Забута Нані Вікторівна

Кафедра фінансів та обліку

Посада: доцент

Штат. / сумісн.: штатн.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Стаж роботи: 21 рік

Біографія

Забута Нані Вікторівна народилася 23.05.1971 р. у м. Рівне. У 1988 р. закінчила середню загальноосвітню школу №11. У 1989 р. вступила до Українського інституту інженерів водного господарства, який закінчила у 1995 р. за спеціальністю «інженер-меліоратор». Упродовж 1994-95 рр. навчалася у Рівненському обласному навчальному центрі Міністерства статистики України, отримала кваліфікацію «економіст підприємств різних форм власності». Упродовж 1998-2000 рр. навчалася у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти, який закінчила у 2000 р. за спеціальністю «економіст».

У 2014 р. захистила дисертацію на тему «Зайнятість населення як фактор забезпечення економічної безпеки держави» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економічна безпека держави».

Досвід роботи

У 1995 р. працювала на посаді лаборанта Рівненського комерційного технікуму, з 1996 року – викладач.

З 1998 р. працювала старшим викладачем комплексної кафедри Міжгалузевого інституту післядипломної освіти.

З 2006 р. – старший викладач кафедри фінансів Рівненського інституту Університету “Україна”.

З 2011 р. працювала на посаді директора з розвитку юридичної компанії BLC-Ukraine, з 2012 р. на посаді директора.

З 2015 р. – викладач кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін Інституту економіки та менеджменту Уінверситету «Україна» (м. Київ).

Викладає дисципліни:

  1. Глобальна економіка
  2. Економічна теорія (мікро- та макроекономіка)
  3. Економічний аналіз
  4. Регіональна економіка

Сфера наукових інтересів

1. Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні

2. Теорія прийняття інвестиційних рішень

Перелік науково-методичних праць

№ з/п Назва публікації Вид публікації Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання Співавтори
1 Структура активного навчання контекстового типу стаття Миротворча діяльність школи та вузу. – Збірка наукових праць. – Ч.2. – Рівне, РЕГІ, Тетіс. – 1997.
2 Самоуправління учбовою діяльністю як складова частина активного навчання стаття Реформування освіти і школи: сутність, проблеми, перспективи. – Збірка наукових праць. – Рівне, Тетіс. – 1997.
3 Готувати висококваліфікованих спеціалістів стаття Нова педагогічна думка. -Рівне, Інститут підвищення кваліфікації пед. кадрів. – 1998.
4 Проблеми економічного виховання в історії економічної думки тези Взаємозв’язок психолого-педагогічної науки і шкільної практики як фактор вдосконалення педагогічної діяльності. – Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. – Рівне, Ін-т підвищення кваліфікації пед. кадрів. – 1998.
5 Актуальні проблеми формування економічного мислення в контексті ідей К.Д. Ушинського стаття Дидактична система К.Д.Ушинського в сучасній загальноосвітній школі. – Наук. зап. Рівненського держ. педагогічного інституту. – Рівне. – 1998.
6 Історичний аспект становлення і розвитку вітчизняної теорії економічної свідомості стаття Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 3б. наукових праць. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – 1999. – вип. 8-9.
7 До проблеми формування економічної свідомості стаття Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 3б. наукових праць. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. 1999.-вип. 6-7.
8 Економічне навчання та виховання як взаємозалежні елементи системи формування економічної свідомості стаття Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 3б. наукових праць. – Одеса, ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 1999. – Вип. 6-7.
9 Варіативна модель контекстового навчання спеціальним дисциплінам студентів економічного коледжу тези Навчально-виховний процес у Вузі і школі та шляхи його розвитку та удосконалення: 3б. праць Міжнародної наук.-практ. конф. – Рівне, Тетіс. – 1999. – Ч. 3.
10 Використання інноваційних освітніх технологій у процесі формування сучасних типів економічного мислення майбутніх менеджерів стаття Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 3б. наукових праць. – Одеса, ПДПУ ім. К. Д.Ушинського. – 2002. – вип. 6-7.
11 Сутність і зміст економічного мислення у контексті економічної свідомості стаття Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. – 3б. наукових праць. – Одеса, ПДПУ ім. К. Д.Ушинського. – 2002. – вип. 6-7.
12 Подолання безробіття як складова процесу побудови соціальної ринкової економіки в Україні стаття Евріка. – Наук. видання. – Рівне, Тетіс. – 2004. – вип.3.
13 Проблема визначення пріоритетності соціальних інтересів у контексті забезпечення соціальної безпеки держави стаття Фінансово-економічні проблеми розвитку України в умовах ринку. Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і науковців 21 грудня 2007 року. – Рівне: РІ ВМУРОЛ «Україна», 2007.
14 Економічна свідомість у контексті економічної культури майбутнього фахівця стаття Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології: Матеріали третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів». У 2-х т. – Випуск 6. – Рівне: РДГУ, 2008. – Т.1.
15 Забезпечення зайнятості населення як пріоритетна складова соціальної безпеки держави тези Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації. – Збірник тез доповідей П’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль. – Економічна думка, 2008. – Ч.2.
16 Формування суспільства знань у контексті соціальної безпеки держави тези Сучасний соціокультурний простір 2008. – Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет -конференції. – Київ, 2008. – Ч.2.
17 До питання впливу інвестицій на якісні характеристики зайнятості стаття Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково – практичний збірник. – 2009. – №4.
18 Регулювання зайнятості населення: теорія і зарубіжний досвід стаття Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково – практичний збірник. – 2009. – №5.
19 Концепція гідної праці у векторі подолання гендерних диспропорцій сфери зайнятості в Україні тези Матеріали обласної науково-практичній конференції «Громадське суспільство і жіночий рух: взаємозв’язок та взаємообумовленість розвитку» . – Рівне: ФОП, 2009.
20 Проблема зайнятості населення в контексті економічної безпеки держави стаття Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково – практичний збірник. – 2010. – №2.
21 Інноваційні форми зайнятості в умовах розвитку інформаційно-комунікативних технологій стаття Проблеми науки. Міжгалузевий науково-практичний журнал. – 2010. – №6.
22 Політика зайнятості ЄС: основні напрями та результати реструктуризації стаття Матеріали конференції «Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації» (Варшава – Рівне – Пьотрків Трибунальський, 2010).
23 Роль системи вищої освіти у подоланні молодіжного безробіття тези Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді» Рівне, 2011
24 Теневая занятость населения как фактор дестабилизации экономической безопасности государства стаття Экономика и предпринимательство. – 2013. – №4. – С.26-31.
25 Відносні величини у системі узагальнюючих статистичних показників тези Молодь: освіта, наука, духовність. Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ; 12-14 квітня 2016р.) Боуш М.І.
26 Проблеми статистичного моніторингу інноваційної активності аграрних підприємств тези Молодь: освіта, наука, духовність. Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ; 12-14 квітня 2016р.) Брусова В.В.
27 Формування статистичної вибірки для обстежень ділової активності у країнах ЄС тези Молодь: освіта, наука, духовність. Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених (м. Київ; 12-14 квітня 2016р.) Манукян Д.С.
28 Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні. – С. 66-74 тези Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток: Тези доповідей. – Рівне: Рівненський інститут Університету «Україна», 2016. – 308 с.