Проблеми і шанси України в рамках нових міжнародних комунікаційних проектів Електронне видання Сталий розвиток — ХХІ ст.: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: кол. мон. / Міненко М., Бендюг В.., Комариста Б. [та ін.]; НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського”; НАУКМА; /за ред. Хлобистова Є.В. – Київ, 2018. С.71-83. 1,25 д. а.
361 International economics: security of economic system and transboundary crisis Елек. вид. Confrontation and Cooperation: 1000 years of Polish-German-Russian Relations, vol.V, A. Garczewska, Krz. Garczewski (editors), Берлин, Toruń, Warszawa,  2019. Р. 35-44. 1,5 д.а.
362 Еволюційні особливості національної економіки.

 

Друк. Науковий вісник УжНУ, Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Випуск 27, Частина 2, 2019. – С. 72-76. 0,6 д.а.
363 Особливості стратегічного управління типографією (тези) //

 

Друк. ХІІІ Всеукр. студент. н.-пр. конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі» (НТУУ, «КПІ ім. І. Сікорського», 7 листопада 2019 р.). 0,2 д.а. Дроговоз Т.А.
364 Особливості організації інновацій у медіаіндустрії.

 

Друк. Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: м-ли міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 25 січня 2020 р. Львів: ЛЕФ, 2020. С. 45-49. 0,3 д.а. Сухорукова О. А.
365 Вплив структурних зру-шень на безпеку еконо-мічних систем. Елек.вид. Сталий розвиток – ХХІ ст. Дискусії 2020: кол. мон. / НАУКМА/ за ред. Є. Хлобистова. Київ, 2020. С. 67-75. 1,2  д.а.
366 Structural Entropy of Economic Systems Елек.вид. [Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 170]. Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021). Published by Atlantis Press B.V., 2021,  рр. 30-34 http://www.icics.net/conf/2021/ELER2021/; (as of 30.03.2021) 0,6 д.а. Sukhorukova Olga
367 Стратегічний менеджмент в економічних системах транзитивних країн.

 

Друк. Науковий вісник Міжнар. гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент»,  №48, 2021. С. 22-27. 0,6 д.а. Сухорукова О. А.