Завальнюк Катерина Сергіївна


Доцент кафедри управління та адміністрування

кандидат економічних наук

Стаж науково-роботи – 5 років

Тел. 0961254116

Електронна пошта: zavalnukk@gmail.com

У 2013 році закінчила магістратуру у Київському Національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю “Економічна теорія”.

У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему “Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань”.

Викладає дисципліни:

 1. Основи маркетингу
 2. Маркетинг промислового підприємства
 3. Маркетингові дослідження

Список наукових публікацій

Монографії

 1. Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань [Електронний ресурс] : монографія / Я. С. Ларіна, К. С. Завальнюк. ─ Київ : Центр учбової літератури, 2020 . ─ 279 с.
 2. Ларіна Я. С., Бабічева О. І., Барилович О. М., Буряк Р. І., Гальчинська Ю. М., Рафальська В. А., Рябчик А. В., Четверик О. В., Гречуха А. О., Діченко А. Л., Завальнюк К. С., Луцій К. М. Сучасні маркетингові методи та інструменти в діяльності підприємств аграрного сектору: [колективна монографія]. К., 2016. 450 с.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Завальнюк К. С. Теоретичні засади інтеграційних процесів в АПК. Формування ринкової економіки. 2015. Вип. 33. С. 120–128.
 2. Ларіна Я. С., Завальнюк К. С.Кількісні показники динаміки розвитку агроформувань як індикатори економічного зростання аграрного сектору. Серія: Економіка та підприємництво. 2017. Вип. 38. С. 20–31.
 3. Завальнюк К. С. Теоретичні засади формування маркетингових стратегій інтегративного зростання. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова. 2015. Т. 20. Вип. 3. Економіка. С. 87–91.
 4. Завальнюк К. С. Матричні методи формування маркетингових стратегій підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо-користування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2016. Вип. 249. С. 174–183.
 5. Завальнюк К. С. Особливості розвитку та функціонування агрохолдингів в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. Випсні 1 (123). С. 56–59.
 6. Завальнюк К. С. Тенденції розвитку агроформувань України та інтеграційних процесів в аграрній сфері. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2017. Вип. 260. С. 152–162.
 7. Ларіна Я. С., Завальнюк К. С. Вибір стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств на основі застосування матриці БКГ. Інноваційна економіка. 2017. № 11–12 (72). С. 111–119.
 8. Завальнюк К. С., Ларіна Я. С. Особливості розробки маркетингових стратегій зростання для агроформувань. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. – с. 36.
 9. ZavalniukK. Diversification as a modern growth strategy in agriculture. Annals of Marketing Management & Economics. 2017. Vol. 3. No 1. P. 123–130.
 10. Kucher O., Hutsol T., Zavalniuk K., Pantsyr Y., Harasymchuk I., Mudryk K., Jewiarz M. Marketing strategies and prognoses of development of the Renewable Energy market in Ukraine. Scientific Achievements in Agricultural Engineering Agronomy and Veterinary Medicine. 2017. Vol. II. No. 1. P. 100–121.
 11. Ларіна Я. С., Завальнюк К. С.Оцінка розвитку аграрних формувань Хмельницької області. Молодий вчений. Економічні науки. 2017. № 10 (50). С. 934–940.
 12. Завальнюк К. С. Основні теорії економічного зростання. Розвиток національної економіки: теорія і практика: Міжнародна науково-практична конференція, м. Івано-Франківськ, 3–4 квітня 2015 року: тези доповіді. Тернопіль, 2015. Ч. 2. С. 128.
 13. Завальнюк Е. С. Развитие форм хозяйствования предприятий аграрного сектора: количественный анализ и тенденции роста. Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние и перспективы: Международная научная конференция, г. Варна, Республика Болгария, 10–16сентября 2015 года: тезисы доклада. Варна – Херсон, 2015. Т. 1. С. 89–94.
 14. Завальнюк К. С. Стратегії інтенсивного росту в системі стратегічного маркетингу. Актуальні проблеми наук про життя та природокористування:ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, м. Київ, 28–31 жовтня 2015 року: тези доповіді. К., 2015. С. 160–161.
 15. Завальнюк К. С. Чинники зростання діяльності агроформувань України. Modern Transformation of Econоmics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference, Klaipeda, January 29, 2016: тези доповіді.Klaipeda, 2016. P. 115–118.
 16. Завальнюк К. С. Етапи формування маркетингових стратегій зростання. Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті: І Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 19 травня 2016 року: тези доповіді. К., 2016. С. 131–134.
 17. Завальнюк К. С. Агрохолдинг як невід’ємна складова сучасного аграрного ринку України. Маркетинг і логістика в агробізнесі: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 28–31 жовтня 2015 року: тези доповіді. К., 2016. С. 25–28.
 18. Завальнюк К. С. Стратегії диверсифікації в умовах сучасних ринків: сутність та види. Integration of business structures: Strategies and Technologies: International scientific-practical conference, Tbilisi, Georgia, February 24, 2017: тези доповіді.Tbilisi, 2017. Part 1. P. 161–164.
 19. Завальнюк К. С. Особливості застосування якісних методів при формуванні маркетингової стратегії підприємства. Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія: науково-практична конференція, присвячена 45-річчю економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету, м. Кам’янець-Подільський, 12–13 жовтня 2017 року: тези доповіді. Кам’янець-Подільський, 2017.
  С. 171–174.
 20. Завальнюк К. С., Заболотна С. П. Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії на підприємстві. Досягнення і проблеми сучасної науки: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція економічного спрямування, м. Тернопіль, 27 жовтня 2017 року: тези доповіді. Тернопіль, 2017. С. 28–31.